Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 64, verso

previousnext
msA 64rmsA 65r

Iliad text (25 lines)


Iliad 5.111: ὡς ἂρ ἔφη, Σθένελος δὲ καθ’ ἵππων ᾶλτο χαμᾶζε:


Iliad 5.112: πὰρ δὲ στὰς. βέλος ὠκὺ. διαμπερὲς ἐξέρυσ’ ὤμου:

Commented on by msAim 5.6033


Iliad 5.113: αἷμα δ’ ἀνηκόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος:

Commented on by msA 5.1033


Iliad 5.114: δὴ τότ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης :


Iliad 5.115: κλῦθί μοι: αἰγιόχοιο Διὸς τέκος Ἀτρυτώνη:


Iliad 5.116: εἴ ποτέ μοι καὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης


Iliad 5.117: δηΐῳ ἐν πολέμῳ, νῦν αῦτ’ ἐμὲ φῖλαι Ἀθήνη


Iliad 5.118: δὸς, δέ τε μ’ ἄνδρα ἑλεῖν. καὶ ἐς ὁρμὴν ἔγχεος ἐλθεῖν:

Commented on by msA 5.1034, msAim 5.6035


Iliad 5.119: ὅς μ’ ἔβαλε φθάμενος. καὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ φησὶ

Commented on by msAim 5.6036


Iliad 5.120: δηρὸν ἔτ’ ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο,


Iliad 5.121: ὡς ἔφατ’ εὐχόμενος. τοῦ δ’ ἔκλυε Παλλὰς Ἀθήνη .

Commented on by msAim 5.6037


Iliad 5.122: γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρὰ, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν:

Commented on by msA 5.1035


Iliad 5.123: ἀγχοῦ δ’ ἳ̈σταμένη. ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:


Iliad 5.124: θαρσῶν νῦν Διόμηδες ἐπι Τρώεσσι μάχεσθαι:

Commented on by msAint 5.6040


Iliad 5.125: ἐν γάρ τοι, στήθεσσι μένος πατρώϊον ἧκα


Iliad 5.126: ἄτρομον, οἷον ἔχεσκε, σακεσπάλος ἱππότα Τυδεύς :

Commented on by msA 5.1036


Iliad 5.127: ἀχλὺν δ’ αὖ τοι ἀπ’ ὀφθαλμῶν ἕλον. ἣ πρὶν ἐπῆεν,

Commented on by msA 5.1037


Iliad 5.128: ὄφρ’ εῦ γινώσκοις ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα:

Commented on by msA 5.1040


Iliad 5.129: τῶ νῦν αἴ κε θεὸς πειρώμενος ἐνθάδ’ ἵκηται.

Commented on by msA 5.1038


Iliad 5.130: μή τι σύ γ’ ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ̆ μάχεσαι

Commented on by msA 5.1041


Iliad 5.131: τοῖς ἄλλοις: ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη


Iliad 5.132: ἔλθῃσ’ ἐς πόλεμον, τήν γ’ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ:

Commented on by msAim 5.6038, msAim 5.6039


Iliad 5.133: ἡ μὲν ὰρ’ ὡς εἰποῦσ’ ἀπέβη γλαυκῶπις Ἀθήνη .

Commented on by msAil 5.6041


Iliad 5.134: Τυδείδης ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη:


Iliad 5.135: καὶ πρίν περ θυμῷ μεμαὼς Τρώεσσι μάχεσθαι:


Other texts (16 passages)


Scholia group: msA

msA 5.1033: ‡αἷμα δ’ ἀνηκόντιζε δια στρεπτοῖο χιτῶνο: ἐμφαντικῆ μεταφορὰ τοῦ αἵματος ἀναθέοντος μετα βίας ἀρτηριώδης γὰρ καὶ φλεβώδης ὁ τόπος⁑

Comments on 5.113


msA 5.1034: καὶ ἐς ορμὴν ἔγχεις ἐλθεῖν: τοῦτέστιν διὰ δώρατος ἀγωνίσασθαι μὴ τόξοις μακρόθεν καὶ ὑπ εμοῦ ἀναιρεθῆναι, ἢ ἐμὲ ποίησον ἐλθεῖν πρὸς ἄφεσιν δόρατος τοῦτέστιν δύνασθαι ἀφεῖναι δόρυ: κάμνει γὰρ ἤδη, ἢ εἰς τὴν ὀρμὴν τοῦ ἐμοῦ ἔγχους ποίησον αὐτὴν ὑπαντῆσαι⁑

Comments on 5.118


msA 5.1035: ‡γυῖα δ’ ἔθηκεν ἐλαφρά: ὁ ἀστερίσκος ὅτι ἐντεῦθεν μετενήνεκται εἰς τὸν επι Πατρόκλῳ ἀγῶνα ἐπ’ Ὀδυσσέως τρέχοντος ⁑

Comments on 5.122


msA 5.1036: ἄτρομον οἷον ἔχεσκε, φασὶν ἐν τῷ Θηβαϊκῷ πολέμῳ Τυδέά τρωθέντα ὑπο Μελανίππου τοῦ Ἀστακοῦ σφόδρα ἀγανακτῆσαι: Ἀμφιάρεων δὲ φόνευσαντα αὐτὸν, δοῦναι τὴν κεφαλὴν Τυδεῖ . τὸν δὲ δίκην θηρὸς ἀναπτύξαντα: ῥοφεῖν τὸν ἐγκέφαλον κατ εκεῖνο δὲ καιροῦ παρεῖναι Ἀθηνᾶν ἀθανασίαν αὐτῷ φέρουσαν ἐξ οὐνου,οὐρανοῦ καὶ δια τὸ μῦσος ἀπεστράφθαι: τὸν δε εασάμενον παρακἀλέσαι κἂν τῷ παιδὶ αὐτὴν χαρίσασθαι τὴν ἀθανασίαν: ἱστορεῖ Φερεκυδης ⁑

Comments on 5.126


msA 5.1037: ἀχλῦν αὐτοὶ καὶ τὴν ἀορασίαν δή σου τῶν ὀφθαλμῶν ἀφελόμην, φῶς φησὶν ἐν τοῖς ἑξῆς: ἀγνοεῖ τὸν Γλαῦκον Διομήδης λέγων τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε , καὶ φαμὲν ὅτι προς καιρὸν ἀφήρηται τὴν ἀχλὺν ὑπο τῆς Ἀθηνᾶς ἵνα τρώσῃ τὴν Ἀφροδίτην καὶ Ἄρεα , τρωθέντων δὲ τούτων, πάλιν καὶ τὰ σιωπώμενα ἀνταποδίδοται, ἡ οἰκεια ἀχλὺς δι’ ἣν αἰτίαν ἀγνοεῖ καὶ τὸν Γλαῦκον ⁑

Comments on 5.127


msA 5.1038: πειρώμενος ἀπόπειραν ποιούμενος: ἠ πειρώμενος λανθάνειν ἐν ἀνου μορφῇ⁑

Comments on 5.129


msA 5.1039: ἀτὰρ εἴ κε ἐὰν δέ, μόνην δὲ βούλεται τὴν Ἀφροδίτην , δια τὸ προεἰρηκέναι τὸν Δία τῷ δ’ αὖτε φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη , αἰεὶ παρμέμβλωκε καὶ αυτοῦ κήρας ἀμύνει κατα χεῖρα τιτρώσκεται, ἡ Ἀφροδίτη , ὅτι χειρὶ λαβομένη παρῄνει τῇ Ἑλένῃ . καὶ ἄλλως ἠρέθισται ἀκούουσα: ἡ πρακτικὴ φρόνησις καταφρονεῖν τὸν Διομήδη ἡδονῶν παρασκευάζει⁑

Comments on 5.131-5.132


msA 5.1040: ὄφρ’ εὖ γινώσκοις ὅτι Ζηνόδοτος γράφει ἡμὲν θεὸν ἠδ’ ἀνων , ϊδίως δὲ εἴρηκεν ἄνδρα δια τὸ καὶ ἄνδρας, πολεμεῖν⁑

Comments on 5.128


msA 5.1041: ἀντικρὺ μάχεσθαι ἐνθάδε βούλονται τοῦ ἀντικρὺ τὴν τελευταίαν συστέλλειν διὰ τὸ μετρον⁑

Comments on 5.130


Scholia group: msAim

msAim 5.6035: οὕτως ἔν τισιν Ἡρωδιανός ἡ δὲ γραφὴ τόνδε τέ μ’ ἀνδρα ⁑

Comments on 5.118


msAim 5.6036: άπτεται γὰρ τῶν μειζόνων ἡ τῶν χειρόνων μεγαλαυχία:

Comments on 5.119


msAim 5.6037: ὅτι κατὰ τὴν ἡμετέραν χρῆσιν νῦν το ευχόμενος ⁑

Comments on 5.121


msAim 5.6038: Ζηνοδ τὴν οὔτασαι ⁑

Comments on 5.132


msAim 5.6039: διχῶς Ἀριστ καὶ οὕτως καὶ χω τοῦ γε τὴν οὐταμεν ⁑

Comments on 5.132


Scholia group: msAint

msAint 5.6040: αντι τοῦ μάχου

Comments on 5.124


Scholia group: msAil

msAil 5.6041: ὡς άρα φωνήσας

Comments on 5.133


previousnext
msA 64rmsA 65r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1