Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 125, recto

previousnext
msA 124vmsA 125v

Iliad text (25 lines)


Iliad 9.688: ὡς ἔφατ’, εἰσὶ καὶ οἷδε τάδ’ εἰπέμεν. οἵ, μοι ἕποντο:

Commented on by msA 9.645, msA 9.646, msAil 9.654


Iliad 9.680: αὐτόν σε φράζεσθαι ἐν Ἀργείοισιν ἄνωγεν

Commented on by msA 9.641, msA 9.693bis


Iliad 9.668: Σκῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν. Ἐνυῆος πτολίεθρον:

Commented on by msA 9.638, msAil 9.652, msAil 9.653


Iliad 9.687: χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε. τεθαρσήκασι δὲ λαοί:

Commented on by msAil 9.661


Iliad 9.664: τῷ δ’ ἄρα παρκατέλεκτο γυνὴ. τὴν Λεσβόθεν ἦγε.

Commented on by msA 9.637


Iliad 9.682: αὐτὸς δ’ ἠπείλησεν. ἅμ’ ἠοῖ φαινομένηφι

Commented on by msAint 9.650, msAil 9.658


Iliad 9.685: οἴκαδ’ ἀποπλείειν: ἐπεὶ οὐκέτι δήετε τέκμωρ

Commented on by msAint 9.651, msA 9.643, msAil 9.659, msAil 9.660


Iliad 9.686: Ἰ̈λίου αἰπεινῆς: μάλα γάρ ἑθεν εὐρύοπα Ζεὺς

Commented on by msA 9.644, msAim 9.649


Iliad 9.677: Ἀτρείδη , κύδιστε: ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον :


Iliad 9.676: Τὸν δ’ αῦτε προσέειπε πολύτλας. δῖος Ὀδυσσεύς :


Iliad 9.684: καὶ δ’ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἔφη παραμυθήσασθαι


Iliad 9.679: πιμπλάνεται μένεος. σὲ δ’ ἀναίνεται. ἠδὲ σὰ δῶρα:


Iliad 9.683: νῆας ἐϋσσέλμους ἅλαδ’ ἑλκέμεν ἀμφιελίσσας:


Iliad 9.667: Ἶ̈φις ἐΰζωνος. τήν οἱ πόρε δῖος Ἀχιλλεὺς


Iliad 9.675: ἠ ἀπέειπε. χόλος δ’ έτ’ ἔχει μεγαλήτορα θυμόν:

Commented on by msAil 9.657


Iliad 9.673: εἰπ`’ άγε μ’, ὦ πολύαιν’ Ὀδυσεῦ . μέγα κῦδος Ἀχαιῶν .

Commented on by msA 9.639, msAil 9.656


Iliad 9.681: ὅππως κεν νῆάς τε σόῃς. καὶ λαὸν Ἀχαιῶν :

Commented on by msA 9.642, msAim 9.648


Iliad 9.669: Οἱ δ’ ὅτε δὴ κλισίῃσιν ἐν Ἀτρείδαο γένοντο:


Iliad 9.671: δειδέχατ’ ἄλλοθεν ἄλλος ἀνασταδόν. ἔκ τ’ ἐρέοντο:

Commented on by msAil 9.655


Iliad 9.678: κεῖνός γ’ οὐκ ἐθέλει, σβέσσαι χόλον. ἀλλ`’ έτι μᾶλλον

Commented on by msA 9.640


Iliad 9.672: πρῶτος δ’ ἐξερέεινεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων :


Iliad 9.674: ῆ ρ’ ἐθέλει νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήϊον πῦρ.

Commented on by msAim 9.647


Iliad 9.665: Φόρβαντος θυγάτηρ. Διομήδη καλλιπάρῃος.


Iliad 9.666: Πάτροκλος δ’ ἑτέρωθεν ἐλέξατο: παρ δ’ άρα καὶ τῷ


Iliad 9.670: τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι κυπέλλοις υἷες Ἀχαιῶν


Other texts (26 passages)


Scholia group: msA

msA 9.637: ‡τῷ δ’ ἄρα παρκατέλεκτο: ὅτι Ζηνοδοτος γράφει τῷ δε γυνὴ παρέλεκτο Κάειρ’ ἣν Λεσβόθεν ἦγε . πῶς δε δύναται ἡ Καρίνη Λεσβία εῖναι εἰ μη ἄρα ρἡτέον ὅτι τὴν Λέσβον τότε Κᾶρες κατώκουν ⁑

Comments on 9.664


msA 9.638: Σκῦρον ἑλών. ὅτι δια τούτων καὶ τὴν Σκῦρον πεπολιορκουμενην ὑπο Ἀχιλλέως μετὰ τῶν ἄλλων πόλεων παραδίδωσιν. Σκῦρου δὲ ἐστι νῆσος καὶ πολις τῆς νῦν Φρυγίας πρότερον δὲ ηλικίας: μία δὲ τῶν Κυκλάδων ἣν οὐ πορθήσας. ἀλλ’ ειρηνικῶς καταλαβών ἐλαφυραγώγησεν ⁑

Comments on 9.668


msA 9.639: εἴπ’ ἄγε μ’: εν: ήτοι στικτέον κατ τὸ τελος τοῦ στίχου ἵνα ἀφ ετέρας ἀρχῆς ἀναγινώσκωμεν η ρ’ ἐθέλει νήεσσι καὶ ὁ λόγος ῃ πευστικός: ἆρα βούλεται βοηθεῖν . ἢ διασταλτέον ἐπι τὸ Ἀχαιῶν ἵνα ᾗ τοιοῦτος ὁ λόγος: ἄγε εἰπέ μοι, εἰ βούλεται βοηθῆσαι ⁑

Comments on 9.673


msA 9.640: σβέσαι χόλον: πυρώδης γὰρ ὁ θυμός ἐντεῦθεν δὲ καὶ ωρίσαντο οἱ φιλόσοφοι θυμός ἐστι ζέσις τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος ⁑

Comments on 9.678


msA 9.641: αυτόν σε φράζεσθαι: ὁ Ασκαλωνίτης ορθοτονεῖ τὴν σὲ ἐπεί φησὶν ἀεὶ μετὰ τῆς επιταγματικῆς αἱ πρωτότυποι φιλοῦσιν ὀρθοτονεῖσθαι ἐχρῆν δὲ αὐτὸν ἐπι τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου προσώπου ορίσασθαι, παραιτήσασθαι δὲ τινα Ὁμηρικὰ ἄλλως ἀνεγνωσμένα δι αιτίαν τινὰ: κελεύετέ μ’ αὐτὸν ἐλέσθαι , εἰ μή τις σ αὐτόν , ἄλλως τε αἱ πρὸ τῆς αὐτός εἰσιν αἱ ορθοτονούμεναι οὐχ αἱ μετὰ τὴν αὐτὸς. ἐγκλιτικῶς οὖν ἀναγνωστέον :

Comments on 9.680


msA 9.642: ὅππως κεν νῆάς τε σόῃς: ἐν τῇ ἑτέρα τῶν Ἀρισταρχ δια τοῦ α σαῲς τάχα παρὰ τὸ σαωσέμεν . καὶ ἠὲ σαωθῆναι χρῆται δὲ δὲ καὶ ἐκεῖνο. σῶον δ’ ἀνένευσεν : διχῶς οὖν ⁑

Comments on 9.681


msA 9.643: οἴκαδ’ ἀποπλείειν ὅτι ἀπέστροφε τὸν λόγον οὐ γὰρ εῖπε δήουσιν ἀλλὰ δήετε ⁑

Comments on 9.685


msA 9.644: Ἰλίου αἰπεινῆς, ἡ διπλῆ, ὅτι θηλυκῶς τὴν Ἴλιον ⁑

Comments on 9.686


msA 9.645: ὡς ἔφατ’, εἰσὶ καὶ οἵδε: ἀθετοῦνται στίχοι πέντε ἕως τοῦ αὔριον ἢν ἐθέλῃσιν ὅτι καὶ νεώτεροι τοῖς νοήμασι καὶ τῇ συνθέσει πεζότεροι καὶ ὅτι ὡς ἀπιστησόμενος μάρτυρας ἐπισπᾶται:

Comments on 9.688


msA 9.646: ὡς ἔφατ’ στικτέον ἐπι τὸ ἔφατο . δύναται δὲ καὶ ὑποστίζεσθαι ἵν ᾗ ὁ λόγος ὡς εἶπεν καὶ οῦτοι μαρτυρήσουσιν: εἰ δὲ ἐπιτετήδευται ἡ ἀνάγνωσις οὐ θαυμαστὸν καὶ γὰρ ὅλοι ἀπρεπεῖς οἱ στίχοι:

Comments on 9.688


Scholia group: msAim

msAim 9.647: ἐν άλλω ἀμυνόμεναι

Comments on 9.674


msAim 9.648: Ἀρισταρχ σοώς καὶ σάῳς .

Comments on 9.681


msAim 9.649: οτ θηλυκῶς τὴν Ἴλιον ⁑

Comments on 9.686


Scholia group: msAint

msAint 9.650: οτ τὸ ηπήλησε νῦν κατα τὴν ἡμετέραν χρησιν :

Comments on 9.682


msAint 9.651: απο τοῦ διηγηματικοῦ ἐπι τὸ μιμητικον μετέβη:

Comments on 9.685


Scholia group: msAil

msAil 9.652: πο Φρυγίας

Comments on 9.668


msAil 9.653: ὑψηλήν

Comments on 9.668


msAil 9.654: υς Διονύσο

Comments on 9.688


msAil 9.655: ἀναστάντες

Comments on 9.671


msAil 9.656: πολλὺ ἐπαίνου άξιε

Comments on 9.673


msAil 9.657: ἀπηγόρευσε

Comments on 9.675


msAil 9.658: διωρίσατο εῖπεν:

Comments on 9.682


msAil 9.659: οὐρήσετε

Comments on 9.685


msAil 9.660: τέλος

Comments on 9.685


msAil 9.661: ὑπερασπίζει:

Comments on 9.687


Scholia group: msA

msA 9.697: συντέμνει τὸ ἀηδὲς τῆς ὑποθέσεως: καὶ ἄλλως ἵνα μὴ δόξῃ ἀτιμάζειν τοὺς λόγους: τούτους δὲ τοὺ στίχους Ἀριστοφάνης ἠθέτει Ζηνόδοτος τὸν αὔριον μόνον. καὶ τὸ μῦθον ἀγασσάμενοι Ζηνόδοτος μὲν οὐ γράφει Ἀρίσταρχος δὲ ἀθετεῖ

Comments on 9.694


previousnext
msA 124vmsA 125v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1