Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 152, recto

previousnext
msA 151vmsA 152v

Iliad text (25 lines)


Iliad 11.728: ταῦρον δ’ Ἀλφειῷ . ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι .

Commented on by msA 11.275, msAext 11.17


Iliad 11.729: αὐτὰρ Ἀθηναίῃ γλαυκώπιδι βοῦν ἀγελαίην.


Iliad 11.730: δόρπον ἔπειθ’ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι.

Commented on by msA 11.276


Iliad 11.731: καὶ κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος


Iliad 11.732: ἀμφὶ ῥοὰς ποταμοῖο: ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ


Iliad 11.733: ἀμφίσταντο δὴ ἄστυ διαρραῖσαι μεμαῶτες:

Commented on by msAim 11.86


Iliad 11.734: ἀλλά σφιν προπάροιθε φάνη μέγα ἔργον Ἀρήος :

Commented on by msA 11.277


Iliad 11.735: εὖτε γὰρ ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης:

Commented on by msA 11.278


Iliad 11.736: συμφερόμεσθα μάχῃ: Διί̈ τ’ εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνῃ :


Iliad 11.737: ἀλλ’ ὅτε δὴ Πυλίων καὶ Ἐπειῶν ἔπλετο, νεῖκος:

Commented on by msA 11.279


Iliad 11.738: πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα: κόμισσα δὲ μώνυχας ἵ̈ππους:


Iliad 11.739: Μούλιον αἰχμητὴν: γαμβρὸς δ’ ἦν Αὐγείαο .


Iliad 11.740: πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ’ εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην .


Iliad 11.741: ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη. ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών:

Commented on by msA 11.280


Iliad 11.742: τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί:


Iliad 11.743: ἤριπε δ’ ἐν κονίῃσιν. ἐγὼ δ’ ἐς δίφρον ὀρούσας.


Iliad 11.744: στῆν ῥα μετὰ προμάχοισιν: ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ


Iliad 11.745: ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος: ἐπεὶ ἴ̈δον ἄνδρα πεσόντα


Iliad 11.746: ἡγεμόν’: ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι:

Commented on by msA 11.281


Iliad 11.747: αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα κελαινῇ λαίλαπι ἶ̈σος:

Commented on by msA 11.282


Iliad 11.748: πεντήκοντα δ’ ἕλον δίφρους: δύο δ’ ἀμφὶς ἕκαστον


Iliad 11.749: φῶτες, ὀδὰξ ἕλον οῦδας ἐμῷ ὑπο δουρὶ δαμέντες:


Iliad 11.750: καί νύ κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ’ ἀλάπαξα.

Commented on by msA 11.283


Iliad 11.751: εἰ μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων

Commented on by msA 11.284


Iliad 11.752: ἐκ πολέμου ἐσάωσε, καλύψας ἠέρι πολλῇ:


Other texts (17 passages)


Scholia group: msAext

msAext 11.17: Ποσειδάωνι

Comments on 11.728


Scholia group: msAil

msAil 11.335: ποτ

Comments on 11.728@Ἀλφειῷ


msAil 11.336: ἐν αγέλη έτι ούσαν ἀδάμαστ

Comments on 11.729@ἀγελαίην


msAil 11.337: οπότε

Comments on 11.735@εὖτε


msAil 11.338: ὑπερέσχε συνεμάχησε:

Comments on 11.735@ὑπερέσχεθε


msAil 11.339: άμα συνηνέχθημεν

Comments on 11.736@συμφερόμεσθα


msAil 11.340: τοῖς οδοῦσι τὴν γην έδακον θνήσκοντες ⁑

Comments on 11.749@ὀδὰξ-οῦδας


msAil 11.341: ε

Comments on 11.750@παῖδ’


Scholia group: msAim

msAim 11.86: γράφεται διαπραθέσιν

Comments on 11.733


Scholia group: msA

msA 11.275: ‡ ταῦρον δ’ Ἀλφειῷ , ταῦρον δὲ Ποσειδῶνι : οικεῖα τὰ θύματα. τοῖς ποταμοῖς καὶ τῷ Ποσειδῶνι θύεσθαι λέγει ταύρους δια τὰς βίας τῶν ὑδάτων ⁑

Comments on 11.728


msA 11.276: δόρπον ἔπειθ’ ἑλόμεσθα: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει δεῖπνον δόρπον δὲ λέ τὴν ἑσπερινὴν τροφὴν εὐθέως γὰρ κατακοιμῶνται ⁑

Comments on 11.730


msA 11.277: ‡ αλλά σφιν προπάροιθε, ὅτι τὸ προπάροιθε , οὐ τοπικῶς ἀλλα χρονικῶς πριν ὴ πορθῆσαι τὸ ἄστυ, ἐφάνη αὐτοῖς μέγας ὁ ἐσόμενος πόλεμος ⁑

Comments on 11.734


msA 11.278: εὖτε γὰρ ἡέλιος , ὅτι ἐξ ἡρωϊκοῦ προσώπου ὑπερ γῆς τὴν ἀνατολὴν λέγει αὐτὸς δὲ ἐκ τοῦ ἰδίου προσώπου ἐξ Ὠκεανοῦ

Comments on 11.735


msA 11.280: ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη, Μήδεια ἐγένετο Ἀήτου μὲν θυγάτηρ, Ἱ̈άσωνος δὲ γυνη αὕτη μετὰ τὴν ἀπεργασθεῖσαν τεκνοκτονίαν φυγὰς εἰς Ἀθήνας ἀφίκετο καὶ ἐγαμήθη ἑκεῖ Αἰγεῖ τῷ Πανδίωνος , κακεῖ Θησέα τὸν ἐξ Αἴθρας γενόμενον τῷ Αἰγεῖ ἐπι τὸν τοῦ πρς γνωρισμὸν ἐκ Τρόζηνος ἀφικόμενον πείθει τὸν Αἰγέα φάρμακον αὐτῷ δοῦναι θανάσιμον ἐπίβουλον αὐτοῦ τῆς βασιλείας εἰποῦσα παραγίνεσθαι: πεισθεὶς δὲ Αἱγεὺς , παραγενομένω τῷ παιδὶ φάρμακον έδωκεν. μελλοντος δὲ καταπίνειν ἐπιγνοὺς, τό τε ξίφος καὶ τὰ ὑπδήματα , ταῦτα γὰρ ἐν Τρυζήνη γνωρίσματ κατέλιπεν. τὸ μὲν φάρμακον ἀφείλετο τὴν δὲ Μήδειαν ἐξέβαλε τῆς Ἀττι οἱκήσασα δὲ αὕτη τὴν πλησίον Ήλιδος Ἐφύραν πολυφάρμακον ἐποίησεν αὐτὴν ἐπονομασθῆναι: ἡ ἱστορία παρα Κράτητι ⁑

Comments on 11.741


msA 11.281: ‡ ἡγεμόν’ ἱππήων, τὸ ἱππήων ἑκατέροις δύναται προσδίδοσθαι, βέλτιον δὲ τοῖς ἐπάνω ⁑

Comments on 11.746


msA 11.283: καὶ νύ κεν Ἀκτορίωνε Μολίωνε : ὅτι ἐντεῦθεν Ἡσίοδος Ἄκτορος κατ’ επίκλησιν καὶ Μολιόνης αὐτοὺς γεγενεαλόγηκεν γόνω δὲ Ποσειδῶνος . οὐδέποτε δὲ Ὅμηρος ἀπο μρς σχηματίζει ⁑

Comments on 11.750


msA 11.284: εἰ μή σφωε πατὴρ: πρὸς τὰ περὶ τῆς φύσεως τῶν Ἄκτωρος παίδων πότερον μία, ἀμφοτέρων συμφυΐα, ἡ ἑκάτερος αὐτῶν διφυὴς ἢν ⁑

Comments on 11.751


previousnext
msA 151vmsA 152v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1