Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 122, verso

previousnext
msA 122rmsA 123r

Iliad text (25 lines)


Iliad 9.559: τῶν τότε. καί ῥα ἄνακτος ἐναντίον εἵλετο τόξον


Iliad 9.554: οἰδάνει ἐν στήθεσσι, νόον πύκα περ φρονεόντων:

Commented on by msAil 9.536, msAim 9.530


Iliad 9.555: ἤτοι ὃ μητρὶ φίλῃ Ἀλθαίῃ χωόμενος κῆρ.

Commented on by msAil 9.537


Iliad 9.558: Ἴ̈̈̈δεώ θ’. ὃς κάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ’ ἀνδρῶν

Commented on by msAil 9.539


Iliad 9.560: Φοίβου Ἀπόλλωνος : καλλισφύρου εἵνεκα νύμφης:


Iliad 9.539: ὦρσεν ἐπὶ χλούνην σῦν ἄγριον ἀργιόδοντα:

Commented on by msAint 9.532, msA 9.519, msAil 9.628


Iliad 9.561: τὴν δὲ τότ’ ἐν μεγάροισι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ


Iliad 9.562: Ἀλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον: οὕνεκ’ άρ’ αὐτῆς

Commented on by msA 9.527, msA 9.528, msAil 9.540, msAim 9.531


Iliad 9.544: πολλέων ἐκ πολίων θηρήτορας ἄνδρας ἀγείρᾱς


Iliad 9.553: ἀλλ`’ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος. ὅς τε καὶ ἄλλων


Iliad 9.556: κεῖτο παρα μνηστῇ ἀλόχῳ καλῇ Κλεοπάτρῃ .

Commented on by msA 9.526


Iliad 9.557: κούρῃ Μαρπήσσης καλλισφύρου Εὐηνί̄νης

Commented on by msAint 9.533, msAil 9.538


Iliad 9.563: μήτηρ: ἁλκυόνος πολυπενθέος οῖτον ἔχουσα

Commented on by msAil 9.541


Iliad 9.551: τόφρα δὲ Κουρήτεσσι κακῶς, ἦν. οὐδ’ ἐδύναντο

Commented on by msA 9.525


Iliad 9.552: τείχεος ἔκτοσθεν μίμνειν πολέες περ ἐόντες:


Iliad 9.550: ὄφρα μὲν οὖν Μελέαγρος ἄρηϊφίλος πολέμιζε.


Iliad 9.549: Κουρήτων τὲ μεσηγὺ καὶ Αἰτωλῶν μεγαθύμων:


Iliad 9.542: αὐτῇσιν ῥίζῃσι: καὶ αὐτοῖς ἄνθεσι μήλων:

Commented on by msA 9.521


Iliad 9.543: τὸν δ’ υἱὸς Οἰνῆος ἀπέκτεινεν Μελέαγρος .


Iliad 9.548: ἀμφὶ συὸς κεφαλῇ καὶ δέρματι λαχνήεντι

Commented on by msA 9.524


Iliad 9.541: πολλὰ δ’ ὅ γε προθέλυμνα χαμαὶ βάλε δένδρεα μακρὰ:


Iliad 9.545: καὶ κύνας. οὐ μὲν γάρ κε δάμη παύροισι βροτοῖσι.

Commented on by msAext 9.534


Iliad 9.546: τόσσος ἔην. πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβησ’ ἀλεγεινῆς:

Commented on by msA 9.522, msA 9.523


Iliad 9.547: ἡ δ`’ ἀμφ’ αὐτῷ θῆκε πολὺν κέλαδον καὶ ἀϋτὴν.


Iliad 9.540: ὃς κακὰ πολλ`’ έρδεσκεν. ἔθων Οἰνῆος ἀλωήν:

Commented on by msA 9.520, msAil 9.535, msAil 9.629, msAil 9.630, msAim 9.529


Other texts (23 passages)


Scholia group: msA

msA 9.519: ‡ ὦρσεν ἐπι: οἱ μὲν ἀναστρέφουσιν ἵν ᾗ ἐπῶρσεν οἱ δὲ ἐκδεξάμενοι χλούνην τὴν χλοὴν ἐνεκλιναν ἵνα γένηται τὸ ἑξῆς ἐπι τὴν χλούνην: οἱ μὲν τὸν ἐν τομίαν, κνώμενοι γὰρ πρὸς ταφῶ τὰ παρατρίβονται καὶ ἀγρίοτεροι γίγνονται, οἱ δὲ τὸν οἱ μὲν τὸν ἐντομίαν: κνώμενοι γὰρ πρὸς τὰ οἱ δὲ τὸν ἐν χλόῃ διάγοντα: τὸν γὰρ οἰκοτραφη σίαλόν φησιν : οἱ δὲ τὸν εἰς γῆν καταβάλλοντα τὰ φυτά: ἄλλοι δὲ τὸν ἐπι Χλούνῃ χωρίῳ οὕτω καλουμένῳ ἐνδιατρίβοντα ⁑

Comments on 9.539


msA 9.520: ὃς κακὰ πολλὰ, Ἀμμώνιος ἐν τῷ Περὶ τῶν ὑπο Πλάτωνος μετενηνεγμένων ἐξ Ομήρου δια τοῦ ξ προφέρεται ἔρεξεν . ἔθων δὲ εἰθισμένος τοῖς τόποις διατρίβειν. οἰκεία δὲ τιμωρία τῷ περι καρποὺς ἡμαρτηκότι. ψιλῶς τὸ ἔθων καθ ὅτι ἐδιδασκόμεθα καὶ ἐκ τῆς συναλιφῆς ἥ ἑ μάλιστ’ εἴωθε καὶ ἄλλως τὸ ε προ τοῦ θ οὐ δασύνεται εἰ μὴ εἴη ἀντωνυμικὸν ἐξ ἀποβολῆς τοῦ ς σέθεν έθεν τὴν γὰρ ὑπό τινων φερομένην ἔδον παραιτητέον ⁑

Comments on 9.540


msA 9.521: ἄνθεσι μήλων ὅτι μῆλα πάντα τὰ ἀκρόδρυα ἔλεγον οἱ παλαιοὶ οὐχ ὡς ἡμεῖς ἰδικῶς καὶ ὅτι εἴωθεν ἡ σὺν προθ ἐλλείπειν ⁑

Comments on 9.542


msA 9.522: τόσσος ἔην: ὅτι ἐκ τοῦ παρακολουθοῦντος σημαίνει ἀνεῖλεν. καὶ ὅτι δια πυρὸς ἔθαπτον ⁑

Comments on 9.546


msA 9.523: πυρῆς ἐπιβῆσ’ ἀντι τοῦ ἀποκτηνας καθῆναι ἐποίησεν ⁑

Comments on 9.546


msA 9.524: ἀμφὶ συὸς κεφαλῇ καὶ δέρματι, ὡς καὶ τῆς κεφαλῆς τῷ δέρματι προσεχομένης ταῦτα δὲ συνέκειτο δοθῆναι ἀρίστια τὸ πρῶτον βαλόντι τὸν σῦν: λαβὼν δὲ αὐτὰ ὁ Μελέαγρος , ἐδωρήσατο Ἀταλαντι τῇ Ϊάσου Ἀρκάδι τὸ γένος: λοχήσαντες δὲ αὐτὴν οἱ μή Τρωες τοῦ Μελεάγρου ἀφείλαντο τὰ γέρα τῆς κόρης, ἐφ ᾧ οργισθεὶς ὁ Μελέαγρος διεχρήσατο αὐτούς. λυπηθεῖσα ἐπι τοῖς ἀδελφοῖς, Ἀλθαία ἡ τοῦ Μελέαγρου μηρ , κατέφλεξε τὸν ὑπο μοιρῶν αὐτῇ δοθέντα δαλὸν. ὄν τινα συνεκτικὸν τῆς Μελεαγρου ζωῆς. ᾧ συνδιεφθάρη καὶ ὁ Μελέαγρος ⁑

Comments on 9.548


msA 9.525: οὐδε δύναντο ἐν τῇ Ἀριστοφάνους , οὐδ’ ἐθέλεσκον καὶ ἔστιν Ὁμηρικόν οὐδ’ ἔθελε προρέειν : οἱ δάνει ἐν στήθεσσι οἰδαίνεσθαι ποιεῖ ὡς μελάνει . καὶ ὅτι μὲν ἀνθρώπινον τὸ πάθος οἶδεν ἀλλὰ περὶ γίνεσθαι παραινεῖ καὶ ἡμᾶς μὲν αυτῆς ἐκτρέπει: Ἀχιλλεῖ δὲ συγγινώσκει ⁑

Comments on 9.551


msA 9.526: καλῇ Κλεοπάτρῃ Κλεοπάτρα Ἴδα καὶ Μαρπήσσης τῆς Εὐήνου θυγάτηρ γυνὴ δὲ Μελεάγρου

Comments on 9.556


msA 9.527: Ἀλκυόνην καλέεσκον ἐπώνυμον Κῆϋξ ὁ Φωσφόρου τοῦ ἀστερος, γήμας Ἀλκύονην τὴν Αἰόλου μεγά φρονήσας ἐφ ἑαυτῷ. θεὸς ἐβουλευετο νομίζεσθαι, δι ὅ περ ἥ τε γαμετηον δια παντὸς εκάλει Διά αὐτον κακεῖνος Ἥραν τὴν γυναῖκα, Ζεὺς δὲ ἀγανακτήσας, μετέβαλαν αὐτοὺς εἰς ὄρνεα χωρὶς ἀλλήλων βιοῦντα ἐκλήθη δὲ ἡμεν Ἀλκυόνη ὁ δὲ Κήυξ παρα δὲ τοῖς αἱγιαλοῖς τῆς Ἀλκυόνης τικτούσης συμβαίνει, ἐπελθόντα τὰ κύματα τὰδε ἔγγονα αυτης κατασύρειν: Ζεὺς δὲ θεασάμενος αὐτὴν κλαίουσαν κατελεήσας, ἐπέταξε τοῖς ἀνέμοις. καθ ὸν ἂν καιρὸν ἡ Ἀλκυόνη παρα τὸ ἐν αλὶ κύειν: οἱ οὖν γονεῖς ἀπο τῶν αὐτοῖς συμβεβηκότων τὴν Κλεοπάτραν : οὕτω ἑκάλουν ὡς Μέγαπένθην καὶ Εὐρυσάκη Ὀδυσσέα καὶ Νεοπτόλεμον . οὔπω γὰρ εἰδόθ’ ὁμοιΐου πτολέμοιο ἔκλαιεν οὖν τὸν ἄνδρα Ί̈δαν ὅτι αὐτην ἀνήρπασεν Ἀπόλλων ἠ ἡ μηρ Ἀλθαία ⁑

Comments on 9.562


msA 9.528: ἐπώνυμον: ἀντι τοῦ φερώνυμον καὶ ἀποσυμβεβηκότος οἰκείως κείμενον τὴν Κλεοπάτραν οὖν φησὶ παρωνύμως καὶ Ἀλκυόνην ἑκάλουν δια τὸ τὴν μρά Μάρπησσαν δίκην Ἀλκυόνος κλαῦσαι ὅτε ἀφῃρεῖτο αὐτὴν ὁ Ἀπόλλων ⁑

Comments on 9.562


Scholia group: msAim

msAim 9.529: οτ ἄλλα ἐπ άλλοις ένιοι δὲ πρόρριζα:

Comments on 9.540


msAim 9.530: οτ αντ οἰδάνειν ποιεῖ όμοιον τῷ πάντας μέν ρ’ έλπει αντ ελπίζειν ποιεῖ ⁑

Comments on 9.554


msAim 9.531: οτ οὐ τὴν Μάρπησαν αλλα τὴν Κλεοπάτραν ⁑

Comments on 9.562


Scholia group: msAint

msAint 9.532: οτ οἱ Γλωσσογραφοι τὸ έθ ἀποδιδόασιν βλάπτων ἔστι δὲ ἐξ έθους επιφοιτῶν ⁑

Comments on 9.539


msAint 9.533: τῆς ενὶ μυ θυγχηρος ⁑

Comments on 9.557


Scholia group: msAext

msAext 9.534: γὰρ κ’ ἐδα

Comments on 9.545


Scholia group: msAil

msAil 9.535: εξ έθους κατα τρέχων καὶ βλάπτων

Comments on 9.540


msAil 9.536: εῖς ύψος αίρεσθαι ποιεῖ ⁑

Comments on 9.554


msAil 9.537: μηρ Μελεάγρου

Comments on 9.555


msAil 9.538: Άρεως παῖς:

Comments on 9.557


msAil 9.539: τοῦ ϊδοῦ

Comments on 9.558


msAil 9.540: αντι τοῦ φερώνυμον ⁑

Comments on 9.562


msAil 9.541: συμφορας

Comments on 9.563


previousnext
msA 122rmsA 123r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1