Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 115, verso

previousnext
msA 115rmsA 116r

Iliad text (25 lines)


Iliad 9.185: Μυρμιδόνων ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱ̈κέσθην:

Commented on by msAint 9.242


Iliad 9.202: μείζονα δὴ κρητῆρα Μενοιτίου υἱὲ καθίστα

Commented on by msA 9.217


Iliad 9.194: αὐτῇ συν φόρμιγγι. λιπὼν ἕδος ἔνθα, θάασσεν:

Commented on by msA 9.215


Iliad 9.195: ὡς δ’ αύτως Πάτροκλος , ἐπεὶ ἴ̈δε φῶτας. ἀνέστη:


Iliad 9.203: ζωρότερον δὲ κέραιε: δέπας δ’ έντυνον ἑκάστῳ:

Commented on by msA 9.218, msAil 9.237, msAim 9.226


Iliad 9.205: Ὡς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ:


Iliad 9.206: αὐτὰρ ὅ γε κρεῖον μέγα κάββαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ.

Commented on by msA 9.219, msAil 9.238


Iliad 9.189: τῇ ὅ γε θυμὸν ἔτερπεν. ἄειδε δ’ ἄρα κλέα, ἀνδρῶν.

Commented on by msA 9.211, msAil 9.232


Iliad 9.190: Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ

Commented on by msA 9.212, msAil 9.233


Iliad 9.193: στὰν δὲ πρόσθ’ αὐτοῖο. ταφὼν δ’ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς

Commented on by msA 9.214


Iliad 9.198: οἵ μοι σκυζομένῳ περ. Ἀχαιῶν φίλτατοί ἐστόν:

Commented on by msAext 9.229, msAil 9.235, msAim 9.225


Iliad 9.199: Ὣς ἄρα φωνήσᾱς. προτέρω ἄγε δῖος Ἀχιλλεύς :

Commented on by msAil 9.236


Iliad 9.207: ἐν δ’ ἄρα νῶτον ἔθηκ’ ὄϊος καὶ πίονος αἰγὸς.


Iliad 9.187: καλῇ δαιδαλέῃ. ἐπὶ δ’ ἀργύρεον ζυγὸν ῆεν:

Commented on by msA 9.208


Iliad 9.188: τὴν, ἄρετ’ ἐξ ἐνάρων. πόλιν Ἠετίωνος ὀλέσσας:

Commented on by msA 9.209, msA 9.210, msAil 9.231


Iliad 9.200: εἷσεν δ’ ἐν κλεισμοῖσι. τάπησί τε πορφυρέοισι:

Commented on by msAext 9.230


Iliad 9.201: αἶψα δὲ Πάτροκλον προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα:


Iliad 9.204: οἱ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπ’ έασι μελάθρῳ.

Commented on by msAint 9.228


Iliad 9.186: τὸν δ’ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ


Iliad 9.191: δέγμενος Αἰακίδην , ὁπότε. λήξειεν ἀείδων:

Commented on by msAim 9.223


Iliad 9.192: τὼ δὲ βάτην προτέρω: ἡγεῖτο δὲ δῖος Ὀδυσσεύς :

Commented on by msA 9.213


Iliad 9.197: χαίρετον: ῆ φίλοι ἄνδρες ἱ̈κάνετον ἦ τι μάλα χρεώ:

Commented on by msAint 9.227, msA 9.216, msAil 9.234


Iliad 9.208: ἐν δὲ συὸς σιάλοιο ῥάχιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ:

Commented on by msA 9.220, msAil 9.239


Iliad 9.209: τῷ δ’ ἔχεν Αὐτομέδων . τάμνεν δ’ άρα δῖος Ἀχιλλεύς .

Commented on by msA 9.221, msA 9.222, msAil 9.240, msAil 9.241


Iliad 9.196: τὼ καὶ δεικνύμενος προσέφη. πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς :

Commented on by msAim 9.224


Other texts (34 passages)


Scholia group: msA

msA 9.208: γυζόν: ζυγὸς ὁ πῆχυς τῆς κιθαρας ᾧ ἔγκεινται οἱ κάλαμοι: οὕτω δὲ λέγονται οἱ πάσσαλοι ὧν ἐξάπτονται αἱ χορδαὶ παρὰ τὸ κεκολλῆσθαι:

Comments on 9.187


msA 9.209: τὴν ἄρετ’ ἐξ ενάρων: ὅτι ἀστεῖον τὸ μὴ οἴκοθεν κομίσαι ὥσπερ μέλλοντα ἐν πολέμῳ ἄνεσιν ἔχειν ἀλλ ἐκ τῶν λαφύρων ἀνῃρῆσθαι ἁρμόνιον καὶ οὐκ ἄμουσον ⁑

Comments on 9.188


msA 9.210: ἄλλως, πιθανῶς ἔφη ἐκ λαφύρων κεκτῆσθαι τὴν κιθαραν τὸν Ἀχιλλέα: ἀνοίκειον γαρ εἰς πόλεμον ήκοντα κιθάραν ἐπικομίζεσθαι. εὑρόντα οὖν φησὶν παρελθεῖν ὡς ἄμουσον ἀπρεπὲς ἦν ⁑

Comments on 9.188


msA 9.211: κλέα ἀνδρῶν: ὅτι ἀειμνήστους δεῖ τοὺς ἀγαθοὺς εἶναι οἱ γὰρ ἀοιδοὶ. δια τῶν παλαιῶν ἱστοριῶν τοὺς ἀκούοντας ἐσωφρόνιζον προσέθηκε δὲ τὸ ἀνδρῶν ἐπειδὴ καὶ θεῶν ᾄδουσι γάμους ⁑

Comments on 9.189


msA 9.212: Πάτροκλος : δέ οἱ ὅτι οὐ μόνος ἐν τῇ κλισίᾳ: ἀλλα μόνος Αἰακίδην δεδεγμένος ἀντίος ἧστο καὶ γὰρ Αὐτομέδων ἐπι τῆς κλισίας ἦν ὁμοίως καὶ ὁ Φοῖνιξ ⁑

Comments on 9.190


msA 9.213: τὼ δὲ βάτην: ὅτι ἐπὶ Ὀδυσσέος καὶ Αἴαντος τὸ δυϊκόν παρόντος γὰρ τοῦ Φοίνικος ἀπίθανον λέγειν ἡγεῖτο δὲ δῖος Ὁδυσσεύς :

Comments on 9.192


msA 9.214: ταφών Ϊωνικῶς λέγεται κατα τροπὴν τοῦ θ εἰς τὸ τ αὐτοὶ γὰρ τὰ δασέα εἰς ψιλὰ τρέπουσιν. οἷον θαπών ταφών δευτέρου ἀορίστου ἀπο τοῦ θήπω ἐνεστῶτος καὶ τὰ ψιλὰ εἰς δασέα ὡς τὸ ἐπιορκῆσαι φησίν, οἱ αὐτοὶ δὲ καὶ τὸ Ἀθάμας κατα φαίρεσιν τοῦ α καὶ τροπῇ τοῦ θ εἰς τὸ τ Τάμμας λέγουσι Τάμμεω θυγατέρος Καλλίμαχος ἐν δευτέρῳ Αἰτίω ἐκ τῶν τάφων δὲ ἡ μεταφορά. καὶ γὰρ ἡμεῖς ὁρῶντες τοὺς τάφους ἐκ πληττόμεθα τὸ μέλλον δεινόν ⁑

Comments on 9.193


msA 9.215: αὐτῇ σὺν φόρμιγγι στικτέον μετα τὸ φόρμιγγι ὡς ἔκπληξιν Ἀχιλλέως ὁ ῥᾶσθαι πεπηδηκότος σὺν τῇ κιθάρα τὸ ἡμιστίχιον δὲ δύναται καὶ τοῖς ἄνω καὶ τοῖς ἑξῆς προσδίδοσθαι: τό τε ἀναπηδῆσαι σὺν αὐτῇ τῇ καθέδρα καὶ ἀπολιπόντα τὴν καθέδραν καὶ τὴν κιθάραν συναντῆσαι: βέλτιον δὲ τὸ πρότερον ὥστε τοῖς ἄνω συνάπτειν ⁑

Comments on 9.194


msA 9.216: ἦ φίλοι ῆ τι μάλα χρεώ: ἀμφοτέρους τοὺς συνδέσμους περισπαστέον βεβαιωτικοὶ γάρ. ἡ διπλῆ δέ ὅτι χωρὶς τοῦ δυϊκῶς ἐσχηματίσθαι πρὸς Ὀδυσσέα καὶ Αἴαντα . καὶ τὰ τῆς διαθέσεως οὐκ εμφαίνει συμπαρόντα τὸν Φοίνικα : οὐ γὰρ ἂν οὕτως ἐκπλαγεὶς ἀνεπίδησεν ἢ ἐδεξιοῦτο ὡς αἰφνιδίως παραγενομένους ⁑

Comments on 9.197


msA 9.217: καθίστα: ὡς καθίστανε τὸ πλῆρες, οὕτως καὶ ἐπι τῆς ἀποκοπῆς: εἰσὶ δὲ οἳ ἐκτείνουσιν ἀπὸ τοῦ ἵστω τὴν κλίσιν παραλαμβάνοντες:

Comments on 9.202


msA 9.218: ζωρότερον τὸ ἄκρατον παρα τὸ μὴδέπω ἐσβέσθαι τὴν ἰσχὺν τοῦ οἴνου υπ τῆς τοῦ ὕδατος κράσεως ⁑

Comments on 9.203


msA 9.219: αὐτὰρ ὅ γε κρεῖον ὅτι Εὐφορίων κρεῖον τὸ κρέας ἐξεδέξατο. Ὅμηρος δὲ τὸ κρεοδόχον ἀγγίον: καὶ προς τὸ ἐν πυρὸς αὐγῇ τὸ ἀπο τοῦ πυρὸς φωτιζόμενον: κρεῖον δὲ ὡς θεῖον : γέγονε δὲ παρα τὸ κρέας ⁑

Comments on 9.206


msA 9.220: σιάλοιο: ἐντροφίου ἀπαλοτρεφοῦς ὡς ζατρεφέων ἁπαλῶν ἢ σεσιτευμένου ⁑

Comments on 9.208


msA 9.221: τῷ δ’ ἔχεν: ὅτι Αὐτομέδοντος ὄντως κατὰ τὴν κλισίαν ἄνω εἶπεν Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἦστο ⁑

Comments on 9.209


msA 9.222: τῷ δ’ ἔχεν: τὸν τῦφον ἐκβάλλει ἡμῶν ἑαυτῷ ὑπηρετούμενος Ἀχιλλεύς ⁑

Comments on 9.209


Scholia group: msAim

msAim 9.223: γράφεται καὶ δεχόμενος δια τοῦ χ ⁑

Comments on 9.191


msAim 9.224: γράφεται καὶ τούς

Comments on 9.196


msAim 9.225: καὶ ἐνθάδε τινὲς δυϊκος φιλτάτω:

Comments on 9.198


msAim 9.226: οὐ κέραιε χωρὶς τοῦ ρ μέμνηται καὶ Ἡρωδιανος :

Comments on 9.203


Scholia group: msAint

msAint 9.227: Παρμενισκος προ φερεν ϊκάνετον ἡμέτερον δὲ.

Comments on 9.197


msAint 9.228: νῦν σκηνῇ κυρίως δὲ οἴκῳ ⁑

Comments on 9.204


Scholia group: msAext

msAext 9.229: φίλτατοί ἐστον

Comments on 9.198


msAext 9.230: κλισμοῖσι

Comments on 9.200


Scholia group: msAil

msAil 9.231: ἐκ τῶν σκύλων:

Comments on 9.188


msAil 9.232: δόξας

Comments on 9.189


msAil 9.233: εκαθέζοντο

Comments on 9.190


msAil 9.234: φίλοι δή

Comments on 9.197


msAil 9.235: οργιζομένῳ

Comments on 9.198


msAil 9.236: εἰς τού μπροσθ πρόσωτέρω:

Comments on 9.199


msAil 9.237: ἀκπρατότερον τινὲς θερμοτρου παρα τὴν ζέσιν:

Comments on 9.203


msAil 9.238: αγγεῖον

Comments on 9.206


msAil 9.239: λιπαροὺ

Comments on 9.208


msAil 9.240: ἐνόσω

Comments on 9.209


msAil 9.241: ἐκράτει,

Comments on 9.209


previousnext
msA 115rmsA 116r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1