Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 19, recto

previousnext
msA 18vmsA 19v

Iliad text (25 lines)


Iliad 1.352: μῆτερ: ἐπεί μ’ ἔτεκές γε μινυνθάδιόν περ ἐόντα.

Commented on by msAil 1.1004


Iliad 1.353: τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξαι

Commented on by msA 1.988, msAil 1.1005, msAil 1.1006, msAim 1.999


Iliad 1.354: Ζεὺς ὑψιβρεμέτης. νῦν δ’ οὐδέ με τυτθὸν ἔτισεν:

Commented on by msA 1.989, msAil 1.1007, msAil 1.1008


Iliad 1.355: ῆ γάρ μ’ Ἀτρείδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων


Iliad 1.356: ἠτίμησεν. ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας αὐτὸς ἀπούρας:

Commented on by msAint 1.1002, msAil 1.1009


Iliad 1.357: ὡς φάτο δάκρυ χέων: τοῦ δ’ ἔκλυε πότνια μήτηρ

Commented on by msA 1.990


Iliad 1.358: ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς. παρὰ πατρὶ γέροντι:

Commented on by msA 1.991, msAil 1.1010


Iliad 1.359: καρπαλίμως δ`’ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠΰτ’ ὁμίχλη:

Commented on by msAil 1.1011


Iliad 1.360: καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο δάκρυ χέοντος:

Commented on by msAil 1.1012


Iliad 1.361: χειρὶ τέ μιν κατέρεξεν: ἔπος τ’ ἔφατ’. ἔκ τ’ ὀνόμαζε:

Commented on by msA 1.992, msAil 1.1013


Iliad 1.362: τέκνον: τί κλαίεις: τί δέ σε φρένας ἵ̈κετο πένθος:

Commented on by msAil 1.1014


Iliad 1.363: ἐξαύδᾱ: μὴ κεῦθε νόῳ: ἵνα εἴδομεν ἄμφω:

Commented on by msA 1.994, msAil 1.1015, msAil 1.1016, msAil 1.1017


Iliad 1.364: τηνδὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεΰς :

Commented on by msAint 1.1003, msA 1.993, msAil 1.1018


Iliad 1.365: οἶσθα: τίή τοι ταῦτ’ εἰδυίῃ πάντ’ ἀγορεύω:

Commented on by msA 1.995, msAil 1.1019, msAil 1.1020, msAil 1.1021


Iliad 1.366: ᾠχόμεθ’ ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος :

Commented on by msA 1.996, msA 1.997, msAil 1.1022, msAim 1.1000


Iliad 1.367: τηνδὲ διεπράθομέν τε. καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα:

Commented on by msAil 1.1023


Iliad 1.368: καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετα σφίσιν υἷες Ἀχαιῶν .

Commented on by msA 1.998, msAil 1.1024


Iliad 1.369: ἐκ δ’ έλον Ἀτρείδῃ Χρυσηΐδα καλλιπάρηον:


Iliad 1.370: Χρύσης δ’ αὖ ἱερεὺς ἑκατηβόλου Ἀπόλλωνος .


Iliad 1.371: ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων:


Iliad 1.372: λυσόμενός τε θύγατρα: φέροντ’ ἀπερείσι’ ἄποινα:


Iliad 1.373: στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος

Commented on by msAil 1.1025


Iliad 1.374: χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ: καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιοὺς .

Commented on by msAim 1.1001


Iliad 1.375: Ἀτρείδᾱ δὲ μάλιστα δύω κοσμήτορε λαῶν:


Iliad 1.376: ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ


Other texts (28 passages)


Scholia group: msA

msA 1.988: Ὀλυμπιος ὁ Ὄλυμπος ὄρος τῆς Μακεδονίας ὑψηλότατον ἱερον καὶ οι κητηριον τῶν θεῶν: ἀλληγορικῶς δὲ ὁ οὐρανός:

Comments on 1.353


msA 1.989: ὑψιβρεμετης βρόμος κυρίως ὁ τοῦ πυρὸς ῆχος ὅθεν καὶ τὸν ἀπο πυρὸς Διόνυσον Βρόμιον καλοῦσιν⁑

Comments on 1.354


msA 1.990: πότνια σεπτή οἱ γὰρ σεβόμενοι προσπίπτουσι τοῖς ἕδεσι τῶν θεῶν ἡ παρα τὸν πότμον ἡ εὐτυχής ὅς ἐστιν ἀπο τοῦ πέσεῖν παρα ποσὶ γυναικὸς καὶ ποτνιασθαι δὲ τὸ προσπίπτειν καὶ παρακαλεῖν⁑

Comments on 1.357


msA 1.991: παρα πρι γέροντι τῷ Νιρεῖ : τὸν δὲ Νηρέα οἱ ποιηταὶ παριστῶσιν ἡμιν δαίμονα θαλάσσιον ἀφ οὗ καὶ Δωρίδος τῆς Ωκεανοῦ αἱ Νιρεΐδες⁑

Comments on 1.358


msA 1.992: χειρὶ τέ μιν κατέρεξεν στικτέον ἐπὶ τὸ κατέρεξεν καὶ ἔφατο καὶ ὠνόμαζεν ἡ περίοδος γὰρ καθ εαυτὴν ἑκάστη⁑

Comments on 1.361


msA 1.993: τὴν δὲ βαρυ στενάχων βαρύνεται ἡ μετοχή διδασκόμεθα δὲ ἐξ εκείνου τὺς δὲ βαρυ στενάχων μετέφη κρείων Ἀγαμεμνων : χειρὸς ἔχων Μενέλαον ἐπεστενάχοντο δ’ ἑταῖοι ἡ γὰρ ἐπίζευξις τοῦ ἐπεστενάχοντο διδάσκει ὅτι καὶ τὸ στενάχω βαρύνεται εἰ γὰρ ῆν περισπώμενον ἐστεναχοῦντο εγίνετο ὡς ἐννοοῦντο. καὶ ἡ κλήσις δὲ τοῦτο δείκνυσι βαρὺ δὲ στενάχοντος ἄκουσα οὐχι στεναχοῦντος. καὶ ἡ δοτικῆ τῷ δὲ βαρυ στενάχοντι ⁑

Comments on 1.364


msA 1.994: ἵνα εἴδομεν προπαροξύνεται τὸ εἴδομεν ἀπo βαρυτόνου τοῦ είδω οὐ θαῦμα δὲ εἰ τὸ αυτὸ καὶ ὡς βαρύτονον καὶ ὡς περισπώμενον κλίνει ἢ ὅτι ἀνθ’ ὑποτακτικοῦ ἐστι καὶ ἡ συστολὴ ἀνέδωκε τὸν τόνον οὐ γὰρ παροξύνομεν κατὰ τὸν Πάμφιλον ⁑

Comments on 1.363


msA 1.995: οἶσθα τίή τοι ὅτι παλλιλογεῖν παρῄτῃται ἀλλότριοι ἄρα οἱ ἐπιφερόμε στίχοι εἰκοσι επτά ⁑

Comments on 1.365


msA 1.996: ᾠχόμεθ’ ἐς Θήβην νῦν λέγει τὰς Ὑποπλακίους ὧν ἐβασίλευσεν Ἠετίων ὁ Ἀνδρομαχης πηρ Κίληκες ἔθνος βάρβαρον τῆς Ὑποπλάκου Θήβης : τούτων ἦρχεν Ἠετίων ἔχων υἱοὺς ἑπτὰ θυγατέρα δὲ Ἀνδρομάχην τὴν γαμηθεῖσαν Ἕκτορι τῷ υἱῷ Πριάμου κατα δὲ τοὺς Τρωϊκοὺς πολέμους ἐπιστρατεύσας Ἀχιλ τῇ Θήβῃ καὶ τὴν πο πορθησας τόν τε Ἠετίωνα ἀνεῖλε σὺν τοῖς τέκνοις μεθ οὓς Λυρνησσὸν πορθήσας καὶ τὴν πο ἐξελὼν αἰχμάλωτον ἦγεν Λυρνησσοῦ μὲν Βρισηΐδα ἣν γέρας αὐτῷ ἐψηφίσαντο Ἕλληνες: ἀπο δε τῆς Χρύσης Χρυσηΐδα τὴν Χρύσου τοῦ ιερέως τοῦ Ἀπόλλωνος θυγατέρα ἣν Ἀγαμέμνων κλήρῳ λαχὼν τῷ πρι δεομένῳ οὐκ απέδωκεν ἐξ οῦ οργισθ ὁ θς ἔπεμψε τοῖς Ἓλλησι λυμικὴν νόσον ἔνιοι δὲ φασὶν ὅτι καὶ ἡ Χρυσηῒς ἐκ Θηβῶν ἐλήφθη: τῆς γὰρ Χρύσης φησὶν οὔσης πολιχνίου ἀτειχιστου καὶ εὐτελοῦς ὡς ἐν ἀσφαλεστέρᾳ καὶ μείζονι τῇ Θήβῃ οἱ ἀπ αυτῆς προσερρυηκότες ῆσαν: τρεῖς γάρ εἰσι Θῆβαι αἱ Ὑποπλακιοι ὧν ἐνταῦθα μέμνηται καὶ ἐν τῇ Ζ , καὶ αἱ Καδμεῖαι ὧν μέμνηται ἐν τῇ Δ καὶ ἐν τῇ Ε καὶ αἱ τῆς Αἰγύπτου ὧν μνημονεύει ἐν τῇ Ϊ ⁑

Comments on 1.366


msA 1.997: ὠχόμεθ’ ἐς Θήβην ὁ τρόπος ἀνακεφαλαίωσις. τέσσαρες δὲ διηγήσεων ϊδέαι ὁμιλητική ὡς ὅτ ἂν παρά τινος τις ἀκουσας αὐτὰ διηγεῖται ἃ ἤκουσεν ὡς τὸ πολλάκι γάρ σεο πατρός : τὸ δὲ ἀπαγγελτικόν ὅταν ἃ παρ ἑτέρου ἤκουσεν ἑτέρῳ διηγοῖτο. ὡς τὸ ἀγγελίην τινά τοι γαιήοχε : τὸ δὲ ὑποστατικὸν, ὅταν τινὰ τῶν πραγμάτων ἀπαγγεῖλαι ὑποθέμενοι διηγοίμεθα: τὸ δὲ μικτὸν ἐξ ομιλητικοῦ καὶ ὑποστατικοῦ ὡς τὸ ἀλλα σὺ τόν γ’ ελθοῦσα θεὰ ὑπελύσαο δεσμῶν ⁑

Comments on 1.366


msA 1.998: μετα σφίσιν τοῦ σφίσιν τὴν πρώτην ὀξυτονητέον ἐπειδήπερ εἰς σύνθετον ἡ μεταληψις εἰ καὶ οὐκ έστι διηνεκὴς ὁ λόγος ἔστι γάρ τινα ἐναντιούμεθα ενα τοὺς δ’ ἄναγον ζῳοὺς σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ : σφίσι δ’ αὐτοῖς δαῖτα πένεσθαι : καὶ ὅτι μετα προθέσεως ἔστιν ὅταν γὰρ πρόθεσις ᾖ μετα ἀντωνυμίας ὀρθοτονεῖται ἡ ἀντωνυμία: συν σοὶ δῖα θεα πρότι οι δ’ ἔλαβ’ ἔντεα κατα σφέας γὰρ μαχέοιντο : ἀπὸ ἕο κάββαλεν ἀμφὶ ἓ παπτηνας τοῦ ἆλτ’ ἐπί οἱ μεμαὼς ζήτησιν ἐχοντος⁑

Comments on 1.368


Scholia group: msAim

msAim 1.999: όφειλεν όφελλεν Αιολικῶς ὡς χεῖρες χέρρες :

Comments on 1.353


msAim 1.1001: οὕτως Ϊακῶς τὸ λίσσετο ⁑

Comments on 1.374


Scholia group: msAint

msAint 1.1003: ὅτι τὸ βαρυ στενάχων κατα βαρείαν τάσιν⁑

Comments on 1.364


Scholia group: msAil

msAil 1.1004: ὀλιγοχρόνιον

Comments on 1.352


msAil 1.1005: ὤφειλεν

Comments on 1.353


msAil 1.1006: ἐγχειρίσαι παρασχεῖν:

Comments on 1.353


msAil 1.1007: ὁ εν ύψει βροντῶν

Comments on 1.354


msAil 1.1008: οὐδε ολίγον με

Comments on 1.354


msAil 1.1009: αφελόμενος παρὰ τὸ ορίζω

Comments on 1.356


msAil 1.1010: τῷ Νιρεῖ

Comments on 1.358


msAil 1.1013: κατέψηξεν

Comments on 1.361


msAil 1.1014: κατέλαβεν

Comments on 1.362


msAil 1.1015: ἔξεῖπε

Comments on 1.363


msAil 1.1016: μη κρύπτε

Comments on 1.363


msAil 1.1017: ἀμφότεροι

Comments on 1.363


msAil 1.1018: μεγάλα στενάζων

Comments on 1.364


msAil 1.1019: ἐπίστασαὶ

Comments on 1.365


previousnext
msA 18vmsA 19v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1