Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 155, recto

previousnext
msA 154vmsA 155v

Iliad text (25 lines)


Iliad 12.26: συννεχὲς . ὄφρά κε θᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα θείη:

Commented on by msAint 12.B1, msA 12.B1


Iliad 12.27: αὐτὸς δ’ ἐννοσίγαιος ἔχων χείρεσσι τρίαιναν


Iliad 12.28: ἡγεῖτ’. ἐκ δ’ ἄρα πάντα θεμείλια κύμασι πέμπε


Iliad 12.29: φιτρῶν καὶ λάων. τὰ θέσαν μογέοντες Ἀχαιοί :


Iliad 12.30: λεῖα δ’ ἐποίησεν παρ’ αγάρροον Ἑλλήσποντον .

Commented on by msAim 12.B1


Iliad 12.31: αὖτις δ’ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι κάλυψε.


Iliad 12.32: τεῖχος ἀμαλδύνας: ποταμοὺσ δ’ ἔτρεψε, νέεσθαι


Iliad 12.33: καρ ρόον. ᾗ περ πρόσθεν ΐη καλίρροον ὕδωρ:

Commented on by msA 12.B3, msAim 12.B2


Iliad 12.34: ὡσ άρ’ ἔμελλον ὄπισθε Ποσιδάων καὶ Ἀπόλλων

Commented on by msA 12.B4, msAext 12.B1


Iliad 12.35: θησέμεναι: τότε δ’ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει


Iliad 12.36: τεῖχοσ ἐΰδμητον: κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων

Commented on by msAint 12.B2, msA 12.B5


Iliad 12.37: βαλλόμεν’. Ἀργεῖοι δὲ Διὸς μάστιγι δαμέντεσ:

Commented on by msA 12.B6


Iliad 12.38: νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰ̈σχανόωντο:


Iliad 12.39: Ἕκτορα δειδιότεσ κρατερὸν. μήστωρα φόβοιο:


Iliad 12.40: αὐτὰρ ὅ γ’ ὡσ τὸ πρόσθεν ἐμάρνατο ἶ̈σοσ ἀέλληι:

Commented on by msAint 12.B3, msA 12.B7


Iliad 12.41: ὡσ δ’ ὅτ’ ὰν ἔν τε κύνεσσι καὶ ἀνδράσι θηρευτῇσι


Iliad 12.42: κάπριος. ἠὲ λέων στρέφεται σθένεϊ βλεμεαίνων.


Iliad 12.43: οἱ δέ τε πυργηδὸν σφέασ αὐτοὺσ ἀρτύναντες


Iliad 12.44: ἀντίοι ἵ̈στανται. καὶ ἀκοντίζουσι θαμειὰς

Commented on by msAint 12.B4


Iliad 12.45: αἰχμὰσ ἐκ χειρῶν. τοῦ δ’ οὔ ποτε κυδάλιμον κῆρ


Iliad 12.46: ταρβεῖ. οὐδὲ φοβεῖται ἀγηνορίη δέ μιν ἔκτα:

Commented on by msAint 12.B5, msA 12.B8


Iliad 12.47: ταρφέα τε στρέφεται. στίχασ ἀνδρῶν πειρητίζων.


Iliad 12.48: ὅππηι τ’ ἰ̈θύσηι: τῇ τ’ εἴκουσι, στίχες ἀνδρῶν.


Iliad 12.49: ὡσ Ἕκτωρ ἀν ὅμιλον ἰ̈ὼν. ἐλλίσεθ’, ἑταίρουσ:

Commented on by msA 12.B9


Iliad 12.50: τάφρον ἐποτρύνων διαβαινέμεν: οὐδέ οἱ ἵπποι


Other texts (28 passages)


Scholia group: msAext

msAext 12.B1: αειδαον

Comments on 12.34


Scholia group: msAint

msAint 12.B1: Αρισταρχ καὶ Αριστφη δια τοῦ ετέρου ν ⁑

Comments on 12.26


msAint 12.B3: Αρισοφα ἐμαίνετ

Comments on 12.40


msAint 12.B4: γράφεται ἀντίον οὑ γὰρ Αρίσταρχος ⁑

Comments on 12.44


msAint 12.B5: ουτ χωρὶς τοῦ ϊ Ἀρίσταρχος ἔστι ἡ ἀγηνορία⁑

Comments on 12.46


Scholia group: msAil

msAil 12.B1: ἀδιαλείπτως

Comments on 12.26@συννεχὲς


msAil 12.B3: ομαλά

Comments on 12.30@λεῖα


msAil 12.B4: παρα τὸν άγαν ροώδη

Comments on 12.30@αγάρροον


msAil 12.B6: αιγιαλόν

Comments on 12.31@ἠϊόνα


msAil 12.B7: ηχεὶ

Comments on 12.36@κανάχιζε


msAil 12.B8: τῶ κεραυνωῖ

Comments on 12.37@μάστιγι


msAil 12.B9: συγκεκλιμμε

Comments on 12.38@ἐελμένοι


msAil 12.B10: κατείχοντ ἐπείθοντο:

Comments on 12.38@ἱ̈σχανόωντο


msAil 12.B11: ἔν τισι θηρητῆρσι .

Comments on 12.41@θηρευτηῖσι


msAil 12.B14: ἔνδοξον γενναῖον

Comments on 12.45@κυδάλιμον


msAil 12.B15: δέδιεν

Comments on 12.46@ταρβεῖ


msAil 12.B16: οὐδε φέυγει

Comments on 12.46@φοβεῖται


msAil 12.B17: ὄτι ἀντὶ ἀνδρείως δὲ θν

Comments on 12.46@ἀγηνορίη


msAil 12.B18: πυκνα

Comments on 12.47@ταρφέα


Scholia group: msAim

msAim 12.B1: ουτ Αριστχ εποίησεν .

Comments on 12.30


Scholia group: msA

msA 12.B1: ‡ ἀλίπλοα : τὴν λι φασὶ συλλαβὴν ὀξυτονητέον: κατα γὰρ αὐτῶν τῶν ἐριπίων ἡ λέξις κεῖται: οὐχὶ τὰ ἐν τῇ ἁλὶ πλέοντα σημαίνεται οὕτως Ἀλεξίων καὶ οἱ ἄλλοι: καγῶ δὲ συγκατατίθεμαι τῇ προσωιδία ἑκεῖνο γὰρ ἔχω ἀποφήνασθαι ὡς ὅτι ὁπότερον ἐὰν σημαίνη προπαροξυτονηθήσεται: οὕτως γὰρ ἐμελέτησε τὰ παρα τὸ πλέω εἴ γε καὶ τὸ πρωτόπλοος προπαροξύνομεν: καὶ δῆλον ὅτι εἰς αποφυγὴν τῶν οὕτως παραγομένων διπλόος τριπλοος ⁑

Comments on 12.26


msA 12.B3: καλλίροον ὕδωρ: οὕτως φέρουσι τὴν γραφήν ἱέν ὡς τιθέν: καὶ γίνεται ἀμφίβολον πότερον αὐτοὶ οἱ ποταμοὶ ἵεν ἵνα τοῦ ἵεσαν συγκπ ὑπαρχ ὡς ἀπο τοῦ ἐτίθεσαν τὸ ἐτίθεν . καὶ δέον δασύνειν: εἰ δὲ ἑνικὸν εἴη τὸ εἶην ἀντι τοῦ ἐπορεύετο ψιλωτέον ὁμοίως τῷ ἆσσον ῗεν πολυκάρπου ἁλῴης ὅπερ οὐ πίθανον : ἡ μέντοι κοινὴ ΐει ἐστὶν ὁμοίως τῷ ἐννῆμαρ δ’ ἐς τεῖχος ἵ̈ει ῥόον καὶ μήποτε εἴη πιθανώτερον: πάντα γὰρ ὁρᾶται τὰ παρακείμενα ἑνικῶς τεθειμενα τεῖχος δ’ αμαλδύνας ποταμοὺς δ’ ἔστρεψε νέεσθαι ⁑

Comments on 12.33


msA 12.B4: ὡς ἂρ ἔμελλον: ὄπισθεν ὅτι Ζηνοδοτ γράφει ὡς ήμελλον ὄπισθε : ἔστι δὲ βάρβαρον τὰ γὰρ ἀπο συμφώνου ἀρχόμενα ἐπὶ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου ἀπὸ τοῦ ε ἄρχεται: καὶ ὅτι τὸ ἔμελλον ἀντι τοῦ ἐώικεσαν ⁑

Comments on 12.34


msA 12.B5: τεῖχος εΰδμητον : ὅτι πύργων ἀντι τοῦ πύργους . καὶ ἐλλείπει ἡ ἐπι . ἵν’ ἢ κανάχιζε δὲ δούρατα ὡς ἐπι πύργους βαλλόμενα οὐ τὰ επῳκοδομημενα τῷ τείχει ἐκανάχιζε ξύλα . Διοδύσιος δὲ ὁ Σιδώνιος , τὴν μὲν πτωσιν οὐκ ενήλλαξε τὴν δὲ προθ προσλαβὼν εἴρηκεν ἐπι πύργους βαλλόμενα ⁑

Comments on 12.36


msA 12.B6: Διὸς μάστιγι:: τῇ Διὸς γνώμη: τὰς ψυχὰς κεκακωμένοι. Διὸς δὲ μάστιξ ὁ κεραυνὸς :

Comments on 12.37


msA 12.B7: αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς τὸ πρόσθεν: εἴτε ὑποστίζοιμεν ἐπὶ τὸ προσθεν , εἴτε διαστέλλοιμεν ἐπι τὸ ἐμάρναντο : τὸ ῥῆμα κοινὸν γίνεται ἀμφοτερων τῶν μερῶν ἐμάχετο ὡς πρόσθεν ἐμάχεντο ⁑

Comments on 12.40


msA 12.B8: ταρβεῖ οὐδε φοβεῖται: ὅτι οὐ τὸ αὐτὸ σημαίνει δι αμφοτέρων. ἀλλα μὲν δια τοῦ ταρβεῖ . δέδιεν ὃ ἡμεῖς φοβεῖται: δια δε τοῦ φοβεῖται φεύγει. λέγει οὖν οὔτε δέδιεν οὔτε φεύγει ⁑

Comments on 12.46


msA 12.B9: ἐλίσσεθ’ ἑταίρους. τὸ ἐλίσσετο. ἑκατέροις δύναται προσδίδοσθαι καὶ σημαίνει ἠ τὸ παρεκάλει παρα τὸ λίσσεσθαι. ἢ ἐστρέφετο παρα τὸ ἑλίσσω ῥῆμα ἐπεὶ καὶ λέοντι αὐτὸν εἰκάζειν πιθανώτερον δὲ τοῖς ἑξῆς αὐτῷ συντάττειν. οὔτε γὰρ εὔκαιρος ἡ διαστολη, ἐπι τοῦ ἐννέα καὶ δεκάτου χρόνου: οὔτε τὸ πλῆθος εἰκὸς αὐτὸν παρακαλεῖν. ἀλλα τοὺς ἑτέρους μόνους ⁑

Comments on 12.49


previousnext
msA 154vmsA 155v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1