Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 246, verso

previousnext
msA 246rmsA 247r

Iliad text (26 lines)


Iliad 18.378: οἳ δ’ ἤτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος. ούατα δ’ οὔ πω

Commented on by msA 18.128


Iliad 18.379: δαιδάλεα προσέκειτο: τά ρ’ ἤρτυε. κόπτε δὲ δεσμούς:


Iliad 18.380: ὄφρ’ ὅ γε ταῦτ’ ἐπονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσι.


Iliad 18.381: τόφρά οἱ ἐγγύθεν ἦλθε θεὰ Θετις ἀργυρόπεζα:

Commented on by msA 18.140


Iliad 18.382: τὴν δὲ ΐδε προμολοῦσα Χάρις λιπαροκρήδεμνος

Commented on by msA 18.129


Iliad 18.383: καλὴ. τὴν ώπυιε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις:

Commented on by msA 18.130


Iliad 18.384: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ, ἔπος τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζε:


Iliad 18.385: τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱ̈κάνεις ἡμέτερον δῶ

Commented on by msA 18.131


Iliad 18.386: αἰδοίη τε φίλη τε⁚ πάρος γε μὲν οὔ τι, θαμίζεις:

Commented on by msA 18.132


Iliad 18.387: ἂλλ’ ἕπεο προτέρῳ ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω:


Iliad 18.388: ὡς ἄρα φωνήσασα. πρόσω ἄγε δῖα θεάων:


Iliad 18.389: τὴν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου.


Iliad 18.390: καλοῦ. δαιδαλέου: ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν, ῆεν:


Iliad 18.391: κέκλετο δ’ Ἥφαιστον κλυτοτέχνην. εἶπέ τε μῦθον:


Iliad 18.392: Ἥφαιστε . πρόμολ’ ὧδε. Θέτις νύ τι. σεῖο χατίζει:

Commented on by msA 18.133, msA 18.134


Iliad 18.393: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις:


Iliad 18.394: ῆ ῥά νύ μοι δεινή τε καὶ αἰδοίη θεὸς ἔνδον.

Commented on by msA 18.135


Iliad 18.395: ἥ μ’ ἐσάωσ’, ὅτε μ’ ἄλγος ἀφίκετο, τῆλε πεσόντα.


Iliad 18.396: μητρὸς ἐμῆς ϊότητι κυνώπιδος. ἥ μ’ ἐθέλησε


Iliad 18.397: κρύψαι χωλὸν ἐόντα: τότ’ ἂν πάθον ἄλγεα θυμῷ.


Iliad 18.398: εἰ μή μ’ Εὐρυνόμη τε Θέτις δ’ ὑπεδέξατο κόλπῳ:

Commented on by msAext 18.5


Iliad 18.399: Εὐρυνόμη θυγάτηρ ἀψορρόου Ὠκεανοῖο :

Commented on by msA 18.136


Iliad 18.400: τῇσι παρ’ εἱνάετες χάλκευον δαίδαλα πολλά:

Commented on by msA 18.139, msAim 18.41


Iliad 18.401: πόρπας τε. γναμπτάς θ’ έλικας. κάλυκάς τε καὶ όρμους

Commented on by msA 18.137, msA 18.138


Iliad 18.402: ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ: περὶ δὲ ῥόος Ὠκεανοῖο


Iliad 18.403: ἀφρῷ μορμύρων ῥέεν ἄσπετος. οὐδέ τις ἄλλος


Other texts (16 passages)


Scholia group: msAext

msAext 18.5: θ’

Comments on 18.398


Scholia group: msAil

msAil 18.19: συνεχῶς παραγίνη

Comments on 18.386@θαμίζεις


Scholia group: msAim

msAim 18.41: Ζηνοδ καὶ Αριστοφ δαίδαλα πάντ ⁑

Comments on 18.400


Scholia group: msA

msA 18.128: οἳ δ ήτοι: ὅτι ἐπι τῶν παρα μικρὼν τετελειωμένων οὕτως λέγει. ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοίνικι ἠνία τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα ⁑

Comments on 18.378


msA 18.129: τὴν δὲ ἴδε προμολοῦσα: ζητεῖται δια τι ἐν τὴν Ἀφροδίτην παρίστησι γυναῖκα Ἡφαίστου , ἐνθάδε δὲ τὴν Χάριν κατ αμφότερα ὅτι τῇ τέχνῃ τὴν χάριν προσεῖναι δεῖ ἵνα καὶ ἐπι χάριτι ῇ καὶ ὅτι χάριν αποδίδωσι τῇ Θέτιδι τῶν εἰς αυτὸν ὑπ αυτῆς εὐεργεσιῶν γενομένων πρότερον ⁑

Comments on 18.382


msA 18.130: καλὴ τὴν ὤπυιε: τῷ ὤποιε παρα τὴν ώπα . ἠ δια τὰς ὁμιλίας τὰς πρὸς τὸν γάμον ἠ ἀπο τοῦ οπάζειν ἣν πεποιηται ἐκ μνηστείας: ἢ παρα τὸ ευφορὰν τὰ κατα τὴν γυναῖκα ὡς τὸ ἐκείνος γ’ ἔχθων τὸν εμὸν βίον ἀμφιπολεύει ⁑

Comments on 18.383


msA 18.131: ἡμέτερον δῶ, παρα Ζηνοδότῳ ἡμέτερον δὲ καὶ Θέτις τανύπεπλος ϊκάνεις ⁑

Comments on 18.385


msA 18.132: αἰδοίη τε φίλη τε παρος γε μὲν οὔτι θαμίζεις ⁑ ἀντι τοῦ οὐδένα ὡς ἐν ήθει δὲ ὡς φαμὲν τί σὺ πρὸς ημᾶς οὐ γὰρ πυκνῶς εἴωθας παραγίνεσθαι ⁑

Comments on 18.386


msA 18.133: Ἥφαιστε πρόμολ’ ὦδε . ὅτι τὸ ὦδε οὕτως ὡς ἔχεις οὐδὲν ὑπερθέμενος καὶ ἐν ἀμφί σταθ’ οὕτως ⁑

Comments on 18.392


msA 18.134: Θέτις νύ τι: δια τὸ μη θαμίζειν ἐστόχασται τὴν νῦν παρουσίαν αὐτῆς ὡς κατὰ χρείαν γενομένην: Πλάτων δὲ προς τοῦτο γενόμενος φησί. Πλάτων νύ τι σεῖο χατίζει ⁑

Comments on 18.392


msA 18.135: ῆ ρά νύ μοι: χρηστὸν τὸ ῆθος ἣν γὰρ μήπω ΐδεν ἀκούσας ἐνδείκνυται τὴν προθυμίαν ὥσπερ προ πολλοῦ εὐχόμενος δεηθῆναι αὐτοῦ τὴν Θέτιν ἀναπεφώνηκεν εἰλημμένος ὃν ήθελεν ⁑

Comments on 18.394


msA 18.136: Εὐρυνόμη θυγάτηρ: ἡδέως τῇ ἐπαναλήψει τοῦ ὀνόματος καὶ ἐπι τῆς ἀπουσιας ἐνδεικνύμενος τῆ Θέτιδι ὡς οὐ δια παρουσίαν αὐτῆς ἀπομνημονεύει τῆς χάριτος ⁑

Comments on 18.399


msA 18.137: κάλυκας. ἐμφερῆ ῥόδοις. οἱ δὲ δακτυλίους: οἱ δὲ ἐνώτια: οἱ δὲ χρυσᾶς σύριγγας αἳ τοὺς πλοκάμους περιεχουσιν ὡς φασίν οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκοντο ⁑

Comments on 18.401


msA 18.138: έλικας: ήτοι οἱ σύνδεσμοι τῆς κεφαλῆς, ἠ κόσμος ἀπο τῶν ὁρμῶν ἐξηρτημένος ⁑

Comments on 18.401


msA 18.139: τῇσι παρ’ εἰνάετες⁚ ἔστι μὲν τὸ ἑξῆς παρα τῆσι . οὐκ αναστρεπτέον δὲ δια τὴν συναλιφή. Ζηνόδοτος δε καὶ Ἀριστοφα δαίδαλα πάντα ⁑

Comments on 18.400


msA 18.140: εν αλλῳ και ουτος εὑρέθ : ἀπέστραπτο δέ: τόφρα οἱ ἐγγύθεν ἦλθε θεὰ Θετις ἀργυρόπεζα:

Comments on 18.381


previousnext
msA 246rmsA 247r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1