Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 120, verso

previousnext
msA 120rmsA 121r

Iliad text (25 lines)


Iliad 9.435: βάλλεαι: οὐδ’ έτι πάμπαν ἀμύνειν νηυσὶ θοῇσι


Iliad 9.436: πῦρ ἐθέλεις ἀΐδηλον: ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ.

Commented on by msAim 9.418


Iliad 9.437: πῶς ἂν ἔπειτ’ ἀπὸ σεῖο φίλον τέκος αὖθι λιποίμην


Iliad 9.438: οἶος: σοὶ δέ μ’ ἔπεμπε γέρων ἱ̈ππηλάτα Πηλεὺς


Iliad 9.439: ἤματι τῷ: ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε.


Iliad 9.440: νήπιον. οὔ πω εἰδόθ’ ὁμοιΐου πτολέμοιο


Iliad 9.441: οὐδ’ ἀγορέων: ἵ̆να τ’ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσι:

Commented on by msAil 9.428, msAil 9.429


Iliad 9.442: τούνεκά με προἕηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα:


Iliad 9.443: μύθων τε ῥητῆρ’ ἔμεναι: πρηκτῆρά τε ἔργων:

Commented on by msA 9.408, msAim 9.419


Iliad 9.444: ὡς ἂν ἔπειτ’ ἀπο σεῖο φίλον τέκος οὐκ ἐθέλοιμι

Commented on by msAext 9.427


Iliad 9.445: λείπεσθ’. οὐδ’ εἴ κέν μοι ὑποσταίη θεὸς αὐτὸς

Commented on by msAil 9.430


Iliad 9.446: γῆρας ἀποξύσας. θήσειν νέον ἡβώοντα.

Commented on by msAint 9.424, msA 9.409, msAil 9.431


Iliad 9.447: οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα

Commented on by msA 9.410


Iliad 9.448: φεύγων νείκεα πατρὸς Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο .

Commented on by msA 9.411


Iliad 9.449: ὅς μοι παλλακίδος περὶ, χώσατο καλλικόμοιο.

Commented on by msA 9.412


Iliad 9.450: τὴν αὐτὸς φιλέεσκεν: ἀτιμάζεσκε δ’ ἄκοιτιν.


Iliad 9.451: μητέρ’ ἐμὴν: ἡ δ’ αἰὲν ἐμὲ λισσέσκετο γούνων


Iliad 9.452: παλλακίδι προμιγῆναι: ἵ̈ν’ ἐχθήρειε γέροντα:

Commented on by msAint 9.425, msAil 9.432, msAim 9.420


Iliad 9.453: τῇ πιθόμην. καὶ ἔρεξα: πατὴρ δ’ εμὸς αὐτίκ’ ὀϊσθεὶς

Commented on by msA 9.413


Iliad 9.454: πολλὰ κατηρᾶτο: στυγερὰς δ’ ἐπεκέκλετ’ Ἐρινῦς .

Commented on by msA 9.416, msAil 9.433


Iliad 9.455: μή ποτε γούνασιν. οἷσιν ἐφέσσεσθαι φίλον υἱὸν

Commented on by msAint 9.426, msAil 9.434, msAim 9.421


Iliad 9.456: ἐξ ἐμέθεν γεγαῶτα: θεοὶ δ’ ἐτέλειον ἒπ’ ἀρὰς

Commented on by msA 9.414, msA 9.415


Iliad 9.457: Ζεύς τε καταχθόνιος. καὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια :

Commented on by msA 9.417, msAim 9.422


Iliad 9.462: ἔνθ’ ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ’ ἐν φρεσὶ θυμὸς.


Iliad 9.463: πατρὸς χωομένοιο. κατα μέγαρα στρωφᾶσθαι:


Other texts (29 passages)


Scholia group: msA

msA 9.408: ‡μύθων τὲ ῥητῆρ’ ἔμεναι: σημειῶσαι ὅτι τὸ ὁμοιοτέλευτον ἔφυγεν ὁ ποιητὴς μεταβαλλὼν τὴν φράσιν. οὐ γὰρ εἶπε μύθων τὲ ῥητῆρα καὶ ἔργων πρακτῆρα καὶ ὅτι πάντων διδακτικὸν εὐβουλία ⁑

Comments on 9.443


msA 9.409: γῆρας ἀποξύσας θήσειν νέον ἡβώοντα: ὅτι οὐ λέγει νέον κατ τὴν ἡλικίαν ἀλλα κατὰ μεσότητα ἀντι τοῦ νεωστὶ ἡβῶντα ⁑

Comments on 9.446


msA 9.410: οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα: ὅτι πάλιν τὴν Θετταλικὴν πόλιν οὕτως εἶπεν. καὶ ὅτι Ζηνόδοτ , τοῖον ὅτε πρῶτον ἐξ οῦ φανερῶς ἐστι τὸ νέον ὀνοματικῶς δεδεγμένος ⁑

Comments on 9.447


msA 9.411: φεύγων νείκεα: Φοῖνιξ ὁ Ἀμύντορος ἐξέπεσεν τῆς οικειας γῆς, δια τί αν τοι αύτην τοῦ πρς ἀν τοῦ, παλλακίδα μὲν ὀνόματι Κλυτίαν ἀγαπῶντος, Ἱπποδάμειαν δὲ εξῆς τὸν Φοίνικα ἔτεκε στυγοῦντος δεηθείσης τῆς μρς τῇ παλλακίδι τοῦ πρς Κλυτία ἐμίγη: γνοῦς δὲ ὁ Αμύντωρ ἐπηράσατο τῷ παιδὶ τέκνων ἀγονίαν: δείσας τὲ Φοῖνιξ τόν τε πρα καὶ τὰς ὑπ αυτοῦ γενομένας ἀρᾶς. φεύγει πρὸς Πηλέα ὅστις ὑπο δεξάμενος αὐτὸν δια τὴν συγγένειαν. δίδωσιν αὐτῷ τὴν Δολοπείαν χώραν καὶ Ἀχιλλέα τὸν υν μικρόν ὄντα εἰς ἀνατροφήν παραδίδωσιν. ἡ ϊστορία παρα τῷ ποιητῇ. παρα γὰρ τοῖς τραγικοῖς παραλάσσει ⁑

Comments on 9.448


msA 9.412: ὅς μοι παλλακίδος περιχώσατο: οἱ μὲν ἀνέστρεψαν ἵνα γένηται περι παλλακίδος. οἱ δὲ πεχοσατο ἀνέγνωσαν ἵνα σημαίνηται τὸ περισσῶς καὶ οὕτως μᾶλλον ἐπεκράτησεν ἡ παράδοσις, οὕτως δὲ καὶ Ἀλεξίων ⁑

Comments on 9.449


msA 9.413: τῇ πιθόμην: Ἀριστόδημος ὁ Νυσαιεὺς ῥήτωρ τὲ, ἀλλὰ καὶ γραμματικός, φεύγων τὸ ἔγκλημ ἐπενόησε γραφὴν τὴν τί οὐ πιθόμην , οὐδὲ ἔρεξα. καὶ οὐ μόνον γε ηὐδοκίμησεν. ἀλλα καὶ ἐτιμήθη ὡς εὐσεβῆ τηρήσας τὸν ἥρωα προ δὲ αὐτοῦ Σωσιφάνης τὴν τοιαύτην εὗρε γραφήν. καὶ Εὐριπίδης δὲ ἀναμάρτητον εἰσάγει τὸν ἥρωα ἐν τῷ Φοίνικι , ταῦτα ἱστορεῖ Ἁρποκρατίων ὁ Δίου διδάσκαλος ἐν ποιήματι τῆς Ϊ

Comments on 9.453


msA 9.414: θεοὶ δ’ ἐτέλειον ἑπαρας. ὡς μηδὲ ἄκοντας ἀδικεῖν γονεῖς: δι ὃ οὐδὲ περι τοῦ φόνου τῆς Κλυταιμνήστρας φησίν ⁑

Comments on 9.456


msA 9.415: ἐπαράς: εἴτε παρέλκει ἡ ἐπί φυλαχθήσεται ὁ τόνος ὁ αὐτὸς ὡς ἐπιβουκόλος ἀνήρ καὶ ἐπισμυγερῶς : εἴτε τὸ ἑξῆς ἐστιν ἐπετέλουν οὐκ αναστραφήσεται πάλιν καθότι αἱ συναλειφθῆσαι οὐκ αναστρέφονται. σεσημειωμένου ἐκείνου στεῦτο γὰρ Ἡφαίστοιο παροισέμεναι ⁑

Comments on 9.456


msA 9.416: Ἐρινῦς : καταχθόνιαι δαίμονες τιμωροὶ τῶν πατρικῶν ἀσεβημάτων τρεῖς δέ εἰσὶν. Ἀλεκτώ . τισι φόνη Μέγαιρα : εἴρηνται δὲ παρα τὸ ἐκ τῆς ἔρας ὅ ἐστι τῆς γῆς εῖναι ⁑

Comments on 9.454


msA 9.417: καὶ ἐπαινὴ, ἐπίφοβος δεινή. αἰνὸν γὰρ τὸ δεινὸν, ἠ ἢν οὐκ ἀν τις ἐπαινήσειεν, ἀντίφρασις ὁ τρόπος ἡ ὑπερβολικῶς ἢν ἄν τις επαῖνων παραιτήσαιτο ⁑

Comments on 9.457


Scholia group: msAim

msAim 9.418: φίλον τεκος πρὸς αγωγὰ ταυτα ὅτι δια τὴν φιλοστοργίαν καὶ παρα τὸ δέον ἀυτῶ πείσεται ⁑

Comments on 9.436


msAim 9.419: τὸν τῳ λογῳ ρήτορα διδάσκειν σε εῖναι καὶ δραστήριον ἐν τοῖς ἔργοις ⁑

Comments on 9.443


msAim 9.420: προ τοῦ πρς μιγῆναι ἡ περισσεύει ἡ πρόθεσις ⁑

Comments on 9.452


msAim 9.421: οὕτως διὰ τοῦ ε ἐφέσσεσθαι

Comments on 9.455


msAim 9.422: ὅτι κατχθονιον διὰ τοῦ Αἵδην λέγει:

Comments on 9.457


msAim 9.423: γράφεται ἐνθά μοι :

Comments on 9.458


Scholia group: msAint

msAint 9.424: οὕτως δια τοῦ ω καὶ ο αἱ Αρισταρχ :

Comments on 9.446


msAint 9.425: υπ νοήσας

Comments on 9.452


msAint 9.426: οτ τινὲς γραφουσιν εμοισιν λέγει δὲ οὐ περι ἑαυτοῦ ὁ Φοῖνιξ αλλα περὶ τοῦ Ἀμύντορος ⁑

Comments on 9.455


Scholia group: msAext

msAext 9.427: ὁς ἂν

Comments on 9.444


Scholia group: msAil

msAil 9.428: δημηωριῶν

Comments on 9.441


msAil 9.429: ὑπάρχουσι γίνονται

Comments on 9.441


msAil 9.430: ὑπόσχοιτο

Comments on 9.445


msAil 9.431: ἀφελῶν

Comments on 9.446


msAil 9.432: μισήσειε

Comments on 9.452


msAil 9.433: φοβερας

Comments on 9.454


msAil 9.434: ἐπικαθεσθῆναι

Comments on 9.455


msAil 9.435: ἐξ εκείνου

Comments on 9.458


msAil 9.436: ἐρητύετο

Comments on 9.458


previousnext
msA 120rmsA 121r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1