Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 116, recto

previousnext
msA 115vmsA 116v

Iliad text (25 lines)


Iliad 9.225: χαῖρ’ Ἀχιλεῦ : δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐκ ἐπιδευῆς

Commented on by msA 9.254, msA 9.255, msAext 9.262, msAim 9.260


Iliad 9.222: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο:

Commented on by msA 9.250, msA 9.251, msAim 9.259


Iliad 9.224: πλησάμενος δ’ οἴνοιο δέπας. δείδεκτ’ Ἀχιλῆα :

Commented on by msA 9.253


Iliad 9.219: τοίχου τοῦ ἑτέροιο: θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει

Commented on by msA 9.247, msA 9.248


Iliad 9.212: αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ πῦρ ἐκάη. καὶ φλὸξ ἐμαράνθη.

Commented on by msA 9.243


Iliad 9.232: ἐγγὺς γὰρ νηῶν καὶ τείχεος αὖλιν ἔθεντο

Commented on by msAil 9.269


Iliad 9.233: Τρῶες ὑπέρθυμοι. τηλεκλειτοί τ’ ἐπίκουροι.


Iliad 9.234: κειάμενοι πυρὰ πολλὰ κατα στρατόν: οὐδ’ ἔτι φασὶ


Iliad 9.223: νεῦσ’ Αἴας Φοίνικι : νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς .

Commented on by msA 9.252, msA 9.686


Iliad 9.226: ἠμὲν ἐνι κλισίῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρείδαο

Commented on by msA 9.256


Iliad 9.221: οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ί̈αλλον:

Commented on by msAil 9.265


Iliad 9.228: δαίνυσθ’. ἀλλ’ οὐ δαιτὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν:

Commented on by msAil 9.266


Iliad 9.229: ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα διοτρεφὲς εἰσορόωντες


Iliad 9.227: ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν. πάρα γὰρ μενοεικέα πολλὰ


Iliad 9.230: δείδιμεν: ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι

Commented on by msA 9.257, msAil 9.267


Iliad 9.231: νῆας ἐϋσσέλμους. εἰ μὴ σύ γε δύσεαι ἀλκήν:

Commented on by msAil 9.268


Iliad 9.211: πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα. ἰ̈σόθεος φώς:


Iliad 9.220: Πάτροκλον ὃν ἑταῖρον: ὁ δ’ ἐν πυρὶ βάλλε θυηλάς:

Commented on by msA 9.249, msAil 9.264


Iliad 9.217: καλοῖς ἐν κανέοισιν: ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς :


Iliad 9.218: αὐτὸς δ’ ἀντίον ί̈ζεν Ὀδυσσῆος θείοιο


Iliad 9.216: Πάτροκλος μὲν σῖτον ἑλὼν. ἐπένειμε τραπέζῃ.


Iliad 9.214: πάσσε δ’ ἁλὸς θείοιο. κρατευτά̄ων ἐπαείρᾱς:

Commented on by msA 9.244, msA 9.245, msAil 9.263, msAim 9.258


Iliad 9.215: αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ὠπτησε: καὶ εὶν ἑλεοῖσιν ἔχευεν:

Commented on by msAint 9.261, msA 9.246


Iliad 9.213: ἀνθρακιὴν στορέσας. ὀβελοὺς ἐφ’ ύπερθε τάνυσσε:


Iliad 9.210: καὶ τὰ μὲν εὖ, μίστυλλε. καὶ ἀμφ’ οβελοῖσιν ἔπειρε:


Other texts (28 passages)


Scholia group: msA

msA 9.243: ‡ αὐτὰρ ἐπεὶ κατα πῦρ εκάη: ὅτι ἔν τισι γράφεται αὐτὰρ ἐπεὶ πυρὸς ἄνθος ἀπέπτατο παύσατο δὲ φλόξ : γελοῖον δὲ πυρὸς ἄνθος ὡς ῥόδων ἄνθος τοῦ ποιητοῦ τὸ πῦρ δεινοποιήσαντος ⁑

Comments on 9.212


msA 9.244: πάσσε δ’ ἁλὸς θείοιο θείους κέκληκεν τοὺς ἅλλας δια τὸ άσηπτα τηρεῖν τὰ πασθέντα ⁑

Comments on 9.214


msA 9.245: κρατουτάων τῶν βάσεων ὅ ἐστι τῶν λίθων ἐφ’ ὧν οἱ οβελίσκοι τίθενται τῶν κρεῶν ὁπτωμενων : οἱ δὲ τῶν λαβων τῶν οβελίσκων εἶπον κακῶς :

Comments on 9.214


msA 9.246: εἰν ἐλεοῖσιν: ἐπιμήκεσι τραπεζίοις ἤτοι μαγειρικοῖς: δασύνεται δέ ἀπο γὰρ τοῦ ἑλεῖν, ῆ ὅτι ἐξ ελείων ῥάβδων ἦσαν πεπλεγμέναι ἢ ἐπεὶ ἐλιπαίνετο ἐκ τῆς πημελῆς ⁑

Comments on 9.215


msA 9.247: θῦσαι ἀνώγει: ὅτι θῦσαι οὐ σφάξαι οὐ Τιμόθεος ὑπέλαβεν καὶ Φιλόξενος ὁμοίως τῇ ἡμετέρα, συνηθεία: ἀλλα θυμιᾶσαι, καὶ ὅτι θυηλάς τὰς ἐπιθυομενας ἀπαρχὰς καὶ ἐν Οδ . ῆ ρα. καὶ ἄργματα θύσε θεοῖς αἰεὶ τῇ ἡμετέρα, συνηθεία, ἀλλα θυμιάσαι: καὶ ὅτι θυηλάς τὰς ἐπιθυομένας ἀπαρχᾶς καὶ ἐν Ὀδ γενέτῃσιν .

Comments on 9.219


msA 9.248: θῦσαι ἀνώγει ἀπάρξασθαι: δεισιδαίμων δὲ ὃς καὶ τροφῆς τοῖς θεοῖς ἀπάρχεται καὶ ἀποπλεύσεσθαι λέγει αὔριον ἱρὰ Διῒ ρέξας καὶ χηλοῦ δ’ ἀπο πῶμ’ ἀνέῳγεν :

Comments on 9.219


msA 9.249: θυηλάς: ὡς ἀπαρχὰς. τὰ δὲ δια τοῦ ήλη μονογενῆ ὑπερ δύο συλλαβὰς καὶ ὀξύνεται ὥσπερ τὸ γαμφηλή θυηλή καὶ βαρύνεται ὡς τὸ ἀνθήλη ⁑

Comments on 9.220


msA 9.250: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος: εἰς δύο στάσεις διεῖλε τὸν λόγον τὴν παρορμητικήν τραγῳδήσας τὰς συμφορὰς εἰς τὸ καλὸν καὶ ἀναγκαῖον καὶ συμφέρον ποιήσας τὴν παρόρμησιν, καὶ εἰς τὴν ἀλλοιωτικὴν ἦς μέρος τὸ ὑπαλλακτικὸν ἀντι γὰρ Ἀγαμέμνον τὴν στρατιὰν ἔλαβεν κυκλικώτερον δὲ κατακέχρηται τῷ στίχῳ δεδειπνικότων αὐτῶν πρὸ ολίγου οὐ γὰρ ἤρων δαιτός ⁑

Comments on 9.222


msA 9.251: αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος φαίνονται καὶ παρ’ Ἀγαμέμνονι πρὶν επι τὴν πρεσβείαν στείλασθαι δειπνοῦντες: φησὶ γοῦν αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ’ ἔπιόν θ’ ὅσον ἤθελε θυμός, ὡρμῶντ’ ἐκ κλη̈σίης ἄμεινον οῦν εῖχεν ἄν φησὶν ὁ Ἀρίσταρχος ἐγέγραπτο ἂψ ἐπάσαντο ῆ ἐψ επάσαντο ἵν ὅσον χαρίσασθαι τῷ Ἀχιλλεῖ γεύσασθαι μόνον καὶ μὴ εἰς κόρον ἐσθίειν καὶ πίνειν λέγωνται: ἀλλ ὅμως ὑπο περιττῆς εὐλαβείας οὐδὲν μετέθηκεν ἐν πολλαῖς οὔτως εὑρὼν φερομένην τὴν γραφήν ⁑

Comments on 9.222


msA 9.252: νεὺσ’ Αἴας Φοίνικι : διενεύσατο φησιν ὁ Αἴας τῳ Φοίνικι , εἰ καιρὸς ἐστι τῶν προς Ἀχιλλέα λόγων, ἐνόησε δὲ Ὀδυσσεύς

Comments on 9.223


msA 9.253: πλησάμενος δ’ οἴνοιο: προς τὸ ἔθος ὅτι πλήρη καὶ οὐκ ένα προύπινον ὀρέγοντες τὰ ποτήρια: δεῖ δε νοῆσαι ὅτι κατα τὸ σιωπώμενον ἑδέξατο ὁ Ἀχιλλεύς ἰδίως δε οὐχ ὑπέθεικε καί μιν φωνήσας ⁑

Comments on 9.224


msA 9.254: χαῖρ’ Ἀχιλεῦ δαιτὸς μὲν ἐΐσης. οὐκ επιδευής ἠμὲν ἐνι κλισίῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρείδαο : ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν. τὸ ἑξῆς ἔστι δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐκ επιδευεῖς , ἀλ’λ οὐ δαιτὸς, ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν: ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα ἐκεῖνα γὰρ μεταξὺ τέθειται ἠμὲν ἐνι κλισίῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρείδαο ἠδὲ καὶ ἐνθάδε νῦν ουτ Ἡρωδιανός ⁑

Comments on 9.225


msA 9.255: χαῖρ’ Ἀχιλεῦ : ὅτι προστιθέασι τὸ ς οὐκ ἐπιδευεῖς κακῶς: οὗτοι δὲ καὶ τὸ εξῆς περισπῶσιν ῆμεν ἐν κλισίῃ ἵν’ ᾗ ῆμεν ἐτυγχάνομεν: Ἀρίσταρχ δὲ χω τοῦ ς ⁑

Comments on 9.225


msA 9.256: ἡμὲν ἐνι κλισίῃ. δια τί τὸν ἐχθρὸν οὕτως ὠνόμασε προπετῶς οὐ προθεπαρευσας: ῥητέον οὖν. ὅτι εἴ τε ἐν δεικνύμενος Ἀχιλλεῖ ὅτι πρώτερον ὑβρίσας ϊκετης καθέστηκεν: ῆ πάνυ ῥητορικῶς ὁ ἀνὴρ εἰς φιλίαν ἄγει τοὺς ἀμφοτέρους καὶ τῇ τραπεζη δυσωπῶν καὶ μονονουχὶ τοῦτο λέγων ὡς ὁμόσιτος αὐτῷ δι ἡμῶν γεγενῆσθαι καὶ γὰρ ἐκείνοῦ καὶ σοῦ μετεσχήκ τραπέζης ⁑

Comments on 9.226


msA 9.257: ἐν δοιῇ: ἐν δισταγμῷ ἐν διχοστασίᾳ περισπαστέον δέ. δοτικὴ γὰρ ἀκόλουθος εὐθείαι τῆ δοιός οὐ τὸ θηλυεαι δοιή ⁑

Comments on 9.230


Scholia group: msAim

msAim 9.258: Ἀρίσταρχ ἀπαείρας ἀπο τῶν κρατευτάων άρας ⁑

Comments on 9.214


msAim 9.259: άμεινον φησὶν εἶχεν Αρισταρχος εἰ ἐγέγραπτο ὰψ επάσαντο ⁑

Comments on 9.222


msAim 9.260: γράφεται εῖς ⁑

Comments on 9.225


Scholia group: msAint

msAint 9.261: ἐν αλλω ἔθηκεν:

Comments on 9.215


Scholia group: msAext

msAext 9.262: δευεῖς:

Comments on 9.225


Scholia group: msAil

msAil 9.263: τῶ βάσεῶν

Comments on 9.214


msAil 9.264: τὰς ἀπαρχάσ

Comments on 9.220


msAil 9.265: βρώματα

Comments on 9.221


msAil 9.266: ἐπιθυμητῆς

Comments on 9.228


msAil 9.267: εν δισταγμῶ

Comments on 9.230


msAil 9.268: ἀναλάβεις τὴν δυνάμιν σου ⁑

Comments on 9.231


msAil 9.269: τὸν αὐλισμὸν ἐποίησαν ἐστρατοπαιδεύσαντο ⁑

Comments on 9.232


Scholia group: msA

msA 9.686: ζητεῖται δέ διὰ τί προαρπαζει τὸν λόγον ὁ Ὀδυσσευς ῥητέον δὲ ὅτι καὶ μα εἰκότως: οὐ δε γὰρ μία ἢν ἐλπὶς προ ἀπο τυχόντων τῶν οἱ κείων αυτου ἐβούλετο δὲ προ ἐκκενώσας τὴν ὀργην ἀναγκάσαι τί τοῖς οἰκείοις προσδοθῆναι χάριτος ⁑

Comments on 9.223


previousnext
msA 115vmsA 116v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1