Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 244, verso

previousnext
msA 244rmsA 245r

Iliad text (25 lines)


Iliad 18.278: στησόμεθ’ ἂμ πύργους: τῷ δ’ ἄλγιον. αί κ’ ἐθέλῃσιν


Iliad 18.279: ἐλθὼν ἐκ νηῶν. περὶ τείχεος ἄμμι μάχεσθαι:

Commented on by msAint 18.26


Iliad 18.280: ὰψ πάλιν εῖσ’ ἐπὶ νῆας. ἐπεί κ’ ἐριαύχενας ἵππους


Iliad 18.281: παντοίου δρόμου ἄσῃ. ὑπὸ πτόλιν ἠλασκάζων:

Commented on by msA 18.102


Iliad 18.282: εἴσω δ’ οὔ μιν θυμὸς ἐφορμηθῆναι ἐάσει


Iliad 18.283: οὐδέ ποτ’ ἐκπέρσει: πρίν μιν κύνες ἀργοὶ ἔδονται:

Commented on by msA 18.103


Iliad 18.284: τὸν δ’ ὰρ’ ὑπόδρα ἰ̈δὼν προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ :


Iliad 18.285: Πουλυδάμα . σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ φίλα ταῦτ’ ἀγορεύεις:

Commented on by msA 18.104


Iliad 18.286: ὃς κέλεαι κατὰ ἄστυ ἀλήμεναι αὖτις ἰ̈όντας:

Commented on by msA 18.105


Iliad 18.287: ῆ οὔ πω κεκόρησθε ἐελμένοι ἔνδοθι πύργων:

Commented on by msAim 18.34


Iliad 18.288: πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες ἄνθρωποι


Iliad 18.289: πάντες μυθέσκοντο. πολύχρυσον πολύχαλκον.


Iliad 18.290: νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόμων κειμήλια καλά.


Iliad 18.291: πολλὰ δὲ Φρυγίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν

Commented on by msA 18.106


Iliad 18.292: κτήματα περνάμεν’ ΐκει. ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεύς :

Commented on by msA 18.107


Iliad 18.293: νῦν δ’ ὅτε πέρ μοι ἔδωκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω


Iliad 18.294: κῦδος ἀρέσθ’ ἐπὶ νηυσὶ: θαλάσσῃ τ’ έλσαι Ἀχαιοὺς .


Iliad 18.295: νήπιε μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖν’ ἐνὶ δήμῳ:


Iliad 18.296: οὐ γάρ τις Τρώων ἐπὶ πείσεται. οὐ γὰρ ἐάσω:


Iliad 18.297: ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες:


Iliad 18.298: νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ στρατὸν, ἐν τελέεσσι:

Commented on by msAim 18.35


Iliad 18.299: καὶ φυλακῆς μνήσασθε. καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος:


Iliad 18.300: Τρώων δ’ ὃς κτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ἀνιάζει.

Commented on by msA 18.108


Iliad 18.301: συλλέξας λαοῖσι δότω καταδημοβορῆσαι:


Iliad 18.302: τῶν τινα βέλτερον ἐστιν ἐπαυρέμεν. ἤ περ Ἀχαιούς :


Other texts (12 passages)


Scholia group: msAint

msAint 18.26: στικτέον ἐπι τὸ μάχεσθαι ⁑

Comments on 18.279


msAint 18.27: ἐπειδὴ απόλωλε τα τῆς π χρηματ χρήματα ἀφειδεῖν χρέ καὶ τῶν σωμάτων ⁑

Comments on 18.290-18.292


Scholia group: msAim

msAim 18.34: οτ Ζηνοδ γράφει κεκόρησθον συγχέον τὸ δυϊκόν ⁑

Comments on 18.287


msAim 18.35: οτ αντ μη λύσοντες τὰς τάξεις ⁑

Comments on 18.298


Scholia group: msA

msA 18.102: ‡ παντοίου δρόμου άσῃ⁚ περὶ τὸν αὐτὸν τόπον ἀλώμενος καὶ οὐκ ανύων ὁδόν: ἄλλως δὲ μεθ’ ἐλιγμοῦ ἐλαύνων καὶ τὴν δίωξιν ποιούμενος ἔγκειται δὲ καὶ τὸ ήλεον ὅπερ ἐστι ματαίως ἐλαύνων ⁑

Comments on 18.281


msA 18.103: οὐδέ ποτ’ ἐκπέρσει: ἡ διπλῆ ὅτι τοιοῦτον ἐστι τὸ λεγόμενον πρότερον αὐτὸν οἱ κύνες κατέδονται ἠ ἐκπέρσει καὶ οὐκ ἐστιν ἐλλειπεὴς ὁ λόγος ὥσπερ οὐδ’ ἐπ’ εκείνου τὴν δ’ ἐγὼ οὐ λύσω πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν : στικτέον δὲ ἐπὶ τὸ ἐκπέρσει μᾶλλον γὰρ οὕτως ἐμφαίνει ἐὰν δὲ συνάπτηται ἀδιανόητον γίνεται ⁑

Comments on 18.283


msA 18.104: Πουλυδάμα , σὺ μὲν οὐκέτ’ ἐμοὶ. ἔδει σὺν τῷ ν Πουλυδάμαν τοιοῦτο δὲ καὶ τὸ Λαοδάμα , παρα τὸν ορθὸν λόγον ⁑

Comments on 18.285


msA 18.105: ὃς κέλεαι κατα άστυ⁚ ὁ μὲν φυλάσσειν τὴν πόλιν ἔφη, ὁ δὲ δεινοτέρῳ ὀνόματι τὸν λόγον ἐξεφαύλισεν προσθεὶς τῷ ἀλήμεναι ⁑

Comments on 18.286


msA 18.106: κτήματα περνάμενα⁚ Φρυγῶν καὶ Μηϊόνων ἀγορὰς κομιζόντων τοῖς Τρωσὶ καὶ ἀντι τούτων ἀντιφορτιζομενων: τῶν πολεμίων ἀπαγόντων καὶ πολούντων ἠ αὐτῶν τῶν Τρώων ἵνα χρήματ λαμβάνωσι προς τὸν πόλεμον καὶ παρεχωσι τοῖς συμμάχοις οἶον ὁ Ἔκτωρ ἔφη τα φρονέων δῶρα κατατρύχ ⁑

Comments on 18.291


msA 18.107: ‡ Τρώων δ’ ὁς κτεάτεσσι: εἴ τις εὐλαβεῖται μὴ ἀπολέσῃ τὰ ἴδια κτήματ . μερισάτω: αὐτὰ τοῖς Τρωσὶ πρὸς Πουλυδάμαντα δὲ ὡς ἵνα φυλάσσηται τὰ κτήματα συνεβούλευεν ἀπο τοῦ τείχους ἀμύνεσθαι ⁑

Comments on 18.292


msA 18.108: ἄλλως τοῦτο καὶ στρατηγήματoς τινὸς ἔχεται: ὑποπτεύσας γαρ τοὺς πλουσίους ἀνιᾶσθαι ἐξιόντας εἰς πόλεμον δια τὸ μὴ ἔχειν τὰς τηρήσοντας τὰ χρήματα φησὶ δεῖν διανέμειν τῷ πλήθει αὐτά ⁑

Comments on 18.300


msA 18.109: τῶν Τρώων ὅστις ἂν ὑπερβαλόντως ἀνιᾶται ἐπι τοῖς χρήμασιν ὡς μέλλων ἀπολύειν αὐτὰ ὑπο πολεμίων τοῦτο γὰρ ἐλλεῖπον προς ὑπακούεται συναγαγών αὐτὰ δότω τοῖς πολίταις: βελτιον γάρ ἐστιν ὑπο τούτων ταῦτα δαπανηθῆναι ἴσως δὲ ταῦτα κατηγορεῖ ὁ Έκτωρ ἵνα σώζηται αὐτῷ τὰ χρήματα ⁑

Comments on 18.300-18.301


previousnext
msA 244rmsA 245r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1