Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 22, recto

previousnext
msA 21vmsA 22v

Iliad text (25 lines)


Iliad 1.502: λισσομένη προσέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα:


Iliad 1.503: Ζεῦ πάτερ: εἴ ποτε δή σε μετ’ ἀθανάτοισιν ὄνησα


Iliad 1.504: ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ. τόδε μοι κρήηνον εέλδωρ:

Commented on by msA 1.1278


Iliad 1.505: τίμησόν μοι υἱὸν, ὃς, ὠκυμορώτατος ἄλλων


Iliad 1.506: ἔπλετ’: ἀτάρ μιν, νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων


Iliad 1.507: ἠτίμησεν: ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας:

Commented on by msAil 1.1295


Iliad 1.508: ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον Ὀλύμπιε μητίετα Ζεῦ :

Commented on by msA 1.1279, msAil 1.1296


Iliad 1.509: τόφρα δ`’ ἐπι Τρώεσσι τίθει κράτος. ὄφρ’ ἂν, Ἀχαιοὶ

Commented on by msAil 1.1297


Iliad 1.510: υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν. ὀφέλλωσιν τέ ἑ τιμῇ:

Commented on by msAint 1.1294


Iliad 1.511: ὡς φάτο: τὴν δ`’ οὔ τι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς :


Iliad 1.512: ἀλλ’ ἀκέων, δὴν, ἧστο: Θέτις δ’ ὡς ἥψατο γούνων,

Commented on by msA 1.1280, msAil 1.1298


Iliad 1.513: ὣς, ἔχετ’ ἐμπεφυυῖα: καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις:

Commented on by msAil 1.1299, msAil 1.1300, msAil 1.1301, msAim 1.1292


Iliad 1.514: νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον

Commented on by msAil 1.1302


Iliad 1.515: ἠ ἀπόειπ’, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπει, δέος: ὄφρ’ εὖ εἰδῶ

Commented on by msAil 1.1303, msAil 1.1304


Iliad 1.516: ὅσσον ἐγὼ μετα πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι.


Iliad 1.517: τὴν δὲ προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς :

Commented on by msA 1.1281


Iliad 1.518: ἦ δὴ λοίγια ἔργ’ ὅ τε μ’ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις

Commented on by msA 1.1282, msAil 1.1305, msAil 1.1306


Iliad 1.519: ἥρῃ: ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν:

Commented on by msA 1.1283, msA 1.1284, msA 1.1285


Iliad 1.520: ἡ δὲ καὶ αὕτως μ’ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι

Commented on by msAil 1.1307


Iliad 1.521: νεικεῖ: καί τε με φησὶ μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν:

Commented on by msAil 1.1308


Iliad 1.522: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖτις ἀπόστιχε: μή σε νοήσῃ

Commented on by msA 1.1286, msAil 1.1309


Iliad 1.523: Ἥρη : ἐμοὶ δέ κε, ταῦτα μελήσεται ὄφρα τελέσσω:

Commented on by msAim 1.1293


Iliad 1.524: εἰ δ’ ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι ὄφρα πεποίθῃς:

Commented on by msA 1.1287, msAil 1.1310


Iliad 1.525: τοῦτο γὰρ ἐξ εμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον

Commented on by msA 1.1288


Iliad 1.526: τέκμωρ: οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον, οὐδ’ ἀπατηλόν.

Commented on by msAil 1.1311, msAil 1.1312, msAil 1.1313


Other texts (30 passages)


Scholia group: msA

msA 1.1278: ἢ ἐπει ἢ εργω ὅτι εἰ μη προϊστορήσαμεν τὰ περι τῶν δεσμῶν ἐφ ὦν ἡ Θέτις ἐβοήθησεν αὐτῷ: ἐζητοῦμεν ἂν τί αὐτὸν ὤνησεν:

Comments on 1.504


msA 1.1279: μητίετα βουλευτικώτατε ἐχρῆν αὐτὸ παροξύνειν εἴγε τὰ εἰς της λήγοντα βαρύτονα βραχεία παραληγόμενα ἀπρόσληπτα τοῦ ς ἐπι γενικῆς καὶ κλητικῆς παροξύνεται, οἰκέτα φυλέτα ἐννέτα: παραλόγως ἄρα ἡ εὐρύοπα δέσποτα καὶ τὸ μητίετα: ἔστι δὲ εἰπεῖν ὅτι ἀπο τοῦ μητῖτα κατα πλεονασμὸν τοῦ ε καὶ συστολῇ τοῦ ϊ ἀπο εὐθείας τῆς μητίτης κλητικὴ γεγονεν μητίετα καὶ ὁ τόνος επι τοῦ αὐτοῦ τόπου ἔμεινεν μετα τὸν πλεονασμόν, οὕτως Ὦρος καὶ Ἀπολλώνιος ἐν τῷ Περι παρωνύμων καὶ ἀπο τοῦ μητῖτα φησὶ τὸ μητίετα ⁑

Comments on 1.508


msA 1.1280: ἀλλ ακέων δὴν ἧστο ὑποστιγμὴ ἐν ὑποκρίσει ἐπι τὸ γούνων δια τὸ ὡς μόριον⁑

Comments on 1.512


msA 1.1283: Ἥρῃ ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν Ἀρίσταρχος τὸ Ἥρη κατ ευθεῖαν φησὶν οὐ κατα δοτικήν ἵ¨ν’ ᾖ ὅταν με ἐρεθίσῃ Ἥρη ἐχθοδοπῆσαί με ἐφήσεις: τὸ δε ὅτ αν τρία μέρή λόγου⁑

Comments on 1.519


msA 1.1284: ὅταν ἐρεθῃσιν τὸ τέλειον ὅτε άν ἐστι καὶ κατα συναλιφὴν ὅτ ἄν , ἐν δὲ τῇ συντάξει κεκοιμισται ἡ ὀξεῖα τοῦ αν ὡς τὸ οὐκ ὰν ἐφ’ ὑμετέρων ὀχέων οὐκ ὰν δὴ μείνειας , ἀεὶ οὖν οὕτως ὀφείλομεν ἀναγινώσκειν ἐπι τὴν ἄρχουσαν ὀξεῖαν ποιοῦντες, ὡς δ’ ὅτ αν ὠδίνουσαν καὶ τότε μὲν ἐν σημαινόμενῳ ὀφείλομεν παραλαμβανειν τὸν αν ὅταν ὑποτακτικὸν επιφέρῃ ἢ εὐκτικόν τοτὲ δὲ παρέλκοντα ὅταν μὴ οὔτως ἔχῃ: πρόδηλον δὲ εκ τοῦ χαρακτῆρος ὅτι οὐ δύναται ἓν εῖναι εῖ γε τὰ εἰς αν ἐπίρρηματα οὐδεποτε συστελ,συστελλει τὸ α τὸ γὰρ πάμπαν οὐ φύσει ἐπίρρημα: ἀλλα μὴν οὐδὲ σύνθετον δύναται εἶναι οὐδεποτε γὰρ τὰ ἀναφορικὰ τῶν επιρρημάτων κατ αρχὰς συντίθεται:

Comments on 1.519


msA 1.1285: Ζεὺς ερασθεὶς Θέτιδος τῆς Νιρέως ἐδίωκεν αὐτὴν βουλόμενος βιάσασθαι, γενόμενος δὲ ἐπι τὸ Καυκάσιον όρος ἐκωλύθη ὑπο Προμηθέως φήσαντος τὸν ἐκ Θέτιδος γενόμενον ἀμείνονα ἔσεσθαι τοῦ ἰδίου πατρος δείσας οὖν ὁ Ζεὺς περι τῆς ἐν οὐνω κρατήσεως, αὐτὸς μὲν ἀπέσχετο τῆς προειρημένης, εἰς τιμὴν δὲ τοῦ παιδὸς Αἰακοῦ ἔδωκεν αὐτῇ προς γάμον Πηλεῖ ἑξῆς ἐγένετο ὁ Ἀχιλλεύς : ὃς οὐ μόνον ὑπερέβαλεν τῇ ἀνδρείᾳ τὸν ἑαυτοῦ πρα ἀλλὰ καὶ τοὺς κατ εκεινου καιροῦ γενομένους πάντας ήρωας:

Comments on 1.519


msA 1.1286: μή σε νοήσῃ οὐχὶ μή σε ἀλλα μή τι αἱ Ἀριστάρχου καὶ αἱ άλαι σχεδὸν πασαι διορθώσεις καὶ μήποτε ἐκ περισσοῦ τὸ τι πρόσκειται ὡς ἐπι τούτων, μή τι φόβον δ’αγόρευε : μή τι μευ ἠΰτε παιδός , μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο ⁑

Comments on 1.522


msA 1.1287: κεφαλῇ κατανεύσομαι οὕτως κατανεύσομαι οὐχὶ ἐπινεύσομαι Ἀρίσταρχος εν τοῖς πρὸς Φιλιτὰν προφέρεται:

Comments on 1.524


msA 1.1288: τοῦτο γὰρ ἐξ εμέθεν ἀπο τούτων λέγεται τῶν δύο στίχων Φιδείαν τὸν αγαλματοποιὸν ποιῆσαι τὸν ἐν Ἥλιδι χαλκοῦν ἀνδριντα οὕτως καμπτόμενον καὶ συνωθούμενον⁑

Comments on 1.525


msA 1.1289: τέκμωρ’ οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον ὅτι περιώρικε τοὺς τρόπους: στικτέον δὲ ἐπι τὸ πάλινάγρετον τὰ δὲ ἄλλα συναπτέον: εἰ δέ τις στίζοι ἐπὶ τὸ τέκμωρ ὑγιεστέρα μὲν ἡ σύνταξις ἔσται:

Comments on 1.525-1.526


Scholia group: msAim

msAim 1.1291: βραχὺ διασταλτέον ἐπι τὸ κράτος καὶ τίσωσι⁑

Comments on 1.509-1.510


msAim 1.1292: Δημήτριος ὁ Ϊξίων προπερισπᾶ παραλαμβανον τὸ το αρθ ⁑

Comments on 1.513


msAim 1.1293: ὅτι περισσὸς ο κε

Comments on 1.523


Scholia group: msAint

msAint 1.1294: αὐξουσιν έθεν καὶ όφλημα τὸ χρέος δια τὸν τόκον⁑

Comments on 1.510


Scholia group: msAil

msAil 1.1295: αφελόμενος

Comments on 1.507


msAil 1.1296: τίμησον

Comments on 1.508


msAil 1.1297: ἐπι τοσοτον

Comments on 1.509


msAil 1.1298: ἐπι πολὺν χρόνον εκαθέζετο

Comments on 1.512


msAil 1.1299: εκρατει

Comments on 1.513


msAil 1.1301: ανηρώτα

Comments on 1.513


msAil 1.1302: δια τὸ αὐτὸ πέφρακεν ἐπιτάσεως χάριν αντὶ τοῦ ὑπέσχου μοι ⁑

Comments on 1.514


msAil 1.1303: ἢ απαρνησαι

Comments on 1.515


msAil 1.1304: ἔπεστιν

Comments on 1.515


msAil 1.1306: εφυρμήσεις ὅ εστ ἀναγκάσεις⁑

Comments on 1.518


msAil 1.1308: καὶ εμὲ λέγει

Comments on 1.521


msAil 1.1309: αναχώρει

Comments on 1.522


msAil 1.1310: άγε δή σοι

Comments on 1.524


msAil 1.1311: τέλος τεκμηριον:

Comments on 1.526


msAil 1.1312: ὑστερόληπτον οἱονεὶ μεταμελητον:

Comments on 1.526


msAil 1.1313: οὐδε απατητικόν:

Comments on 1.526


previousnext
msA 21vmsA 22v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1