Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 139, verso

previousnext
msA 139rmsA 140r

Iliad text (25 lines)


Iliad 11.101: αὐτὰρ ὁ βή ρ’ Ἶ̈̈̈σόν τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων

Commented on by msA 11.50, msA 11.51


Iliad 11.102: υἷε δύω Πριάμοιο : νόθον καὶ γνήσιον. ἄμφω

Commented on by msA 11.52


Iliad 11.103: εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας. ὁ μὲν νόθος ἡνιόχευεν.

Commented on by msAim 11.12


Iliad 11.104: Ἄντιφος αὖ παρέβασκε περικλυτὸς, ὥ ποτ’ Ἀχιλλεὺς

Commented on by msA 11.53, msAim 11.13


Iliad 11.105: Ἴ̈δης ἐν κνημοῖσι δίδη μόσχοισι λύγοισι

Commented on by msA 11.54


Iliad 11.106: ποιμαίνοντ’ ἐπ’ όεσσι λαβὼν: καὶ ἔλυσεν ἀποίνων:

Commented on by msA 11.55


Iliad 11.107: δὴ τότε γ’ Ἀτρείδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων :


Iliad 11.108: τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο κατα στῆθος βάλε δουρὶ,


Iliad 11.109: Ἄντιφον αὖ παρὰ οὖς, ἔλασε ξίφει, ἐκ δ’ έβαλ’ ἵ̈̈ππων:

Commented on by msA 11.56


Iliad 11.110: σπερχόμενος δ’ ἀπὸ τοῖϊν ἐσύλα τεύχεα καλὰ:


Iliad 11.111: γινώσκων καὶ γάρ σφε πάρος παρα νηυσὶ θοῇσιν

Commented on by msA 11.57


Iliad 11.112: εἶδεν. ὅτ’ ἐξ Ἴδής ἄγαγεν πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς :


Iliad 11.113: ὡς δὲ λέων. ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα


Iliad 11.114: ῥηϊδίως συνέαξε. λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν.


Iliad 11.115: ἐλθὼν εἰς εὐνὴν. ἁπαλόν τέ σφ’ ῆτορ ἀπηύρα:,

Commented on by msAim 11.14


Iliad 11.116: ἣ δ’ εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδὸν. οὐ δύναταί σφι

Commented on by msA 11.58


Iliad 11.117: χραισμεῖν. αὐτὴν γάρ μιν ὑπο τρόμος αἰνὸς ϊκάνει.


Iliad 11.118: καρπαλίμως δ’ ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην.


Iliad 11.119: σπεύδουσ’. ἱ̈δρώουσα. κραταιοῦ θηρὸς ὑφ’ ὁρμῆς.

Commented on by msA 11.59


Iliad 11.120: ὡς ἄρα τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον


Iliad 11.121: Τρώων . ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑπ’ Ἀργείοισι φέβοντο:

Commented on by msA 11.60


Iliad 11.122: αὐτὰρ ὃ Πείσανδρόν τε καὶ Ἱ̈ππόλοχον μενεχάρμην

Commented on by msAim 11.15


Iliad 11.123: υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος. ὅς ῥα μάλιστα


Iliad 11.124: χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος: ἀγλαὰ δῶρα.

Commented on by msA 11.61


Iliad 11.125: οὐκ εἴασχ’ Ἑλένην δόμεναι ξανθῷ Μενελά̄ῳ :


Other texts (25 passages)


Scholia group: msAil

msAil 11.51: παραβάτης ην:

Comments on 11.104@παρέβασκε


msAil 11.53: ἐν τοῖς τραχέσι τόποις

Comments on 11.105@κνημοῖσι


msAil 11.54: εδησεν:

Comments on 11.105@δίδη


msAil 11.55: ἀπαλοῖς:

Comments on 11.105@μόσχοισι


msAil 11.56: φυτῶ τινὶ ὃ ἡμεῖς κύτινον καλοῦμεν

Comments on 11.105@λύγοισι


msAil 11.57: λυτρα δεξάμε ἀπέδωκεν:

Comments on 11.106@ἔλυσεν-ἀποίνων


msAil 11.58: επληξε

Comments on 11.109@ἔλασε


msAil 11.59: σπεύδων

Comments on 11.110@σπερχόμενος


msAil 11.61: γνωρίζων

Comments on 11.111@γινώσκων


msAil 11.63: δρυμῶνας

Comments on 11.118@δρυμὰ


msAil 11.64: υπμένοντ τὴν μάχην πολεμικήν:

Comments on 11.122@μενεχάρμην


msAil 11.65: λ ἡ παρα

Comments on 11.124@Ἀλεξάνδροιο


Scholia group: msAim

msAim 11.13: εν αλλω ὅν ποτ’ Ἀχιλλεύς ⁑

Comments on 11.104


msAim 11.15: Ζηνοδ γράφει κακόφρονος εὐτελῶς ⁑

Comments on 11.122


Scholia group: msA

msA 11.50: αὐτὰρ ὃ βή ρ’ ῀Ϊσον τε: Ζηνόδοτος ἔξω τοῦ ρ βῆ ῀Ϊσον μὴ ἐνφέρεσθαι δὲ φησὶν ὁ Ἀρίσταρχος νῦν ἐν τοῖς Ποσεὶδίππου ἐπι γράμμασι τὸν Βήρισον , ἀλλ’ ἐν τῷ λεγομένῳ σωρῷ εὑρεῖν, εὔλογον δὲ φησὶν ἐξελεγχόμενον αὐτὸν ἀπαλεῖψαι ⁑

Comments on 11.101


msA 11.51: αὐτὰρ ὅ βή ρ’ Ϊσόν τε κατα διάστασιν ἐστι βή ρα εῖτα Ἰσόν τε καὶ Ἄντιφον . τὸ μέντοι ἐπιφερόμενον ἐν τῇ συντάξει ἐν μετοχῇ ὀφείλει κατακλείεσθαι ἐξεναρίζων ὡς δείκνυται ἐν τῷ περι συντάξεων ⁑

Comments on 11.101


msA 11.53: Ἄντιβος ἆν παρέβασκε: ὅτι Ζηνόδοτ γράφει ὅν ποτ’ Ἀχιλλεύς . μήποτε δὲ πεπλάνηται γεγραμμένου τοῦ ο ὑπ αρχαϊκῆς σημασίας ἀντι τοῦ ω προσθεὶς τὸ ν . ἔστι γὰρ περιδυεῖν ὁ λόγος, δι ὃ καὶ ἐπιφέρει, καὶ γάρ σφε πάρος παρα νηυσὶ . καὶ ὅτι οἱ μαχόμενοι παραβάται ἦσαν ⁑

Comments on 11.104


msA 11.54: δίδη μόσχοισι λύγοισι. ἐδέσμευσε ταῖς νέαις καὶ ἀπαλαῖς λύγοις καὶ βλαστήμασι λύγος δὲ ἱμαντῶδες τί φυτὸν καὶ ἁπαλὸν ὃ καὶ οἷσον καλοῦσιν ἐξ οὗ καὶ τὸ οἰσόκαρπον τινὲς δὲ αὐτὸ καὶ ἄγνον καλοῦσιν, ὁ γὰρ τούτου καρπὸς ἐσθιόμενος ἀφανιστικός ἐστι τῆς γονῆς: καὶ οἱ ϊερεῖς δὲ τοῦ φυτοῦ τούτου τὰς κόμας τῇ ἑαυτῶν κλίνῃ ὑποτιθέασιν ὡς φυσικήν τινα δύναμιν ἔχοντα πρὸς ἁγνείαν. δι ὃ καὶ ἄγνος ἐκλήθη ⁑

Comments on 11.105


msA 11.55: ποιμαίνοντ’ ἐπ όεσσι, ὅτι τὸ πλῆρες ποιμαίνοντε . Ζηνόδοτος δὲ ἕοικε δέχεσθαι ποιμαίνοντα καὶ γὰρ ὅν ποτε γράφει

Comments on 11.106


msA 11.56: Ἄντιφον αὖ παρα οὗς ὅτι ἐπανείληφεν τὸ ὄνομα. δια τὸ προειρηκεναι δύο καὶ προς τὸ πρότερον ἀπήντησεν ἵνα σαφηνίσῃ κατά τινα τόπον ἑκάτερος ἐπλήγη ⁑

Comments on 11.109


msA 11.57: γινώσκων καὶ γάρ σφε: ὅτι σφε ἀντι τοῦ αὐτοὺς καὶ οὐκ έστι περι ἑνὸς ὁ λόγος, ἡ δὲ ἀναφορὰ προς Ζηνόδοτον ⁑

Comments on 11.111


msA 11.58: ἡ δ’ εἴπερ τε. ὅτι δύναται ἑκατέρως ἀναγινώσκεσθαι. καὶ κατα διαστολὴν τύχῃσι καὶ τετύχῃσι ὡς λελάχωσι ⁑

Comments on 11.116


msA 11.59: σπεύδουσ’ ἰδρώουσα : ἐπι τὸ σπεύδουσα βραχὺ διασταλτέον μᾶλλον γὰρ ἐμφαίνει ⁑

Comments on 11.119


msA 11.60: Τρώων ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑπ Αργείοισι φέβοντο: ὅτι ἀντι τοῦ ὑπ Αργείων πάλιν δὲ τὸ φέβοντο ἀντι τοῦ ἔφευγον ⁑

Comments on 11.121


msA 11.61: χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο : ἐπὶ προς τὸ σημαινόμενόν ἐστι τὸ λεγόμενον χρύσᾶ δῶρα δύναται βραχὺ διασταλῆναι ἤτοι ἐπι τὸ χρυσὸν ἢ ἐπι το δεδεγμενος ⁑

Comments on 11.124


previousnext
msA 139rmsA 140r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1