Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 90, verso

previousnext
msA 90rmsA 91r

Iliad text (25 lines)


Iliad 6.505: σεύατ’ ἔπειτ’ ἀνὰ ἄστυ. ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς:


Iliad 6.506: ὡς δ’ ὅτε τις στατὸς ἵ̈ππος ἀκοστήσας ἐπι φάτνῃ.

Commented on by msA 6.150


Iliad 6.507: δεσμὸν ἀπορρήξας. θείῃ πεδίοιο κροαίνων.

Commented on by msA 6.151, msA 6.152


Iliad 6.508: εἰωθὼς λούεσθαι ἐϋρρεῖος ποταμοῖο.

Commented on by msA 6.154


Iliad 6.509: κυδιόων. ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει: ἀμφὶ δὲ χαῖται

Commented on by msA 6.153


Iliad 6.510: ὤμοις ἀΐσσονται. ὁ δ’ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς,


Iliad 6.511: ῥίμφά ἑ γοῦνα φέρει μετά τ’ ἤθεα καὶ νομὸν ἵ̈ππων.

Commented on by msA 6.155, msAim 6.278


Iliad 6.512: ὡς υἱὸς Πριάμοιο Πάρις . κατα Περγάμου ἄκρης.


Iliad 6.513: τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ’ ἠλέκτωρ ἐβεβήκει

Commented on by msA 6.156, msAim 6.279


Iliad 6.514: καγχαλόων. ταχέες δὲ πόδες φέρον: αἶψα δ’ ἔπειτα

Commented on by msA 6.157


Iliad 6.515: Ἕκτορα δῖον ἔτετμεν ἀδελφεὸν εὐτ’ ὰρ ἔμελλε


Iliad 6.516: στρέψεσθ’ ἐκ χώρης, ὅθι ᾗ ὀάριζε γυναικί.


Iliad 6.517: τὸν πρότερος προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής:


Iliad 6.518: ἠθεῖ’, ἦ μάλα δή σε καὶ ἐσσύμενον κατερύκω

Commented on by msA 6.158, msA 6.159, msA 6.160, msAim 6.280


Iliad 6.519: δηθύνων. οὐδ’ ἦλθον ἐναίσιμον. ὡς ἐκέλευες:


Iliad 6.520: τόνδ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη κορυθαιόλος Ἕκτωρ :


Iliad 6.521: δαιμόνι’, οὐκ άν τίς τοι ἀνηρ, ὃς ἐναίσιμος εἴῃ.

Commented on by msAil 6.A27


Iliad 6.522: ἔργον ἀτιμήσειε μάχης. ἐπεὶ ἄλκιμός ἐσσι:

Commented on by msAim 6.281


Iliad 6.523: ἀλλὰ ἑκὼν μεθίεις τε καὶ οὐκ ἐθέλεις. τό δ’ ἐμὸν κῆρ


Iliad 6.524: ἄχνυται ἐν θυμῷ. ὅθ’ ὑπερ σέθεν αἴσχε ἀκούω

Commented on by msAil 6.A28


Iliad 6.525: πρὸς Τρώων : οἳ ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεκα σεῖο:


Iliad 6.526: ἀλλ’ ΐομεν: τὰ δ`’ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ’ αἴ κέ ποθι Ζεὺς

Commented on by msAil 6.A29


Iliad 6.527: δῴῃ. ἐπουρανίοισι θεοῖς αἰειγενέτῃσι

Commented on by msAim 6.282


Iliad 6.528: κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον ἐν μεγάροισιν.


Iliad 6.529: ἐκ Τροίης ἐλάσαντας ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς ⁑


Other texts (18 passages)


Scholia group: msA

msA 6.149: ‡ ὡς δ’ ὅτε τις στατος καὶ τούτοις ὁμοίοις ἀστερίσκοι παράκεινται οτι την παραβολὴν όλην ἐπι Ἔκτορος βληθέντος λίθῳ ὑπ Αἵαντος μετήνεγκεν ἐντεῦθεν: ἡ δὲ διπλη προς τὸ ἀκοστήσας ὅτι ἄλλοι ἄλλως ἀπέδωκαν ἔστι δε ἥτοι ἐν αχει γενόμενος δια την στάσιν ἠ ακος τϊ καὶ βοήθημα της στάσεως ζητῶν ⁑

Comments on 6.506-6.511


msA 6.150: ἀκοστήσας ἄκος τῆς στάσεως λαβῶν τοῦτέστιν ΐαμα καὶ κριθιάσας κυρίως δε αἱ πασαι αἱ τροφαὶ. ἀκοσταὶ καλοῦνται παρα Θεσαλοῖς ὡς καὶ Νίκανδρος παρα τὸ ῾ΐστασθαι τὰ σώματα τρεφόμενα ἐν ἄλλω καιρῶ παραλαβων βελτιον δὲ δυσχεράνας ἐπι τῆ της φάτνης στάσει. οἱ δὲ αγοστήσας ἀγοιστὸς γὰρ ὁ ῥῦπος. ἢ ἡσυχασας παρα τὴν ἀχην ⁑

Comments on 6.506


msA 6.151: ‡ δεσμὸν ἀπορρήξας ἡ διπλῆ οτι ἐλλείπει ἡ δία καὶ τὸ κροαίνων οὐκ ἐστιν ἐπιθυμῶν ὡς Ἀρχίλοχος ἐξέλαβεν ἀλλ’ επικροτῶν τοῖς ποσὶ δια τοῦ πεδίου ⁑

Comments on 6.507


msA 6.152: ἄλλως οἱ νεώτεροι ἐπιθυμεῖν το κροαίνειν καὶ Ἀρχίλοχος ⁑

Comments on 6.507


msA 6.153: ὑψ οὐ δὲ καρη ἐχει δοκεῖ ἡ κόμη μεγαλοπρεπείας αἰτία εἶναι τοῖς ἵπποις ⁑

Comments on 6.509


msA 6.154: ειωθῶς λούεσθαι ἐϋρρεῖος ποταμοῖο λείπει ὕδατι. ἡ ποταμὸν εἴρηκεν τὸ τοῦ ποταμοῦ ὕδωρ ⁑

Comments on 6.508


msA 6.155: ῥιμφά ε Ζηνόδοτος ῥιμφ ἑὰ γοῦνα φέρει: Ποσειδόνιος δὲ ὁ ἀναγνώστης Ἀριστάρχου διαιρέσεως τὸ ε ψιλῶς προφέρεται παρέλκειν αὐτὸ λέγων ὡς ἐντῷ ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο καὶ λύεται τὸ σολοικοφανες: ὁ δὲ Ὅμηρος υπο τῶν γονάτων καὶ ποδῶν φέρεσθαι λέγει τὸν μὲν ἂρ ὣς εἰπόντας πόδες φέρον ⁑

Comments on 6.511


msA 6.157: καγχαλόωντα χέες δὲ πόδες οτι ὑπο τῶν ποδῶν φέρεται οὐκ αυτὸς τοὺς πόδας φέρει προς ἔλεγχον Ζηνοδότου ⁑

Comments on 6.514


msA 6.158: ἠθεῖε ταῦτα τινὲς προσαγορευτικά: οὐδε πότε δὲ περί τινος αὐτὰ φησὶν: τέττα: φίλον ἄττα: τροφέως: πάπα: πρς . ἠθεὶε: ἀδελφου γέγονε δὲ τὸ ἠθεῖος ἠ παρα τὸ θεῖος καταπλεονασμὸν του η ἡθεῖος: πλεονάζει γὰρ τὸ ῆ εν πολλαῖς λέξεσι ὡς μύει ἠμύει τῶ κε τάχ’ ἠμύσειε πόλις. πεδανος. ἡπεδανος ευγενης εὐηγενης: τείχει ὑπο Τρώων εὐηγενεών ἀπολέσθαι ⁑

Comments on 6.518


msA 6.159: βαιός, ἣβαιός. ἢ παρα τὸ ἔθος ἔθειος. ὡς τέλος τελειος ὁρος ὁρειος ὄνειδος ὁνείδιος. καὶ τροπῆ τοῦ ε εἰς τὸ η καὶ καταβιβασμῶ τοῦ τόνου γίνεται ἠθεῖος ἀναλογώτερον δέ ἐστιν ἐκ του ἔθος: ἐκ γὰρ του θεῖος καὶ ἡ αὐτῆ στάσις σώζεται καὶ ὁλίγα πάθη δίδονται: ἐκ δὲ τοῦ ἕθας καὶ ἀλλότριος ὁ τόνος καὶ πολλὰ τὰ πάθη δίδινται ⁑

Comments on 6.518


msA 6.160: ἠθεῖε Ἀρισταρχος προπερισπᾷ ὡς οἱκεῖε καὶ ἵσως τὸ θεῖος λεγώ δὲ τὸ συμαντικον του ἐπαίνου κατα πλεονασμον του θ εγένετο. εἰ καὶ νεοτέρου ἐστι προς πρεσβύτερον ἀδ ἐχουσα σεβασμον προσφώνησις: οὐκ αγνοῶ δὲ ὅτι συγχεῖται ἐν τοῖς μεθ Ὅμηρον ⁑

Comments on 6.518


Scholia group: msAint

msAint 6.205: αντι ἀγλαΐηφι πεποιθότα ⁑

Comments on 6.510-6.511


Scholia group: msAim

msAim 6.278: μετέβη τὴν πτῶσιν τὸ γὰρ ἑ αὐτὸν σημαίνει ⁑

Comments on 6.511


msAim 6.279: διασταλτεον ἐπι τὸ ηλέκτωρ λάμπειν γὰρ αὐτὸν φησιν ὡς ἥλιον ⁑

Comments on 6.513


msAim 6.280: τὸ η πευστικως καὶ ἡθικῶς ⁑

Comments on 6.518


msAim 6.281: ἀλλ ἐπεῖ ἀλκιμός εσσι ἑκῶν μεθίεις ⁑

Comments on 6.522


msAim 6.282: βραχὺ διασταλ ἐπι τὸ δῴη θεοῖς γὰρ κρατηρα τήσασθαι λέγει ⁑

Comments on 6.527


Scholia group: msAext

msAext 6.300: οτι εις ὁ κειται

Comments on 6.506-6.511


previousnext
msA 90rmsA 91r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1