Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 21, recto

previousnext
msA 20vmsA 21v

Iliad text (25 lines)


Iliad 1.452: Κίλλάν τε ζαθέην: Τενέδοιό τε. ἶ̈φι ἀνάσσεις:


Iliad 1.453: ἤδη μέν ποτ’ ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο:


Iliad 1.454: τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ ἴ̈ψαο λαὸν Ἀχαιῶν :

Commented on by msAil 1.1191, msAim 1.1188


Iliad 1.455: ἠδ’ ἔτι καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ:


Iliad 1.456: ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον:


Iliad 1.457: ὡς ἔφατ’ εὐχόμενος. τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων :


Iliad 1.458: αὐτὰρ ἐπεί ῥ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο:

Commented on by msAil 1.1192


Iliad 1.459: αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν

Commented on by msA 1.1177


Iliad 1.460: μηρούς τ’ ἐξέταμον: κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν


Iliad 1.461: δίπτυχα ποιήσαντες: ἐπ’ αὐτῶν δ`’ ὠμοθέτησαν:

Commented on by msA 1.1178


Iliad 1.462: καῖε δ’ ἐπὶ σχίζῃς ὁ γέρων: ἐπὶ δ’ αἴθοπα οἶνον

Commented on by msAil 1.1193


Iliad 1.463: λεῖβε: νέοι δὲ παρ’ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν.


Iliad 1.464: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ’ ἐκάη καὶ σπλάγχν’ ἐπάσαντο:

Commented on by msA 1.1179, msAil 1.1194, msAim 1.1189


Iliad 1.465: μίστυλλον τ’ ἄρα τ’ ἄλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν:

Commented on by msA 1.1180


Iliad 1.466: ὤπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα.


Iliad 1.467: αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα.

Commented on by msA 1.1181, msA 1.1182


Iliad 1.468: δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης:

Commented on by msAil 1.1195


Iliad 1.469: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο.

Commented on by msA 1.1183, msAil 1.1196, msAil 1.1197


Iliad 1.470: κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο:

Commented on by msAint 1.1190, msA 1.1184


Iliad 1.471: νώμησαν δ`’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν:

Commented on by msAil 1.1198


Iliad 1.472: οἱ δὲ πανημέριοι μολπῇ θεὸν ἱ̈λάσκοντο:

Commented on by msA 1.1185, msAil 1.1199, msAil 1.1200


Iliad 1.473: καλὸν ἀείδοντες παιήονα κοῦροι Ἀχαιῶν .

Commented on by msA 1.1186, msAil 1.1201


Iliad 1.474: μέλποντες ἑκάεργον: ὁ δὲ φρένα τέρπετ’ ἀκούων:

Commented on by msA 1.1187


Iliad 1.475: ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε.

Commented on by msAil 1.1202


Iliad 1.476: δὴ τότε κοιμήσαντο παρα πρυμνήσια νηός:

Commented on by msAil 1.1203, msAil 1.1204


Other texts (22 passages)


Scholia group: msA

msA 1.1177: ‡αὐέρυσαν μὲν πρῶτα εἰς τοῦπίσω ἀνέκλων τὸν τράχηλον τοῦ θυομένου ϊερείου ὡς προσέχειν εἰς οὐρανὸν τοῖς θεοῖς οἷς καὶ ἐθύοντο ὡς καὶ αὐτῶν όντων ἐν ουνω πάλιν δὲ τοῖς ἥρωσιν ὡς κατοιχομένοις ἔντομα ἔθυον ἀποβλέπων τὰ κάτω εἰς γῆν⁑

Comments on 1.459


msA 1.1178: ὠμοθέτησαν ἀπο τῶν ωμῶν ἱερείων ἀπαρξάμενοι ἔκοψαν μικρὸν ἀπο παντὸς μέρους καὶ ἐπέθηκαν ἐπι τὰ μηρία ὡς δοκεῖν ὅλα τὰ μέλη τοῦ ιερείου καρποῦσθαι δι ὃ ἡ διπλῇ

Comments on 1.461


msA 1.1179: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μηρ’ ἐκάη Πτολεμαῖος τὸ ε τελευταῖον λαμβάνει τοῦ μῆρε ἵνα Ϊακώτερον εκδέξηται τὸ κάη : καὶ Ἀρισταρχος δὲ οὕτως, δύναται δὲ καὶ ἐκάη εἶναι τὸ πλῆρες ἐκθλίψεως γενομενης τοῦ α ὥσπερ καὶ ἐπι τοῦ ἐντελεστέρου αὐτοῦ ὁρῶμεν, η εἰ δη ποτέ τοι κατα πίονα μηρι ἐκηα . τὸ δὲ τοιοῦτο πολὺ παρα τῷ ποιητῇ λέγω δὲ τὸ καὶ τὸν χρόνον τὸν ἔξωθεν φυλάσσειν τὸ ῥῆμα καὶ συνάρχεσθαι τῷ ἐνεστῶτι, ἀπεφηνάμην δὲ ἐντελέστερον τὸ μηρίον τοῦ μηρον ἐκ γὰρ συγκοπῆς αὐτοῦ ἐγεγόνει ἐπεί τοι εὐθύνεται ὁ τόνος: τὰ γὰρ εἰς ος λήγοντα μεταπλασσόμενα εἰς οὐδέτερον γενος τὸ εἰς ον λῆγον τὸν αὐτὸν τόνον φυλάσσει ὁ ζυγός , τὸ ζυγόν τὰ ζυγά , δίφρος δίφρον δίφρα : ὅθεν εἰ καὶ μηρός καὶ μηρὸν καὶ μηρά εἰ δε μῆρα καὶ μήρους , εἰ δε δοίημεν ὅτι κυρίως τὰ ἁγιαζόμενα θεοῖς μῆρα καλεῖται τὸ περι τοῦ σημαινομένου καὶ τοῦ περὶ τὸν τόνον ἁμαρτήματος τὴν λέξιν ἀπολύει⁑

Comments on 1.464


msA 1.1180: ἄρα τ’ άλλα Πτολεμαῖος ὡς τ’ άργ’ ἄλλα ἡ μέντοι κοινὴ ἀνάγνωσις παραπληρωματικὸν ἔλαβε τὸν τε σύνδεσμον, ἐν ἐκείνῳ δὲ συνεσταλμένον τὸ α ἐφύλαξεν καθότι ήδη ἔθος ἐστὶ τῷ ποιητῇ ἐλλείπειν τοῖς ἄρθροις⁑

Comments on 1.465


msA 1.1181: ἀὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου ὅτι πόνον τὸ επι τῆς ἱερουργιας ἔργον οὐδέποτε δὲ τὴν ἀλγιδόνα πόνον εἴρηκεν⁑

Comments on 1.467


msA 1.1183: ἐξ έρον ἕντο τὸ μὲν ἔρον ὡς Αἰολικὸν ψιλωτέον ἠ καθ ὃ τὸ ε καὶ α προ τοῦ ρ φωνήεντος επιφερομένου ψιλοῦται τὸ δὲ ἕντο δασεώς ἔστι γὰρ παρα τὸ ἵ¨ημι β ao ἧν και εἷς ἡ μετοχή καὶ ἀφεῖς: έμαι , έμην ἕσο ἕτο ἕντο : ταῦτα δὲ καὶ πλεονάζουσι τὸ ϊ πολλαχοῦ⁑

Comments on 1.469


msA 1.1184: κούροι μὲν κρητήρας: ἀρχαῖον ἔθος οἰνοχοεῖν τοὺς νέους δι ὃ καὶ παίδας μέχρι τοῦ νῦν τοὺς δούλους φαμεν καὶ Γανυμήδης καὶ Ἥβη ὑπηρέται θεῶν εἰσιν⁑

Comments on 1.470


msA 1.1186: καλὸν ἀείδοντες ὅτι παιήονα οὐ τὸν Ἀπόλλωνα ἀλλὰ τὸν επι καταλύσει λοιμοῦ ὕμνον καὶ τὸ καλὸν ἀντι τοῦ καλῶς ⁑

Comments on 1.473


msA 1.1187: μέλποντες ἑκάεργον ἀθετεῖται ὅτι νομίσας τις τὸν Ἀπόλλωνα Παιήονα εἰρῆσθαι προσέθηκεν αὐτόν καὶ γίνεται δισσολογία προείρηκε γὰρ οἱ δὲ πανημέριοι μολπῇ θεὸν ϊλάσκοντο : ἀπο δὲ τοῦ εἰπεῖν τὸν ποιητὴν τὸ ὁ δὲ φρένα τέρπετ’ ἀκούων διδάσκει ἡμᾶς ὅτι πλέον τῶν θυσιῶν τέρπονται οἱ θεοὶ τοῖς οἰκείοις ἕκαστος ὕμνοις⁑

Comments on 1.474


Scholia group: msAim

msAim 1.1189: Ἀρισταρχος Ϊακῶς πασαντο ⁑

Comments on 1.464


Scholia group: msAint

msAint 1.1190: ὑπερ τὸ χειλος ἐπλήρωσαν ὡς δοκεῖν ἐστέφθαι τῷ ὑγρῷ⁑

Comments on 1.470


Scholia group: msAil

msAil 1.1191: μεγάλως ἔβλαψας

Comments on 1.454


msAil 1.1192: κριθὰς

Comments on 1.458


msAil 1.1193: αντι τοῦ ἐπι σχιζῶν

Comments on 1.462


msAil 1.1194: ἐγεύσαντο

Comments on 1.464


msAil 1.1195: ἐνδεὴς ἤν

Comments on 1.468


msAil 1.1197: εκορέσθησαν

Comments on 1.469


msAil 1.1198: διεμέρισαν

Comments on 1.471


msAil 1.1200: ὕμνῳ ωδη:

Comments on 1.472


msAil 1.1201: ειδος ωδῆς

Comments on 1.473


msAil 1.1203: παρα τὰ ἀπόγια σχοινια

Comments on 1.476


msAil 1.1204: ἀπο θέματος τοῦ κοιμῶ

Comments on 1.476


previousnext
msA 20vmsA 21v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1