Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 247, recto

previousnext
msA 246vmsA 247v

Iliad text (25 lines)


Iliad 18.404: ᾔδεεν. οὔτε θεῶν, οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων:

Commented on by msAint 18.33


Iliad 18.405: ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ΐσαν. αἵ μ’ ἐσάωσαν:


Iliad 18.406: ἣ νῦν ἡμέτερον δόμον ΐκει: τώ με μάλα χρεὼ


Iliad 18.407: πάντα Θέτῑ καλλιπλοκάμῳ ζωάγρια τείνειν:

Commented on by msAim 18.42


Iliad 18.408: ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν οἱ παράθες ξεινήϊα καλὰ.


Iliad 18.409: ὄφρ’ ὰν ἐγὼ φύσᾱς ἀποθείομαι. ὅπλα τε πάντα.


Iliad 18.410: ῆ. καὶ ἀπ’ ἀκμοθέτοιο πέλωρ, αίητον ἀνέστη:

Commented on by msA 18.141, msA 18.142


Iliad 18.411: χωλεύων: ὑπο δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἁραιαί:

Commented on by msAim 18.43


Iliad 18.412: φύσᾱς μέν ῥ’ ἀπάνευθε τίθει πυρὸς. ὅπλα τε πάντα


Iliad 18.413: λάρνακ’ ἐς ἀργυρέην συλλέξατο, τοῖς ἐπονεῖτο:

Commented on by msA 18.143


Iliad 18.414: σπόγγῳ δ’ ἀμφι πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ’ ἀπεμόργνυ :


Iliad 18.415: αὐχένα τε στιβαρὸν: καὶ στήθεα λαχνήεντα:


Iliad 18.416: δῦ δὲ χιτῶν’. ἕλε δὲ σκῆπτρον παχὺ. βῆ δὲ θύραζε

Commented on by msA 18.144


Iliad 18.417: χωλεύων. ὑπο δ’ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι


Iliad 18.418: χρύσειαι. ζῳῇσι , νεήνισιν, εἰοικυῖαι:


Iliad 18.419: τῇς, ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσὶν. ἐν δὲ καὶ αὐδὴ.


Iliad 18.420: καὶ σθένος, ἀθανάτων δε θεῶν ἄπο έργα ΐσασιν:

Commented on by msAim 18.44


Iliad 18.421: αἱ μὲν ὕπαιθα ἄνακτος ἐποίπνυον: αὐτὰρ ὃ ἔρρων.

Commented on by msA 18.145


Iliad 18.422: πλησίον ἔνθα Θέτις περ. ἐπὶ θρόνου ΐζε φαεινοῦ:


Iliad 18.423: ἔν τ’ ἄρα οἱ φῦ χειρί. ἔπος τ’ ἔφατ’. ἔκ τ’ ὀνόμαζε:


Iliad 18.424: τίπτε Θέτι τανύπεπλε ἱ̈κάνεις ἡμέτερον δῶ

Commented on by msA 18.146


Iliad 18.425: αἰδοίη τε, φίλη τε. πάρος γέ μεν οὔ τι θαμίζεις:


Iliad 18.426: αὔδᾱ ὅ τι φρονέεις. τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγε:

Commented on by msAim 18.45


Iliad 18.427: εἰ δύναμαι τελέσαι γε. καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν:


Iliad 18.428: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θετίς κατα δακρυ χέουσα:

Commented on by msA 18.147


Other texts (13 passages)


Scholia group: msAint

msAint 18.33: ουτ ᾔδεεν γράφεται δὲ καὶ ῄδειν ⁚

Comments on 18.404


Scholia group: msAil

msAil 18.20: τέρας

Comments on 18.410@πέλωρ


Scholia group: msAim

msAim 18.42: μετα τοῦ ϊ τὸ ζωάγρια ὁ Ἀρίσταρχ Ἀρίσταρχος ⁑

Comments on 18.407


msAim 18.43: δασύνεται τὸ ἁραιαί ⁚

Comments on 18.411


msAim 18.44: τὰ γυναικεια δὴλον οτι ⁑

Comments on 18.420


msAim 18.45: ἐν ἄλλῳ ἀνώγει ⁑

Comments on 18.426


Scholia group: msA

msA 18.141: πέλωρ αίητον ἀνέστη: πελωρα λέγουσι τὰ παρηλλαγμένα: ὁ δε Ἥφαιστος ἀμφυγυήεις αίητον δὲ μέγα καὶ ἐπέγκειται τὸ ϊ θάρσος ἄητον ἔχουσα ⁑

Comments on 18.410


msA 18.142: πέλωρ αίητον⁚ ὁ Ἀσκαλωνιτ προπαροξύνει ἐκδεχόμενος πλεονασμὸν τοῦ ϊ παρα τὸ θάρσος ἄητον ἐχουσα οἷον ταχὺ καὶ κινητίκον Πρωτέας δὲ τῷ ορμημένῳ παρα τὸ ἄω , ἄλλοι δὲ ἐκ παραλλήλου τὸ μέγα παρα τὴν αῖαν τὴν γῆν: ἐγὼ δὲ ἐπιζητῶ τὸ ἄητον πῶς δυνατὸν τρίτην ἀπο τέλους ἔχειν τὴν ὀξεῖαν: ἐπιθετικῶς κείμενον: μήποτε οὖν ὀφείλομεν πείθεσθαι τῷ Φιλοξένῳ φησὶ γὰρ αὐτὸ σύνθετον εῖναι παρα τὸ ετος ὡς θετός ὃ σημαίνει τὴν ὕπαρξιν ἐξ οῦ τὸ ἀληθὲς ὃ καὶ γίνεται ἐτεός : ἐγένετο. ἐγένετο δὲ καὶ τὸ πληθυντικὸν οὐδέτερον ἐν επιρρηματικῇ τάξει. ω ετά Τημενίδος χρύσεον γένος , καὶ τὸ παρα τοῖς Ἀττικοῖς οὐκ έτος ἀντι μεσότητος τῆς έτως τὸ παρα μηδενὶ οὖν ὑπαρκτὸν τοῦτέστι μέγα ἄατον καὶ ἄητον καὶ δηλον ὅτι ἀπολέλυται ὁ τόνος: ὁρᾶται γὰρ σύνθετα τοιαύτα βαρυνόμενα, ἄρρητον ἄκλητον ἄκμητον οὕτως ἄητον ⁑

Comments on 18.410


msA 18.143: λάρνακ’ ἐς ἀργυρέην. ὅτι λάρνακα τὴν κιβωτόν. νεωτερικὸν γὰρ ὄνομα ἡ κιβωτος καὶ ὅτι ἐπονεῖτο ἀντι τοῦ ἐνήργει ⁑

Comments on 18.413


msA 18.144: δὺ δὲ χιτῶν’. ὅτι οὐ παρέλκει τὸ παχύ ἀλλα προς τὸ ἐπερείδειν χωλὸν ὄντα τὸν Ἥφαιστον περι οὗ φησὶν, πέλωρ αίητον ἀνέστη ὡς καὶ τὸ στησαμένη μέγαν ἱστόν ⁑

Comments on 18.416


msA 18.145: αἱ μὲν ὕπαιθα ὅτι ἔρρων οὐ ψιλῶς πορευόμενος ἀλλα δια τὴν χωλότητα φθειρόμενος ⁑

Comments on 18.421


msA 18.146: τίπτε Θέτι : παρα Ζηνοδότῳ ἡμέτερον δέ : καὶ Θέτις τανύπεπλος ϊκάνεις ⁑

Comments on 18.424


msA 18.147: τὸν δ’ ἡμείβετ ‘ ἔπειτα: περιπαθές ἐστι τὸ τῆς θεοῦ πρόσωπον τρεῖς γὰρ θεοῦς εὐεργετήσασα. τὰς ἀμοιβὰς εἰς τὸν παῖδα εὑρίσκεται παρ αυτῶν λαμβάνουσα κατατιθεμένη τὸ δε δακρύειν πρὸς παθος αὐτῇ συμβαλλεται ⁑

Comments on 18.428


previousnext
msA 246vmsA 247v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1