Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 121, verso

previousnext
msA 121rmsA 122r

Iliad text (25 lines)


Iliad 9.509: τὸν δὲ μέγ’ ὤνησαν: καί τ’ ἔκλυον εὐξαμένοιο:

Commented on by msAint 9.483, msA 9.476


Iliad 9.506: πολλὸν ὑπ’ εκπροθέει: φθά̄νει δέ τε πᾶσαν ἐπ’ αῖαν

Commented on by msAil 9.492, msAim 9.480


Iliad 9.511: λίσσονται δ’ ἄρα ταί γε Δία Κρονίωνα κιοῦσαι.


Iliad 9.510: ὃς δέ κ’ ἀνῄνηται: καί τε στερεῶς ἀποείπῃ:


Iliad 9.508: ὃς μέν τ’ αἰδέσεται κούρας Διὸς ἆσσον ϊούσας.


Iliad 9.507: βλάπτουσ’ ἀνθρώπους: αἳ δ’ ἐξακέονται ὀπίσσω:


Iliad 9.505: ἣ δ`’ ἄτη, σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας

Commented on by msA 9.475, msAil 9.491, msAim 9.479


Iliad 9.494: ἐξ ἐμεῦ. ἀλλὰ σὲ παῖδα θεοῖς ἐπιείκελ’ Ἀχιλλεῦ

Commented on by msA 9.469


Iliad 9.512: τῷ ἄτην ἅμ’ ἕπεσθαι. ἵνα βλαφθεὶς ἀποτίσῃ:

Commented on by msAint 9.484


Iliad 9.503: χωλαί τε. ῥυσαί τε. παραβλῶπές τ’ ὀφθαλμών:

Commented on by msA 9.473, msA 9.474


Iliad 9.489: ὄψου ἄσαιμι προταμὼν. καὶ οἶνον ἐπισχών:

Commented on by msA 9.468, msAil 9.485


Iliad 9.500: λοιβῇ τε, κνίσῃ τε. παρατρωπῶσ’ ἄνθρωποι

Commented on by msAim 9.478


Iliad 9.490: πολλάκι μοι κατέδευσας ἐπὶ στήθεσσι χιτῶνα

Commented on by msAil 9.486


Iliad 9.502: καὶ γάρ τε λιταί εἰσι Διὸς . κοῦραι μεγάλοιο:

Commented on by msA 9.472


Iliad 9.497: νηλεὲς ῆτορ ἔχειν: στρεπτοὶ δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοὶ.

Commented on by msAint 9.481, msA 9.471


Iliad 9.501: λισσόμενοι. ὅτε κέν τις ὑπερβήῃ καὶ ἁμάρτῃ:


Iliad 9.491: οἴνου ἀποβλύζων ἐν νηπιέῃ ἀλεγεινῇ:

Commented on by msAil 9.487


Iliad 9.496: ἀλλ’ Ἀχιλεῦ . δάμασον θυμὸν μέγαν: οὐδέ τι σε χρὴ

Commented on by msA 9.470


Iliad 9.504: αἵ ῥά τε καὶ μετόπισθ’ ἄτης ἀλέγουσι κιοῦσαι:

Commented on by msAint 9.482, msAil 9.490


Iliad 9.495: ποιεύμην. ἵνα μοί ποτ’ ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς:


Iliad 9.499: καὶ μὲν τοὺς θυέεσσι: καὶ εὐχωλῇ σ’ ἀγανῇσι.


Iliad 9.493: τὰ φρονέων, ὅ μοι οὔ τι θεοὶ γόνον ἐξετέλειον

Commented on by msAil 9.488, msAil 9.489


Iliad 9.513: ἀλλ`’ Ἀχιλεῦ πόρε καὶ σὺ Διὸς κούρῃσιν ἕπεσθαι


Iliad 9.492: ὡς ἐπὶ σοὶ μάλα πολλ`’ ἔπαθον: καὶ πολλ’ ἐμόγησα.

Commented on by msAim 9.477


Iliad 9.498: τῶν περ καὶ μείζων ἀρετὴ. τιμή τε. βίη τε:


Other texts (25 passages)


Scholia group: msA

msA 9.468: ‡ὄψου ἄσαιμι: ὅτι πᾶν τὸ πρὸς ἐσθιόμενον ὄψον ἔλεγον οἱ παλαιοί καὶ ὅτι οὐχ ὑπο χείρον : ἐτράφη ὁ Ἀχιλλεὺς , ἀλλα τὴν ϊατρικὴν μόνον ἐπαιδεύθη ⁑

Comments on 9.489


msA 9.469: ἀλλα σὲ παῖδα: ἐνθάδε ορθοτονητέον ἔμφασις γὰρ δείξεως ⁑

Comments on 9.494


msA 9.470: ἀλλ Αχιλεῦ δάμασον: ἐμφαντικῶς τὸ ἀδάμαστον ἐν έφηνε τοῦ δεσμοῦ καὶ ὁ Ἀγαμέμνων φασὶ δμηθήτω ⁑

Comments on 9.496


msA 9.471: στρεπτὸς δέ τε: εὐμεταστρεπτοι. εὐμεταβλητοι εύπιστοι. ἐν αντίον δέ ἐστι τὸ στρεπτοὶ δὲ καὶ θεοὶ αὐτοὶ τὸ οὐ γὰρ αῖψα θεῶν τρέπεται νόος. λύοιτο δ’ ἂν προσώπῳ ὅτι τὸ μὲν αἶψα θεῶν οὐ τρέπεται νόος ὁ ποιητὴς φησίν. ἐκεῖνο δὲ ὁ Φοῖνιξ λέγει ἐν καιρῷ ὀργιζομένου Ἀχιλλεώς εἰκότως καὶ τοὺς θεοὺς πείθεσθαι ⁑

Comments on 9.497


msA 9.472: ‡καὶ γάρ τε Λιταί εἰσὶ Διὸς κοῦραι: ἀνειδωλοποιεῖ τὰς Λιτὰς ὡς δαίμονας τινὰς χωλὰς μὲν οὖν αὐτὰς κέκληκεν δια τὸ βραδέως καὶ μόλις προσιέναι. καὶ γόνυ κλίνεις λιτανεύειν τούτους οὓς ἂν προηδικηκότες ῶσιν ⁑

Comments on 9.502


msA 9.473: ῥυσας τε καὶ οιας τρόφους τὰς όψεις ἐπεὶ βραδέως καὶ οὐ γεγηθότι προσῴπῳ οὔτε ὀρθῷ τῷ βλέμματι πρὸς ὁραν δύνανται τοὺς προηδικεμένουυς παρῶν αἰτοῦνται συγγνώμην. Διὸς δὲ αὐτὰς θυγατέρας γενεαλογεῖ ὣστε σεβασμιωτέρας φαίνεσθαι ⁑

Comments on 9.503


msA 9.474: παραβλῶπες, διάστροφοι τοὺς ὀφθαλμούς ἐπειδὴ οἱ ϊκετεύοντες ὑπὲρ τοῦ ἐλεεινοὶ φαίνεσθαι προσίσασιν οἰκτρά τὰ σχήματα αὐτῶν καὶ τὰς θέας ἔχοντες προπερισπαστέον δὲ ὁμοίως τὸ τυφλῶπες, ἀπο γὰρ ὀξυνομένης εὐθείας ἐγενετο τῆς παραβλώψ τὰ δὲ τοιαῦτα καὶ βαρυνόμενα εὑρέθη καὶ ὀξυνόμενα ὥσπερ τὸ ἑλίκωπες καὶ Κύκλωπες περὶ ῶν ἐντελέστερον λεγεται ἐν τοῖς Περὶ Σχημάτων ⁑

Comments on 9.503


msA 9.475: ἀρτίπος: ὁ τοὺς πόδας ὁλόκληρος πρὸ τέλους ἡ ὀξεῖα, ὁμοίως τ//ῷ ἀλλόπος καὶ τρίπος

Comments on 9.505


msA 9.476: τὸν δὲ μέγ’ ὤνησαν: ὅτι περισσὸς ὁ δὲ σύνδεσμος δι ὃ οὐ δεῖ συγνεγκλίνειν τῷ ἄρθρω τῷ συνδ ⁑

Comments on 9.509


Scholia group: msAim

msAim 9.477: Ἀρίσταρχ πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μό´γησα :

Comments on 9.492


msAim 9.478: ἐν αλλω λοίβης τε κνίσης τε ⁑

Comments on 9.500


msAim 9.479: οτ ούνεκα: αντ τούνεκα:

Comments on 9.505


msAim 9.480: οτ Ζηνοδ γράφεται ὅτι φθανέει :

Comments on 9.506


Scholia group: msAint

msAint 9.481: εὐμετάστρεπτοι καὶ ΐλαοι τοῖς μετανοοῦσι ⁑

Comments on 9.497


msAint 9.482: τῶν ανων δηλονότι ἀλέγουσι φροντίζουσιν ἵνα ϊάσονται τα υπ τῆς Ατ γινομε ⁑

Comments on 9.504


msAint 9.483: Αρισταρχ εὐχομένοιο ⁑

Comments on 9.509


msAint 9.484: γράφεται ἀποτίνῃ

Comments on 9.512


Scholia group: msAil

msAil 9.485: προσφαγίου

Comments on 9.489


msAil 9.486: κατέβρεξας

Comments on 9.490


msAil 9.487: εν τῇ χαλεπῇ παιδοτροφία

Comments on 9.491


msAil 9.488: διό τι μοι ὴ ἐπειδὴ

Comments on 9.493


msAil 9.489: λέσσαν:

Comments on 9.493


msAil 9.490: μετα τὸ βλεβῆναι τινά:

Comments on 9.504


msAil 9.491: ισχυρά

Comments on 9.505


msAil 9.492: εκτατεον δια τὸ μέτρον:

Comments on 9.506


previousnext
msA 121rmsA 122r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1