Iliad, 10.101-10.150

English text: Casey Dué and Mary Ebbott.

| toc |

Each Greek line is linked to the Fascimile View of the Venetus A manuscript (Marciana Graeca 454 (= 822)). Each English line is linked to the integrated online CITE Application that brings together all components of the current Homer Multitext data release.

10.101
μή πως καὶ δια νύκτα μενοινήσωσι μάχεσθαι·
10.101
they are not plotting to somehow fight even during the night.
10.102
Τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ ·
10.102
The Gerenian horseman Nestor answered him,
10.103
Ἀτρείδη κύδιστε . ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον ·
10.103
“Son of Atreus most glorious, lord of men Agamemnon,
10.104
οὔ θην Ἕκτορι πάντα νοήματα μητίετα Ζεὺς
10.104
surely Zeus the deviser will not bring all of Hektor’s intentions
10.105
ἐκτελέει . ὅσα πού νῠν ἐέλπεται · ἀλλά μιν οἴω
10.105
to fulfillment, as many as he is now hoping for. But I think that he will
10.106
κήδεσι μοχθήσσειν καὶ πλείοσιν . εἴ κεν Ἀχιλλεὺς
10.106
be burdened with even more cares, if Achilles
10.107
ἐκ χόλου ἀργαλέοιο μεταστρέψῃ φίλον ῆτορ·
10.107
turns his dear heart away from painful fury.
10.108
σοὶ δὲ μάλ' έψομ' ἐγὼ . ποτι δ' αῦ καὶ ἐγείρομεν ἄλλους·
10.108
But yes I will follow you. Also, let’s once again wake the others,
10.109
ἠμὲν Τυδείδην δουρὶ κλυτὸν . ἠδ' Ὀδυσῆα .
10.109
the son of Tydeus famed for his spear and Odysseus
10.110
ἠδ' Αἴαντα τάχὺν . καὶ Φυλέος ἄλκιμον υἱόν·
10.110
and swift Ajax and the resolute son of Phyles.
10.111
ἂλλ' εἴ τις καὶ τοῦσδε μετοιχόμενος καλέσειεν .
10.111
But if someone else could go after and call these men,
10.112
ἀντίθεόν τ' Αἴαντα . καὶ Ἰ̈δομενῆα ἄνακτα·
10.112
Ajax who is a match for a god and lord Idomeneus—
10.113
τῶν γὰρ νῆες ἔασιν ἑκαστάτῳ . οὐδὲ μάλ' ἐγγύς·
10.113
for their ships are the furthest, not at all near.
10.114
ἀλλὰ φίλον περ ἐόντα καὶ αἰδοῖον Μενέλᾱον
10.114
But although he is dear and I respect him, Menelaos
10.115
νεικέσω· εἴ πέρ μοι νεμεσήσεαι . οὐδ' ἐπικεύσω .
10.115
I must quarrel with, even if you resent me for it. I can’t conceal it,
10.116
ὡς εὕδει· σοὶ δ' οἴω ἐπέτρεψεν πονέεσθαι·
10.116
since he is sleeping, and he has turned the labor over to you alone.
10.117
νῦν ὄφελεν κατὰ πάντας ἀριστῆας πονέεσθαι
10.117
Right now among all the best men he ought to be laboring
10.118
λισσόμενος . χρειὼ γὰρ ϊκάνεται οὐκέτ' ἀνεκτός .
10.118
to beseech them. For a need has come upon us that can’t be endured any longer.”
10.119
Τὸν δ' αῦτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων ·
10.119
Then in turn the lord of men Agamemnon addressed him,
10.120
ὦ γέρον· ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασθαι ἄνωγα·
10.120
“Old man, I urge you to find fault with him at other times,
10.121
πολλάκι γὰρ μεθίει τε καὶ οὐκ ἐθέλει πονέεσθαι .
10.121
for often he slacks off, and is not willing to labor,
10.122
οὔτ' ὄκνῳ εἴκων , οὔτ' ἀφραδίῃσι , νόοιο·
10.122
not because he is yielding to caution or a thoughtless mind,
10.123
ἀλλ`' ἐμέ τ' εἰσορόων· καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενος ὁρμήν·
10.123
but looking to me and waiting for my initiative.
10.124
νῦν δ' ἐμέο πρότερος μάλ' ἐπέγρετο· καί μοι ἐπέστη·
10.124
But this time he has woken up long before me and stood over me.
10.125
τὸν μὲν ἐγὼ προέηκα καλήμεναι οὓς , σὺ , μεταλλᾷς·
10.125
Him I have sent to call the ones you are asking about.
10.126
ἀλλ`' ΐομεν· κείνους δὲ κιχησόμεθα προ πυλάων
10.126
But let’s go. We will find those men before the gates
10.127
ἐν φυλάκεσσ' . ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέεσθαι·
10.127
among the watchmen, where I have told them to gather.”
10.128
Τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱ̈ππότα Νέστωρ ·
10.128
Then the Gerenian horseman Nestor answered him,
10.129
οὕτως , οὔ τίς , οἱ νεμεσήσεται οὐδ' ἀπιθήσει
10.129
“No one will feel indignation or disobey,
10.130
Ἀργείων . ὅτε κέν τιν' ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ·
10.130
no one of the Argives that is, whenever you summon and command anyone.”
10.131
Ὡς εἰπὼν . ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα·
10.131
So he spoke and he put a khiton around his chest
10.132
ποσσὶ δ' ὑπο λιπαροῖσιν ἐδήσατο κᾱλὰ πέδιλα·
10.132
and under his shining feet he fastened fine sandals.
10.133
ἀμφι δ' άρα χλαῖναν περονήσατο φοινικόεσσαν .
10.133
Around himself he fastened a crimson cloak,
10.134
διπλῆν . ἐκταδίην . οὔλη δ' ἐπενήνοθε λάχνη·
10.134
folded double and intricate, and there was a bloom of thick curly wool upon it.
10.135
εἵλετο δ' ἄλκιμον ἔγχος· ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ .
10.135
He took an unyielding spear, sharpened with a bronze point,
10.136
βῆ δ' ἰ̈έναι κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων·
10.136
and he set out to go through the ships of the of the bronze-wearing Achaeans.
10.137
πρῶτον ἔπειτ' Ὀδυσῆα . Διῒ μῆτιν ἀτάλαντον
10.137
First then Odysseus, the equivalent of Zeus in intelligence,
10.138
ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε Γερήνιος ἱ̈ππότα Νέστωρ
10.138
the Gerenian horseman Nestor roused from sleep,
10.139
φθεγξάμενος· τὸν δ' αἶψα περὶ φρένας ἤλυθ' ἰ̈ωή .
10.139
calling out. The sound of his voice instantly surrounded his mind,
10.140
ἐκ δ' ῆλθε κλισίης . καί σφεας πρὸς μῦθον έειπε·
10.140
and he came from the shelter and spoke words to them.
10.141
τίφθ' οὕτως ἐπὶ νῆας ἀνὰ στρατὸν οἶοι ἀλᾶσθε
10.141
“Why ever do you wander this way along the ships among the encamped mass of warriors
10.142
νύκτα δι αμβροσίην . ὅ τι δὴ χρειὼ τόσον ἴ̈̄κει·
10.142
through the ambrosial night? What need so great has come upon us?”
10.143
Τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ ·
10.143
The Gerenian horseman Nestor then answered him,
10.144
διογενὲς . Λαερτιάδη . πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ .
10.144
“Son of Laertes, descended from the gods, Odysseus of many devices,
10.145
μὴ νεμέσα· τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν Ἀχαιούς ·
10.145
don’t feel indignation. Such sorrow has overwhelmed the Achaeans.
10.146
ἂλλ' ἕπευ , ὄφρα καὶ ἄλλον ἐγείρομεν ὅν τ' ἐπέοικε
10.146
But follow us, so that we may rouse another as well, with whom it is fitting
10.147
βουλὰς· βουλεύειν ἢ φευγέμεν ἠὲ μάχεσθαι·
10.147
to make a plan whether we should flee or fight.”
10.148
Ὡς φάθ' . ὁ δὲ κλισίην δε κιὼν πολύμητις Ὀδυσσεὺς .
10.148
So he spoke. Going into his shelter Odysseus who is crafty in many ways
10.149
ποικίλον ἀμφ' ὤμοισι σάκος θέτο· βῆ δὲ μετ' αὐτούς .
10.149
put an intricately patterned shield around his shoulders and went with them.
10.150
βὰν δ' ἐπὶ Τυδείδην Διομήδεα . τὸν δ' ἐκίχανον
10.150
They went to the son of Tydeus, Diomedes. They found him

(page 3 of 12)