Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 65, recto

previousnext
msA 64vmsA 65v

Iliad text (25 lines)


Iliad 5.136: δὴ τότε μιν, τρὶς, τόσσον ἕλεν μένος. ὥς τε λέοντα:

Commented on by msAim 5.6042


Iliad 5.137: ὅν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ. ἐπ’ εἰροπόκοις ὀΐεσσι:


Iliad 5.138: χραύση μέν τ’ αὐλῆς ὑπὲράλμενον οὐδὲ δαμάσσῃ.

Commented on by msAint 5.6046, msA 5.1042


Iliad 5.139: τοῦ μέν τε σθένος ῶρσεν: ἔπειτα δέ τ’ οὐ προσαμύνει.


Iliad 5.140: ἀλλα κατα σταθμοὺς δύεται: τὰ δ’ ἐρῆμα φοβεῖται:

Commented on by msA 5.1043, msAim 5.6043


Iliad 5.141: αἱ μέν τ’ ἀγχηστῖναι ἐπ’ ἀλλήλῃσι κέχυνται:


Iliad 5.142: αὐτὰρ ὃ ἐμμεμαὼς, βαθέης ἐξάλλεται αὐλῆς:

Commented on by msA 5.1044


Iliad 5.143: ὡς μεμαὼς Τρώεσσι μίγη κρατερὸς Διομήδης :


Iliad 5.144: Ἔνθ’ ἕλεν Ἀστύνοον καὶ Ὑπείρονα ποιμένα λαῶν:


Iliad 5.145: τὸν μὲν ὑπερ μαζοῖο βαλὼν χαλκήρεϊ δουρί:

Commented on by msAint 5.6047


Iliad 5.146: τὸν δ’ έτερον ξίφει μεγάλῳ κληῗδα παρ’ ὦμον

Commented on by msA 5.1045, msAim 5.6044


Iliad 5.147: πλῆξ’: ἀπο δ’ αὐχένος ὦμον εέργαθεν ἠδ’ ἀπὸ νώτου.

Commented on by msAint 5.6048


Iliad 5.148: τοὺς μὲν ἔασ’. ὁ δ’ Ἄβαντα μετῴχετο καὶ Πολύειδον

Commented on by msA 5.1046


Iliad 5.149: υἱέας Εὐρυδάμαντος ὀνειροπόλοιο γέροντος:

Commented on by msAim 5.6045


Iliad 5.150: τοῖς οὐκ ερχομένοις ὸ γέρων ἐκρίνατ’ ὀνείρους,

Commented on by msA 5.1047


Iliad 5.151: ἀλλά σφεας. κρατερὸς Διομήδης ἐξενάριζε:


Iliad 5.152: βῆ δὲ μετὰ Ξάνθόν τε Θόωνά τε Φαίνοπος υἷε


Iliad 5.153: ἄμφω τηλυγέτω: ὁ δὲ τείρετο γήραϊ λυγρῷ:

Commented on by msAint 5.6049


Iliad 5.154: υἱὸν δ’ οὐ τέκετ’ ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσθαι:


Iliad 5.155: ἔνθ’ ὅ γε τοὺς ἐνάριζε. φίλον δ’ ἐξαίνυτο θυμὸν


Iliad 5.156: ἀμφοτέρω: πατέρι δὲ γόον καὶ κήδεϊ λυγρὰ

Commented on by msA 5.1048


Iliad 5.157: λεῖπ’ ἐπεὶ οὐ ζώοντε μάχης ἐκνοστήσαντε


Iliad 5.158: δέξατο: χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δατέοντο:

Commented on by msAint 5.6050, msA 5.1049


Iliad 5.159: Ἔνθ’ υἷας Πριάμοιο δύω λάβε Δαρδανίδαο


Iliad 5.160: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, Ἐχέμμονά τε χρομίον τε:


Other texts (15 passages)


Scholia group: msA

msA 5.1043: ἀλλὰ κατα σταθμοὺς ὅτι σταθμοὺς τὰς κατ αγρὸν ἐπαύλεις καὶ ὅτι ἐπι τὸ συνώνυμον εἴληφεν ἄνω γὰρ εἴρηκεν εἰροπόκοις ὀΐεσσι , νῦν δὲ τὰ δ’ ερεῖμα φοβεῖται⁑

Comments on 5.140


msA 5.1044: βαθέης ἐξάλλεται αὐλῆς ἔνιοι τὸ εξ ἀντι τοῦ ἔξω ἀκούουσιν ἔξω ων βαθέης αὐλῆς ἄλλεται εἰς τὸ ἐντὸς ὁ μέντοι Ἀπολλώνιος ἐν τῷ Περι προθέσεως ἓν λέγει εἶναι τὸ ἐξάλλεται ⁑

Comments on 5.142


msA 5.1045: κληῗδα τὴν κατακλεῖδα παρα τὸ κλείεσθαι ὑπ αυτῆς τόν τε αὐχένα καὶ τὸν ὦμον καὶ Δημοσθενης φησὶ τὴν κλεῖν κατεαγοτα ⁑

Comments on 5.146


msA 5.1046: τοὺς μὲν ἔασ’, πρὸς τὴν ὁμωνυμίαν καὶ γὰρ Ἀργείων ἐβασίλευε Πολύϊδος ὁ τὸν Μίνωος ἀνευρὼν παῖδα μάντις, ἡ δὲ ἀναφορὰ πρoς τὸ Αἴθρη Πιτθῆος θυγάτηρ ⁑

Comments on 5.148


msA 5.1047: τοῖς οὐκ ερχομένοις. ἡ διπλῆ προς τὴν ἑρμηνείαν. τὸ δὲ ὅλον οἶς τισι μὴ ἐπανιοῦσι τοῦ πολέμου ὁ γέρων ἔκρινε τοὺς ὀνείρους ἔστι γὰρ τῶν ἀμφιβόων, ἤτοι γε ἐμαντεύσατο ὡς οὐκ επανερχομένοις. ἠ ἐν ήθει λέλεκται καὶ οὐ προεῖπεν δια τῶν ὀνείρων ὅτι ἀναιρεθήσονται⁑

Comments on 5.150


msA 5.1048: ἀμφοτέρω, ὅτι Ζηνόδοτος γράφει σὺν τῷ ν ἀμφοτέρων , οὕτως δὲ λέγει ἀμφοτέροις ἀφείλετο τὸν θυμον, τὸ γὰρ ἀμφοτέρω , νῦν ἀμφοτέρους σημαίνει: ὁμοίως δὲ λέγεται καὶ κατὰ τὸ ἑνικὸν, ἐπεί μ’ αφελεσθέ γε δόντες ⁑

Comments on 5.156


msA 5.1049: ‡χηρωσταί ὡς ἀθληταί, οὕτως καὶ ὁ Ἀσκαλωνίτης , τὰ γὰρ εἰς τῆς λήγοντα ῥηματικὰ ὑπερ δύο συλλαβὰς φύσει μακρά παραληγόμενα, ὀξύνεται: τορευτής : βραβευτής ἀθλητής ποιητής : ὀρχιστής , χρυσωτής οὕτως οὖν καὶ παρα τὸ εεδνώσαι τὰ θύγατρα , τὸ εεδνωτής , καὶ παρὰ τὸ χηρώσας δὲ γυναῖκα τὸ χηρωστής μάχεται τὸ κυβερνήτης : τὸ γὰρ αήτης ἄλλως γέγονεν, τὸ δὲ παρα Σοφοκλεῖ ἐν Αλεξάνδρῳ στείχων δ’ ἀγρώστην ὄχλον παρώνυμον⁑

Comments on 5.158


Scholia group: msAim

msAim 5.6043: ὅτι προς το σημαινόμενον καὶ οὐ προς τὸ ρητὸν τοῦτο ἐπήγαγεν⁑

Comments on 5.140


msAim 5.6044: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει τοῦ δ’ ετερου : ὁ δὲ ποιητὴς οὕτως λε ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλείωνα ⁑

Comments on 5.146


msAim 5.6045: ὅτι ὀνειροπο ὁ δια τῶν ἰδίων ὀνείρων μαντευόμε οὐχ ὀνειροκριτης⁑

Comments on 5.149


Scholia group: msAint

msAint 5.6046: ξύσει ψαύσει

Comments on 5.138


msAint 5.6047: ὅτι τὴν πόρρωθεν τρῶσιν βολὴν λέγει⁑

Comments on 5.145


msAint 5.6048: πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ πλῆξε καὶ ἔβαλεν ὅτι ἐκ χειρὸς επάταξεν⁑

Comments on 5.147


msAint 5.6049: καὶ ὅτι ἐπει δύο τὸ τιλύγετος ⁑

Comments on 5.153


msAint 5.6050: οἱ ἀλλότριοι τοῦ γένους κληρονόμοι:

Comments on 5.158


previousnext
msA 64vmsA 65v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1