Iliad, 10.498-10.547

English text: Casey Dué and Mary Ebbott.

| toc |

Each Greek line is linked to the Fascimile View of the Venetus A manuscript (Marciana Graeca 454 (= 822)). Each English line is linked to the integrated online CITE Application that brings together all components of the current Homer Multitext data release.

10.498
τόφρα δ' ὰρ ὁ τλήμων Ὀδυσεὺς λύε μώνυχας ἵ̈ππους·
10.498
Meanwhile enduring Odysseus was freeing the solid-hoofed horses,
10.499
σὺν δ' ῄειρεν ϊμᾶσι· καὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου
10.499
and he strung them together with the reins and drove them away from the crowd
10.500
τόξῳ ἐπιπλήσσων· ἐπεὶ οὐ μάστιγα φαεινὴν
10.500
by striking them with his bow, since the shining whip he hadn’t
10.501
ποικίλου ἐκ δίφροιο νοήσατο χερσὶν ἑλέσθαι·
10.501
noticed to take in his hands from the intricately patterned chariot.
10.502
ῥοίζησεν δ' άρα , πιφραύσκων Διομήδεϊ δίῳ·
10.502
He whistled, signaling to radiant Diomedes.
10.503
αὐτὰρ ὁ μερμήριξε μένων ὅ τι κύντατον έρδοι·
10.503
Meanwhile Diomedes stood there and was divided as to what most bitch-like thing he could do.
10.504
ἢ ὅ γε δίφρον ἑλὼν , ὅθι ποικίλα τεύχε' έκειτο·
10.504
Either seize the chariot, in which the intricately patterned armor lay,
10.505
ῥυμοῦ ἐξερύοι· ἦ ἐκφέροι ὑψόσ' ἀείρᾱς·
10.505
if he could find the pole or if he could carry it off by raising it high,
10.506
ἢ έτι τῶν πλεόνων Θρῃκῶν ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο·
10.506
or take life away from still more Thracians.
10.507
ἕως ὃ ταῦθ' ὥρμαινε κατὰ φρένα , τόφρα δ' Ἀθήνη
10.507
He was pondering this in his mind until Athena,
10.508
ἐγγύθεν ἱ̈σταμένη προσέφη Διομήδεα δῖον·
10.508
standing nearby, addressed radiant Diomedes.
10.509
νόστου δὴ μνῆσαι μεγαθύμου Τυδέος υἱὲ
10.509
“Be mindful of your homecoming, son of great-hearted Tydeus,
10.510
νῆας επι γλαφυρὰς , μὴ καὶ πεφοβημένος ἔλθῃς
10.510
to the hollow ships, so that you don’t have to go while being chased,
10.511
μή που τις καὶ Τρῶας ἐγείρῃσιν θεὸς ἄλλος·
10.511
in case some other god awakens the Trojans.”
10.512
ὡς φάθ' , ὁ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα φωνησάσης·
10.512
So she spoke, and he heard the voice of the goddess as she spoke.
10.513
καρπαλίμως δ' ἵππων ἐπεβήσετο· κόψε δ' Ὀδυσσεὺς .
10.513
Quickly he mounted the horses. Odysseus struck them
10.514
τόξῳ . τοὶ δ' ἐπέτοντο θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν .
10.514
with the bow. And they flew toward the swift ships of the Achaeans.
10.515
οὐδ' ἀλαοσσκοπιὴν εἶχ' ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
10.515
Apollo with the silver bow did not hold a negligent watch
10.516
ὡς ἴ̈δ' Ἀθηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἕπουσαν .
10.516
since he saw Athena accompanying the son of Tydeus.
10.517
τῇ κοτέων , Τρώων κατεδύσετο πουλὺν ὅμιλον·
10.517
Holding a grudge against her he sank into the large crowd of Trojans
10.518
ὦρσεν δὲ Θρῃκῶν βουληφόρον Ἱ̈πποκόωντα ·
10.518
and stirred Hippokoon, a man who could call a council among the Thracians,
10.519
Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλόν· ὁ δ' ἐξ ύπνου ἀνορούσας .
10.519
a noble cousin of Rhesos. He sprang up from sleep
10.520
ὡς ἴ̈δε χῶρον ἐρῆμον . ὅθ' έστασαν ὠκέες ἵπποι .
10.520
as he saw the empty space where the swift horses had stood,
10.521
ἄνδράς τ' , ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσιν .
10.521
and the men gasping as they died in the painful slaughter.
10.522
ᾤμωξέν τ' ὰρ ἔπειτα φίλον τ' ὀνόμηνεν ἑταῖρον·
10.522
He then cried “oimoi” and called the name of his dear comrade.
10.523
Τρώων δὲ κλαγγή τε καὶ ἄσπετος ὦρτο κυδοιμὸς
10.523
Noise and indescribable panic rose up among the Trojans
10.524
θυνόντων ἄμυδις . θηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργα·
10.524
as they surged together. They stared at the astounding deeds,
10.525
ὅσσ' ἄνδρες ῥέξαντες , ἔβαν κοίλας ἐπὶ νῆας·
10.525
so much had the men done before they went to the hollow ships.
10.526
οἱ δ`' ὅτε δή ῥ' ΐκανον , ὅθι σκοπὸν Ἕκτορος ἔκταν .
10.526
But they, when they came to the place where they had killed Hektor’s spy,
10.527
ἔνθ' . Ὀδυσεὺς μὲν ἔρυξε Διῒ φίλος , ὠκέας ἵ̈ππους .
10.527
there Odysseus dear to Zeus reined in the swift horses,
10.528
Τυδείδης δὲ χαμᾶζε θορὼν , ἔναρα βροτόεντα
10.528
and the son of Tydeus leapt to the ground and taking the blood-stained spoils
10.529
ἐν χείρεσσ' Ὀδυσῆϊ τίθει· ἐπεβήσετο δ' ἵ̈ππων·
10.529
placed them in Odysseus’s hands, and he mounted the chariot.
10.530
μάστιξεν δ' ἵ̈ππους , τὼ δ' οὐκ ἄκοντε πετέσθην·
10.530
He whipped the horses, and not unwillingly the team flew
-
No corresponding text in msA.
10.531
toward the hollow ships; for this way was dear to them in their hearts.
10.532
Νέστωρ δὲ πρῶτος κτύπον ἄϊε . φώνησέν τε·
10.532
Nestor was the first to hear the clatter and he spoke:
10.533
ὦ φίλοι· Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
10.533
“Friends, leaders and rulers of the Argives,
10.534
ψεύσομαι . ἢ έτυμόν τοι ἐρέω , κέλεται δέ με θυμός·
10.534
will I be proven wrong, or will I speak the truth? Well, my heart urges me on.
10.535
ἵ̈ππων μ' ὠκυπόδων ἀμφὶ κτύπος οὔατα βάλλει·
10.535
The clatter of swift-footed horses strikes my ears.
10.536
αἲ γὰρ δὴ Ὀδυσεύς τε καὶ ὁ κρατερὸς Διομήδης ·
10.536
How I hope that Odysseus and powerful Diomedes
10.537
ὧδ' ἄφαρ ἐκ Τρώων ἐλασαίατο μώνυχας ἵ̈ππους·
10.537
at once might be driving solid-hoofed horses from the Trojans this way!
10.538
ἂλλ' αἰνῶς δείδοικα κατα φρένα μή τι πάθωσιν
10.538
Yet I am terribly afraid in my mind that they have suffered something—
10.539
Ἀργείων οἱ ἄριστοι ὑπο Τρώων ὀρυμαγδοῦ·
10.539
they who are best of the Argives—at the hands of the Trojans in a commotion.”
10.540
οὔ πω πᾶν εἴρητο ἔπος . ὅτ' ἂρ ἤλυθον αὐτοί·
10.540
He had not yet spoken every word when, look!, they came.
10.541
καί ῥ' οἱ μὲν κατέβησαν ἐπὶ χθόνα , τοὶ δὲ χαρέντες
10.541
And they dismounted onto the ground, while the others, taking pleasure,
10.542
δεξιῇ ἠσπάζοντο· ἔπεσσί τε μειλιχίοισι·
10.542
welcomed them with right hands and gracious words.
10.543
πρῶτος δ' ἐξερέεινε Γερήνιος ἱ̈ππότα Νέστωρ ·
10.543
The Gerenian horseman Nestor was the first to question them:
10.544
εἰπ' άγε μ' ὦ πολύαιν' Ὀδυσεῦ . μέγα κῦδος Ἀχαιῶν .
10.544
“Come, tell me, much-praised Odysseus, great glory of the Achaeans
10.545
ὅππως τοῦσδ' ἵ̈ππους λάβετον . καταδύντες ὅμιλον
10.545
how you two took these horses after you entered the crowd
10.546
Τρώων . ἤ τίς σφωε , πόρεν θεὸς ἀντιβολήσας·
10.546
of Trojans, or which god you encountered who gave them.
10.547
αἰνῶς ἀκτίνεσσιν ἐοικότες ἠελίοιο·
10.547
Terribly they look like the rays of the sun.

(page 11 of 12)