Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 191, verso

previousnext
msA 191rmsA 192r

Iliad text (25 lines)


Iliad 15.26: τὸν σὺ, ξὺν Βορέῃ ἀνέμῳ. πεπιθοῦσα θυέλλας:

Commented on by msA 15.18


Iliad 15.27: πέμψας ἐπ’ ἀτρύγετον πόντον κακὰ μητιόωσα:

Commented on by msA 15.19, msAim 15.2


Iliad 15.28: καί μιν ἔπειτα Κόων δ’ εὖ ναιομένην ἀπένεικας:


Iliad 15.29: τὸν μὲν ἐγὼν. ἔνθεν ῥυσάμην. καὶ ἀνήγαγον αῦτις


Iliad 15.30: Ἄργος ἐς ἱ̈ππόβοτον. καὶ πολλά περ ἀθλήσαντα:


Iliad 15.31: τῶν σ’ αῦτις μνήσω. ἵ̈ν’ ἀπολλήξῃς ἀπατά̄ων:

Commented on by msAim 15.3


Iliad 15.32: ὄφρα ἴ̈δῃς, ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνὴ


Iliad 15.33: ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα θεῶν ἄπο. καί μ’ ἀπάτησας:

Commented on by msAim 15.4


Iliad 15.34: ὡς φάτο: ῥίγησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη :


Iliad 15.35: καί μιν φωνήσασ’. ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:


Iliad 15.36: ἴ̈στω νῦν τόδε Γαῖα καὶ Οὐρανὸς εὐρυς ὕπερθε.

Commented on by msA 15.21


Iliad 15.37: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ. ὅς τε μέγιστος

Commented on by msA 15.20


Iliad 15.38: ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι:


Iliad 15.39: σή θ’ ϊερὴ κεφαλὴ: καὶ νωΐτερον λέχος αὐτῶν


Iliad 15.40: κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ, ὀμόσαιμι.


Iliad 15.41: μὴ δι’ εμὴν ἰ̈ότητα Ποσειδάων ἐνοσίχθων

Commented on by msA 15.22, msA 15.23, msAext 15.2


Iliad 15.42: πημαίνει Τρῶάς τε καὶ Ἕκτορα , τοῖσι δ’ ἀρήγει;


Iliad 15.43: ἀλλά που αὐτὸν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει:


Iliad 15.44: τειρομένους δ’ ἐπὶ νηυσὶν ἰ̈δὼν ἐλέησεν Ἀχαιούς .

Commented on by msA 15.24


Iliad 15.45: αὐτάρ τοι καὶ κείνῳ ἐγὼ παραμυθησαίμην

Commented on by msAext 15.2a, msAim 15.5


Iliad 15.46: τῇ ἴ̈μεν. ᾗ κεν, δὴ σὺ κελαινεφὲς ἡγεμονεύῃς:


Iliad 15.47: ὣς φάτο: μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.


Iliad 15.48: καί μιν ἀμειβόμενος. ἔπεα πτερόεντα προσηύδᾱ:


Iliad 15.49: εἰ μὲν δὴ σύ γ’ ἔπειτα βοῶπι πότνια Ἥρη

Commented on by msAint 15.7, msAext 15.3, msAim 15.6


Iliad 15.50: ἶ̈σον ἐμοὶ φρονέουσα. μετ’ ἀθανάτοισι καθίζοις.

Commented on by msAim 15.7


Other texts (17 passages)


Scholia group: msAext

msAext 15.2: Ποσειδ

Comments on 15.41


msAext 15.2a: >κειντ

Comments on 15.45


msAext 15.3: βοῶπις

Comments on 15.49


Scholia group: msAint

msAint 15.7: περιττεύει τὸ ἔπειτα ⁚

Comments on 15.49


Scholia group: msAim

msAim 15.2: Ζηνοδ οὐδε όλως τὴν κόλασιν τῆς Ήρας γράφει⁚

Comments on 15.27


msAim 15.3: δια τοῦ ἑτέρου λ αἱ Ἀριστάρχου .

Comments on 15.31


msAim 15.4: οὔτε παρα Ζηνόδοτον οὔτε παρ αριστοφ ἢν και μήποτε περιττος ἐστι ⁑

Comments on 15.33


msAim 15.5: καὶ κείνω ἐκ πλήρους Ἀρισταρχος τὸ καὶ συνδ

Comments on 15.45


msAim 15.6: Αριστοφ μετὰ τοῦ σ βοῶπις : καὶ ἔστιν εὐφραδέστερον⁚

Comments on 15.49


msAim 15.7: ἐν τοῖς εἰκαιοτέροις ἀθανάτοισι θεοῖσι .

Comments on 15.50


Scholia group: msA

msA 15.18: ‡ πεπιθοῦσα θυέλλας⁚ ὡς δραμοῦσα. ἔστι γὰρ δεύτερος ἀόριστος δεδιπλασιασμένος. ὥσπερ ἥδη. καὶ ἐπι τοῦ ῥήματος ἔθος αὐτῷ ποιεῖν: ῥηϊδίως πεπιθεῖν ⁑

Comments on 15.26


msA 15.19: ἀτρύγετον ἄβυσσον τρύγα μη έχοντα: ἠ ἄκαρπον παρὰ τὴν τρύγην ὡς Εὐριπίδης ἀκάρπιστα πεδία . λέγων τὴν θάλασσαν. καὶ οἱ μὲν τὸν Μυρτῷον οἱ δὲ τὸ Αἰγαῖον . οἱ δὲ ὑπερ τὴν εὔκρατον θάλασσαν τινὲς δὲ φασὶν ἐπὶ Πελλήνην κατα Γιγάντων ἀπιόντα Ἡρακλέα πλανηθῆναι ⁑

Comments on 15.27


msA 15.20: καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ. ἐπεὶ ἡ Στὺξ καὶ κατα τὸν Ἡσίοδον ἐστιν ἱερὰ πηγὴ θυγάτηρ Ὠκέανου . ἡ ὡς τινὲς φασὶν, ὅτι ὁμώνυμος ταύτη ἐστιν ἡ πηγὴ ἣν ἐν Ἄδου ὅρκον φρικτὸν ἀυτῶν οἱ θεοὶ πεποίηται βουλήσει Διὸς ⁑

Comments on 15.37


msA 15.21: ἴ̈στω νῦν τόδε Γαῖα πᾶσαι διαστολαὶ εἰσὶ μέχρι τοῦ ὀμόσαιμι ἐνταῦθα γὰρ στικτέον ἀσυνδέτου ὄντος τοῦ ἑξῆς λόγου ⁑

Comments on 15.36


msA 15.22: μὴ δι εμὴν ἰ̈ότητα⁚ ὅτι παρακέκρουσται τὸν ὄρκον : οὐ γὰρ δια τὴν αὐτῆς βούλησιν ὁ Ποσειδῶν τοῖς Ἕλλησι βοηθεῖ: αὕτη μέντοι συνεργεῖ καὶ κοιμήσασα τὸν Δία , καὶ ὅτι κα ἡ ἀπαγόρευσιν ἀπαγόρευσις ἡ μη ἀντι ἀρνήσεως τῆς ου ⁑

Comments on 15.41


msA 15.23: μὴ δι εμὴν ἰ̈ότητα: ἀντι τοῦ οὐ δι’ ἐμὴν γνώμην Ποσειδὼν Ἕλλησι βοηθεῖ : ἴστω Γῆ καὶ Οὐρανὸς τοῦτο καὶ οἱ ἄλλοι ὄρκοι : οὐ δι’ ἐμὴν γνώμην Ποσειδῶν Ἕλλησι βοηθεῖ . πληρέστατος δ ἂν ᾖ ὁ λόγος εἰ καὶ σύνδεσμος ἔκειτο ὁ ὅτι η ῶς : καὶ συνήπτετο ἂν τοῖς ἐπάνω ἵν’ ᾖ τοιαύτη ἡ φράσις ἴστω Γῆ καὶ Οὐρανὸς . ὅτι μὴ δι’ ἐμὴν γνώμην ἀλλὰ σπανίως τὰ τοιαῦτα λείπει καὶ σχεδὸν ἐπὶ μόνων τῶν ὅρκων ὡς κακεῖ. ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα: ἡ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται : τάχα οὖν, καὶ δια τοῦτο συναπτέον αὐτὰ τοῖς ἐπάνω, ἐπεὶ συνήθης ἐστὶ τῶν ὄρκων ἡ ἔλλειψις ⁑

Comments on 15.41


msA 15.24: τειρομένους δ’ ἐπι νηυσί . ἐν τῇ Ἀριστοφάνους καὶ Μασσαλιωτικῇ καὶ Ἀργολικῇ . οὕτως ἐφέρετο. κτεινομένους δ’ ἐπὶ νηυσὶν ἰδών . καὶ ἔστιν ἐμφατικώτερον τοῦ τειρομένους . ἅμα δὲ εἰς ἔλεον τῶν Ἑλλήνων ἐπάγεται τὸν Δία . καὶ ὑπερ Ποσειδῶνος λεληθότως ἀπολογεῖται: οὕτως Ἡρακλέων ⁑

Comments on 15.44


previousnext
msA 191rmsA 192r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1