Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 25, recto

previousnext
msA 24vmsA 25v

Iliad text (25 lines)


Iliad 2.36: τὰ φρονέοντ’ ἀνὰ θυμὸν, ἅ, ρ’ οὐ τελέεσθαι ἔμελλε:

Commented on by msA 2.25, msA 2.54, msAil 2.75, msAim 2.69


Iliad 2.37: φῆ γὰρ ὅ γ’ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ:

Commented on by msAil 2.76, msAil 2.77


Iliad 2.38: νήπιος. οὐδὲ τὰ ᾔδη ἅ, ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα:

Commented on by msAil 2.78


Iliad 2.39: θήσειν γὰρ ἔτ’ ἔμελλεν ἐπ’ ἄλγεά τε στοναχάς τε

Commented on by msAil 2.79, msAil 2.80


Iliad 2.40: Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας:

Commented on by msAil 2.81


Iliad 2.41: ἔγρετο δ’ ἐξ ὕπνου: θείη δέ μιν ἀμφέχυτ’ ὀμφή.

Commented on by msA 2.55, msAil 2.82


Iliad 2.42: ἕζετο δ’ ὀρθωθεὶς. μαλακὸν δ’ ἔνδυνε χιτῶνα

Commented on by msA 2.56, msAil 2.83


Iliad 2.43: καλὸν νηγάτεον: περι δὲ μέγα βάλλετο φᾶρος:

Commented on by msA 2.57, msA 2.58, msAil 2.84, msAil 2.85


Iliad 2.44: ποσσὶ δ’ ὑπο λιπαροῖσιν, ἐδήσατο καλὰ πέδιλα:

Commented on by msA 2.59


Iliad 2.45: ἀμφι δ’ ὰρ ὤμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον:

Commented on by msA 2.60, msAil 2.86


Iliad 2.46: εἵλετο δὲ σκῆπτρον πατρώϊον ἄφθιτον αἰεί;

Commented on by msA 2.61, msAil 2.87


Iliad 2.47: σὺν τῷ ἔβη κατα νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων:


Iliad 2.48: Ἠὼς μέν ῥα θεὰ προσεβήσετο μακρὸν Ὄλυμπον

Commented on by msAint 2.72, msA 2.62, msAil 2.88


Iliad 2.49: Ζηνὶ φόως ἐρέουσα, καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν:

Commented on by msAim 2.70


Iliad 2.50: αὐτὰρ ὃ κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε

Commented on by msAil 2.89


Iliad 2.51: κηρύσσειν ἀγορὴν δὲ κάρη κομόωντας Ἀχαιούς :

Commented on by msAil 2.90


Iliad 2.52: οἱ μὲν ἐκήρυσσον: τοι δ`’ ἠγείροντο μάλ’ ὦκα:

Commented on by msAil 2.91, msAim 2.71


Iliad 2.53: βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαθύμων ἵ̈ζε γερόντων

Commented on by msAint 2.73, msA 2.63, msA 2.64, msA 2.65, msAil 2.92, msAil 2.93


Iliad 2.54: Νεστορέῃ παρὰ νηῒ πυλοιγενέος βασιλῆος:


Iliad 2.55: τοὺς ὅ γε συγκαλέσας πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν:

Commented on by msAil 2.94, msAil 2.95


Iliad 2.56: κλῦτε ξιφος φίλοι: θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος

Commented on by msAint 2.74, msA 2.66, msA 2.67, msAil 2.96, msAil 2.97


Iliad 2.57: ἀμβροσίην διὰ νύκτα: μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ


Iliad 2.58: εἶδός τε: μέγεθός τε: φυήν τ’ ἄγχιστα ἐῴκει:

Commented on by msAil 2.98, msAil 2.99


Iliad 2.59: στῆ δ’ ὰρ ὑπερ κεφαλῆς. καί με πρὸς μῦθον ἔειπεν:


Iliad 2.60: εὕδεις Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο.

Commented on by msA 2.68


Other texts (37 passages)


Scholia group: msA

msA 2.54: Τὰ φρονέοντ’ ἀναθυμον: προς τὸ σχῆμα ὅτι ἔμελλον: ἡμεῖς δὲ ἐροῦ ἔμελλεν ἑνικῶς. καὶ ὅτι τὸ ἔμελλον ἀντι τοῦ ἐῴκεσαν ⁑

Comments on 2.36


msA 2.55: ἔγρετο δ’ ἐξ ύπνου: ὅτιὀμφὴἡ θεία κληδὼν οὐ πάσα φήμη διὃ καὶ ὁ Ζεῦς πανομφαῖος, ὁ κληδόνιος: ὀμφὴδὲ ἡ τὸ ὂν φαίνουσα: λέγει δὲ ὅτι ἔναυλον εἶχε τὴν τοῦ ὀνείρου φωνήν. ἐμφαντικὸν δὲ τὸἀμφέχυτοπρος τὸ μηδὲν αυτῆς ἐπιλελῆσθαι⁑

Comments on 2.41


msA 2.60: ἄμφι δ ἂρ ὤμοισιν: ὅτι τὸ Ἀγαμέμνονος νῦν μὲνἀργυρόηλονἐν ἄλλοις δὲ χρυσόηλον: καὶ Εὐριπίδης : σφυὸν σιδηρᾶ κέντρα εἰπὼν ἐν ἄλλοις φησί χρυσοδέτοις περόναις . τὰ τοιαῦτα δὲ κυρίως οὐ λέγεται ἀλλα κατ επιφοραν ἐστι ποιητικῆς ἀρεσκείας. ὥσπερ δὲ τὰ περι τὸν θώρακα καὶ τὴν ἀσπίδα διαφορώτερον φράζει, οὕτω καὶ τὸ ξίφος κοσμεῖ⁑

Comments on 2.45


msA 2.61: ἄφθιτον: τὸ μηδέπω φθαρὲν οὔπω γὰρ ἦν ὑπὸ τῶν Ἡρακλειδῶν ᾑρημένον ἢ ὅτι Ἡφαιστότευκτον. οὐκ ἀκριβολογεῖται δὲ νῦν περι αὐτοῦ ἀλλ’ ἑξῆς ⁑

Comments on 2.46


msA 2.62: ἠὼς μέν ῥαπρὸς τῶν ἡμερῶν ἀριθμὸν ὅτι τρίτη καὶ εἰκοστή: δέκα μὲν μέχρι τῆς μήνιδος, δώδεκα τῶν θεῶν ἐν Αἰθιοπῆᾳ ὄντων. ἡ δὲ ἀνατολὴ αὕτη τρίτη καὶ εἰκοστῆ ἐστιν: καὶ ὅτι όρος ὁ Ὄλυμπος διὃ καὶ μακρός⁑

Comments on 2.48


msA 2.63: ϊζε γερόντων: γέροντας ὁ ποιητὴς τοὺς γερασμίους φησὶ διδάσκων ὅτι δεῖ τοὺς ἡγεμόνας οὐ μόνον καθ’ ἡλικίαν ἀλλὰ καὶ προ ηλικίας φαίνεσθαι γέροντας τοῖς ήθεσιν⁑

Comments on 2.53


msA 2.65: ἵ¨ζε γερόντων: ἡ κοινὴ τὸ ἱ¨ζε συστέλλει φθάνει δὲ τῆν Λακώνων πολιτείαν βουλὴν γερόντων καὶ δύο βασιλεῖς λέγων⁑

Comments on 2.53


msA 2.66: τοὺς ὅ γε συγκαλέσας: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει αὐτὰρ ἐπεί ῥ ἤγερθεν ὁμηγερέες τ’ εγενοντο τοῖσι δ’ ἀνισταμενος μετέφη κρείων Αγαμεμνων ἀπίθανον δὲ ἐν επτὰ ορθὸν δημηγορεῖν⁑

Comments on 2.56


msA 2.67: κλῦτε φίλοι: ὅτι Ζηνοδοτος γράφει θεῖόν μοι ἐνὕπνιον οὐ λέγει δὲ ὡς ἡμεῖς: αλλ αντι τοῦ κατα τοὺς ὕπνους ἐνὑπνίως. ὁ δε ἀστερίσκος ὅτι ἐν τῇ τῆς Ὀδυσσείας κακῶς φέρεται⁑

Comments on 2.56


msA 2.68: εὔδεις Ἀτρέος υἱ+ὲ: ὅτι Ζηνόδοτος συντέτμηκεν οὕτως εἰπὼν ἀνώγει σε πατὴρ ὑψίζυγος αἰθέρι ναίων: Τρωσὶ μαχήσασθαι προτὶ Ί¨λιον : ὡς ὁ μὲν εἰπὼν ᾤχετ’ ἀποπταμενος : τὰ δὲ ἀπαγγελτικὰ ἐξ ανάγκης δὶς καὶ τρὶς ἀναπολεῖται ταῖς αὐταῖς λέξεσι καὶ οὐ δυσωπητέον ἀναγκαῖον γὰρ καὶ τοῖς συγκεκλημένοις βουλευταῖς διηγήσασθαι⁑

Comments on 2.60


Scholia group: msAim

msAim 2.69: δασυντέον τὸ α ἄρθρον γαρ ἐστι καὶ δύο με λο ἅ ρα ἃ δη⁑

Comments on 2.36


msAim 2.70: ὅτι μεταφορικῶς τὸ ερέουσα ἀντὶ τοῦ σημαίνουσα:

Comments on 2.49


msAim 2.71: ἐπι τὸ κήρυσσον ἄνω πρώτη στιγμὴ ἥτις δύο δύναται χρόνους σιωπῆς⁑

Comments on 2.52


Scholia group: msAint

msAint 2.72: ὅτι οἱ πρὸς ἠὼ ὄνειροι ἀληθεῖς πεπτωμένων τῶν σιτίων⁑

Comments on 2.48


msAint 2.73: διασταλτεον τὸ ἵζε τὴν ἄρχουσαν⁑

Comments on 2.53


msAint 2.74: τελεία στιγμὴ΄ ἐπι τὸ φίλοι: αὐτοτελὴς γὰρ ὁ λογ :

Comments on 2.56


Scholia group: msAil

msAil 2.75: ταῦτα λογιζόμε

Comments on 2.36


msAil 2.76: ελογίσατο

Comments on 2.37


msAil 2.77: λαβεῖν πορθήσειν

Comments on 2.37


msAil 2.78: εβουλεύετο

Comments on 2.38


msAil 2.79: ποιήσειαι

Comments on 2.39


msAil 2.80: ἐπ αυτοὶς κακα

Comments on 2.39


msAil 2.81: μάχας

Comments on 2.40


msAil 2.82: θεία δὲ αὐτὸν εῖχεν κληδων ὅ ἐστιν ἐμνθησ τὸν Όμηρον ⁑

Comments on 2.41


msAil 2.84: νεωστὶ κατεσκευασμένον

Comments on 2.43


msAil 2.85: ϊμάτιον

Comments on 2.43


msAil 2.86: σπάθη

Comments on 2.45


msAil 2.87: ἀδιάφθαρτον αἰώνιον ὅτι οὐκ εδοθ ἐκ τοῦ γένους ἑτέρῳ

Comments on 2.46


msAil 2.88: ἀνέτειλεν

Comments on 2.48


msAil 2.90: βοᾶν συγκαλεῖν εἰς τ συνέδριον:

Comments on 2.51


msAil 2.91: πανυ σπουδ ⁑

Comments on 2.52


msAil 2.92: τὸ προβούλε

Comments on 2.53


msAil 2.93: εκάθιζε

Comments on 2.53


msAil 2.95: ἐποίησεν

Comments on 2.55


msAil 2.96: ἀκούσατε

Comments on 2.56


msAil 2.97: ονοματικὸν επίρρημα ἀντὶ τοῦ ενυπνίως⁑

Comments on 2.56


msAil 2.99: ἔγγιστα

Comments on 2.58


previousnext
msA 24vmsA 25v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1