Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 184, verso

previousnext
msA 184rmsA 185r

Iliad text (25 lines)


Iliad 14.203: δεξάμενοι ῥείης, ὅτε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς

Commented on by msAil 14.C5, msAim 14.C4


Iliad 14.204: γαίης νέρθε καθεῖσε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης:


Iliad 14.205: τοὺς εῖμ’ ὀψομένη: καί σφ’ ἄκριτα νείκεα λύσω:


Iliad 14.206: ήδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται

Commented on by msAint 14.C5


Iliad 14.207: εὐνῆς καὶ φιλότητος. ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ:


Iliad 14.208: εἰ κείνω γ’, ἐπέεσσι παραὶ πεπίθουσα φίλον κῆρ,

Commented on by msA 14.C9


Iliad 14.209: εἰς εὐνὴν ἀν ἕσαιμι ὁμωθῆναι φιλότητι.

Commented on by msA 14.C10


Iliad 14.210: αἰεί κέ σφι, φίλη τε καὶ αἰδοίη καλεοίμην:


Iliad 14.211: τὴν δ’ αὖτε προσέειπε φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη :


Iliad 14.212: οὐκ έστ’ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι.


Iliad 14.213: Ζηνὸς γὰρ τοῦ ἀρίστου ἐν ἀγκοίνῃσιν ϊαύεις:

Commented on by msA 14.C11


Iliad 14.214: ῆ. καὶ ἀπο στήθεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ϊμάντα:

Commented on by msA 14.C12


Iliad 14.215: ποικίλον. ἔνθα δέ οἱ θελκτήρια πάντα τέτυκτο:


Iliad 14.216: ἔνθ’ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ’ ΐμερος, ἐν δ’ ὀαριστὺς

Commented on by msAim 14.C5


Iliad 14.217: πάρφασις. ἥ τ’ ἔκλεψε, νόον πύκα περ φρονεόντων:


Iliad 14.218: τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν, ἔπος τ’ ἔφατ’, ἐκ τ’ ὀνόμαζε:

Commented on by msAim 14.C6


Iliad 14.219: τῆ νῦν τοῦτον ϊμάντα τεῷ ἐγκάτθεο κόλπῳ

Commented on by msA 14.C14


Iliad 14.220: ποικίλον, ᾧ ἔνι πάντα τετεύχαται: οὐδέ σε φημὶ


Iliad 14.221: ἄπρηκτόν γε, νέεσθαι, ὅτι φρεσὶ, σῇσι μενοινᾷς:

Commented on by msA 14.C15


Iliad 14.222: ὡς φάτο, μείδησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη :


Iliad 14.223: μειδήσασα δ’ ἔπειτα μέσῳ ἐγκάτθετο κόλπῳ:

Commented on by msA 14.C16, msAext 14.C3, msAim 14.C7


Iliad 14.224: ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη :


Iliad 14.225: Ἥρη δ’ ἀΐξασα, λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο :

Commented on by msAint 14.C6


Iliad 14.226: Πῑερίην δ’ ἐπιβᾶσα, καὶ Ημαθίην ἐρατεινὴν,

Commented on by msA 14.C17, msA 14.C18


Iliad 14.227: σεύατ’ ἐφ’ ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα νιφόεντα:

Commented on by msAim 14.C8


Other texts (20 passages)


Scholia group: msA

msA 14.C8: ‡ τοὺς εἰμ’ ὀψομένη ὅτι νῦν καλῶς λέγονται ἐν δὲ τοῖς κάτω πρὸς τὸν Δία οὐκέτι ⁑

Comments on 14.205-207


msA 14.C9: ἐκείνω γ’ ἐπέεσσι: κείνων σὺν τῷ ν Ἀριστοφ καὶ Ζηνόδοτος : Ἀρίσταρχος δὲ ὁμηρικώτερον φησὶν εἶναι. εἰ κείνους παραπείσασα τὴν ψυχὴν ἐγχωρεῖν δὲ καὶ μετα τοῦ v , εἰ κείνων τὸ κῆρ πείσασα. οῦ δεῖ δὲ ξενίζεσθαι ἐπι ταῖς τῶν πτώσεων ἐναλλαγαῖς ⁑

Comments on 14.208


msA 14.C10: εἰς εὐνὴν ἀνέσαιμι ὁμωθῆναι: ὅτι τὸ ὁμωθῆναι οὐκ έστιν ομοιωθῆναι. ἀλλ’ ὁμόσε ἐλθεῖν φιλότητι. δασυντέον δὲ τὸ ο ὡς χρυσωθῆναι δὲ ἀναγνωστέον

Comments on 14.209


msA 14.C11: Ζηνὸς γὰρ τοῦ ἀρίστου: ἀθετεῖται ὅτι ἐκλύει τὴν χάριν εἰ ἕνεκα τοῦ Διὸς δίδωσι καὶ οὐκ αυτῆς προηθέτει δὲ καὶ Ἀριστοφα ⁑

Comments on 14.213


msA 14.C12: ῆ καὶ ἀπο στήθεσφιν. ὅτι κεστὸς ἐκ παρεπομένου ὁ ποικίλος ἀπο τοῦ δια τὰς ῥαφὰς κεκεντῆσθαι ἐμπεπυκιλμένης τῆς φιλότητ καὶ ἱ̈μέρου καὶ ὁ ἀριστύος. καὶ οὐκ έστι κύριον ὄνομα ὡς ἔνιοι τῶν ἀρχαιων δι ὃ καὶ ἐπάλλου λέγει ἄγχε δέ μιν πολυκεστος ϊμάς ⁑

Comments on 14.214


msA 14.C13: ἐν δ’ ὀαριστὺς πάρφασις συναπτέον ἀμφότερα τὰ ὀνόματα τὴν παραλογιστικην ὁμιλίαν δι αμφοτερων δηλοῖ ⁑

Comments on 14.216-14.217


msA 14.C14: τῇ νῦν τοῦτον ϊμαντα: ὅτι τὸ κατα τὸ στῆθος κόλπωμα τοῦ πέπλου κόλπον εῖπεν καὶ ὅτι τὸ τη λάβε ἐστιν ⁑

Comments on 14.219


msA 14.C15: ἄπρηκτον γε νέεσθαι: τοῦτέστι πορέυεσθαι ουτ Ἀρίσταρχος : Δημήτριος δὲ γενεσθαι ἀντι τοῦ γενήσεσθαι βιαίως πάνυ. οὐδε γὰρ τὸ πυθέσθαι πυθέεσθαι γίνεται. οὐδὲ τὸ λαβέσθαι λαβέεσθαι ἵνα καὶ τὸ γενεσθαι γενέεσθαι γενήται ⁑

Comments on 14.221


msA 14.C16: μειδήσασα δ’ ἔπειτα. ὅτι ἐπι τῇ φήμῃ οἰωνισαμένη ἐμειδησε προείρηκε γὰρ οὐκ έση ἄπρακτος. καὶ ἐν Οδ τὸ ὅμοιον: Ζεύς τοι δοίη ξεῖνε ὅττι μάλιστ’ ἐθέλεις , ὡς ἂρ ἔφη χαῖρεν δὲ κληδόνι δῖος Ὀδυσσεύς ⁑

Comments on 14.223


msA 14.C17: Πιερίην δ’ ἐπιβᾶσα ὅτι Μακεδονικὸς Ὄλυμπος , θεῶν. οἰκήτηριον . ἡ γὰρ Πιερία τούτου ἀκρώρεια, καὶ Ἡμαθία τὸ πρότερον ἡ Μακεδονία ἐκαλεῖτο, παράκειται δὲ καὶ ἡ Θράκη . καὶ ἐν Οδ ἐπι τοῦ Ἑρμοῦ Πιερίην δ’ ἐπιβὰς ἐξ αἰθέρος ἔμπεσε πόντῳ ⁑

Comments on 14.226


msA 14.C18: Μακεδὼν ὁ Διὸς καὶ Αἰθρίας κατασχῶν τὴν χώραν οὖσαν τῆς θρᾴκης ἀφ ἑαυτοῦ προσηγόρευσεν γήμας δὲ μίαν τῶν ἐγχωρίων, τεκνοῦται δύο παῖδας Πίερον καὶ Ἄμαθον . ἀφ’ ὧν δύο πολ Πιερίαι καὶ Αμαθίαι ἐν Μακεδονία . ἡ ϊστορία παρὰ Μαρσύια . νῦν δὲ Ἡμαθιην καταχρηστικῶς ὅλην Μακεδονίαν φασ῀ίν Πιερίαν δὲ ὅρος Μακεδονίας ἱερὸν Μουσῶν ⁑

Comments on 14.226


Scholia group: msAim

msAim 14.C4: δια τοῦ α ῥείας ἁι Ἀρισταρχ ουτ καὶ Ἀριστοφ ⁑

Comments on 14.203


msAim 14.C5: ἔν τισι τῶν ὑπομνηματ ἡδ’ ὁ ἀριστύς :

Comments on 14.216


msAim 14.C6: οτ πτῶσις ἐνηλλακται αντ ἀυτῆς ταῖς χερσιν ⁑

Comments on 14.218


msAim 14.C7: Ἀρισταρχ μέσῳ ἄλλοι δὲ, ἑῷ`

Comments on 14.223


msAim 14.C8: ἐν αλλῳ ἐσσυτ’ ἐφ ἱπποπόλων ⁑

Comments on 14.227


Scholia group: msAint

msAint 14.C5: οτ παραλλήλως δηρὸν καὶ χρον ⁑

Comments on 14.206


msAint 14.C6: οτ όρος ὁ Όλυμπ τὸ γὰρ ρίον ἰδίως ἐπόρους τάσσεται ⁑

Comments on 14.225


Scholia group: msAil

msAil 14.C5: τῆς ρέας

Comments on 14.203


Scholia group: msAext

msAext 14.C3: ἑῷ

Comments on 14.223


previousnext
msA 184rmsA 185r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1