Iliad, 10.301-10.349

English text: Casey Dué and Mary Ebbott.

| toc |

Each Greek line is linked to the Fascimile View of the Venetus A manuscript (Marciana Graeca 454 (= 822)). Each English line is linked to the integrated online CITE Application that brings together all components of the current Homer Multitext data release.

10.301
ὅσσοι ἔσαν Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
10.301
however many were leaders and rulers of the Trojans.
10.302
τοὺς ὅ γε συγκαλέσας . πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν·
10.302
Once he called them together, he put together a solid plan
10.303
τίς κέν μοι τόδε ἔργον ὑποσχόμενος τελέσειεν
10.303
“Who would undertake and see to fulfillment this deed for me,
10.304
δώρῳ ἐπὶ μεγάλῳ· μισθὸς δέ οἱ άρκιος ἔσται·
10.304
in return for a great gift? His reward will be more than enough.
10.305
δώσω γὰρ δίφρόν τε , δύω τ' ἐριαύχενας ἵ̈ππους
10.305
For I will give a chariot and two horses with strong necks,
10.306
οἵ κεν ἀριστεύωσι θοῇς ἐπι νηυσὶν Ἀχαιῶν .
10.306
whichever are best at the swift ships of the Achaeans.
-
No corresponding text in msA.
10.306a
the very ones which carry the faultless son of Peleus
10.307
ὅς τίς κεν τλαίῃ· οἵ τ' αὐτῷ κῦδος ἄροιτο .
10.307
to him, whoever should dare—and he would win radiant glory for himself—
10.308
νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν . ἔκ τε πυθέσθαι
10.308
to go near the swift-traversing ships and to find out
10.309
ἠὲ , φυλάσσονται νῆες θοαὶ ὡς τὸ πάρος περ .
10.309
whether the swift ships are being watched as before,
10.310
ἢ , ἤδη χείρεσσιν ὑφ' ἡμετέρῃσι δαμέντες
10.310
or whether already subdued under our hands
10.311
φύξιν βουλεύουσι μετα σφίσιν . οὐδ' ἐθέλουσι
10.311
they are making plans among themselves for escape, and are not willing
10.312
νύκτα φυλασσέμεναι· καμάτῳ αδηκότες αἰνῷ·
10.312
to keep the night watch, overcome by terrible exhaustion.”
10.313
ὡς ἔφαθ' , οἱ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ .
10.313
So he spoke, and they all were silenced, speechless.
10.314
ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δόλων . Εὐμήδεος υἱὸς
10.314
There was among the Trojans someone named Dolon, son of Eumēdes.
10.315
κήρυκος θείοιο . πολύχρυσος . πολύχαλκος·
10.315
Eumēdes was a divine herald, and Dolon had much gold and much bronze.
10.316
ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακὸς . ἀλλὰ ποδώκης·
10.316
He was not good-looking, but he was swift-footed.
10.317
ἀυτὰρ ὃ μοῦνος ἔην μετα πέντε κασιγνήτῃσιν·
10.317
And he was the only son among five sisters.
10.318
ὅς ῥα τότε Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι μῦθον ἔειπεν·
10.318
It was he who at that point spoke words to the Trojans and Hektor.
10.319
ἕκτορ' . ἒμ' ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
10.319
“Hektor, my heart and audacious spirit rouse me
10.320
νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν . ἔκ τε πυθέσθαι·
10.320
to go near the swift-traversing ships and to find this out.
10.321
ἀλλ`' ἄγε μοι τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο· καί μοι ὄμοσσον
10.321
But come, hold up the scepter and swear to me
10.322
ἠ μὲν τοὺς ἵ̈ππους τὲ καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ
10.322
that hereby the horses and the chariot with its intricate patterns in bronze
10.323
δωσεμέν . οἳ φορέουσιν ἀμύμονα πηλείωνα ·
10.323
you will give me, those which carry the faultless son of Peleus,
10.324
σοὶ δ' ἐγὼ οὐχ ἅλιος σκοπὸς ἔσσομαι· οὐδ' ἀπo δόξης·
10.324
and for you I will not fail as a spy nor will I fall short of expectation.
10.325
τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερὲς . ὄφρ' ἂν ΐκωμαι
10.325
For I will go straight through the mass of warriors, all the way until I reach
10.326
νῆ' Ἀγαμεμνονέην . ὅθι που μέλλουσιν ἄριστοι
10.326
the ship of Agamemnon, where, I imagine, the best men must be
10.327
βουλὰς βουλεύειν . ἢ φευγέμεν ἠὲ μάχεσθαι·
10.327
making their plans whether to flee or to fight.”
10.328
ὡς φάθ' . ὁ δ' ἐν χερσὶ σκῆπτρον λάβε . καί οἱ ὄμοσσεν·
10.328
So he spoke, and Hektor took the scepter in his hands and swore to him:
10.329
ἴ̈στω νῦν Ζεὺς ἀυτὸς ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης ·
10.329
“Let Zeus the loud-thundering husband of Hera know
10.330
μὴ μὲν τοῖς ἵ̈πποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται ἄλλος
10.330
that no other man will drive those horses,
10.331
Τρώων · ἀλλὰ σὲ φημὶ διαμπερὲς ἀγλαϊεῖσθαι·
10.331
no other Trojan, but I say that they will make you shine through and through.”
10.332
ὡς φάτο· καί ῥ' ἐπίορκον ἐπώμοσε , τὸ̀`ν δ' ὀρόθυνεν·
10.332
So he spoke, and swore a false oath and urged him on.
10.333
ἀυτίκα δ' ἀμφ'' ὤμοισιν ἐβάλλετο καμπύλα τόξα·
10.333
Immediately Dolon threw a curved bow around his shoulders.
10.334
ἕσσατο δ' ἔκτοσθεν ῥινὸν πολιοῖο λύκοιο·
10.334
He put around himself the skin of a gray wolf
10.335
κρατὶ δ' ἐπὶ , κτιδέην κυνέην· ἕλε δ' ὀξὺν ἄκοντα·
10.335
and on his head a helmet made from the hide of a marten, and he grabbed a sharp javelin.
10.336
βῆ δ' ϊέναι ἐπὶ νῆας ἀπο στρατοῦ· οὐδ` ἀρ ἔμελλεν
10.336
He set out to go from the mass of warriors toward the ships. But he was not going to
10.337
ἐλθὼν ἐκ νηῶν ὰψ , Ἕκτορι μῦθον ἀποίσειν·
10.337
come back from the ships and bring back words for Hektor.
10.338
ἂλλ' ὅτε δή ρ' ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν κάλλιφ' ὅμιλον .
10.338
But when he left the crowd of horses and men,
10.339
βῆ ῥ' ἀν ὁδὸν μεμαὼς· τὸν δὲ φράσατο προσϊόντα
10.339
he went up the road eagerly. And as he went, he was observed
10.340
διογενὴς Ὀδυσεὺς . Διομήδεα δὲ προσέειπεν·
10.340
by Odysseus, descended from the gods, who said to Diomedes:
10.341
οὗτός τοι Διόμηδες ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεται ἀνὴρ·
10.341
“Who is this man, Diomedes, coming from the mass of warriors?
10.342
οὐκ οἶδ'· ἢ νήεσσιν ἐπίσκοπος ἡμετέρῃσιν .
10.342
I don’t know whether he is here to spy on our ships
10.343
ἤ τινα συλήσων νεκύων κατατεθνειώτων·
10.343
or to strip some one of the dead corpses.
10.344
ἂλλ' ἐῶμέν μιν πρῶτα παρ' ὲξελθεῖν πεδίοιο
10.344
So let us allow him to slip by on the plain
10.345
τυτθὸν· ἔπειτα δέ κ' ἀυτὸν ἐπαΐξαντες ἕλοιμεν
10.345
a little ways. Then rushing at him we might seize him
10.346
καρπαλίμως . εἰ δ' ἄμμε παραφθαίῃσι πόδεσσιν .
10.346
quickly. And if he outruns us on foot,
10.347
ἀιεί μιν ποτὶ νῆας ἀπὸ στρατόφιν προτιειλεῖν
10.347
keep forcing him toward the ships, away from the mass of warriors,
10.348
ἔγχεϊ ἐπαΐσσων . μή πως προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ·
10.348
rushing at him with a spear, so that he does not somehow escape toward the city.”
10.349
ὡς ἄρα φωνήσαντε . πὰρ' ὲξ ὁδοῦ ἐν νεκύεσσι
10.349
After those two spoke this way, off the road and amid the corpses

(page 7 of 12)