Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 131, recto

previousnext
msA 130vmsA 131v

Iliad text (25 lines)


Iliad 10.252: ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε: παρωίχηκεν δὲ πλέω νὺξ:

Commented on by msA 10.2500, msA 10.2501, msAim 10.2519


Iliad 10.253: τῶν δύο μοιράων. τριτάτη δ έτι μοῖρα λέλειπται:

Commented on by msA 10.2502


Iliad 10.254: ὡς εἰπόνθ’ ὅπλοισιν ἐνὶ δεινοῖσιν ἐδύτην:


Iliad 10.255: Τυδείδῃ μὲν δῶκε μενεπτόλεμος Θρασυμήδης :


Iliad 10.256: φάσγανον ἄμφηκες. τὸ δ’ ἑὸν παρὰ νηῒ λέλειπτο.

Commented on by msAint 10.2515


Iliad 10.257: καὶ σάκος. ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῇφιν ἔθηκε


Iliad 10.258: ταυρείην. ἄφαλόν τε καὶ ἄλλοφον: ἥ τε καταῖτυξ

Commented on by msAint 10.2516, msA 10.2503, msA 10.2504, msA 10.2505


Iliad 10.259: κέκληται. ῥύεται δὲ κάρη θαλερῶν αἰζηῶν:


Iliad 10.260: Μηριόνης δ’ Ὀδυσῆϊ δίδου βιὸν. ἠδε φαρέτρην.


Iliad 10.261: καὶ ξίφος. ἀμφὶ δέ οἱ κυνέην κεφαλῇφιν ἔθηκε


Iliad 10.262: ῥινοῦ ποιητὴν : πολέσιν δ’ ἔντοσθεν ϊμᾶσιν

Commented on by msAint 10.2517


Iliad 10.263: ἐντέτατο στερεῶς. ἔκτοσθε δὲ λευκοὶ ὀδόντες


Iliad 10.264: ἀργιόδοντος ὑὸς θαμέες ἔχον ἔνθα καὶ ἔνθα


Iliad 10.265: εὖ καὶ ἐπισταμένως. μέσση δ’ ἐνὶ πῖλος ἀρήρει:

Commented on by msA 10.2506, msA 10.2507, msAim 10.2514


Iliad 10.266: τήν ῥά ποτ’ ἐξ Ἑλεῶνος . Ἀμύντορος Ὀρμενίδᾱο

Commented on by msAint 10.2518, msA 10.2508


Iliad 10.267: ἐξέλετ’ Αὐτόλυκος . πυκινὸν δόμον ἀντιτορήσᾱς:

Commented on by msA 10.2509


Iliad 10.268: Σκάνδειαν δ’ ἄρα δῶκε Κυθηρίῳ Ἀμφιδάμαντι :

Commented on by msA 10.2510


Iliad 10.269: Ἀμφιδάμας δὲ Μόλῳ δῶκε ξεινήϊον εἶναι:


Iliad 10.270: αὐτὰρ ὃ Μηριόνῃ δῶκεν ᾧ παιδὶ φορῆναι:


Iliad 10.271: δὴ τότ’ Ὀδυσσῆος πύκασεν κάρη ἀμφιτεθεῖσα:


Iliad 10.272: τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν ἐνὶ δεινοῖσιν ἐδύτην.


Iliad 10.273: βάν ῥ’ ἰ̈έναι: λιπέτην δὲ κατ’ αὐτόθι πάντας ἀρίστους:

Commented on by msA 10.2511


Iliad 10.274: τοῖσι δὲ δεξιὸν ῆκεν ἐρῳδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο

Commented on by msA 10.2512


Iliad 10.275: Παλλὰς Ἀθηναίη . τοὶ δ` οὐκ ἴ̈δον ὀφθαλμοῖσι

Commented on by msA 10.2513


Iliad 10.276: νύκτα δι’ ὀρφναίην. ἀλλὰ κλάγξαντος ἄκουσαν:


Other texts (22 passages)


Scholia group: msA

msA 10.2500: ‡ ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε διὰ τὸ πολυθρύλλητον ζήτημα καὶ τὰς γεγονυίας ἀποδόσεις: γράφεται καὶ οὕτως, ἄστρα δὲ δὴ προβέβηκε τῶν δύο μοιράων, παροίχωκεν δὲ πλέω νὺξ, τριτάτη δ ετι μοῖρα λέλειπται : τριφύλακος γὰρ ἦν καθ Ὅμηρον ἡ νύξ. καὶ ἐν ἄλλοις. ἔσσεται ἠῶς ἢ δείλης ῆ μέσον ῆμαρ οὕτως καὶ Δωρόθεος ἐν τριακοστῷ πρώτῳ τῆς Ἀττικῆς λέξεως ἀξιοῖ γράφειν τὴν μὲν πρώτην δια τῆς οι διφθόγγου: τὴν δὲ δευτέραν διὰ τοῦ ω παροίχωκεν ἀποτεινόμενος: πολλὰ πρὸς Ἀριστὸνικον καὶ Τρύφωνα ἄλλως γράφοντας ἐπιδείξας τὸ οἴχωκεν Ϊακόν . οὕτως δὲ καὶ Ἀπολλώνιος ὁ τεχνικὸς οἶδε τὴν γραφήν ⁑

Comments on 10.252


msA 10.2501: ἄστρον ἐστιν ἀστέρων συμφόρημα ὡς Ὠρίων Ὁφιοῦχος . ἀστηρ δὲ ὡς ὅταν λέγωμεν Ἀφροδίτης ἀστὴρ ἡ Διός :

Comments on 10.252


msA 10.2503: ταυρείην ἄφαλόν τε, ἡ διπλῆ, ὅτι κυνέην μὲν καταχρηστικῶς τὴν ἐκ ταυρείου δέρματος: ἄφαλον δὲ καὶ ἅλοφον κατ επιτήδευσιν ἵνα λανθάνοιλανθάνῃ. φάλοι γὰρ τὰ ἐπι τῶν περικεφαλαιων. λαμπρὰ ασπιδίσκια: λόφοι δὲ αἱ τριχώσεις:

Comments on 10.258


msA 10.2505: καταῖτυξ εἶδος περι κεφαλαίας ἀπο τοῦ κάτω τεύχεσθαι καὶ μὴ ἔχειν λόφον. ἀλλὰ κοίλην εἶναι. ἡ καταίτυξ προπερισπᾶται. πάντα τὰ εἰς υξ συστέλλει τὸ υ , τὰ μέντοι δια τοῦ κ κλινόμενα. ἐνίοτε ἐκτείνει τὸ υ τῶ γὰρ κήρυκι Ἠπίτυκι συνέσταλται δια τὸ μέτρον ⁑

Comments on 10.258


msA 10.2506: εὐ καὶ ἐπισταμένως : ὅτι τὸ κοινὸν καὶ συμβεβηκὸς ταῖς περικεφαλαίαις εἰπόντος τοῦ ποιητοῦ ζωγράφοι καὶ πλάσται πίλιον ἐπέθεσαν τῷ Ὀδυσσεῖ ⁑

Comments on 10.265


msA 10.2507: μέσση δ’ ἐνι πῖλος: καὶ τοῦτῳ ὁμοίως τῷ προκειμένῳ ἀναγνωστέον ⁑

Comments on 10.265


msA 10.2508: τήν ῥα ποτ’ ἐξ Ελεῶνος : εἰσὶν οἳ ψιλοῦσιν. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης φησὶ δασύνεσθαι: ἔστι δὲ τινὰ ἃ ἱστορία τοπικῇ κατέχεται οὕτως οὖν καὶ ἐπι τούτου: ἱστορούσι γὰρ οὕτως δασέως τὴν πο λέγεσθαι πῶς οὖν ἐν τῷ ψιλῶς ἀνέγνωμεν, οἵ τ’ Ἐλεῶν εἶχον φασὶ γὰρ κανταῦθα τὴν Βοιωτιατικὴν εἶναι πο ⁑

Comments on 10.266


msA 10.2509: Αὐτόλυκος : ὁ Ἑρμοῦ υἱός κλεπτίστατ ἀνων ⁑

Comments on 10.267


msA 10.2510: Σκάνδειαν δ’ ἄρα ὅτι ούτως εἶπεν ἀντι τοῦ εἰς Σκάνδειαν ἀπέστειλεν ὡς πεύθετο γὰρ Κύπρον δέ ἀντι τοῦ εἰς Κύπρον ἠκούετο, δια τὸ διαγγέλλεσθαι ἐκ τόπου εἰς τόπον: Σκάνδεια δὲ πόλις μάτειον Κυθήρων , ἀγνοήσαντες δὲ τινὲς τὸ ὄνομα ἐνόμισαν εἶδος περικεφαλαίας τὴν σκάνδειαν ὡ στεφάνην. Κύθηρα δὲ νῆσος τῆς Λακωνικῆς ἐν ῇ λαμπρῶς τιμᾶται Ἀφροδίτ δι ὃ καὶ Κυθέρεια ἐπιθετικῶς ἡ θεός ⁑

Comments on 10.268


msA 10.2511: κατ αυτόθι: φασὶ παρέλκειν τὴν κατὰ . κατ αυτόθι δι’ ὃ φυλάσσειν τὸν αυτὸν τόνον, κὰν μὴ παρέλκη δὲ συντάσσηται δὲ τῷ λιπέτην , οὐ δύναται ἀναστρέφεσθαι κατα δύο τρόπους: καὶ ἐπεὶ συνήλειπται καὶ ἐπεὶ μεταξὺ πέπτωκεν ὁ δέ σύνδεσμος ⁑

Comments on 10.273


msA 10.2513: τοὶ δ’ οὐκ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν: ὅτι καὶ αὐτοὶ ὑπὸπολεμίων ἔμελλον οὐχ ὁραθέντες τὰ βουλεύματα αυτῶν παρα Δόλωνος ἀκούειν: ἄλλως δὲ, ὅτι οὐκ αἴσιος ὁ ερωδιὸς ὁερώμενος ὑπὸ τῶν εἰς ἐνεδραν ἀπιόντων ⁑

Comments on 10.275


Scholia group: msAim

msAim 10.2514: καὶ τουτ ὁμοίως τῷ προκειμένω αναγνωστε ⁑

Comments on 10.265


Scholia group: msAint

msAint 10.2515: τὸ ἑξῆς φάσγανον ἄμφι κ’ καὶ σάκος τὰ δὲ ἄλλα δια μέσου :

Comments on 10.256


msAint 10.2516: Αρισαρχ άλοφον :

Comments on 10.258


msAint 10.2517: προστολαθεῖν τὴν περὶ κεφαλ

Comments on 10.262


msAint 10.2518: ὅτι ομώνυμος ουτ τῶ τοῦ Φοίνικος πατρι βοιωτός ⁑

Comments on 10.266


Scholia group: msAim

msAim 10.2519: Ἀρισταρχ παρῴχωκεν

Comments on 10.252


Scholia group: msAil

msAil 10.2530: ϊσχυρον

Comments on 10.267@πυκινὸν


msAil 10.2531: διωρύξας διαντρήσας :

Comments on 10.267@ἀντιτορήσᾱς


msAil 10.2533: εσκέπασεν:

Comments on 10.271@πύκασεν


msAil 10.2534: παρ’

Comments on 10.273@κατ’


msAil 10.2535: εῖδος ὀρνέον

Comments on 10.274@ἐρωδιὸν


previousnext
msA 130vmsA 131v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1