Iliad, 10.151-10.200

English text: Casey Dué and Mary Ebbott.

| toc |

Each Greek line is linked to the Fascimile View of the Venetus A manuscript (Marciana Graeca 454 (= 822)). Each English line is linked to the integrated online CITE Application that brings together all components of the current Homer Multitext data release.

10.151
ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχεσιν· ἀμφὶ δ' ἑταῖροι
10.151
outside of his shelter together with his armor, and around him his companions
10.152
εὗδον· ὑπὸ κρασὶν δ' έχον ἀσπίδας· ἔγχεα δέ σφιν
10.152
slept, and they had their shields under their heads. Their spears
10.153
ὄρθ`' ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο· τῆλε δὲ χαλκὸς
10.153
were planted with the spearheads up, and far and wide the bronze
10.154
λάμφ'· ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς · αὐτὰρ ὅ γ' ἥρως
10.154
was shining, like the lightning of father Zeus. But the hero
10.155
εὗδ' . ὑπο δ' έστρωτο ῥινὸν βοὸς ἀγραύλοιο·
10.155
slept, and under him was spread the skin of a wild ox,
10.156
αὐτὰρ ὑπο κράτεσφι τάπης τετάνυστο φαεινός·
10.156
and under his head was spread a shining tapestry.
10.157
τὸν παρστὰς ἀνέγειρε Γερήνιος ἱ̈ππότα Νέστωρ .
10.157
Standing next to him the Gerenian horseman Nestor roused him,
10.158
λὰξ ποδὶ κινήσᾱς ὤτρυνέ τε· νείκεσέ τ' ἄντην·
10.158
moving him with his foot, and he stirred him up and insulted him to his face.
10.159
ὄρσεο Τυδέος υἱέ . τί πάννυχον ὕπνον ἀωτεῖς·
10.159
“Wake up, son of Tydeus. Why do you slumber the whole night through?
10.160
οὐκ ἀΐεις . ὡς Τρῶες ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο
10.160
Don’t you perceive that the Trojans on the rise of the plain
10.161
εἴαται· ἄγχι νεῶν· ὀλίγος δ' έτι χῶρος ἐρύκει·
10.161
are sitting near our ships, and only a small space keeps them back?”
10.162
ὡς φάθ' . ὁ δ' ἐξ ὕπνοιο μάλα κραιπνῶς ἀνόρουσε·
10.162
So he spoke and Diomedes leapt up especially quickly from sleep.
10.163
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδᾱ·
10.163
He spoke out and addressed to him winged words.
10.164
σχέτλιός ἐσσι γεραιὲ . σὺ μὲν πόνου οὔ ποτε λήγεις·
10.164
“You are intractable, old man. You at least never cease from labor.
10.165
οὔ νῠ καὶ ἄλλοι ἔασι , νεώτεροι υἷες Ἀχαιῶν .
10.165
Aren’t there other sons of the Achaeans, younger men,
10.166
οἵ κεν ἔπειτα ἕκαστον ἐγείρειαν βασιλήων
10.166
who could then rouse each of the kings
10.167
πάντῃ ἐποιχόμενοι· σὺ δ' ἀμήχανός ἐσσι γεραιέ·
10.167
going back and forth everywhere? You are impossible, old man.”
10.168
τὸν δ' αὖτε προσέειπε Γερήνιος ἱ̈ππότα Νέστωρ ·
10.168
Then in turn the Gerenian horseman Nestor addressed him.
10.169
ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα φίλος κατα μοῖραν ἔειπες .
10.169
“All these things, friend, you have spoken in good measure,
10.170
εἰσὶν μέν μοι παῖδες ἀμύμονες . εἰσὶ δὲ λαοὶ
10.170
I have faultless children, and I have warriors
10.171
καὶ πολέες . τῶν κέν τις ἐποιχόμενος καλέσειεν .
10.171
and cities from which some one could go back and forth and call them.
10.172
ἀλλὰ μάλα μεγάλη χρειὼ βεβίηκεν Ἀχαιούς ·
10.172
But an especially great need has overwhelmed the Achaeans.
10.173
νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ . ξῠροῦ ἵ̈σταται ἀκμῆς
10.173
Since now for everyone it stands on a razor’s edge
10.174
ἢ μάλα λυγρὸς ὄλεθρος Ἀχαιοῖς . ἠὲ βιῶναι·
10.174
whether it will be woeful destruction for the Achaeans or life.
10.175
ἂλλ' ἴ̈θι νῦν· Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος υἱὸν
10.175
But come now, go make the swift Ajax and the son of Phyleus
10.176
ἄνστησον· σὺ γάρ ἐσσι , νεώτερος . εἴ μ`' ἐλεαίρεις·
10.176
get up—since you are younger—if you pity me.”
10.177
ὡς φάθ' . ὁ δ' ἀμφ' ὤμοισιν , εέσσατο δέρμα λέοντος
10.177
So he spoke, and around his shoulders Diomedes put the skin of a lion
10.178
αἴθωνος , μεγάλοιο , ποδηνεκὲς , εἵλετο δ' ἔγχος·
10.178
that was big and tawny—the skin reached all the way to his feet—and he took a spear.
10.179
βῆ δ' ϊέναι· τοὺς δ' ἔνθεν ἀναστήσᾱς ἄγεν ἥρως·
10.179
He set out to go, and after getting them up the hero led them from their places.
10.180
οἱ δ' ὅτε δὴ φυλάκεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν .
10.180
When they were mixed among the gathered watchmen,
10.181
οὐδε μὲν εὕδοντας φυλάκων ἡγήτορας εὗρον .
10.181
they found the leaders of the watch not sleeping,
10.182
ἂλλ' ἐγρηγορτὶ σὺν τεύχεσιν εἵατο πάντες·
10.182
but all sat awake with their weapons.
10.183
ὡς δὲ κύνες περι μῆλα δυσωρήσωνται ἐν αὐλῇ·
10.183
As when dogs keep a hard watch around flocks in an enclosure
10.184
θηρὸς ἀκούσαντες κρατερόφρονος . ὅς τε καθ' ὕλην
10.184
after hearing the sound of a beast with a powerful heart in the woods
10.185
ἔρχηται δι' ὄρεσφι . πολὺς δ' ὀρυμαγδὸς ἐπ αυτῷ
10.185
coming through the mountains, and there is a great commotion over it
10.186
ἀνδρῶν ἠδὲ κυνῶν , ἀπο τέ σφισιν ὕπνος ὄλωλεν .
10.186
of men and dogs, and for them sleep is lost,
10.187
ὡς τῶν νήδυμος ὕπνος ἀπο βλεφάροιϊν ὀλώλει
10.187
just so sweet sleep was lost from the eyelids
10.188
νύκτα φυλασσομένοισι κακὴν· πεδίον δὲ γὰρ αἰεὶ
10.188
of those keeping watch that evil night. For always toward the plain
10.189
τετράφαθ' . ὁππότ' ἐπὶ Τρώων ἀΐοιεν ἰ̈όντων·
10.189
they were turned, whenever they perceived the Trojans coming and going.
10.190
τοὺς δ' ὁ γέρων γήθησεν ἰ̈δὼν . θάρσυνέ τε μύθῳ·
10.190
The old man rejoiced when he saw them and encouraged them with words.
-
No corresponding text in msA.
10.191
He spoke out and addressed to them winged words,
10.192
οὕτω νῦν φίλα τέκνα φυλάσσετε· μηδέ τιν' ὕπνος
10.192
“Now this is the way to keep watch, dear children. Don’t let sleep
10.193
αἱρείτω· μὴ χάρμα γενώμεθα δυσμενέεσσιν·
10.193
take hold of anyone, so that we don’t we become a source of joy to our enemies.”
10.194
ὡς εἰπὼν . τάφροιο διέσσυτο . τοὶ δ' ἅμ' ἕποντο
10.194
So he spoke and he hurried across the ditch. They followed together with him,
10.195
Ἀργείων βασιλῆες . ὅσοι κεκλήατο βουλήν·
10.195
the kings of the Argives, as many as had been called to council.
10.196
τοῖς δ' ἅμα Μηριόνης καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς
10.196
Together with these Meriones and the glorious son of Nestor
10.197
ἤϊσαν· αὐτοὶ γὰρ κάλεον συμμητιάασθαι·
10.197
went. For the kings themselves had called them to brainstorm with them.
10.198
τάφρον δ' ἐκδιαβάντες ὀρυκτὴν . ἑδριόωντο
10.198
Crossing the ditch that had been dug out they sat
10.199
ἐν καθαρῷ· ὅθι δὴ , νεκύων διεφαίνετο χῶρος
10.199
in a clearing, where a space showed through amid the corpses
10.200
πιπτόντων· ὅθεν αὖτις ἀπετράπετ' όβριμος Ἕκτωρ
10.200
that had fallen, the place where mighty Hektor had been turned back again

(page 4 of 12)