Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 158, recto

previousnext
msA 157vmsA 158v

Iliad text (26 lines)


Iliad 12.176: ἀργαλέον δέ με ταῦτα θεὸν ὡς πάντ’ ἀγορεῦσαι:


Iliad 12.177: πάντῃ γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει θεσπιδαὲς πῦρ.

Commented on by msA 12.H2


Iliad 12.178: λάϊνον. Ἀργεῖοι δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ. ἀνάγκῃ


Iliad 12.179: νηῶν ἠμύνοντο. θεοὶ δ’ ἀκαχείατο θυμὸν

Commented on by msAim 12.H1


Iliad 12.180: πάντες, ὅσοι Δαναοῖσι μάχης ἐπιτάρροθοι ἦσαν:

Commented on by msA 12.H5


Iliad 12.181: σύν δ’ έβαλον Λαπίθαι πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα:


Iliad 12.182: ἐνθ’ αὖ Πειριθόου υἱὸς κρατερὸς Πολυποίτης


Iliad 12.183: δουρὶ βάλεν Δάμασον κυνέης διὰ χαλκοπαρήου:


Iliad 12.184: οὐδ’ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν. ἀλλὰ διὰ πρὸ


Iliad 12.185: αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ’ ὀστέον. ἐγκέφαλος δὲ


Iliad 12.186: ἔνδον ἅπας πεπάλακτο. δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα:


Iliad 12.187: αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα καὶ Όρμενον ἐξενάριξεν:


Iliad 12.188: υἱὸν δ’ Ἀντιμάχοιο Λεοντεὺς ὄζος Ἄρηος


Iliad 12.189: Ἱππόμαχον βάλε δουρὶ κατα ζωστῆρα τυχήσᾱς:


Iliad 12.190: αὖτις δ’ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ.


Iliad 12.191: Ἀντιφάτην μὲν πρῶτον ἐπαΐξας δι’ ὁμίλου


Iliad 12.192: πλῆξ’ αὐτοσχεδίην: ὁ δ’ ἂρ ὕπτιος ούδει ερείσθη:


Iliad 12.193: αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα . καὶ Ϊαμενὸν . καὶ Ὀρέστην .

Commented on by msAint 12.H1, msA 12.H6


Iliad 12.194: πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ:


Iliad 12.195: ὄφρ’ οἳ, τοὺς ἐνάριζον ἀπ’ ἔντεα μαρμαίροντα.


Iliad 12.196: τόφρ’ οἳ Πουλυδάμαντι καὶ Ἕκτορι κοῦροι ἕποντο.


Iliad 12.197:


Iliad 12.198: τεῖχος τε ῥήξειν, καὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας,


Iliad 12.199: οἵ ῥ’ ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότες παρα τάφρῳ:


Iliad 12.200: ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν


Iliad 12.201: αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπ’ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων

Commented on by msA 12.H8, msA 12.H9, msA 12.H10, msA 12.H11


Other texts (17 passages)


Scholia group: msAint

msAint 12.H1: πρὸς τὴν ὁμωνυμίαν:

Comments on 12.193


Scholia group: msAil

msAil 12.H1: τὸ ὑπο θεῶν ἀναπτόμενον οιονεὶ θεῖον:

Comments on 12.177@θεσπιαδὲς


msAil 12.H3: οἱ περι Πειρίθου μαχεσάμενοι οἱ δὲ τοῖς Κενταύροις

Comments on 12.181@Λαπίθαι


msAil 12.H4: ἐμολύνετο:

Comments on 12.186@πεπάλακτο


msAil 12.H5: εσκύλευσεν ἀνεῖλεν:

Comments on 12.187@ἐξενάριξεν


msAil 12.H6: ἐκ τοῦ πλησίον ἐκ χειρὸς :

Comments on 12.192@αὐτοσχεδίην


Scholia group: msAim

msAim 12.H1: ἐν ἄλλῳ θυμῷ

Comments on 12.179


Scholia group: msA

msA 12.H1: ‡ πάντη γὰρ περι τεῖχος: λιθινου τοῦ τείχους ὄντος καὶ τῶν Τρώων βαλλόντων, ἐκ τῆς συγκρίσεως τῶν βαλλομένων, πῦρ ἅπτεσθαι φησὶ πανταχόθεν τοῦ τείχους ἔχει δὲ ἔμφασιν ὁ λόγος ⁑

Comments on 12.177-12.178


msA 12.H3: βραχὺ διασταλτέον ἐπι τὸ πῦρ εστι γὰρ τεῖχος λάϊνον τὸ ἑξῆς, ἄκαιρον γὰρ τὸ λάϊνον πῦρ εἴ τις συνάπτοι ⁑

Comments on 12.177-12.178


msA 12.H4: Ἀργεῖοι δὲ καὶ ἀχνυμενοί περ ἀνάγκη: ἡ τελευταία λέξις, ἡ ἀνάγκη κεχωρίσθαι ὀφείλει τῶν ἄνω ἵνα σαφεστερον περιστῇ ἥ τε ἐπίτασις καὶ ἡ ἐναντίωσις. δυνατὸν δὲ καὶ συνάπτοντα μέχρι τοῦ νηῶν , ἀπ ἄλλης ἀρχῆς λέγειν, ἠμύνοντο , ἵνα ᾖ ἀχνύμενοι περι νηῶν,

Comments on 12.178-12.179


msA 12.H5: ἐπιτάρροθοι ἡ γὰρ πλεονάζει ὡς ἐν τῷ ἀταρτηρός , ἡ δὲ μεταφορά, ἀπο τῶν τοῖς κυσὶ βοῇ κελευόντων ⁑

Comments on 12.180


msA 12.H6: Ϊαμενὸν καὶ Ὀρέστ : Ἀρίσταρχος ψιλοῖ. ὁ δὲ Ἀσκαλωνίτης φησὶν, ἐὰν μὲν ἀπο τῆς ϊάσεως ψιλωτέον, ἐὰν δὲ ἀπο τῆς ὁρμῆς δασυντέον ἄμεινον δὲ προκρίνειν τὴν Ἀριστάρχου οὐδὲν γὰρ ἐστι κωλύον τὴν ἀνάγνωσιν αὐτοῦ ⁑

Comments on 12.193


msA 12.H7: ὄφρ’ οἱ τοὺς ἐνάριζον ἀπ έντεα μαρμαίροντα: ὑποστιγμῇ ἐν ὑποκρίσει μαρμαίροντα ἕποντο διαστολαὶ δὲ ἔσαν νῆες. ἡ δὲ ἀνταπόδόσις οἵ ρ’ ἔτι μερμήριζον δι ὅπερ οὐ χωριστέον στιγμαῖς εἶς γὰρ ὁ λόγος ⁑

Comments on 12.195-12.199


msA 12.H8: αἱετὸς ὑψιπέτης: ὅτι ἀφορίζων ἔφη ἐπι τὰ ἑαυτοῦ ἀριστερὰ ὁ αετός ⁑

Comments on 12.201


msA 12.H9: βέλτιον μέσον μὲν τὸν ἀετὸν ἔρχεσθαι τοῦ πλήθους ἀνείργεῖν δὲ αὐτοὺς ἐπι τὰ ἀριστερὰ φερομένους. δι ὃ συναπτέον ἐπ αριστερὰ λαὸν ἐέργων ⁑

Comments on 12.201


msA 12.H10: ὑψιπέτης: Ἀρίσταρχος ἐβάρυνεν εὑρῶν τὸ ὠκυπέτα χρυσέῃσιν ἐθείρησιν οὕτως κεκλιμένον ὡσεὶ καὶ ἀπο τοῦ παντοπώλης , παντοπῶλα , πρόδηλον δὲ κακ τῶν διαλέκτων ὑψιπέτας γὰρ εὑρέθη κατα τροπὴν τοῦ η εἰς τὸ α ὅπερ ζητεῖ καὶ ἡ κλίσις καὶ ἡ βαρεῖα τάσις: τινὲς μέντοι ἐτόλμησαν τὸ ὑψιπέτης περισπάσαι. ἐπεὶ ἐν ετέροις έφη ὥστ’ αἰετὸς ὑψιπετήεις : ὡς οὖν τὸ τιμήεις ἔσομαι ἐγένετο τιμῆς, οὐκέθ’ ὁμῶς τιμῆς ἔσσεαι οὕτως ὑψιπετήεις ὑψιπετῆς , ἀλλ επι μὲν τοῦ τιμῆς εὕρομεν αιτιατικήν καὶ χρυσὸν τιμήντα ἥτις ἐδίδασκε τὸ τῆς ευθ πάθος: ἐπει δε τοῦ προκειμένου οὐδὲν εὕρομεν τοιοῦτο ἔνθεν ἐπείσθημεν τῷ Ἀριστάρχῳ ⁑

Comments on 12.201


msA 12.H11: ἐπ αριστερὰ λαῶν ἐέργων, ὑποχωρῆσαι συμφέρον προσημαῖνων ἀριστερὰ γὰρ σημεῖα τὰ ἀπαίσια. δεξιὰ δὲ τὰ συμφέροντα: ζητεῖται δὲ πῶς ὁ Ζεῦς ἐπικρατεστέρους θέλων ποιῆσαι τοὺς Τρώας , σημεῖον αὐτοῖς κωλυτικὸν ἐπιπέμπει φησὶ γὰρ ὄρνις γάρ σφιν ἐπῆλθε περησέμεναι μεμαῶσιν : καὶ ῥητέον ὅτι νίκην μὲν ἐβούλετο τοῖς Τρωσὶν ἐξελεῖν δὲ τὸ δέος τῶν Ἑλληνων οὐ γὰρ κατ προαίρεσιν αὐτοὺς ἰδίαν ἐμίσει. ἀλλα χαριζόμενος Θέτιδι ⁑

Comments on 12.201


previousnext
msA 157vmsA 158v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1