Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 284, verso

previousnext
msA 284rmsA 285r

Iliad text (25 lines)


Iliad 22.108: ὡς ἐρέουσιν: ἐμοὶ δὲ τότ’ ἂν πολὺ κέρδιον εἴη

Commented on by msAim 22.14


Iliad 22.109: ἄντην, ἢ Ἀχιλῆα κατακτείναντα νέεσθαι:

Commented on by msAint 22.10


Iliad 22.110: ἠέ κεν αὐτῷ ὀλέσθαι ἐϋκλειῶς προ πόληος⁚

Commented on by msA 22.30


Iliad 22.111: εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι ὀμφαλόεσσαν.

Commented on by msA 22.31


Iliad 22.112: καὶ κόρυθα βριαρήν. δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας.


Iliad 22.113: αὐτὸς ἰ̈ὼν. Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἀντίος ἔλθω:


Iliad 22.114: καί οἱ ὑπόσχωμαι Ἑλένην . καὶ κτήμαθ’ ἅμ’ αὐτῇ


Iliad 22.115: πάντα μάλ’ ὅσσά τ’ Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶν


Iliad 22.116: ἠγάγετο Τροίηνδ ‘ ἥ τ’ ἔπλετο, νείκεος ἀρχὴ.


Iliad 22.117: δωσέμεν Ἀτρείδῃσιν ἄγειν, ἅμα δ’ ἀμφὶς Ἀχαιοῖς

Commented on by msA 22.32


Iliad 22.118: ἄλλ’ ἀποδάσσεσθαι. ὅσσα πτόλις ἥδε κέκευθε.

Commented on by msAint 22.11, msAim 22.15


Iliad 22.119: Τρωσὶν δ’ αῦ μετόπισθε γερούσιον ὅρκον ἕλωμαι,

Commented on by msAint 22.12


Iliad 22.120: μή τι κατακρύψειν: ἂλλ’ άνδιχα πάντα δάσασθαι:


Iliad 22.122: ἀλλὰ τί ή μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός:

Commented on by msAim 22.16


Iliad 22.123: μή μιν ἐγὼ μὲν ἵ̈κωμαι ἰ̈ὼν. ὁ δέ μ’ οὐκ ἐλεήσει.

Commented on by msA 22.33, msA 22.34


Iliad 22.124: οὐδέ τι μ’ αἰδέσεται: κτενέει δέ με γυμνὸν ἐόντα

Commented on by msA 22.35


Iliad 22.125: αύτως. ὥς τε γυναῖκα: ἐπεί κ’ ἀπο τεύχεα δύω:


Iliad 22.126: οὐ μέν πως νῦν ἑστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ’ ἀπο πέτρης

Commented on by msA 22.36, msA 22.37


Iliad 22.127: τῷ ὀαριζέμεναι. ἅ τε παρθένος ἠΐθεός τε.


Iliad 22.128: παρθένος ἠΐθεός τ’ ὀαρίζετον ἀλλήλοιϊν:

Commented on by msAint 22.13


Iliad 22.129: βέλτερον αὖτ’ ἔριδι ξυνελαυνέμεν, ὅττι τάχιστα:

Commented on by msAim 22.17


Iliad 22.130: εἴδομεν ὁπποτέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέξῃ:


Iliad 22.131: ὡς ὥρμαινε μένων. ὁ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν Ἀχιλλεὺς


Iliad 22.132: ἶ̈σος Ἐνυαλίῳ κορυθάϊκι πτολεμιστῇ:


Iliad 22.133: σείων Πηλιάδα μελίην κατα δεξιὸν ὦμον


Other texts (21 passages)


Scholia group: msAint

msAint 22.10: διχῶς καὶ κατακτειναντι⁑

Comments on 22.109


msAint 22.11: γρ ὅσα τε πτόλις

Comments on 22.118


msAint 22.12: γρ ομουμαι

Comments on 22.119


msAint 22.13: πρὸς τὴν ἐπανάληψιν τὸ πυκνῶς ἐν Ἰλιάδη

Comments on 22.128


Scholia group: msAil

msAil 22.17: τῆ πατρίδι δηλον ἐστιν

Comments on 22.113@ἀμύμονος


msAil 22.18: ικετεύσω

Comments on 22.123@ἵκωμαι


msAil 22.19: ὅτι τῷ Ἄρεϊ

Comments on 22.132@Ἐνυαλίῳ


msAil 22.20: τῷ Ἄρηι

Comments on 22.132@Ἐνυαλίῳ


Scholia group: msAim

msAim 22.14: αἱ κατα ἄνδρα πολὺ κάλλιον⁑

Comments on 22.108


msAim 22.15: Αρισταρχ ἀλλ’ ἀποδάσσεσθαι διὰ τ ε ⁑

Comments on 22.118


msAim 22.16: ουτ χω χωρὶς τοῦ δ αλλα τι η μοι

Comments on 22.122


msAim 22.17: ἐν αλλω όφρα τάχιστα τουτ δὲ ἑκατέρωθι δύναται προσδίδοσθαι⁑

Comments on 22.129


Scholia group: msA

msA 22.30: ‡ἠέ κεν αὐτῷ ὀλέσθαι: ὅτι ὁ κεν περισσὸς. καὶ ὅτι ἀμφίβολον πότερον εμοὶ αὐτῷ ὀλέσθαι : ἠ καθ Ὁμηρικὴν συνήθειαν ἀντι τοῦ ὑπ αυτοῦ ὀλέσθαι ⁑

Comments on 22.110


msA 22.31: εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν: ἤρτηται μέχρι τοῦ ἀλλὰ τίη μοι ταυτα καὶ οὐδὲν αὐτοῖς ἀνταπεδόθη ἤτοι οὖν διαπορητικός ἐστι κἀνταῦθα ὁ λόγοςὡς ἐλέγομεν, κ’ ἂν τῇ Φ̄ .ἄρα τὴν ἀσπίδα καταθῶμαι καὶ τὴν περικεφυλαίαν.προς δε τὸ τεῖχος ἐρείσας τὸ δόρυ αὐτὸς προσέλθω Ἀχιλλεῖ ,καὶ τὰ καὶ τὰ ποιήσω:ἠ κομματικῶς εἰρῆσθαι ὑποληπτέονὡς καὶ ἡμῖν σύνδεσμος πολλάκις. ἀν δὲ κατὰ θῶμαι καὶ πορευθῶ δύναται δὲ καὶ ἠθικῶς ὁ Ἕκτωρ ἅπαξ ἐν μετανοίᾳ γενόμενος πρὶν ἀνταποδοῦναι διακόψαι τὸν λόγον:τὸ ὅμοιον νοητέον καὶ ἐπι τῶν ὑπ Αγήνορος ἀνωτέρῳ λεγομένωνστίζομεν δὲ ταυτα ὡς πλῄρῃ⁑

Comments on 22.111


msA 22.32: δωσέμεν Ἀτρείδῃσιν : ὅτι ἀντι τοῦ ἀμφι δάσασθαι : διχὰ μερίσεσθαι : πάλιν δὲ ὁ δε̄ σύνδεσμος περισσός⁑

Comments on 22.117


msA 22.33: μή μιν ἐγὼ μὲνί̈κωμαι: τινὲς ὡς φιλῶμαι ἀναγινόσκουσιν ἵνα τὸ ϊκετεύσω σημαίνῃ οὐκ ἀναγκαῖον δὲ ἐναλλάσσειν τὸν τόνον καὶ γὰρ βαρυνόμενον ταυτὸν ὑπισχνεῖται καὶ ἀκόλουθόν ἐστι μέσῳ δευτέρω ἀορίστω ὁριστικ τῷ τὴν ϊκόμην φεύγων . ὡς οὖν ἐλιπόμην , λίπωμαι , οὕτως ϊκόμην ϊκωμαι ⁑

Comments on 22.123


msA 22.34: μή μιν ἐγὼ μὲν ὅτι τὸ ί̈κωμαι ἀντι τοῦ ϊκετεύσω , παράκειται οὖν τὸ ϊὼν ἐπεὶ προσεγγιζομένοις ἂν προσφέρωμεν ϊκετείαν⁑

Comments on 22.123


msA 22.35: οὐδέ τι μ’ αἰδέσεται: ὅτι αἰδέσεται ὡς ϊκέτην προσδέξεται αἰδεῖσθαί θ’ ἱερῆα ⁑

Comments on 22.124


msA 22.36: οὐ μέν πως νῦν έστινἀπὸ δρυὸς οὐκ έστι φησίν ἄντικρυς Ἀχιλλεως μύθους διηγεῖσθαι: ὁποίους ἄν παρθένοι καὶ ἠί̈θεοι: οἱ γὰρ παλαιοὶ τὰ ἐκτιθέμενα βρέφη παρὰ δρυσιν ἠ πέτραις εὑρίσκοντες, ἐνόμιζον ἐκ τούτων γεγένησθαι . ἐκ τοιούτου δὲ ἐγένετο ἡ ὑπόληψις: οἱ παλαιοὶ νομάδι ἐχρῶντο τῷ βίῳ, οἰκίας μηδέπω κεκτημένοι: αἱ οὖν γυναῖκες τίκτουσαι ἐν τοῖς ὄρεσιν ὑπο τὰ κοιλώματα τῶν πετρῶν καὶ δρυῶν εὑρίσκοντες δέ τινες νομίζοντες ἐκεῖθεν γεγενῆσθαι ἀνέτρεφον: ἡ ϊστορίαπαρα Διδύμῳ ⁑

Comments on 22.126


msA 22.37: οὐ μέν πως νῦν εστ ἀπο δρυὸς, οὐκ έστιν ἀρχαῖα μυθολογεῖν τῷ Ἀχιλλεῖ νηπίων δίκην ὡς τῶν πρώτων ἀνθρώπων ἐκ δρυῶν καὶ πετρῶν γεγεννῆσθαι λεγομένων⁑

Comments on 22.126


msA 22.38: παρθένος ἠΐθεός τ’ ὀαρίζετον: ὁ ἀρισμός ἐστιν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ὁμιλίᾳ ὀάραι γὰρ αἱ γῦναῖκες⁑

Comments on 22.MISSING


previousnext
msA 284rmsA 285r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1