Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 148, recto

previousnext
msA 147vmsA 148v

Iliad text (25 lines)


Iliad 11.526: Αἴας δὲ κλονέει Τελαμώνιος εὖ δέ μιν ἔγνων.


Iliad 11.527: εὐρὺ γὰρ ἀμφ’ ὤμοισιν ἔχει σάκος: ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς


Iliad 11.528: κεῖσ’ ἵππους τε καὶ ἅρμ’ ἰ̈θύνομεν. ἔνθα μάλιστα

Commented on by msA 11.198


Iliad 11.529: ἱππῆες πεζοί τε κακὴν ἔριδα προβαλόντες


Iliad 11.530: ἀλλήλους ὀλέκουσι: βοὴ δ’ ἄσβεστος ὄρωρεν:


Iliad 11.531: ὡς ἄρα φωνήσας, ἵ̈μασεν καλλίτριχας ἵ̈ππους


Iliad 11.532: μάστιγι λιγυρῇ: τοὶ δὲ πληγῆς ἀΐοντες.

Commented on by msA 11.199, msAext 11.14


Iliad 11.533: ῥίμφ’ ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς ,


Iliad 11.534: στείβοντες νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας: αἵματι δ’ ἄξων


Iliad 11.535: νέρθεν ἅπας πεπάλακτο: καὶ ἄντυγες αἳ περι δίφρον:


Iliad 11.536: ἃς, ὰρ’, ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον

Commented on by msA 11.200


Iliad 11.537: αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων: ὁ δὲ ἵ̈ετο δῦναι ὅμιλον

Commented on by msAint 11.24


Iliad 11.538: ἀνδρόμεον. ῥῆξαί τε μετάλμενος: ἒν δὲ κυδοιμὸν

Commented on by msAim 11.62


Iliad 11.539: ἧκε κακὸν Δαναοῖσι : μίνυνθα δὲ, χάζετο δουρός.

Commented on by msA 11.201, msA 11.202, msAim 11.63


Iliad 11.540: αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν

Commented on by msAim 11.64


Iliad 11.541: ἔγχεΐ τ’. ἄορί τε. μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν:


Iliad 11.542: Αἴαντος δ’ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο :


Iliad 11.544: Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ’ ὑψίζυγος ἐν φόβον ῶρσε:


Iliad 11.545: στῆ δὲ ταφών: ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον:

Commented on by msA 11.203


Iliad 11.546: τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ’ ὁμίλου. θηρὶ ἐοικὼς.

Commented on by msAint 11.25, msAim 11.65


Iliad 11.547: ἐντροπαλιζόμενος, ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων:


Iliad 11.548: ὡς δ’ αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπο μεσσαύλοιο

Commented on by msA 11.204, msA 11.205


Iliad 11.549: ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται:

Commented on by msAint 11.26


Iliad 11.550: οἵ τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι


Iliad 11.551: πάννυχοι ἐγρήσσοντες: ὁ δὲ κρειῶν ἐρατίζων

Commented on by msA 11.206


Other texts (24 passages)


Scholia group: msAext

msAext 11.14: λιγυρῇ

Comments on 11.532


Scholia group: msAil

msAil 11.233: τῆ ὀξὺν ῆχον ἀποτελούση ἡ λιγεῖς καὶ ὀξεῖς τοὺς ἵππους ποιούση κατ τὸν δρόμον

Comments on 11.532@μάστιγι-λιγυρῇ


msAil 11.234: αισθόμενοι

Comments on 11.532@ἀΐοντες


msAil 11.235: πατοῦντες

Comments on 11.534@στείβοντες


msAil 11.236: τῶν ὀνύχων

Comments on 11.536@ὁπλέων


msAil 11.237: ρανίδες:

Comments on 11.536@ῥαθάμιγγες


msAil 11.238: τὰ εκτὸς τῶν τροχῶν ἐπι τὴν γὴν κυλιομ

Comments on 11.537@ἐπισσώτρων


msAil 11.239: τὸν τῶν ανδρῶν

Comments on 11.538@ἀνδρόμεον


msAil 11.240: ἵνα εὐκόλως τῷ δόρατι χρίσηται:

Comments on 11.539@μίνυνθα-δουρός


msAil 11.241: δια δέος ὑπεχώρησεν:

Comments on 11.546@τρέσσε


msAil 11.243: εδίωκον

Comments on 11.549@ἐσσεύαντο


msAil 11.244: καλλιστον οιονεὶ λιπαρόν

Comments on 11.550@πῖαρ


msAil 11.245: κρεῶν

Comments on 11.551@κρειῶν


msAil 11.246: ἐρῶν ἐπιθυμῶν

Comments on 11.551@ἐρατίζων


Scholia group: msAim

msAim 11.63: Ἀρισταρχ δουρὶ κατ δοτικήν ⁑

Comments on 11.539


msAim 11.64: δια τὸν Αἴαντα ὅπερ καὶ επάγει Αἴαντος δὲ ἀλέειν καὶ τὰ ἑξῆς ⁑

Comments on 11.540


msAim 11.65: τὸ ἐφ ομίλου βελτιον τοῖς ἐπάνω προσδιδόναι ⁑

Comments on 11.546


Scholia group: msA

msA 11.198: κεῖσ’ ἵππους τε καὶ ἅρμ’α : ὅτι Ζηνόδοτος γράφει κεῖθ’ ἵππους : γίνεται δὲ ἐν εκείνῳ τῷ τόπῳ: τὸ δὲ εκεῖσε εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον ὃ δὴ νῦν ἁρμόζει ⁑

Comments on 11.528


msA 11.200: ἃς άρ’ ἀφ’ ἱππείων ὁπλέων: οὐ χωριστέον τὸν ἑξῆς ἐπιφερόμενον αἵ τ’ ἀπ’ ἐπισσώτρων ὁ γὰρ λόγος οὗτος: ἃς αἱ ρανίδες ἔβαλλον αἱ ἀπό τε τῶν ἱππείων ὁπλῶν καὶ αἱ ἀπὸ τῶν ἐπισσώτρων:

Comments on 11.536


msA 11.201: μίνυθα δὲ χάζετο, ἐκεῖθεν ὅπου ἦν ὁ Αἴας . ἔλασσον δόρατος βολῆς, ἀνεχώρει

Comments on 11.539


msA 11.203: στῆ δὲ ταφὼν ὅπιθεν δὲ σάκος: ὅτι ἐκ τελαμώνων ἀνηρτηντο αἱ ἀσπίδες οὐ γὰρ ἂν ἄλλως ἠδύνατο εἰς τουπίσω μεταλαμβάνεσθαι ⁑

Comments on 11.545


msA 11.204: ὡς δ’ αἴθωνα λέοντα: ὅτι ἀπο τούτου Ζηνόδοτος ἀθετεῖ ἕως τοῦ ἥϊε πολλ’ ἀεκων ἴσως ὅτι νῦν μὲν λέοντι παραβέβληκεν ἑξῆς δὲ ὄνῳ ἔστι δὲ πρὸς διαφορα σημαινόμενα: ὁ μὲν γὰρ λέων πρὸς τὴν πρᾶξιν ὁ δὲ ὄνος πρὸς τὴν ὑπομονήν: καὶ γὰρ τοῦτον ἐπιτριβῇ πληγῶν λαμβάνει ⁑

Comments on 11.548


msA 11.205: δια τί. ὁτε μὲν λέοντι ὁτὲ δὲ ὄνῳ παραβάλλει τὸν Αἴαντα ῥητεον οὖν ὅτι αἱ μὲν παραβολαὶ τριῶν ἕνεκα γίνονται αὐξήσεως ἐνεργείας σαφηνείας. εἰς τὸ πρόσφορον δὲ ἓν ἑκάτερον διετήρησεν. ὁ ποιητὴς εἰπὼν Αἴαντα καὶ φονεύοντος δίκην καὶ τῶν πολεμίων ἀναχωρεῖν ὡς ὄνον ταῖς γὰρ φύσεσι τῶν ζῴων καὶ τὸ ὀκνηρὸν προσφυγὴν καὶ τὸ ταχὺ πρὸς μαχην τοῦ ἥρωος δεδήλωκεν ⁑

Comments on 11.548


msA 11.206: ὁ δὲ κρειῶν ἐρατίζων: περισπαστέον ἡ γὰρ κρεῶν γενικὴ ἐπλεόνασε τὸ ϊ , ἥτις περισπᾶται δια τὸ ἔχειν εντελεστεραν τὴν κρεάων ⁑

Comments on 11.551


previousnext
msA 147vmsA 148v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1