Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 142, recto

previousnext
msA 141vmsA 142v

Iliad text (25 lines)


Iliad 11.226: αὐτοῦ μιν κατέρυκε: δίδου δ’ ὅ γε θυγατέρα ἥν:

Commented on by msA 11.96


Iliad 11.227: γήμας δ’ ἐκ θαλάμοιο μετα κλέος ἵ̈κετ’ Ἀχαιῶν

Commented on by msAint 11.9, msA 11.97, msA 11.98


Iliad 11.228: συν δυοκαίδεκα νηυσὶ κορωνίσιν αἵ οἱ ἕποντο:


Iliad 11.229: τὰς μὲν ἔπειτ’ ἐν Περκώτῃ λίπε, νῆας ἐΐσας:

Commented on by msA 11.99


Iliad 11.230: αὐτὰρ ὃ πεζὸς ἐὼν εἰς Ἴ̈λιον εἰληλούθει:

Commented on by msAim 11.24


Iliad 11.231: ὅς ῥα τότ’ Ἀτρείδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίος ἦλθεν:


Iliad 11.232: οἳ δ’ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ αλλήλοισιν ἰ̈όντες:


Iliad 11.233: Ἀτρείδης μὲν άμαρτε. παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ’ ἔγχος:

Commented on by msA 11.100


Iliad 11.234: Ἰ̈φιδάμας δὲ. κατα ζώνην θώρηκος: ἔνερθε.

Commented on by msA 11.101


Iliad 11.235: νύξ’: ἐπι δ’ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσας:


Iliad 11.236: οὐδ’ ἔτορε ζωστῆρα παναίολον: ἀλλὰ πολὺ πρὶν


Iliad 11.237: ἀργύρῳ ἀντομένη. μόλιβος ὡς ἐτράπετ’ αἰχμή:


Iliad 11.238: καὶ τό γε χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων


Iliad 11.239: ἕλκ’ ἐπι οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς: ἐκ δ’ άρα χειρὸς

Commented on by msA 11.102, msA 11.103


Iliad 11.240: σπάσατο. τὸν δ’ ἄορι πλῆξ’ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα:


Iliad 11.241: ὡς ὁ μὲν αὖθι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον.


Iliad 11.242: οἰκτρὸς, ἀπὸ μνηστῆς, ἀλόχου: ἀστοῖσιν ἀρήγων.

Commented on by msA 11.104


Iliad 11.243: κουριδίης. ἧς οὔ τι χάριν ἴ̈δε. πολλὰ δ’ ἔδωκε:


Iliad 11.244: πρῶθ’ ἑκατὸν, βοῦς δῶκεν: ἔπειτα δὲ χίλι’ ὑπέστη

Commented on by msA 11.105


Iliad 11.245: αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο:


Iliad 11.246: δὴ τότε γ’ Ἀτρείδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξε.


Iliad 11.247: βῆ δὲ φέρων ἀν ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα καλά.


Iliad 11.248: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν.


Iliad 11.249: πρεσβυγενὴς Ἀντηνορίδης . κρατερόν ῥά ἑ πένθος

Commented on by msA 11.106


Iliad 11.250: ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο πεσόντος:


Other texts (16 passages)


Scholia group: msAint

msAint 11.9: ἡ γὰρ ἥττα τούτου δόξα τῶν Ἑλλήνων ἐγίνετο ⁑

Comments on 11.227


Scholia group: msAil

msAil 11.113: πο

Comments on 11.229@Περκώτῃ


msAil 11.114: οὐδε διέκοψε

Comments on 11.236@οὐδ’-ἔτορε


msAil 11.115: ὑπαντησασα

Comments on 11.237@ἀντομένη


msAil 11.116: εἰς τοῦ πίσω ἀνετραπ

Comments on 11.237@ἐτράπετ’


msAil 11.118: τοῖς ἰδίοις πολιτ

Comments on 11.242@ἀστοῖσιν


Scholia group: msA

msA 11.96: αὐτοῦ μιν κατέρυκε ὅτι ὅμοιος ὁ γάμος Διομήδους καὶ Ἰφιδάμαντος ἀμφότεροι γὰρ μητρὸς ἀδελφὰς ἐγάμησαν ὁ μὲν Αἰγιάλειαν τὴν Ἀδραστου Ἰφιδάμας δὲ Κισσέως θυγατέρα ὦν Θεανοῦς υἱὸς τῆς Κισσέως ⁑

Comments on 11.226


msA 11.97: γήμας δ’ ἐκ θαλάμοιο: βραχὺ διασταλτέον μετα τὸν σύνδεσμον πρὸς τὸ σαφέστερον: καὶ ὅτι καθ υπερβολὴν ἐμφαίνει τὸ ὑπό:γυιον τοῦ γάμου καὶ τὴν περι τὸν πόλεμον σπουδὴν καὶ τὸ οἰκτρὸν τῆς ἀναιρέσέως ⁑

Comments on 11.227


msA 11.98: μετὰ κλέος ί̈κετ’ Ἀχαιῶν : ὡς νέος καὶ νεωτέρων πραγμάτων ἐρῶν. φιλοπόλεμοι γὰρ οἱ νέοι. ὡς καὶ Πίνδαρος : γλυκὺς ἀπείρῳ πόλεμος. ἐμπείρων δέ τις ταρβεῖ προσϊόντα ⁑

Comments on 11.227


msA 11.99: τὰς μὲν ἔπειτ’ ἐν Περκώτῃ ἐθαλασσοκράτουν γὰρ οἱ Ἔλληνες . δι ὃ τὰς ναῦς καταλιπῶν πεζὸς ῆλθεν εἰς Τροίαν ἡ δὲ Περκώτη πο Ἑλλησπόντου ⁑

Comments on 11.229


msA 11.100: Ἀτρείδης μὲν ἅμαρτε, ἀπέτυχεν μόνον νῦν ὁ πρότερος ἀφεῖς νικᾷ καὶ δεύτερος ἀφεῖς . ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις μονομαχίαις τετήρηται ὅτι ὁ πρότερος ἀφεὶς νικᾶται ⁑

Comments on 11.233


msA 11.101: Ϊφιδάμας δὲ κατα ζώνην θώρηκος ἔνερθε ὅτι οὐ λέγει διὰ τοῦ θώρακος ἀλλα κατα ζώνην θώρακος τὴν θωρακοζώνην λεγομένην: τὸ δὲ ἔνερθεν εἰς τὸ κάτω μερος τῆς θωρακοζώνης ὡς ὅταν λέγῃ νύξε δέ μιν. κατα χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε οὐχ ὑποκάτω τοῦ ἀγκῶνος, ἀλλα κατα τὸ ἔνερθε μέρος τοῦ ἀγκῶνος, ὁ δὲ λόγος οὗτος. τῆς θωρακοζώνης εἰς τὸ κάτω μέρος ἔνυξεν ⁑

Comments on 11.234


msA 11.103: ὥστε λις: ὁ μὲν Ἀρίσταρχος ὀξύνει ὁ δὲ Αἰσχρίων περισπᾷ ὡς γὰρ παρα τὸ μῦς μῦν φησὶ καὶ νοῦς νοῦν , οὕτως καὶ λῖς λῖν : ἐπί τε λῖν ἥγαγε δαίμων : καὶ ἔστι συγκατατίθεσθαι τῷ Αἰσχρίωνι ὅτι μᾶλλον ὀφείλει περισπᾶσθαι εἰ καὶ μηδὲν τῶν εἰς ις ληγόντων καὶ ἀρσενικὸν γενος ὑπισχνουμένων περιεσπάσθη: καὶ τάχα καθ έτερον λόγον ἵνα τὸ ἐπιθετικὸν καὶ σημαῖνον γένος θηλυκὸν καὶ ὀξυνόμενον ἀποφύγη: λέγω δὲ τὸ λις πέτρη , τῶ μέντοι χαρακτῆρι τοῦ κις καὶ θις καὶ ρις καίτοι γε διαφόρως κλιθεῖσι προς τὸ λὶς , συνεξομοίωσεν αὐτὸ κατα τόνον ὁ Ἀρίσταρχος . καὶ οὕτως ἐπείσθη ἡ παράδοσις ⁑

Comments on 11.239


msA 11.104: οἱκτρός ἀπο μνηστῆς, βραχὺ διασταλτέον ἐπὶ τὸ οικτρος : καὶ ἀλόχου προς τὸ σαφεστερον ὑποστικτέον δὲ ἀνυποκρίτως ἐπι τὸ ἀρήγων : τὸ γὰρ ἑξῆς ἀλόχου κουριδίης. τὸ δὲ ἀστοῖσιν ἀρήγων δια μέσου δῆλοι δὲ τοὺς αὐτοῦ πολίτας Ἀντήνορος γὰρ υς ἐστιν. εἰ δὲ συνάπτοιμεν ἀστοῖσιν ἀρήγων κουριδίης. ἁμαρτησόμεθα ἡ γὰρ γυνὴ Θρασσα εστὶν ὥσπερ καὶ ὁ πηρ Κισσῆς ⁑

Comments on 11.242


msA 11.105: πρῶθ’ ἑκατὸν βοῦς: ὅτι θρέμμα ἐδίδοσαν οἱ μνηστευόμενοι προς τὴν ἐξήγησιν τῶν ἀλφεσιβοίων παρθένων ὅτι εἰσὶν αἱ ἀλφαίνουσαι βόας ὅ ἐστιν εὑρίσκουσαι ⁑

Comments on 11.244


msA 11.106: κρατερὸν ῥα ε πένθος: ὁ ῥα σύνδεσμος ἐγκλιτικὸς ὦν φυλάξει τὴν ἰδίαν ὀξείαν δια τὴν ε ἀντωνυμίαν νῦν ἐγκλιτικὴν οὖσαν ⁑

Comments on 11.249


previousnext
msA 141vmsA 142v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1