Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 123, recto

previousnext
msA 122vmsA 123v

Iliad text (25 lines)


Iliad 9.586: οἵ, οἱ, κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων:

Commented on by msA 9.554, msAil 9.574


Iliad 9.587: ἀλλ`’ οὐδ’ ὧς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον:


Iliad 9.578: ἔνθά μιν ἤνωγον. τέμενος περικαλλὲς ἑλέσθαι

Commented on by msAim 9.562


Iliad 9.588: πρίν γ’ ὅτε δὴ θάλαμος πύκ’ ἐβάλλετο: τοὶ δ’ ἐπὶ πύργων

Commented on by msAil 9.575


Iliad 9.584: πολλὰ δὲ τόν γε κασίγνηται καὶ πότνια μηρ

Commented on by msA 9.553, msAim 9.563


Iliad 9.567: πόλλ`’ ἀχέουσ’ ἠρᾶτο κασιγνήτοιο φόνοιο:

Commented on by msAint 9.565, msA 9.542, msAim 9.558


Iliad 9.575: Αἰτωλῶν : πέμπον δὲ θεῶν ἱ̈ερῆας ἀρίστους

Commented on by msA 9.548


Iliad 9.582: οὐδοῦ ἒπ’ ἐμβεβαὼς ὑψηρεφέος θαλάμοιο,

Commented on by msA 9.555


Iliad 9.571: παιδὶ δόμεν θάνατον: τῆς δ’ ἠεροφοῖτις Ἐρῑνὺς

Commented on by msA 9.545, msA 9.693, msA 9.546, msAil 9.570, msAim 9.560


Iliad 9.583: σείων κολλητὰς σανίδας: γουνούμενος υἱόν:

Commented on by msA 9.552


Iliad 9.568: πολλὰ δὲ καὶ γαῖαν πολυφόρβην χερσὶν ἀλοίᾱ

Commented on by msA 9.543, msA 9.547, msAim 9.559


Iliad 9.572: ἔκλυεν ἐξ Ερέβεσφιν . ἀμείλιχον ῆτορ ἔχουσα:

Commented on by msAil 9.571, msAil 9.572


Iliad 9.569: κικλήσκουσ’ Ἀΐδην καὶ ἐπαινὴν. Περσεφόνειαν :

Commented on by msA 9.544, msAil 9.568


Iliad 9.570: πρόχνυ καθεζομένη: δεύοντο δὲ δάκρυσι κόλποι.

Commented on by msAil 9.569


Iliad 9.573: τῶν δὲ τάχ’ ἀμφι πύλας ὅμαδος καὶ δοῦπος ὀρώρει:

Commented on by msAint 9.566


Iliad 9.574: πύ´ργων βαλλομένων: τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες:

Commented on by msAim 9.561


Iliad 9.585: ἐλλίσσονθ’. ὁ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο. πολλὰ δ’ ἑταῖροι,


Iliad 9.564: κλαῖ’: ὅ τε μιν ἑκάεργος ἀνήρπασε Φοῖβος Ἀπόλλων :

Commented on by msAint 9.564, msAil 9.567, msAim 9.556


Iliad 9.566: ἐξ ἀρέων μητρὸς κεχολωμένος. ἥ ῥα θεοῖσι


Iliad 9.576: ἐξελθεῖν καὶ ἀμῦναι: ὑποσχόμενοι μέγα δῶρον:

Commented on by msA 9.549


Iliad 9.577: ὁππόθι πιότατον πεδίον Καλυδῶνος ἐραννῆς.


Iliad 9.565: τῇ ὅ γε παρκατέλεκτο: χόλον θυμαλγέα πέσσων.

Commented on by msAim 9.557


Iliad 9.579: πεντηκοντόγυον: τὸ μὲν ἥμισυ οἰνοπέδοιο.

Commented on by msA 9.550


Iliad 9.580: ἥμισυ δὲ ψιλὴν άροσιν πεδίοιο ταμέσθαι:

Commented on by msA 9.551, msAil 9.573


Iliad 9.581: πολλὰ δέ μιν. λιτάνευε γέρων ἱ̈ππηλάτα Οἰνεὺς


Other texts (34 passages)


Scholia group: msA

msA 9.542: ‡κασιγνήτοιο φόνοιο, ὡς Ἀδμήτοιο : τινὲς δὲ προπερισπῶσιν ὡς λευκοῖο ἵνα γένηται κασιγνητικοῦ: ἡ γὰρ Ἀλθαία φησὶν οὐχ ἕνα εῖχεν ἀδελφὸν: δύναται μέντοι καὶ τὸ βαρυνόμενον ἐνικὸν ἰσοδυναμεῖν τοῦ κασιγνητικοῦ, ἀδελφοὶ δὲ Ἀλθαίας Ί̈φικλος Πολυφάντης Φάνης Εὐρύπυλος Πλήξιππος ⁑

Comments on 9.567


msA 9.543: πολλὰ δὲ καὶ γαὶαν: ὅτι οἱ τοὺς χθονίους θεοὺς ἐπικαλούμενοι ταῖς χερσὶ τὴν γῆν ἐπέκρουον ⁑

Comments on 9.568


msA 9.544: κικλήσκουσ’ Ἀΐδην : ὅτι ἐπικαλεῖται μὲν τὸν Άδην καὶ τὴν Περσεφόνην ὑπακούουσι δὲ αἱ Ερινύες ὡς ὑπηρέτιδες ⁑

Comments on 9.569


msA 9.545: παιδὶ δόμεν θάνατον τῆς δ’ ἱεροφοῖτις Ἐρινύς : ὅτι αἱ Ἐρινύες ὥσπερ ὑπηρέτιδες ὑπακούουσι καὶ οὐ μάχεται τὸ κικλήσκουσ’ Ἀΐδην καὶ ἐπαινὴν Περσεφόνειαν :ἠεροφοῖτις δὲ ἡ ἐν τῷ σκότῳ φοιτῶσα αἱ πυναὶ γὰρ ἀπροοράτως ἄρχονται:

Comments on 9.571


msA 9.546: Ἐρινύς, παρ το ἐν τῇ έρα ναίειν καὶ οἰκεῖν ὅ ἐστι τῇ γῇ καταχθονία γὰρ ἡ δαίμων: ἠ οἰονεῖ ἀρανύς τις οὖσα ἡ τὰ αἴσια ἀνύουσα καὶ ἐκτελοῦσα ⁑

Comments on 9.571


msA 9.547: χερσὶν αλοία ταῖς χερσὶν ἔπληττεν ὅθεν καὶ πατραλοίας ὁ τὸν πρα τύπτῶν εὔχονται δὲ οἱ ήρωες: τοῖς μὲν οὐνίοις θεοῖς, ἄνω τας χείρας ἀνίσχοντες μεγάλ’ εὐχετόωντο ἕκαστος . τοῖς δὲ θαλασσιοις πολλὰ δὲ μρι φίλη ἡρήσατο χείρας ὁρεγνῦς εἰς θάλασσαν δῆλον ὅτι τοῖς κατχθονίοις δὲ κόπτοντες τὴν γῆν ὡς ἐνθάδε φησίν ⁑

Comments on 9.568


msA 9.548: Αἰτωλῶν : ὅτι ἐντεῦθεν Σοφοκλῆς ἐν τῷ Μελεάγρῳ τὸν χωρὸν ἀπο ϊερέων παρήγαγεν:

Comments on 9.575


msA 9.549: ἐξελθεῖν καὶ ἀμῦναι: βραχ διασταλτ ἐπι τὸ ἀμῦναι : στικτέον δὲ κατα τὸ τέλος τοῦ στίχου: ἀπο αλλης δὲ ἀρχῆς ὁππόθι πιότατον καὶ ὑποστικτέον ἐπι τὸ εραννῆς :

Comments on 9.576


msA 9.550: πεντηκοντόγυον: πεντήκοντα πλέθρων: γύη γὰρ μέτρον γῆς οἱ δὲ πεντήκοντα ζευγῶν ⁑

Comments on 9.579


msA 9.551: ἥμισυ δε ψιλην. δια τοῦ ς ψιλῆς γῆς οὕτως αἱ Ἀριστάρχου . δῆλον δὲ ὅτι ἐλλείπει ἡ ης ἵν’ ᾖ εἰς ἄροσιν ⁑

Comments on 9.580


msA 9.552: σείων: πράως κινῶν δια τὸ γῆρας, ἡ δια τὸ ἐπικίνδυνον ὡς καὶ τοῖς πολεμίοις μέσον ἦν τὸ τεῖχος κολλητὰς δὲ σανίδας , περιφραστικῶς τὰς θύρας ἀπὸ τοῦ καλῶς συνηρμόσθαι ⁑

Comments on 9.583


msA 9.553: πολλὰ δὲ τόν δε κασίγνηται κατα τὸ θηλυκὸν κασίγνηται αἱ Ἀριστάρχου ἔχει δὲ λόγον καὶ ἡ δια τοῦ ο , κατα γὰρ Ὅμηρον πλείους εἰσὶν ἀδελφοὶ, τῷ Μελεάγρῳ οὐ γαρ ἔτ’ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν, οὐδ ὰρ ἔτ’ αὐτὸς ἔη θάνε δὲ ξανθὸς Μελέαγρος . καὶ συλληπτικῶς μετὰ τῶν ἀρσένων καὶ τὰς ἀδελφὰς ἀκουστέον Γὸργην καὶ Δηϊάνειραν ⁑

Comments on 9.584


msA 9.554: οἵ οἱ κεδνότατοι: ὅτι σωφρονέστατοι. ὁ δε Σιμωνίδης κεδνοὺς τοὺς φίλους ⁑

Comments on 9.586


msA 9.555: οὐδοῦ ἐπ’ ἐμβεβαώς: εἴτε ἓν μέρος λόγου ἐπεμβεβαῶς , ὡς ἐμμεμαώς εἴτε τῇ ὀδοῦ γενικῇ συνάπτεται. οὐ δύναται ἀναστρέφεσθαι συνείληπται γάρ ⁑

Comments on 9.582


Scholia group: msAim

msAim 9.556: γράφεται ανήρπα

Comments on 9.564


msAim 9.557: πεπαίνων παρηγορῶν συνέχων:

Comments on 9.565


msAim 9.558: οτ ελλείπει ἡ περὶ δύναται δὲ καὶ ενος καὶ πλειόνων ἀδελφῶν

Comments on 9.567


msAim 9.559: ταῖς χερσίν ἔπλοτυταν

Comments on 9.568


msAim 9.560: γράφεται καὶ ἱεροφοιτος ἡ δια τοῦ σκότους ερχομένου:

Comments on 9.571


msAim 9.561: ουτ Αρισταρχ ἐλίσσοντο δι ενος λ

Comments on 9.574


msAim 9.562: οτ συντελικως ελέσθαι:

Comments on 9.578


msAim 9.563: ουτ κασίγνηται θηλυκως: ἔχει δὲ λόγον καὶ ἡ δια τοῦ ο ⁑

Comments on 9.584


Scholia group: msAint

msAint 9.564: Αρισταρχ κλαιε ὅ μιν ὅτι αυτήν:

Comments on 9.564


msAint 9.565: ουτ Ἄρισταρχ τοῦ αδελφικοῦ

Comments on 9.567


msAint 9.566: δοῦπος πα τὸ δέος ἐμποιεῖν ⁑

Comments on 9.573


Scholia group: msAil

msAil 9.567: ουτ Ζηνοδ χρονικως

Comments on 9.564


msAil 9.568: φοβερὰν

Comments on 9.569


msAil 9.569: εκγόντα

Comments on 9.570


msAil 9.570: ἀόρατος

Comments on 9.571


msAil 9.571: ἐκ τοῦ σκότους

Comments on 9.572


msAil 9.572: απεινὸς σκηλος

Comments on 9.572


msAil 9.573: τήν άδενδρον χωραν:

Comments on 9.580


msAil 9.574: πρὸς φιλέστατοι:

Comments on 9.586


msAil 9.575: συχνῶς ὲπιμελῶς:

Comments on 9.588


previousnext
msA 122vmsA 123v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1