Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 250, recto

previousnext
msA 249vmsA 250v

Iliad text (25 lines)


Iliad 18.555: παῖδες δραγμεύοντες. ἐν ἀγκαλίδεσσι φέροντες.


Iliad 18.556: ἀσπερχὲς πάρεχον: βασιλεὺς δ’ ἐν τοῖσι σιωπῇ.

Commented on by msA 18.199


Iliad 18.557: σκῆπτρον ἔχων. ἑστήκει ἐπ’ ὄγμου γηθόσυνος κῆρ:

Commented on by msAint 18.49, msAim 18.64


Iliad 18.558: κήρυκες δ’ ἀπάνευθεν ὑπὸ δρυῒ δαῖτα πένοντο:


Iliad 18.559: βοῦν δ’ ἱ̈ερεύσαντες μέγαν ἄμφεπον: αἱ δὲ γυναῖκες


Iliad 18.560: δεῖπνον ἐρίθοισιν λεὺκ’ ἄλφιτα πολλ ἀπάλυνον :

Commented on by msA 18.200, msAext 18.8


Iliad 18.561: ὲν δ’ ἐτίθει σταφυλῇσι μέγα βρίθουσαν ἀλῳὴν.


Iliad 18.562: καλὴν. χρυσείην: μέλανες δ’ ἀνα βότρυες ἦσαν:


Iliad 18.563: ἑστήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέῃσιν:

Commented on by msAim 18.65


Iliad 18.564: ἀμφι δὲ κυανέην κάπετον. περὶ δ’ ἔρκος έλασσε


Iliad 18.565: κασσιτέρου: μία δ’ οἴη ἀταρπιτὸς ῆεν ἐπ’ αὐτὴν:

Commented on by msAim 18.66


Iliad 18.566: τῇ, νείσοντο φορῆες ὅτε τρυγόῳεν ἀλῳήν:


Iliad 18.567: παρθενικαὶ δὲ καὶ ἠΐθεοι ἀταλὰ φρονέοντες.

Commented on by msA 18.201, msAim 18.67


Iliad 18.568: πλεκτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπόν:


Iliad 18.569: τοῖσιν δ’ ἐν μέσσοισι πάϊς φόρμιγγι λιγείῃ


Iliad 18.570: ἱ̈μερόεν κιθάριζε. λίνον δ’ ὑπο καλὸν ἄειδε

Commented on by msA 18.202, msA 18.203, msA 18.204


Iliad 18.571: λεπταλέῃ φωνῇ:, τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῇ.

Commented on by msAext 18.9


Iliad 18.572: μολπῇ τ’ ἰ̈ϋγμῷ τε. ποσὶ σκαίροντες ἕποντο:


Iliad 18.573: ὲν δ’ ἀγέλην ποίησε βοῶν ὀρθοκραιράων:


Iliad 18.574: αἳ δὲ βόες. χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε:


Iliad 18.575: μυκηθμῷ δ’ ἀπὸ κόπρου ἐπεσσεύοντο νομὸν δὲ.


Iliad 18.576: πὰρ ποταμὸν κελάδοντα, παρα ῥοδανὸν δονακῆα:

Commented on by msAint 18.51, msA 18.205


Iliad 18.577: χρύσειοι δὲ νομῆες ἅμ’ ἐστιχόωντο βόεσσι


Iliad 18.578: τέσσαρες. ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ έποντο:


Iliad 18.579: σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ’ ἐν πρώτοισι βόεσσι

Commented on by msA 18.206, msAim 18.68


Other texts (20 passages)


Scholia group: msAext

msAext 18.8: πὸλλ’ ἐπαλ

Comments on 18.560


msAext 18.9: ὁμαρτῃ

Comments on 18.571


Scholia group: msAint

msAint 18.49: ἕξω τοῦ ϊ τὸ εστήκει αἱ Ἀρισταρχ ⁑

Comments on 18.557


msAint 18.50: Ἀρίσταρχ ταλάροισι καὶ πλεκτοῖσι ⁑

Comments on 18.567-18.568


msAint 18.51: ἐν ἄλλῳ ραδαλὸν

Comments on 18.576


Scholia group: msAil

msAil 18.34: συριγμῶ

Comments on 18.572@ἰ̈ϋγμῷ


msAil 18.35: καλαμῶνα⁚

Comments on 18.576@δονακῆα


Scholia group: msAim

msAim 18.64: Ἀρισταρχ εστήκει ⁑

Comments on 18.557


msAim 18.65: Ζηνοδ ἀργυρέοισιν ⁑

Comments on 18.563


msAim 18.66: ἐς αυτήν παρα Ζηνοδ καὶ ἔχει λογον ἡ γραφη ⁑

Comments on 18.565


msAim 18.67: οἱ φέροντες τοὺς βότρυας

Comments on 18.567


msAim 18.68: δύο πρωτησι ἐν τῇ ἑτερα τῶν Ἀρισταρχ ⁚

Comments on 18.579


Scholia group: msA

msA 18.199: βασιλεὺς δ’ ἐν τοῖσι σιωπῇ⁚ ἐφαίνετο γὰρ τῷ προσώπῳ ἡδόμενος καὶ τοιαύτην ἔχων κατάστασιν ⁑

Comments on 18.556


msA 18.200: δεῖπνον ἐρίθοισι⁚ ὅτι δεῖπνον τὸ ὑφ ημῶν ἄριστον, καὶ ὅτι ἔριθος πᾶς ὁ μισθοῦ ἐργαζόμενος ⁑

Comments on 18.560


msA 18.201: ἀταλὰ φρονέοντες⁚ τρυφερὰ νήπια πρᾶα κατ επικράτησιν δὲ τοῦ ἄρρενος εἴρηκε φρονέοντες εἰπὼν καὶ οὐ φρονέουσαι⁚

Comments on 18.567


msA 18.202: ἱμερόεν καθάριζε: παρα Ζηνοδότῳ λινὸς δ’ ὑπο καλὸν ἄειδε ὁ δε Ἀρίσταρχος βούλεται μη τὴν χορδὴν λέγεσθαι ἀλλα γένος τι ὑμνου τὸν λίνον ὡσπερ ει ἔλεγεν παιᾶνα ᾖδεν ἤ τι τοιοῦτον διὸ ἡ διπλή ⁑

Comments on 18.570


msA 18.203: τὸ λίνον κατα βαρείαν τάσιν προενεκτέον ὅ τι ἂν σημαίνῃ εἴτε τὴν λινῆν εσθητα εἴτε καὶ ἐπι τῆς χορδῆς τάσσοιτο εἴτε καὶ αὐτὸ τὸ λεπτὸν νῆμα εἴτε σημαίνοι εἶδος ὕμνου ὥσπερ καὶ ἐνθάδε ὡς παιαν καὶ διθύραμβος ⁑

Comments on 18.570


msA 18.204: λίνον δ’ ὑπο καλὸν ἄειδε, ἤτοι τὸν λίνον ἦδε ὃ εξῆπτο ἀντι τῆς νευρᾶς τῆς κιθάρας ἐπεὶ οἱ πρῶτοι τοῖς θεοῖς μετα ωδῆς ὑποκιθαρίζοντες οὐκ εξ ετερων κατεσκευάζοντο τὰς κιθάρας οὐχ ὅσιον οὐδὲ θεοῖς ἀρεστὸν εῖναι ὑπολαμβάνοντες δια τὸ ἐκ νεύρων πεποιῆσθαι: ἀλλ εκ λίνου πεποιημένου. ῆ λίνον δὲ ὑπο καλὸν ἄειδε ἀντι τοῦ τὴν ἐπι Λίνῳ τῷ Απόλλω παιδὶ ὠδὴν ὄντι νηπίῳ καὶ ὑπὸ κυνῶν ποιμενικῶν διασπασθέντι πρώτην ασθεῖσαν ⁑

Comments on 18.570


msA 18.205: παρ’ ποταμὸν κελάδοντα⁚ παρα Ζηνὸδοτῳ διὰ ῥαδαλόν . ὁ δὲ Ἀριστοφα παρα ραδηλόν : ῥαδαλόν δὲ ακουστέον τὸν εὐκράδαντον δι ὕψος φησὶ δὲ Διονύσιος γράφεσθαι καὶ δονακῆεν κατὰ τὸ οὐδέτερον ὡς καὶ τὸν πευκῶνα πευκᾶεν ⁑

Comments on 18.576


msA 18.206: σμερδαλέω. δὲ λέοντε: ἐν τῆ ἑτέρᾳ τῶν Ἀριστάρχου δύο πρώτῃσι βόεσσι : παρα δε Ζηνοδότῳ κυάνεον δὲ λέοντε ⁑

Comments on 18.579


previousnext
msA 249vmsA 250v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1