Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 164, recto

previousnext
msA 163vmsA 164v

Iliad text (25 lines)


Iliad 13.1: Ζεὺς δ’ ἐπεὶ οὖν Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα νηυσὶ πέλασσε.

Commented on by msA 13.164r1, msA 13.164r2


Iliad 13.2: τοὺς μὲν ἔα παρα τῇσι πόνον τ’ ἐχέμεν καὶ ὀϊζὺν

Commented on by msAint 13.164r1, msAint 13.164r2


Iliad 13.3: νωλεμέως. αὐτὸς δὲ πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινὼ


Iliad 13.4: νόσφιν. ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκῶν καθ ὁρώμενος αἶαν.

Commented on by msA 13.164r3


Iliad 13.5: Μυσῶν τ’ ἀγχεμάχων. καὶ ἀγαυῶν ἱππημολγῶν.

Commented on by msA 13.164r4


Iliad 13.6: γλακτοφάγων Ἀβίων τε. δικαιοτάτων ἀνθρώπων:

Commented on by msAint 13.164r3, msA 13.164r6bis, msA 13.164r7, msA 13.164r8, msA 13.164r9


Iliad 13.7: ἐς Τροίην δ’ οὐ πάμπαν ἔτι τρέπεν ὄσσε φαεινὼ.

Commented on by msA 13.164r5


Iliad 13.8: οὐ γὰρ ὅ γ’ ἀθανάτων τιν’ ἐέλπετο ὃν κατα θυμὸν.

Commented on by msAint 13.164r4


Iliad 13.9: ἐλθόντ’. ἢ Τρώεσσιν ἀρηξέμεν ἠ Δαναοῖσιν :

Commented on by msAim 13.164r1


Iliad 13.10: οὐδ’ ἀλαὸσ σκοπιὴν εἶχε κρείων ἐνοσίχθων.

Commented on by msA 13.164r10, msAext 13.164r1


Iliad 13.11: καὶ γὰρ ὃ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε

Commented on by msAim 13.164r2


Iliad 13.12: ὑψοῦ ἐπ’ ἀκροτάτης κορυφῆς Σάμου ὑληέσσης

Commented on by msAint 13.164r5, msA 13.164r11


Iliad 13.13: Θρηϊκίης . ἔνθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν Ἴδη .

Commented on by msA 13.164r14


Iliad 13.14: φαίνετο δὲ Πριάμοιο πόλις. καὶ νῆες Ἀχαιῶν :


Iliad 13.15: ἐνθ’ ἄρ’ ὅ γ’ ἐξ ἁλὸς ἕζετ’ ῒων. ἐλέαιρε δ’ Ἀχαιοὺς .

Commented on by msA 13.164r12


Iliad 13.16: Τρωσὶν δαμναμένους. Διῒ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα.


Iliad 13.17: ἀυτίκα δ’ ἐξ ὄρεος κατεβήσετο παιπαλόεντος.


Iliad 13.18: κραιπνὰ ποσὶ προβιβὰς. τρέμε δ’ ὀύρεα μακρὰ καὶ ὕλη


Iliad 13.19: ποσσὶν ὑπ’ ἀθανάτοισι Ποσιδάωνος ἰ̈όντος.

Commented on by msAext 13.164r2


Iliad 13.20: τρὶς μὲν ὀρέξατ’ ϊών. τὸ δὲ τέτρατον , ῒ̔κετο τέκμωρ:


Iliad 13.21: Ἀιγάς . ἔνθα δέ οἱ κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης.

Commented on by msA 13.164r13, msA 13.164r15


Iliad 13.22: χρύσεα μαρμαίροντα τετεύχαται, ἄφθιτα αἰεί:


Iliad 13.23: ἔνθ’ ἐλθὼν, ὑπ’ ὀχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ’ ῒ̔ππω.


Iliad 13.24: ὠκυπέτα. χρυσέῃσιν ἐθείρησιν κομόωντε:


Iliad 13.25: χρυσὸν δ’ ἀυτὸς ἔδυνε περι χροῒ, γέντο δ’ ϊ̔μάσθλην

Commented on by msAim 13.164r3


Other texts (25 passages)


Scholia group: msA

msA 13.164r1: Ζεὺς ‘ἐπει οῦν τρῶάς ε καὶ Ἕκτορα: ὅτι κεχώρικε τῶν τρώων τὸν Ἕκτορα ὡς κακεῖ, οὐ γὰρ ἔτ’ Οἰνῆος μεγαλήτορος, οὐδέτ’ αὐτὸς ἔην θάνε δὲ ξανθὸς Μενέλαος . αλλως κεχώρηκε τῶν λοιπῶν Τρώων τὸν Ἕκτορα κατ εξοχὴν μετὰ δὲ τὴν Ἰλίου πόρθησιν Ἕκτωρ Πριάμου καὶ μετα τὸν θάνατον την ἀπο θν εὐτύχησε τιμήν: οἱ γὰρ ἐν Βοιωτία Θηβαίοι πιεζόμενοι κακωῖς ἐμαντεύοντο περὶ ἀπαλλαγῆς: χρησμος δὲ αὐτοῖς ἐδόθη παύσασθαι τὰ δεινὰ ἐὰν ἐξ ο φρυνίου τῆς Τρωάδος τὰ Ἕκτορος ὁστᾶ διακοσμισθῶσιν εἰς τὸν παρα τοῖς καλουμένοις τόπον διὸς γονὰς , οἱ δὲ τοῦτο ποιήσαντες, καὶ τῶν κακῶν ἀπαλλαγέντες, τια τιμῆς ἔσχον Ἕκτορα κατά τε τοὺς ἐπείγοντας καιροὺς ἐπικαλοῦνται τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ ἡ ϊστορία παρα Ἀριστοδήμω ⁑

Comments on 13.1


msA 13.164r2: ἐπεὶ οὖν: ἐπειδή , ὅσα δηλοῖ τὸ ἐπεί ὸ ὅτι ἐπεὶ πολὺν ὤλεσα λαόν . καὶ ὅτε ς νῦν καὶ ἐπειδὴ αὶ ἀφ οῦ

Comments on 13.1


msA 13.164r3: νόσφιν. βραχὺ διασταλτέον ἐπι τὸ όσφιν ναφέρει γὰρ αὐτω πι τοὺς Τρωας αὶ τοὺς Ἕλληνας ⁑

Comments on 13.4


msA 13.164r4: καὶ ἀγαυῶν ἱππημολγῶν : Ἀγαυοὶ νομα ἔθνους ἵππους δὲ ἀμέλγοντες οὗτοι τὸ γάλα ἐτρέφοντο: Δημετριος ὲ άγαυοὺς οὺς ἐυειδεῖς

Comments on 13.5


msA 13.164r5: πάλιν τρέπον ὄσσε φαεινώ. τὸ πάλιν ὴν ἀπο τοῦ ἐυθέως εταστροφὴν ὅσσε πἀλιν κλίνασα: ἱ δὲ ἀναμέρος Μυσίαν αὶ Θράκην ρῶν, ἔστι δὲ καῖ τοῦτο σύνηθες, Ὁμήρω , πάλιν ποίησε γέροντα καὶ εἰς τοῦπίσω πάλιν ἐρύσασα αὶ ἐναντὶ οὐδὲν πάλιν ἐρέει

Comments on 13.7


msA 13.164r7: ἀβιων: τῶν νομάδων Σκυθῶν ὅθεν και ὁ Ἀνάχαρσις ἔστι οὓς δή φησιν ἁπάντων εἶναι δικαιοτάτους ὅτι κοινοῦς ἔχουσι παιδας καὶ γυναικας καὶ τὰ παντα πλὴν ξίφους καὶ ποτηρίου τούτοις δὲ καὶ ἀυτομάτως ἡ γῆ βίον φέρει οὐδέτι ζῶιον ἐσθίουσιν. τούτους Αἰσχὺλος Γαβίους φησὶ Ἄβιοι δὲ ἐκλήθησαν ἠ περὶ τὸν βιον ἤ τὴν βιαν ἤ ἅμα βιῶν πορευόμενοι, ἤ ὁτι ἀόικοι: ὁι δὲ τὸ α κάτ εκτασιν ἵν’ ηἶ πολυβίων αὶ πολυετῶν ὅτι μακρόβιοι. ἠ τὸν ἡμετερον βίον μὴ ἐγνωκότων επιφέρει γὰρ δικαιοτάτων ανων μη βιαζόμενων . ἠ ἀμαξόβιοι : τινες δὲ τούτους σπαρμάτας ασὶν: λέγουσι δὲ αὺτους τοὺς ὀδίτας τρέφοντας. ἄλλον ἄλλῳ διαπεμπειν ⁑

Comments on 13.6


msA 13.164r8: πάντων Σκυθων ποκυψάντων Ἀλεξάνδρω : μόνους Ἀβίους ησὶ οὐχ υπῖξαι δικαιοτάτους δε φησὶ αὐτοὺς δια τὸ ἀνεπίμικτον ὡς καὶ Αἰθιοπηας . ἤ ὁτι οὐκ ηθέλησαν συστρατευσαι Ἀμαζόσιν ις Ἀσίαν . ⁑

Comments on 13.6


msA 13.164r9: πολλῶν εἰρημένων περι τουτων πολλοῖς βελτὶον ς Ἀριστάρχω δόκει καὶ χωρὶς τοῦ συνδέσμου προφέρεσθαι τον στίχον καὶ διαστέλλειν βραχὺ, μετά τε τὴν πρώτην λέξιν, καὶ μετα δευτέραν ἵνα τὰ ἔθνη πολλὰ καὶ τὸ δικαιοτάτων οινὸν ἐπι πάντων νοόυμενον μέιζονα την ἱστοριαν ἐμφαίνει . ⁑

Comments on 13.6


msA 13.164r10: οὐδ’ αλαοσκοπίην: ματαίαν τὴν κατασκοπὴν ἀλαὸς ὰρ κατὰ διάλεκτον ὁ τυφλός

Comments on 13.10


msA 13.164r11: ὑψοῦ ἐπ ακροτάτης κορυφῆς Ἀριστοφάνης ληθυντικῶς ἐπ ακροτάτης κορυφῆς ὐκ απίθανος δὲ καὶ ἡ χωρὶς τοῦ μ γραφὴ σάου ὴν γὰρ Σαώκην ὸ ὄρος φησὶ παραδηλοῦσθαι: Σάμιοι ν Ἰωνία ετα διακοσιοστον ἔτος ἔλαβον τὸν Τρωϊκον ρησμὸν ἔλαβον παρὰ του Πυθίου εἰς τὴν ἐν Τρωιάδι Θράκην ετοικῆσαι, ἀφ ῶν ἡ Σαμοθράκηι Σάμου ὖν Θρηϊκίης τῆς Σαμοθρακης : τὸ δὲ ἐν αυτῇ ὄρος, Σαώκη . ⁑

Comments on 13.12


msA 13.164r12: ἔνθ’ἄρ ὁγ’ἔξ ἁλός: τρεῖς παράλληλοι ὀξεῖαι, μία μὲν ἄρχουσα δευτέρα ἡ τοῦ ἄρα , τρίτη δὲ ἡ τοῦ ὅγε

Comments on 13.15


msA 13.164r13: αἰγας ἔνθα δέ οι κλυτὰ ὁτι κατὰ τὰς αιγὰς ν βυθῶι τὴν οἴκησιν τοῦ Ποσειδῶν ποτίθεται ἀόρατον ἀνοις ὡσπερ ἐπι τοῦ Ὀλύμπου τῶν ἄλλων θεῶν μη ορομενῶν ⁑

Comments on 13.21


msA 13.164r14: αἰγαί πο Ἀχαΐας ν πελοποννησῶ νθα τιμᾶται μὲν ὁ Ποσειδῶν γεται δὲ καὶ Διονύσου ορτή. ἐν ῆι ἐπειδ’ ἄν ὁ χορὸς συστὰς τὰς τοῦ δαίμονος τελετὰς ὀργιάζῃ θαυμάσιον ἐπιτελεῖσθαι φασὶν ἔργον ἄμπελοι γὰρ ἅς καλοῦσιν ἐφήμερους. ἀνισχούσης μὲν ἡμέρας καρπὸν βλαστάνουσιν ὥστε τρέποντας αὐτοὺς εἰς εσπέραν οῖνον ἄφθονον ἔχειν ἡ ἱστορια παρὰ Ευφορίωνι

Comments on 13.13


msA 13.164r15: ἐζήτηται: διτ ὐκ ευθεία πορεύεται ὁ Ποσειδῶν ἰς Τροίαν λλα τὸν χρόνον δαπανὰ πορευθείς Αἰγας : καὶ ῥητέον ὅτι δυοῖν ἕνεκα πραγμάτων μεμηχάνηται αὐτῶι ἡ ἀποδημία, πρῶτον μὲν ἵνα αποπλανήσηι τὸν Δία ς ἀπολελοιπὼς τὸν πόλεμον. δεύτερον δὲ ἵνα καθοπλισθηῖ εἰς τὸν Διὸς όλεμον ἐὰν ἄρα φωραθεὶς εἰς την σύμμαχιαν ινδυνεύη ‡

Comments on 13.21


Scholia group: msAim

msAim 13.164r1: γράφεται καὶ ἀρήξειν ⁑

Comments on 13.9


msAim 13.164r2: οτ θαυμάζων ἀντὶ τοῦ θεώμενος ⁑

Comments on 13.11


msAim 13.164r3: οτ ἐκ τῶν συμφραζομένων τὸ γέντο ἔλαβεν σημαίνει ⁑

Comments on 13.25


Scholia group: msAint

msAint 13.164r1: Ζηνοδοτος καὶ Αριστοφάνης περὶ τῇσι . μήποτ’ οὖν διχῶς. ⁑

Comments on 13.2


msAint 13.164r2: οτι πόνον τὸ κατα πόλεμον ἔργον εἴρηκεν. ⁑

Comments on 13.2


msAint 13.164r3: Ἀρισταρχος χωρὶς τοῦ τε δικαιοτάτων ανων ⁑

Comments on 13.6


msAint 13.164r4: Ἀριστοφανης δια τοὺ ε οὐ γὰρ έτ΄ἀθανάτων : ⁑

Comments on 13.8


msAint 13.164r5: οτ οὐδέποτὲ συνθέτως εἴρηκε Σαμοθρακην ⁑

Comments on 13.12


msAint 13.164r6: οτ ἀντι τοῦ ὑπὸ Τρώων ⁑

Comments on 13.UNKNOWN


Scholia group: msAext

msAext 13.164r1: οὐδ΄ἀλαοσκοπ

Comments on 13.10


msAext 13.164r2: Ποσειδά

Comments on 13.19


previousnext
msA 163vmsA 164v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1