Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 142, verso

previousnext
msA 142rmsA 143r

Iliad text (24 lines)


Iliad 11.251: στῆ δ’ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα δῖον:

Commented on by msA 11.107


Iliad 11.252: νύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε.

Commented on by msA 11.108


Iliad 11.253: ἀντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκή:


Iliad 11.254: ῥίγησέν τ’ ἄρ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων :


Iliad 11.255: ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο:


Iliad 11.256: ἀλλ’ ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος:

Commented on by msA 11.109, msAim 11.25


Iliad 11.257: ἤτοι ὃ Ἰ̈φιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον

Commented on by msAint 11.10, msA 11.110


Iliad 11.258: ἕλκε ποδὸς μεμαώς, καὶ ἀΰτει πάντας ἀρίστους:


Iliad 11.259: τὸν δ’ ἕλκοντ’ ἀν όμιλον. ὑπ’ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης


Iliad 11.260: οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ: λῦσε δὲ γυῖα:


Iliad 11.261: τοῖο δ’ ἐπ’ Ἰ̈φιδάμαντι κάρη ἀπέκοψέ παραστάς:


Iliad 11.262: ἔνθ’ Ἀντήνορος υἷες ὑπ’ Ἀτρείδῃ βασιλῆϊ

Commented on by msA 11.111


Iliad 11.263: πότμον ἀναπλήσαντες. ἔδυν δόμον Ἄϊδος εἴσω:

Commented on by msA 11.112


Iliad 11.264: αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν.


Iliad 11.265: ἔγχεΐ τ’. ἄορί τε. μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν.


Iliad 11.266: ὄφρά οἱ αἷμ’ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ωτειλῆς:

Commented on by msA 11.113


Iliad 11.267: αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο παύσατο δ’ αἷμα.


Iliad 11.268: ὀξεῖαι δ’ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρείδαο :

Commented on by msA 11.114


Iliad 11.269: ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα:


Iliad 11.270: δριμύ. τό, τε προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι

Commented on by msA 11.115, msA 11.116, msA 11.117


Iliad 11.271: Ἥρης θυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι:


Iliad 11.272: ὡς ὀξεῖ’ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρείδαο :


Iliad 11.273: ἐς δίφρον δ’ ἀνόρουσε καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε.


Iliad 11.274: νηυσὶν ἐπι γλαφυρῇσιν ἐλαύνειν. ἤχθετο γὰρ κῆρ.


Other texts (17 passages)


Scholia group: msAint

msAint 11.10: ὁμόπατρον συγκοπον

Comments on 11.257


Scholia group: msAil

msAil 11.130: δριμεῖαι σφοδραί

Comments on 11.268@ὀξεῖαι


msAil 11.131: προπέμπουσι

Comments on 11.270@προϊεῖσι


msAil 11.133: θέαι τῶν τικτουσῶν εφοροι

Comments on 11.270@Εἰλείθυιαι


msAil 11.134: ὑπεισῆλθον

Comments on 11.272@δῦνον


msAil 11.135: ελυπεῖτο εβαρεῖτο:

Comments on 11.274@ἤχθετο


msAil 11.136: διαπορεύσιμον

Comments on 11.275@διαπρύσιον


msAil 11.137: παρακελευόμενος ⁑

Comments on 11.275@γεγωνώς


Scholia group: msA

msA 11.108: νύξε δέ μιν κατα χειρα μέσην ἀγκῶν ἔνερθεν, ὅτι οὐ λέγει ὑποκάτω τοῦ ἀγκῶνος. ἀλλα κατα τὸ ἔνερθε μέρος τοῦ ἀγκῶνος. καὶ ἐν τοῖς ἐπάνω Ἰφιδάμας δὲ κατα ζώνην θώρηκος ἔνερθεν ⁑

Comments on 11.252


msA 11.109: ἀλλ επόρουσε Κόωνι : ὅτι δια τοῦ ἀνεμοτρεφὲς βούλεται σημαίνειν τὸ εὔτονον: τὰ γὰρ ἐν ευηνέμῳ χωρίῳ φυόμενα. εὔτονα γίνεται: παλλόμενα καὶ κραδαινόμενα δι ὃ καὶ τὴν Ἀχιλλέως μελίαν Πηλίου ἐκ κορυφῆς λέγει τετμῆσθαι: οἱ δὲ ἀπέδωκαν ἀνεμοτρεφὲς τὸ κοῦφον καὶ εὐκίνητον. ἠ στερεον: τὰ γὰρ ἐν ἀνέμῳ πλέον γυμναζόμεθα δένδρα στερεά ⁑

Comments on 11.256


msA 11.110: ὅπατρον : ψιλωτέον οὐχ ὡς οἱόντε δια τὴν συγκοπ πολλὰ γὰρ φασὶ δια τὴν συγκοπὴν ψιλοῦσθαι: ἀπεδείξαμεν δὲ ἡμεῖς ἐν ετέροις ὡς καὶ δασύνεται ἑστήκαμεν γοὖν καὶ ἔσταμεν Ἡρακλέες Ἥρακλες τί οὖν ἐκώλυεν εἰ καὶ ἀπὸ τοῦ ὁμόπατρος ἦν τὸ κατα συγκοπὴν πάλιν δασύνεσθαι: ἄμεινον οὖν λέγειν ὅτι φιλεῖ τὸ υ προ τοῦ π κείμενον μὴ κατὰ ἀναφορικὴν ἔννοιαν ψιλοῦσθαι ὁππιπεύω ὀπή ὀπώρα : παρα τὸ έπω δασυνόμενον. ψιλούμενον ἐγένετο ὀπάων οὔτως οὖν ἔχει καὶ τὸ ὄπατρος προσέθηκα δὲ εἰ μὴ ἀναφορικὴ σημασία δια τὸ ὁποῖος ὅπως καὶ τὰ τοιαῦτα: ἀντιπίπτει δὲ τῷ προκειμένω κανόνι τὸ ὁπλῆ . καὶ τὸ ὅπλον καὶ τὰ ἀπο τούτων παρηγμένα ⁑

Comments on 11.257


msA 11.111: ἔνθ’ Ἀντήνωρος υἷες ὑπ’ Ἀτρείδη βασι ἀντὶ τοῦ ὑπ Ατρείδου βασιλέως πρὸς τὴν μετάληψιν τῆς πτώσεως ⁑

Comments on 11.262


msA 11.113: ὄφρά οἱ αἷμ’ ἔτι: ὅτι τὴν ἐκ χειρὸς πληγὴν ὠτειλὴν λέγει παρα τὸ οὐτάσαι ⁑

Comments on 11.266


msA 11.114: ὀξεῖαι δ’ ὀδῦναι : ὡς γὰρ ὑπο κέντρων ἀλγοῦμεν ἀπὸ τῶν τοιούτων φλεγμονῶν κυριώτατα οὖν κεῖται τὸ ὀξεῖαι : καὶ ἔστι δυσμετάληπτον τὸ ὄνομα τοῖς πεπεισμένοις μόνοις δῆλον, πάντα δὲ ὀδυνηρὰ ἔλαβε τὰ ὀνόματα: τὸ ὀξύ τὸ δριμύ τὸ πικρόν . ἐπιτείνων τὰς ὀδύνας, δια δὲ τοῦ δῦνον. τὴν εἰς βάθος χωρήσασαν ἀλγηδόνα ἐσήμανεν ⁑

Comments on 11.268


msA 11.115: δριμὺ τότε προϊεῖσι: ὅτι ποτὲ μὲν ἑνικῶς, ποτὲ δὲ πληθυντικῶς Εἰλειθυίας λέγει: ἀριθμὸν δὲ αὐτῶν, οὐδὲ ὀνόματα παραδίδωσιν ὥσπερ οὐδὲ Μουσῶν . Εἰλεί:θυιαι δὲ Διὸς καὶ ΄Ηρας θυγατέρες τῶν τοκετῶν προϊστάμεναι ⁑

Comments on 11.270


msA 11.116: προϊεῖσι: ὡς τιθεῖσι : καὶ γὰρ ἐν ετέροις ὄπα λειριόεσσαν ϊεῖσι . ὁμοτονεῖν δὲ θέλει τὰ εἰς ι λήγοντ τοῦ ἐνεστῶτος ταῖς πληθυντικαῖς δοτικαῖς δοτικαῖς τῶν μετοχῶν ὁπότε καὶ ὁμοφωνοῦσιν ϊέντες ϊεντων ϊεῖσι : οὕτως οὖν καὶ τὸ ῥῆμα: μάχεται τὸ φασί ῥῆμα γὰρ ὀξύνεται μετοχὴ δὲ ὂν βαρύνεται ⁑

Comments on 11.270


msA 11.117: μογοστόκοι: Ἀρίσταρχος παροξύνει. δραστική γάρ φησιν ἔννοια ἐστιν οὐ γὰρ αἱ Εἰλείθυαι πάσχουσιν ἵνα προπαροξύνωμεν. ἀλλ’ ενεργοῦσι κατα τῶν τικτουσῶν: ἔφαμεν δὲ τὰ τοιαῦτα τῶν συνθέτων ἐνέργειαν ὑπισχνούμενα παροξύνεσθαι. εἰ μὴ κανών τις κωλύοι: εἰσὶ γάρ τινες κανόνες καθ οὺς κὰν ἐνεργεια σημαίνηται. πάντως προπαροξύνεσθαι δεῖ. μάχεται μέντοι ἄντικρυς τὸ ὄρνυσθ’ ἱππόδαμοι Τρῶες ἐνεργητικὸν γὰρ ὂν καὶ μὴ ὑποπίπτον κανόνι τῷ προπαροξύτόνοντι προπαροξυτωνήθη ⁑

Comments on 11.270


previousnext
msA 142rmsA 143r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1