Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 116, verso

previousnext
msA 116rmsA 117r

Iliad text (25 lines)


Iliad 9.236: Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήματα φαίνων

Commented on by msA 9.270


Iliad 9.254: τέκνον ἐμὸν. κάρτος μὲν Ἀθηναίη τὲ καὶ Ἥρη

Commented on by msAim 9.285


Iliad 9.242: αὐτάς τ’ ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρός: αὐτὰρ Ἀχαιοὺς

Commented on by msAint 9.287, msAim 9.282


Iliad 9.241: στεῦται γὰρ νηῶν ἀποκόψειν ἄκρα κόρυμβα:

Commented on by msA 9.274, msA 9.275


Iliad 9.246: φθίσθαι ἐνὶ Τροίῃ , ἑκὰς Ἄργεος ἱπποβότοιο:

Commented on by msAext 9.288


Iliad 9.235: σχήσεσθ’, ἀλ’λ’ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι.

Commented on by msAint 9.286, msAim 9.280


Iliad 9.239: ἀνέρας. οὐδὲ θεούς: κρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυκεν.

Commented on by msA 9.272, msAim 9.281


Iliad 9.256: ἴ̈σχειν ἐν στήθεσσι: φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων:

Commented on by msA 9.279


Iliad 9.257: ληγέμεναι δ’ ἔριδος κακομηχάνου. ὄφρά σε μᾶλλον:


Iliad 9.250: ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ’ ἄκος εὑρεῖν: ἀλλὰ πολὺ πρὶν


Iliad 9.255: δώσουσ’ αἴ κ’ ἐθέλωσι. σὺ δὲ μεγαλήτορα θυμὸν

Commented on by msA 9.278


Iliad 9.258: τίωσ’ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες:


Iliad 9.237: ἀστράπτει: Ἕκτωρ δὲ μέγα, σθένεϊ βλεμεαίνων


Iliad 9.238: μαίνεται ἐκπάγλως. πίσυνος Διῒ , οὐδέ τι τίει

Commented on by msA 9.271


Iliad 9.240: ἀρᾶται δὲ τάχιστα φανήμεναι Ἠῶ δῖαν:

Commented on by msA 9.273


Iliad 9.244: ταῦτ’ αἰνῶς δείδοικα κατα φρένα: μή οἱ ἀπειλὰς

Commented on by msAim 9.283


Iliad 9.247: ἀλλ`’ ἄνα: εἰ μέμονάς γε καὶ ὀψέ περ υἷας Ἀχαιῶν

Commented on by msAil 9.290, msAil 9.291, msAim 9.284


Iliad 9.251: φράζευ, ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσηις κακὸν ἦμαρ:


Iliad 9.243: δῃώσειν παρὰ τῇσιν ὀρινομένους ὑπὸ καπνοῦ.


Iliad 9.245: ἐκτελέσωσι θεοὶ: ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη

Commented on by msAil 9.289


Iliad 9.248: τειρομένους ἐρύεσθαι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ


Iliad 9.252: ὦ πέπον: ῆ μὲν σοί γε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς

Commented on by msA 9.277


Iliad 9.249: αὐτῷ τοι μετόπισθ’ ἄχος ἔσσεται: οὐδέ τι μῆχος.

Commented on by msA 9.276


Iliad 9.259: ὡς ἐπέτελλ’ ὁ γέρων. σὺ δὲ λήθεαι: ἀλλ’ τι καὶ νῦν


Iliad 9.253: ἤματι τῷ: ὅτε σ’ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε:


Other texts (22 passages)


Scholia group: msA

msA 9.270: ‡ἐνδέξια: Ἀρίσταρχος ὑφ’ ἓν μέρος λόγου τὸ ἐνδέξιᾳ ἐπι τὴν δε συλλαβὴν τὴν ὀξεῖαν ποιῶν: ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης κατα παρολκὴν παραλαμβάνει τὴν ἔν πρόθεσιν ὥστε εἶναι δεξιὰ σήματα φαίνων: ἅμεινον δὲ τὸ πρότερον ⁑

Comments on 9.236


msA 9.271: οὐδέ τι τίσι: εὐτελίζει φησὶν οὐ μόνον ἀνθρώπους: ἀλλὰ καὶ θεους, τῆ δὲ ὑπερβολῇ τὸ μέγεθος τῆς ὑπερηφανίας αὐτοῦ ἐδήλωσεν ⁑

Comments on 9.238


msA 9.272: λύσσα: μανία τὸ ἐναντίον αὐτὸς γὰρ αὐτὴν ἐνδέδυται: εἴρηται δὲ παρα τὸ λύειν τὸν νοῦν: ἐρεθισμὸς δὲ ὁ τῶν ἐχθρῶν ἔπαινος ⁑

Comments on 9.239


msA 9.273: ἠῶ δίαν: τὴν ἠῶ κατ’ αἰτιατικὴν πτῶσιν περισπαστέον καὶ τὴν αἰδῶ οὐ μὴν καὶ τὸ Λητῶ καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα ἀλλα τὰ μὲν εἰς ω λήγοντα θηλυκὰ ἐπ’ εὐθείας καὶ αἰτιατικῆς ὁμοτονήσει ὀξυνόμενα. τὸ δὲ ἠῶς καὶ αἰδὼς μόνα ἕξει ἐπ αιτιατικῆς τὴν πεσπωμε τάσιν ⁑

Comments on 9.240


msA 9.274: στεῦται γὰρ νηῶν: διορίζεται: στάσιν γὰρ ψυχῆς σημαίνει ἡ λέξις: ἡ δὲ ἐπαναφορὰ τῆς σημειώσεως πρὸς τὸ ἐν Ὀδυσσείᾳ στεῦτο δὲ διψάων ⁑

Comments on 9.241


msA 9.275: ἄκρα κόρυμβα: τὰ τῶν νεῶν ἀκροστό δια τί δὲ πρῶτον ἀποκόπτει εἰ θ’ οὕτως τὸ πῦρ ἐμβάλλει ἐπει δὴ ἐπι τῶν ἀκροστολίων ῆσαν ἀγάλματα καὶ εἰκόνες θεῶν ἐκ κλίνων τὴν θεοχολωσίαν τοῦτο ποιεῖ

Comments on 9.241


msA 9.276: οὐδέ τι μῆχος: οὐδεμία ἐστὶ μηχανὴ τοῦ κακοῦ πραχθέντος θεραπείαν εὑρεῖν: πρὸς τὸ παρὸν δὲ ἡ γνώμη τινὰ γὰρ τῶν κακῶν ἰ̈άσεως ἔτυχεν: ἐπὶ τὸ μῆχος : βραχὺ διασταλτέον σαφέστερον γὰρ ούτω παρίσταται ⁑

Comments on 9.249


msA 9.277: ὦ πέπον: ὁτε μὲν τὸν εὐδιάλυτον δηλοῖ καὶ ἀσθενῆ καὶ ἀσθενῆ: ὁτὲ δὲ τὸν προσηνῆ ἀπὸ τοῦ πεπήρου καὶ ἁπαλοῦ ⁑

Comments on 9.252


msA 9.278: αἵ κ’ ἐθέλωσιν: εὐ καὶ τὸ ἐθέλωσι ὡς οὐ δωσόντων εἰ ἀνάξιος ὀφθείη τῆς δωρεᾶς ⁑

Comments on 9.255


msA 9.279: ἴσχειν: ἐπέχειν παύειν τὸ ἐν τῷ στήθει φησὶ διὰ τὴν καρδίαν αὕτη γὰρ ἐν τῷ στήθει κεῖται οὖσα αἰτία τῆς οργῆς ὡς καὶ ὁ τοῦ θυμοῦ ὅρος δηλοῖ, θυμὸς γάρ ἐστι φησὶ ζέσις τοῦ ἐν καρδίᾳ θερμοῦ πρὸς όρεξιν ἀντιλυπήσεως ⁑

Comments on 9.256


Scholia group: msAim

msAim 9.280: ὅτι ἐπι τῶν Τρώων ἐστίν ἐμπεσοῦνται ταῖς ναυσὶν ἐνσείσουσι:

Comments on 9.235


msAim 9.281: βραχ διασταλτ ἐπι το ανερας.

Comments on 9.239


msAim 9.282: Ἀριστ ἐμπλήσειν ⁑

Comments on 9.242


msAim 9.283: διασταλτέον βραχ φρένας θεοί ⁑

Comments on 9.244


msAim 9.284: σημειοῦνται τινες ὅτι τὴν όλην Πελοπόννησον : οὐκ οῖδεν ὁ ποιητ Ἡσιοδ δὲ ⁑

Comments on 9.247


msAim 9.285: σημειοῦνται τινὲς οτ παρεῖται τὸ τάδε λέγων ⁑

Comments on 9.254


Scholia group: msAint

msAint 9.286: αλλ εμπεσεῖσθε ταῖς ναυσι διώκοντες ἡμὰς:

Comments on 9.235


msAint 9.287: σημειοῦνται τινὲς ἀντι τοῦ μαλερῶ πυρι ⁑

Comments on 9.242


Scholia group: msAext

msAext 9.288: φθεῖσθαι

Comments on 9.246


Scholia group: msAil

msAil 9.289: πεπωμένον

Comments on 9.245


msAil 9.290: εἰ σπουδάζεις

Comments on 9.247


msAil 9.291: εἰ προθυμεῖ

Comments on 9.247


previousnext
msA 116rmsA 117r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1