Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 245, verso

previousnext
msA 245rmsA 246r

Iliad text (25 lines)


Iliad 18.328: ἂλλ’ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι, νοήματα πάντα τελευτᾷ:


Iliad 18.329: ἄμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι

Commented on by msAint 18.32


Iliad 18.330: αὐτοῦ ἐνι Τροίῃ . ἐπεὶ οὐδ’ ἐμὲ νοστήσαντα


Iliad 18.331: δέξεται ἐν μεγάροισι γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς .


Iliad 18.332: οὐδὲ Θέτις μήτηρ. ἂλλ’ αὐτοῦ γαῖα καθέξει:

Commented on by msA 18.118


Iliad 18.333: νῦν δ’ ἐπεὶ οὖν Πάτροκλε , σεῦ ὕστερος εἶμ’ ὑπὸ γαῖαν.


Iliad 18.334: οὔ σε πρὶν κτεριῶ πρίν γ’ Ἕκτορος ἐνθάδ’ ἐνεῖκαι


Iliad 18.335: τεύχεα καὶ κεφαλὴν μεγαθύμου σεῖο φονῆος:


Iliad 18.336: δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσω


Iliad 18.337: Τρώων ἀγλαὰ τέκνα σέθεν κταμένοιο χολωθείς:


Iliad 18.338: τόφρα δέ μοι παρὰ νηυσὶ κορωνίσι κείσεαι αύτως:

Commented on by msAim 18.37


Iliad 18.339: ἀμφὶ δέ σε Τρῳαὶ καὶ Δαρδανίδες βαθύκολποι


Iliad 18.340: κλαύσονται νύκτάς τε καὶ ἤματα δακρυχέουσαι,


Iliad 18.341: τὰς αὐτοὶ καμόμεσθα: βίῃφί τε δουρί τε μακρῷ


Iliad 18.342: πιείρᾱς πέρθοντε πόλεις μερόπων ἀνθρώπων:


Iliad 18.343: ὡς εἰπὼν. ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος Ἀχιλλεὺς


Iliad 18.344: ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν. ὄφρα τάχιστα


Iliad 18.345: Πάτροκλον λούσειαν ἄπο βρότον αἱματόεντα:


Iliad 18.346: οἱ δὲ λοετροχόον τρίποδ’ ἵ̈στασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ:


Iliad 18.347: ἒν δ’ ἂρ ὕδωρ ἔχεαν. ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες:


Iliad 18.348: γάστρην μὲν τρίποδος. πῦρ ἄμφεπε, θέρμετο δ’ ὕδωρ:


Iliad 18.349: αὐτὰρ ἐπει δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνι ήνοπι χαλκῷ.


Iliad 18.350: καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν λίπ’ ἐλαίῳ:


Iliad 18.351: ἐν δ’ ὠτειλὰς πλῆσαν ἀλείφατος ἐννεώροιο:

Commented on by msA 18.119


Iliad 18.352: ἐν λεχέεσσι δὲ θέντες. ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν

Commented on by msA 18.120, msAim 18.38


Other texts (9 passages)


Scholia group: msAint

msAint 18.32: ἐρυθρὰν ποιῆσαι τῷ αἵματ ⁚

Comments on 18.329


Scholia group: msAil

msAil 18.14: μετα καμάτου ἐκτησάμεθα⁚

Comments on 18.341@καμόμεσθα


msAil 18.15: λιπαρας

Comments on 18.342@πιείρᾱς


msAil 18.16: περιεῖπεν

Comments on 18.348@ἄμφεπε


Scholia group: msAim

msAim 18.37: δια τοῦ α αύτως πάσαι εῖχον ⁑

Comments on 18.338


msAim 18.38: προς το λιτη ⁚

Comments on 18.352


Scholia group: msA

msA 18.118: ‡ οὐδε Θέτις μηρ ⁚ ὅτι συνεβίω ἡ Θέτις τῷ Πηλεῖ καὶ ὅτι οὐκ απεκόμιζον τὰ ὀστᾶ: τῶν τετελευτηκότων ἐπι ξένης εἰς τὰς πατρίδας. ἡ δὲ ἀναφορὰ προς τὸ ὅς κ’ ὀστέα παισὶν ἕκαστος οἴκαδ’ ἄγει ⁑

Comments on 18.332


msA 18.119: ‡ ἐν δ’ ὠτειλὰς πλῆσαν⁚ οὕτως ὡς φαρμακώδη δύναμιν ἔχοντος τοῦ παλαιοῦ ἐλαίου. ὅτι ὑπὸ μὲν Εὐφόρβου βέβληται ὁ Πάτροκλος ὑπο δὲ Ἕκτορος οὔτασται καὶ συλληπτικῶς εἴρηκε πάντα τὰ τραύματα ὠτειλάς ⁑

Comments on 18.351


msA 18.120: λιτί⁚ λιτῷ καὶ ἀποικίλτῳ ὑφ ἅσματι ὅ ἐστι λινῷ οἱ δὲ ἐξ αντιφράσεως τὸ ποικίλον. οἱ δὲ ὅ φασιν Ἀττικὸς ληΐδιον. δεῖ δὲ ὀξυτόνως ἀναγινώσκειν τὸ λιτί : κατα τὸν κανόνα τοῦ ῃρῳδιανοῦ : πᾶσα δοτικῇ δισύλλαβος ἐπι ονομάτων ὀξύνεσθαι θέλει: φωτί παντί θιτί οὕτως γὰρ καὶ ἐν τῇ Ἰλιακῇ προσῳδίᾳ ἐν τῇ λέγει ὅτι δεῖ ὀξύνειν κατα τὸν τὸν κανόνα οὕτως γὰρ καὶ Ἀρίσταρχος : εἰσὶ δὲ οἳ περισπῶσιν οὐ καλῶς. εἶτα ἐπάγει οὕτως: παραιτητεον δὲ τὸν Ἀσκαλωνίτην οιόμενον ἀπο τῆς λίς εὐθείας κεκλῆσθαι τὴν λιτὶ δοτικὴν καὶ τὴν λιτ αἰτιατικήν: οὐ γάρ ποτε ἐμελέτησε τὰ εἰς ις μονοσύλλα δια τοῦτος κλίνεσθαι, μεταπλασμὸς οὖν ἐστι τῆς λιτῶ δοτικῆς ὡς ἡ κλαδί. τῆς κλαδῷ καὶ ἡ αιτιατικῇ λιτὰ . μεταπέπλασται εκ τῆς λιτός . ὡς κρόκα ἐκ τῆς κρόκην: τὸ δὲ παρα τῷ ποιητῇ κάθηράν τε ῥύπα πάντα εἰ μὴ ἔστι πληθυντικὸν οὐδέτερον τοῦ προκειμένου μεταπλασμοῦ ἔχεται, οὐχ ὁμότονος δὲ ἐγένετο ἡ λῖτα τῇ λιτόν . ἐπεὶ πᾶσα αἰτιατικῇ εἰς α λήγουσα ἐβαρύνετο ὑπεσταλμένης τῆς τινά κατ αόριστον προφοράν ⁑

Comments on 18.352


previousnext
msA 245rmsA 246r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1