Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 245, recto

previousnext
msA 244vmsA 245v

Iliad text (25 lines)


Iliad 18.303: πρωῒ δ’ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες.


Iliad 18.304: νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα :


Iliad 18.305: εἰ δ’ ἐτεὸν παρα ναῦφιν ἀνέστη δῖος Ἀχιλλεὺς :


Iliad 18.306: ἄλγιον αἴ κ’ ἐθέλῃσι. τῷ ἔσσεται. οὔ μιν ἔγωγε


Iliad 18.307: φεύξομαι ἐκ πολέμοιο δυσηχέος. ἀλλὰ μάλ’ ἄντην


Iliad 18.308: στήσομαι: ἤ κε φέρῃσι μέγα κράτος. ἦ κε φεροίμην:

Commented on by msAint 18.28, msA 18.110


Iliad 18.309: ξυνὸς Ἐνυα̋λιος : καί τε κτανέοντα κατέκτα:

Commented on by msA 18.111


Iliad 18.310: ὥς Ἕκτωρ ἀγόρευ’. ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν:

Commented on by msA 18.112


Iliad 18.311: νήπιοι. ἐκ γάρ σφεων φρένας εἵλετο Παλλὰς Ἀθήνη .


Iliad 18.312: Ἕκτορι μὲν γὰρ ἐπῄνησαν. κακὰ μητιόωντι:


Iliad 18.313: Πουλυδάμαντι δ’ ἂρ, οὔ τις. ὃς ἐσθλὴν φράζετο βουλήν:


Iliad 18.314: δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο κατὰ στρατόν: αὐτὰρ Ἀχαιοὶ


Iliad 18.315: παννύχιοι Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες:


Iliad 18.316: τοῖσι δὲ Πηλείδης αδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο:

Commented on by msAint 18.29


Iliad 18.317: χεῖρας ἒπ’ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου:

Commented on by msAint 18.30, msA 18.113


Iliad 18.318: πυκνὰ μάλα στενάχων. ὥς τε λὶς ἠϋγένειος:

Commented on by msA 18.114


Iliad 18.319: ᾧ ῥά θ’ ὑπὸ σκύμνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ

Commented on by msA 18.115


Iliad 18.320: ὕλης ἐκ πυκινῆς. ὃ δέ τ’ ἄχνυται ὕστερος ἐλθὼν:


Iliad 18.321: πολλὰ δέ τ’ ἄγκε’ ἐπῆλθε μὲτ’ ἀνέρος ΐχνι’ ἐρευνῶν

Commented on by msAint 18.31


Iliad 18.322: εἴ ποθεν ἐξεύροι. μάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ.


Iliad 18.323: ὣς ὃ βαρὺ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν:

Commented on by msAim 18.36


Iliad 18.324: ῶ πόποι. ῆ ρ’ ἅλιον ἔπος ἔκβαλον ἤματι κείνῳ

Commented on by msA 18.116


Iliad 18.325: θαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον ἐν μεγάροισι:

Commented on by msA 18.117


Iliad 18.326: φῆν δέ οἱ εἰς Ὀπόεντα . περικλυτὸν υἱὸν ἀπάξειν


Iliad 18.327: Ἴ̈λιον ἐκπέρσαντα: λαχόντά τε ληΐδος αῖσαν:


Other texts (15 passages)


Scholia group: msAint

msAint 18.28: στικτέον ἐπι τὸ στήσομαι ⁑

Comments on 18.308


msAint 18.29: γοεροῦ θρηνώδους ⁑

Comments on 18.316


msAint 18.30: δια τοῦ σ ἅπασαι ἀνδροφόνους ⁑

Comments on 18.317


msAint 18.31: φάραγγας σπήλαια

Comments on 18.321


Scholia group: msAil

msAil 18.12: συγκατεθεντοι

Comments on 18.312@ἐπῄνησαν


msAil 18.13: κοινηγὸς

Comments on 18.319@ἐλαφηβόλος


Scholia group: msAim

msAim 18.36: γράφεται μετεφώνεε ⁑

Comments on 18.323


Scholia group: msA

msA 18.110: στήσομαι, ἦ κε φέρῃσι: προς τὸ παράδοξον ἀντέθηκε: ἀπίστου γὰρ ὄντος τοῦ ἀντιστῆναι Ἀχιλλεῖ τὸν Ἕκτορα προσθεὶς τὸ τῆς ἀδηλίας, παρεμυθήσατο τὴν ἀπιστίαν ⁑

Comments on 18.308


msA 18.111: ξυνὸς Ἐνυάλιος ⁚ κοινὸς ὁ πόλεμος πολλάκις τὸν κτείνειν βουλόμενον κατέκτα: ὅμοιον δὲ τῷ ἐπιμὶξ δέ τε μαίνεται Ἄρης ⁑

Comments on 18.309


msA 18.112: ἐπι δε Τρῶες κελάδησαν, πολλὰ ἦν τὰ συναναγκάζοντα πείθεσθαι τοὺς Τρῶας , πρῶτον μὲν ἡ ἄνοια ἡ βαρβαρικῇ. δεύτερον δὲ τὰ χρήματα ἃ προέτεινεν αὐτοῖς: τρίτον ὅτι τὴν μὲν ἀπόλαυσιν ἐκείνοις ἐχαρίσατο τὸν δὲ κίνδυνον αὐτὸς ἐπανεῖλεν παννύχιοι Πάτροκλον : ὅρα τὰς μεταβάσεις ὡς πυκίλαι : ποτε μὲν ἐν τοῖς ἔργοις ὁτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις ἀγωνιζομένου τοῦ ποιητοῦ: νῦν δὲ καὶ ἐφ ενι εἴδει τῷ θρήνῳ ⁑

Comments on 18.310


msA 18.113: χείρας ἐπ ανδροφόνους, ἀμφίβολον πότερον τὰς αὐτοῦ ἀνδροφόνους χεῖρας ὁ Αχιλλεὺς επιθεὶς τῷ τοῦ ἑταίρου στήθει ἢ τας τοῦ ἀνδροφόνου Πατρόκλου ἐπιθεὶς τῷ ἰδίῳ στήθει: βέλτιον δὲ τὸ πρότρον ⁑

Comments on 18.317


msA 18.114: πυκνὰ μάλα στενάχων ὥς τε λις ἠϋγένειος⁚ ἐμπείρως πάνυ αἱ γὰρ θήλειαι κάλλιστον ἔχουσι γένειον οἱ δὲ ἄρσενες χαίτην: νῦν δ’ ἐπι θηλείας ἄρσην γὰρ οὐ σκυμναγωγεῖ τὸ δε λέαινα νεώτερον ὄνομα ⁑

Comments on 18.318


msA 18.115: ᾧ ῥα θ’ ὑπο σκύμνους: σκύμνος ὡς ὕμνος εἰς ἰδιότητα ἀνεγνώσθη: τὸ μέντοι ἀνδρονυμικὸν ὀξύνεσθαι ἀξιοῖ ὁ Ἀσκαλωνίτης προς διαφοράν: ὁ μέντοι λόγος συναγωνίζεται τῇ βαρείᾳ τάσει τα γὰρ εἰς νος λήγοντα μετ ἐπιπλοκῆς συμφώνου δισύλλαβα μονογενῆ ἔχοντα ἐν τῇ προ τέλους συλλαβῆ τὸ υ βαρύνεσθαι θέλει: ὕμνος κύκνος : λύχνος Κύθνος : οὕτως ἄρα καὶ σκύμνος : ἡ διπλῆ δὲ ὅτι ουτ τοὺς κυνηγοὺς καταχρηστικῶς λέγουσιν οἱ ποιηταί ⁑

Comments on 18.319


msA 18.116: ὦ πόποι ῆ ῥ άλιον. ἐκτείνει τὸ πάθος. ὁ τοιοῦτος λόγος οὐ γὰρ ἐφ οῖς αὐτὸς ἠπατήθη λυπεῖσθαί φησὶν ἀλλ’ εφ οῖς αὐτὸς ἠπάτησε τὸν Μενοίτιον ⁑

Comments on 18.324


msA 18.117: θαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον , καὶ τοῦτο περιπαθῶς ὡς τοῦ Μενοιτίου οὐκ αντι δώσοντος τὸν παῖδα δια τὴν προς τὸν υἱὸν φιλοστοργίαν εἰ μὴ Αχιλλεῖ κατεπίστευσεν ὡς σῶσαι ἱκανῷ ὄντι καὶ επαγγειλαμένῳ τοῦτο ⁑

Comments on 18.325


previousnext
msA 244vmsA 245v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1