Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 14, recto

previousnext
msA 13vmsA 14v

Iliad text (25 lines)


Iliad 1.101: ἠτοι ὅ γ’ ὣς εἰπὼν κατὰρ ἕζετο: τοῖσι δ’ ἀνέστη


Iliad 1.102: ἥρως Ἀτρείδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων


Iliad 1.103: ἀχνύμενος: μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι

Commented on by msA 1.116, msAim 1.136


Iliad 1.104: πίμπλαντ’: ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην:


Iliad 1.105: Κάλχαντα πρώτιστα κὰκ’ ὀσσόμενος προσέειπε:

Commented on by msA 1.117, msAil 1.357, msAil 1.358


Iliad 1.106: μάντι κακῶν: οὐ πώ ποτε μοι τὸ κρήγυον εἶπες:

Commented on by msA 1.118, msA 1.119, msA 1.120, msA 1.121, msA 1.123, msAext 1.135, msAil 1.359, msAim 1.137


Iliad 1.107: αἰεί τοι τὰ κάκ’ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι:


Iliad 1.108: ἐσθλὸν δ’ οὐδέ τί πω εἶπες ἔπος οὐδ’ ἐτέλεσσας:

Commented on by msA 1.122


Iliad 1.109: καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπροπέων ἀγορεύεις

Commented on by msAil 1.360


Iliad 1.110: ὡς δὴ τοῦδ’ ἕνεκά σφιν ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει:

Commented on by msA 1.124, msAil 1.361


Iliad 1.111: οὕνεκ’ ἐγὼ κούρης Χρυσηΐδος ἀγλὰ’ ἄποινα

Commented on by msAim 1.138


Iliad 1.112: οὐκ έθελον δέξασθαι. ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν


Iliad 1.113: οἴκοι ἔχειν: καὶ γάρ ῥα Κλυταιμν̈ήστρης προβέβουλα

Commented on by msA 1.125, msA 1.126, msAil 1.362, msAil 1.363


Iliad 1.114: κουριδίης ἀλόχου. ἐπεὶ οὔ ἑθέν ἐστι χερείων.

Commented on by msA 1.127, msA 1.128


Iliad 1.115: οὐ δέμας. οὐδὲ φυὴν: οὔτ’ ὰρ φρένας οὐτέ τι ἔργα:

Commented on by msA 1.129, msAil 1.364, msAil 1.365


Iliad 1.116: ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν εἰ τό γ’ ἄμεινον:

Commented on by msAint 1.142, msAil 1.366, msAim 1.139


Iliad 1.117: βούλομ’ ἐγὼ λαὸν σόον ἔμμεναι ἠ ἀπολέσθαι:

Commented on by msA 1.130, msA 1.131


Iliad 1.118: αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ’ ἑτοιμάσατ’. ὄφρα μὴ οἶος

Commented on by msAil 1.367, msAil 1.368


Iliad 1.119: Ἀργείων ἀγέραστος ἔω: ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε:

Commented on by msAil 1.369


Iliad 1.120: λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ:

Commented on by msA 1.132, msA 1.133, msAil 1.370, msAil 1.371, msAil 1.372


Iliad 1.121: τὸνδ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς :


Iliad 1.122: Ἀτρείδη κύδιστε φιλοκτεανώτατε πάντων:

Commented on by msAil 1.373


Iliad 1.123: πῶς τάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοί :


Iliad 1.124: οὐδέ τί πω ἴ̈δμεν ξυνήϊα κείμενα πολλά:

Commented on by msA 1.134, msAil 1.374


Iliad 1.125: ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν. τὰ δέδασται:

Commented on by msAil 1.375, msAil 1.376


Other texts (29 passages)


Scholia group: msA

msA 1.116: φρένες αμφιμέλαιναι ἡ ἀμφὶ προς τὸ πίμπλαντο ἀπὸ τῆς τῶν ὑδάτων μεταφορᾶς εἰσὶ δὲ τῶν εντοσθίων αἱ φρένες πλευρὰς ὑφ ῆπαρ καὶ φρένας , ἤδη δὲ οἱ νεώτεροι μελαίνας τὰς φρένας φασίν:

Comments on 1.103


msA 1.117: Κάλχαντα πρώτιστα ὅτι ἀπο τῶν ὄσσων κακῶς ὑπιδόμενος οὐκ απὸ τῆς ὄσσης τῆς φωνῆς κακολογήσας: οὐ γὰρ χρηται Ὅμηρος τῇ ὅσσῃ ψιλῶς ἐπι τῆς φωνῆς μᾶλλον δὲ ἐπι τῆς θείας κληδόνος⁑

Comments on 1.105


msA 1.118: ὅτι ἄπαξ εἴρηται τὸ κρήγυον καὶ οὐκ έστιν ἀληθὲς ἀλλα αγαθ ἀντιδιαστέλλει γοὖν ἐπι τὸ αἰεί τοι τα κακ’ εστι φίλα ⁑

Comments on 1.106


msA 1.119: μάντι κακῶν συντείνει τοῦτο εἰς τὸ δεκα ἔτη μαντεύσασθαι αὐτὸν ἐν Αὐλίδι τὸν πόλεμον ὅσον ἀπο τοῦ συμβολου τῶν στρουθῶν:

Comments on 1.106


msA 1.130: βούλομ’ ἐγω λαὸν σόον ὅτι Ζηνόδοτος αὐτὸν ἠθέτηκεν ὡς τῆς διανοιας εὐήθους ούσης, οὐ δεῖ δὲ αὐτὸν ἰδίᾳ προφέρεσθαι ἀλλα συνάπτειν τοῖς ἄνω ἐν ἤθει γὰρ λέγεται⁑

Comments on 1.117


msA 1.132: λεύσσετε γὰρ πάντες ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ συν τῷ ϊ τὸ ἄλλη καὶ ἐστιν ἄλλοσε ὥσπερ τὸ πάντῃ ὁ γὰρ νοῦς τῶν λεγομένων τοιοῦτος ἐμοὶ δὲ γέρας παρασκευάσατε ὅπως μὴ ὑπολειφθῶ ἀγέραστος ἐν τοῖς Ἕλλησι ὁρατε γὰρ δή μου τὸ γέρας ἀλλαχόσσε ἀπερχόμενον. θαυμάσειε δ’ ἄν τις Πτολεμαίου τοῦ Ὀροάνδου τὴν ἀπειρίαν ἐν γὰρ τῷ τρίτῳ τῶν Ομηρικῶν ὑποδειγμάτων παραδεικνὺς ὅτι ἀντι τοῦ ἑτέρου τῷ ἄλλῳ ἐσθ’ ὄπῃ καταχρῆται Ὅμηρος , καὶ τοῦτο φερων ἐντέθεικε τὸ μαρτύριον: λεύσσετε γὰρ ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ ὡς ἐκεῖνο: πῦρ ἕτερον μὲν ὑπ’ αἰθούσῆς εὐεργεος αὐλῆς, ἄλλο δ’ ἐνι προδόμῳ , καὶ ὅς χ’ ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνι φρεσιν ἄλλο δὲ εἴπη , ἁπλῶς δ’ ἕοικε νοῦς ὑγιῆς μὴ ὑποφαίνεσθαι δια τῆς ἐκδοχῆς ταύτης καὶ εἴη ἂν τὸ παρόραμα οὐκ επιστήσαντος αὐτοῦ τοῖς παραδειγμασιν⁑

Comments on 1.120


msA 1.134: οὐδέ τι πω ἴ¨δμεν ξυνήϊα τινὲς ἐπὶ τὸ κείμενα στίζουσι καὶ τὸ πολλά τοῖς ἑξῆς συνάπτουσι κακῶς, ξυνὸν δὲ ξύνειον ὡς κοινὸν κοινειον : καὶ διαίρεσις Ἰωνικὴ ξυνήϊον ⁑

Comments on 1.124


Scholia group: msAim

msAim 1.136: αἱ ἐν βάθει κείμεναι ἣ τεταραγμέναι δια τὴν οργήν⁑

Comments on 1.103


msAim 1.138: ὅτι ελλείπει ἡ περι πρόθεσις

Comments on 1.111


msAim 1.139: στηκτέον ἐπι τὸ άμεινον ψυχροι γὰρ οἱ επι τὸ παλιν στίζοντες⁑

Comments on 1.116


Scholia group: msAint

msAint 1.141: ὅτι αμφοτεροι εις τὴν Ὀδύσσειαν μετάκεινται οὐκ ορθῶς

Comments on 1.103-1.104


msAint 1.142: τὸ ως ὁπότε σημαντικόν ἐστι τοῦ όμως περισπαται

Comments on 1.116


Scholia group: msAil

msAil 1.357: προ πάντων

Comments on 1.105


msAil 1.358: δεινὸν καὶ ορίλον ὑποβλεψάμενος

Comments on 1.105


msAil 1.359: τὸ ἀγαθον

Comments on 1.106


msAil 1.360: μαντευόμενος

Comments on 1.109


msAil 1.361: αὑτοῖς τοῖς ἕλλησι

Comments on 1.110


msAil 1.363: προκέκριξ προτιμῶ⁑

Comments on 1.113


msAil 1.364: τὸ σῶμα

Comments on 1.115


msAil 1.365: ουδε τὴν εὐφυΐαν

Comments on 1.115


msAil 1.366: όμως

Comments on 1.116


msAil 1.367: τιμὴν

Comments on 1.118


msAil 1.368: ευθέως

Comments on 1.118


msAil 1.369: οὐδε γὰρ πρέπει

Comments on 1.119


msAil 1.371: αποκοπη τοῦ ότι μου

Comments on 1.120


msAil 1.372: ἀλλαχοῦ:

Comments on 1.120


msAil 1.373: φιλοχριματῶτατε:

Comments on 1.122


msAil 1.376: ταῦτα μεμέρισται:

Comments on 1.125


Scholia group: msAext

msAext 1.135: ση ὅτι τὸ κρήγυον απαξ:

Comments on 1.106


previousnext
msA 13vmsA 14v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1