Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 151, recto

previousnext
msA 150vmsA 151v

Iliad text (25 lines)


Iliad 11.678: πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας: τόσα πώεα οἰῶν.

Commented on by msA 11.250


Iliad 11.679: τόσσα συῶν συβόσια. τόσ’ αἰπόλια πλατέ’ αἰγῶν:


Iliad 11.680: ἵ̈ππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα


Iliad 11.681: πάσας θηλείας: πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν:


Iliad 11.682: καὶ τά μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον εἴσω


Iliad 11.683: ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ: γεγήθει δὲ φρένα Νηλεὺς :

Commented on by msA 11.251


Iliad 11.684: οὕνεκά μοι τύχε πολλὰ, νέῳ πόλεμον δὲ κιόντι:

Commented on by msAint 11.39


Iliad 11.685: κήρυκες δ’ ἐλίγαινον: ἅμ’ ἠοῖ φαινομένηφι

Commented on by msA 11.253


Iliad 11.686: τοὺς, ί̈μεν. οἷσι, χρέως ὠφείλετ’ ἐν Ἥλιδι δίῃ:

Commented on by msAint 11.40, msA 11.254, msA 11.255, msAext 11.15


Iliad 11.687: οἳ δὲ συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες,


Iliad 11.688: δαίτρευον: πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον.

Commented on by msAint 11.41, msA 11.256, msA 11.257, msAim 11.82


Iliad 11.689: ὡς ἡμεῖς παῦροι, κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν.

Commented on by msAint 11.42, msAim 11.83


Iliad 11.690: ἐλθὼν γάρ ῥ’ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη

Commented on by msA 11.259


Iliad 11.691: τῶν προτέρων ἐτέων: κατὰ δ’ ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι:


Iliad 11.692: δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος υἱέες ῆμεν:

Commented on by msA 11.258, msA 11.260


Iliad 11.693: τῶν οἶος λιπόμην. οἱ δ’ ἄλλοι πάντες ὄλοντο:


Iliad 11.694: ταῦθ’ ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες.

Commented on by msA 11.261


Iliad 11.695: ἡμέας ὑβρίζοντες, ἀτάσθαλα μηχανόωντο:


Iliad 11.696: ἐκ δ’ ὁ γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶϋ μέγ’ οἰῶν


Iliad 11.697: εἵλετο κρινάμενος τριηκόσι’: ἠδὲ νομῆας:

Commented on by msAint 11.43


Iliad 11.698: καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ’ ὀφείλετ’ ἐν Ἥλιδι δίῃ.


Iliad 11.699: τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν

Commented on by msAint 11.44, msA 11.262


Iliad 11.700: ἐλθόντες μετ’ άεθλα. περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον

Commented on by msA 11.252


Iliad 11.701: θεύσεσθαι: τοὺς δ’ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας


Iliad 11.702: κάσχεθε, τὸν δ’ ἐλατῆρ’ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων:

Commented on by msAint 11.45


Other texts (25 passages)


Scholia group: msAext

msAext 11.15: χρέως

Comments on 11.686


Scholia group: msAint

msAint 11.39: διασταλτέον επι το πολλὰ προς τὸ σαφεστερον ⁑

Comments on 11.684


msAint 11.40: ουτ Ἀρίσταρχ χρεῶς

Comments on 11.686


msAint 11.41: οτ σπανίως Ηλείους καλεῖ:

Comments on 11.688


msAint 11.43: οτ θρέμματ δηλον ὅτι τριακόσια ⁑

Comments on 11.697


msAint 11.44: οτ εκατέροις δύναται προσδιδοσθαι ⁑

Comments on 11.699


msAint 11.45: ητοι ελατῆρα ἵππων ἠ ἀκαχήμενον περὶ ἵππων ⁑

Comments on 11.702


Scholia group: msAil

msAil 11.311: δια τῆς νυκτὸς

Comments on 11.683@ἐννύχιοι


msAil 11.313: τοὺς παρεῖναι συλλεγῆναι

Comments on 11.686@τοὺς-ί̈μεν


msAil 11.315: εχρεωστεῖτο

Comments on 11.686@ὠφείλετ’


msAil 11.316: ἐμέριζον

Comments on 11.688@δαίτρευον


msAil 11.317: οἱ Ήλειοι

Comments on 11.688@Ἐπειοὶ


msAil 11.318: βραχὺ διασταλτ ἐπι τὸ παύροι πρὸς ἔμφασιν:

Comments on 11.689@παῦροι


msAil 11.319: ὑβριστικὰ άδικα:

Comments on 11.695@ἀτάσθαλα


Scholia group: msAim

msAim 11.83: οὐκ εν πο ἦμεν ὡς ένιοι

Comments on 11.689


Scholia group: msA

msA 11.250: ‡ πώεα: παρὰ τὸ πόᾳ χρῆσθαι ἤτις ἐστὶν αὐτόποιητος :

Comments on 11.678


msA 11.251: ἐννύχιοι προτι ἄστυ: ὅτι διαφωνοῦσιν οἱ νεώτεροι τὸν Νηλέα λέγοντες ἀνῃρῆσθαι ὑφ Ἡρακλέους ὅτε τὴν Πύλον ἐπόρθησεν. φαίνεται γὰρ καθ Ὅμηρον περιῶν καὶ μετὰ τὸ πορθηθῆναι, ὁ γὰρ πρὸς Ἠλείους πόλεμος τῶν Πυλίων μεταγενέστερος τοῦ πρὸς Ἡρακλέα ⁑

Comments on 11.683


msA 11.253: ἅμ’ ἡοῖ φαινομένηφι τοῦτο τὸ ἡμιστίχιον καὶ τοῖς ἐπάνω δύναται προσδίδοσθαι καὶ τοῖς ἑξῆς. ἥτοι γὰρ ἡμερας γενομένης ἐκήρυσσον ὅπως ἐκεῖνοι συναχθῶσιν ἠ ἄλλοτε ἐκήρυσσον ἵνα ἐκεῖνοι ὑπο τὸν ὄρθρον ἔλθωσι. καὶ ἀμφότερα λόγον ἔχει ⁑

Comments on 11.685


msA 11.254: τοὺς ἴμεν οἶσι χρέως ὠφείλετ’ ὅτι τὰ περιελασθέντα ἐκ τῆς Πύλου ὑπο τῶν Ἐπειῶν θρέμματα χρέω καλεῖ, Ἀριστοφα δὲ χρεῖος καὶ ὠφείλετο ⁑

Comments on 11.686


msA 11.255: δίη: θαυμαστή ϊερά, ἐν αυτῆ γὰρ ετιμᾶτο Ὀλύμπιος Ζεὺς οὗ καὶ πανήγυρις παρα τριετῆ χρόνον ἤγετο τὰ Ὀλύμπια ἔνθα ε ἡγωνίζοντο , οἵ ἀπο τῆς Ἑλλάδος πάντες, ἐστι δὲ πόλις τῆς Πελοποννήσου ⁑

Comments on 11.686


msA 11.256: δαίτρευον πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον ⁑ ἤτοι στικτέον κατα τὸ τέλος τοῦ στίχου ἡ συναπτέον τῷ ἑξῆς ὃ καὶ βέλτιον. τὸ γὰρ ὃς . ἀντι τοῦ ὅτι ἐστὶ κείμενον καὶ ἐὰν χωρίσωμεν δὲ, καὶ ἀκούωμεν καὶ οὕτως ἕσται θαυμαστικὸς ὁ λόγος περι τῆς καταφρονήσεως ἣν ἐποιήσαντο οἱ Ήλιοι περι τῶν Πυλίων ⁑

Comments on 11.688


msA 11.257: Ἐπειοὶ οἱ Ήλειοι ἀπο Ἐπειοῦ βασιλέως οὕτως Ποσειδῶνος καὶ Εὐρυπύλης τῆς Ἐνδυμίωνος παῖς Ήλειος ὁ κτίσας Ήλιδα : κλείου δὲ Ἄλεξις καὶ Ἐπειὸς ἀφοῦ Ἐπειοὶ ὡς φησὶν Ἀριστοτε ἐν τῶ Πέπλῳ ⁑

Comments on 11.688


msA 11.258: δώδεκα γὰρ Νηλῆος , πρὸς τοὺς Χωρίζοντας ὅτι ἐν μὲν δώδεκα Νηλῆος παῖδας λέγει, ἐν δὲ τῇ τρεῖς γεγονέναι ὡς γενεαλογεῖ καὶ Χλωρὶν ἴδον περικαλλέα , καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς Νέστορά τε Χρόμιόν τε Περικλύμενόν τ’ ἀγερωχον , ἐνδέχεται δὲ προγεγονότων αὐτῷ. ἐξ ετέρας γυναικὸς παίδων ὕστερον ἐκ Χλωρίδος τοὺς τρεῖς γεγονέναι. καὶ γὰρ ὁ Πρίαμος φησὶ πεντηκοντά μοι ἦσαν ὅτ’ ήλυθον υἷες Ἀχαιῶν . ἐννεακαίδεκα μέν μοι ϊῆς ἐν κνιδ τοὺς δ’ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνι μεγάροισιν ⁑

Comments on 11.692


msA 11.260: δώδεκα γὰρ Νηλῆος : τὸν Νέστορα φησὶ μόνον περισωθῆναι τῶν λοιπῶν τοῦ Νηλέως παίδων. ἥτοι ὅτι νέος ὑπάρχων ἔξω ἐτρέφετο παρα τοῖς Γερήνοις , ῆ ἐπεὶ συνεβούλευσεν εἰς ἀχθῆναι τὸν Ἡρακλέα ὥς τινες φασὶν ⁑

Comments on 11.692


msA 11.261: ταύθ’ ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ ὅτι ἔν τισι γράφεται Ἀχαιοὶ τοὺς δε Ἡλείους Ἐπειοὺς καλεῖ Ὅμηρος ⁑

Comments on 11.694


previousnext
msA 150vmsA 151v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1