Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 115, recto

previousnext
msA 114vmsA 115v

Iliad text (25 lines)


Iliad 9.181: πειρᾶν. ὡς πεπίθοιεν ἀμύμονα Πηλείωνα :


Iliad 9.165: ἀλλ’ ἄγετε κλητοὺς ὀτρύνομεν: οἵ κε τάχιστα

Commented on by msAint 9.196


Iliad 9.180: δενδίλλων ἐς ἕκαστον. Ὀδυσσῆϊ δὲ μάλιστα:

Commented on by msAint 9.198, msA 9.192


Iliad 9.183: πολλὰ μάλ’ εὐχομένω γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ


Iliad 9.178: ὡρμῶντ’ ἐκ κλισίης Ἀγαμέμνονος Ἀτρείδαο .


Iliad 9.179: τοῖσι δὲ πόλλ`’ ἐπέτελλε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ


Iliad 9.175: κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο.


Iliad 9.176: νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν. ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν:


Iliad 9.174: αὐτίκα. κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν.


Iliad 9.177: αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ’. ἔπιόν θ’, ὅσον ἤθελε θυμός,

Commented on by msAext 9.201, msAil 9.207


Iliad 9.182: Τὼ δὲ βάτην παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης

Commented on by msAint 9.199, msA 9.193


Iliad 9.166: ἔλθωσ’ ἐς κλισίην Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος :

Commented on by msAil 9.202


Iliad 9.164: δῶρα μὲν οὐκέτ’ ὀνοστὰ διδοῖς Ἀχιλῆϊ ἄνακτι:

Commented on by msA 9.187


Iliad 9.172: ὄφρα Διῒ Κρονίδῃ ἀρησόμεθ’. αί κ’ ἐλεήσῃ:

Commented on by msAil 9.204, msAil 9.205


Iliad 9.173: Ὡς φάτο. τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον έειπεν:

Commented on by msAil 9.206


Iliad 9.171: φέρτε δὲ χερσὶν ὕδωρ. εὐφημῆσαί τε κέλεσθε:

Commented on by msAint 9.197


Iliad 9.184: ῥηϊδίως πεπιθεῖν μεγάλας φρένας Αἰακίδαο :

Commented on by msAim 9.195


Iliad 9.167: εἰ δ’ ἄγε, τοὺς ἂν ἐγὼ. ἐπιόψομαι: οἳ δὲ πιθέσθων.

Commented on by msA 9.188, msAext 9.200, msAil 9.203, msAim 9.687


Iliad 9.168: Φοῖνιξ μὲν πρώτιστα Διῒ φίλος ἡγησάσθω.

Commented on by msA 9.189


Iliad 9.169: αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴας τε μέγας. καὶ δῖος Ὀδυσσεύς :

Commented on by msA 9.190


Iliad 9.170: κηρύκων δ’. Ὀδίος τε καὶ Εὐρυβάτης ἅμ’ ἑπέσθων:

Commented on by msA 9.191, msAim 9.194


Iliad 9.162: Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ :


Iliad 9.163: Ἀτρείδη : κύδιστε: ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον


Iliad 9.161: ἠδ’ ὅσσον γενεῇ προγενέστερος εὔχομαι εἶναι:


Iliad 9.160: καί μοι ὑποστήτω ὅσσον βασιλεύτερός εἰμι

Commented on by msA 9.186


Other texts (23 passages)


Scholia group: msA

msA 9.186: ‡ ὅσσον βασιλεύτερος ειμι: ὅτι τὸ ὅσσον οὐκ ἐστι πλήθους ἀλλ’ ἀντὶ τοῦ καθ ὅσον εἰμὶ βασιλϊευκότερος ⁑

Comments on 9.160


msA 9.187: διδοῖς ὡς ορθοῖς: οὑτως καὶ Ἀρίσταρχος καὶ γὰρ τὸ τρίτον εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα διδοῖ :

Comments on 9.164


msA 9.188: οἱ δὲ βαρυτονητέον: δύο γὰρ μέρη λόγου ἀντι τοῦ οὗτοι δὲ. εἰσὶ δε οἳ προπεριέσπασαν οὐκ εὖ χρεία γάρ ἐστι τοῦ δὲ συνδέσμου, ἐζήτηται δὲ πῶς μᾶλλον οὐ πρεσβεύει ὡς συνετώτερος: ἔστιν δὲ λέγειν ὅτι κατ οικονομιαν ὑπελείφθην ἵνα ἂν ἀπο τύχωσιν οἱ πε οδ αὐτὸς ὕστερον πείση: ἄτοπον γὰρ ἢν νῦν πρεσβεύειν τὸν Νέστορα : ὅτε δεῖ πάντως τὸν Ἀχιλλέα μὴ πεῖσθῆναι: ἀδοξία δὲ ἤν Νέστορα μη δυνηθῆναι πεῖσαι: οἱ δὲ φασὶν ὅτι ἐπει δὴ ἐχθρὸς ἤν Ἀχιλλέως λοιδορήσας ἀντὸν πρὸς Ἀγαμέμνονα . τοὺς δε δ’ ἔα φθινύθει ἕνα καὶ δύο ⁑

Comments on 9.167


msA 9.189: Φοίνιξ μὲν πρώτιστα: ὅτι ὁ Φοίνιξ προέρχεται καὶ οὐ συμπρεσβεύει τοῖς περὶ τὸν Ὀδυσσέα ὥστε μὴ συγχεῖσθαι δια τῶν ἑξῆς τὰ δυϊκά ⁑

Comments on 9.168


msA 9.190: αὐτὰρ ἔπειτ’ Αἴας τὸ μέγας: ἡ διπλῆ ὅτι τὸ ἔπειτα Ἀρίσταρχος ἀντι χρονικοῦ παραλαμβάνει ἀντι τοῦ μετα ταυτα ὡς καὶ Ἑρμείας μὲν ἔπειτα : βούλεται γὰρ πρῶτον τὸν Φοίνικα ἀπεληλυθότα εἰς τὸ σκήνωμα εἶτα τὸν Ὀδυσσέα καὶ τὸν Αἴαντα ὡς πρεσβεύοντας. ὁ δὲ Κράτης τὸ ἔπειτα ἀντι τοῦ δὴ συνδέσμου λαμβάνει ⁑

Comments on 9.169


msA 9.191: κηρύκων Ὀδίος τὲ καὶ Εὐρυβάτης : ὅτι οὐ τὸν Ἀγαμέμνονος ὑποληπτέον νῦν λέγεσθαι. ἀλλὰ τὸν οδ : ἐπεὶ κὰν ἐξωργίσθη τῆς δι αὐτοῦ γενομένης ἀφαιρέσεως ὑπομνησθείς ⁑

Comments on 9.170


msA 9.192: δενδίλλων: ὅτι παρόντος τοῦ Φοίνικος . ἔτι ταῦτα ὁ Νέστωρ ποιεῖ. δι ὅ καὶ ἁρμόσει τὸ ἐς ἕκαστον πληθυντικῶς εἰς ἐνηνεγμένον. καὶ οὐκ εἰς ἑκάτερον ὅπερ ἐπι δύο τίθεται καὶ τὸ μάλιστα ὑπερθετικῶς εἰρημενον οὐ γὰρ παρὴν Φοῖνιξ ἐπεὶ καταισχύνεται διὰ τὸ Ὀδυσσῆϊ δὲ μάλιστα ⁑

Comments on 9.180


msA 9.193: τὼ δὲ βάτην: ὅτι ἐπι Ὀδυσσέως καὶ Αἴαντος τὸ δυϊκόν κεχώρισται γὰρ ὁ Φοῖνιξ μετὰ τὴν Νέστορος ἐντολήν οὗτοι δὲ μετα ταῦτα ζητοῦμεν δὲ εἰ καὶ Φοῖνιξ ἐστὶ πρεσβευτής. καὶ φασὶν. οἱ δύο πρεσβεύειν Αἴαντας καὶ Ὀδυσσέα Φοίνικος προεληλυθότος οὐκ εἰς το πρεσβεύειν ἀλλ εἰς τὸ πρεσβεύειν Αἴαντας καὶ Ὀδυσσέα Φοίνικος προέληλυθότος οὐκ εις τὸ πρεσβεύειν ἀλλ εἰς τὸ συλλαβέσθαι: καὶ δια τοῦτο ὁ ποιητής δυϊκῶς κέχρηται: καὶ χαίρετον ὦ φίλοι : ἔνιοι δὲ λέγουσιν συμπρεσβευκὲναι καὶ Φοίνικα καὶ οὐδὲν εἶναι τὸν Φοίνικα τὸν παρα τῷ ποιητῇ ἀριθμόν: πολλάκις γὰρ καὶ ἐπὶ πλειόνων αὐτὸν τετάχθαι ὡς καὶ ἐπι τοῦ μὴ νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰς εν Ὀλύμπῳ ἆσσον ϊόντες καὶ ὡς ἐπι τοῦ τὼ κούρω κριθέντε δύο καὶ πεντήκοντα ⁑

Comments on 9.182


Scholia group: msAim

msAim 9.194: αντ ἐπέσθωσαν γράφεται δὲ καὶ χωρὶς τοῦ ν

Comments on 9.170


msAim 9.195: περισπαστεον δεύτερος γα αο ετς ⁑

Comments on 9.184


Scholia group: msAint

msAint 9.196: πρέσβεις ἐπιλέκτους ἢ ἐξ ὀνόματα καλέσαντες.

Comments on 9.165


msAint 9.197: οτ συγκέκοπται ἀντι τοῦ φέρετε

Comments on 9.171


msAint 9.198: δια νεύων τοῖς ὀφθαλμοῖς

Comments on 9.180


msAint 9.199: ἐπεὶ παρα θάλασσαν ἐβάδιζον δια τοῦ το τὼ Ποσιδὼνι εὔχονται:

Comments on 9.182


Scholia group: msAext

msAext 9.200: οἴ δε

Comments on 9.167


msAext 9.201: σπεῖσαν τε. πιον θ’

Comments on 9.177


Scholia group: msAil

msAil 9.202: ι

Comments on 9.166


msAil 9.203: ἐπιλέξομαι

Comments on 9.167


msAil 9.204: αντ δία

Comments on 9.172


msAil 9.205: εὐξόμεθα

Comments on 9.172


msAil 9.206: ἀρέσκοντα

Comments on 9.173


msAil 9.207: ἔπιόντε

Comments on 9.177


Scholia group: msAim

msAim 9.687: Ἀρίσταρχ εγὼ ἄλλοι δὲ ἐγών ⁑

Comments on 9.167


previousnext
msA 114vmsA 115v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1