Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 193, verso

previousnext
msA 193rmsA 194r

Iliad text (25 lines)


Iliad 15.126: ἔγχος δ’ ἔστησε στιβαρῆς ἀπο χειρὸς ἑλοῦσα


Iliad 15.127: χάλκεον. ἡ δ’ ἐπέεσσι καθάπτετο θοῦρον Ἄρηα :

Commented on by msA 15.38


Iliad 15.128: μαινόμενε φρένας ἠλὲ, διέφθορας, ῆ νύ̆ τοι αύτως

Commented on by msA 15.39


Iliad 15.129: ούατ’ ἀκουέμεν ἐστὶ, νόος δ’ ἀπόλωλε καὶ αἰδώς:


Iliad 15.130: οὐκ ἀΐεις. ἅ, τε, φησὶ θεὰ λευκώλενος Ἥρη :


Iliad 15.131: ἣ. δὴ, νῦν παρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου εἰλήλουθεν:


Iliad 15.132: ῆ ἐθέλεις, αὐτὸς μὲν ἀναπλήσας κακὰ πολλὰ


Iliad 15.133: ὰψ, ΐμεν Οὔλυμπον δὲ καὶ ἀχνύμενός περ ἀνάγκῃ.


Iliad 15.134: αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι κακὸν μέγα πᾶσι φυτεῦσαι:

Commented on by msA 15.40, msAim 15.19


Iliad 15.135: αὐτίκα γὰρ. Τρῶας μὲν ὑπερθύμους καὶ Ἀχαιοὺς


Iliad 15.136: λείψει: ὃ δ’ ἡμέας εἶσι κυδοιμήσων ἐς Όλυμπον :


Iliad 15.137: μάρψει δ’ εξείης ὅς τ’ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί:


Iliad 15.138: τῶ σ’ αῦ νῦν κέλομαι μεθέμεν χόλον υἷος ἑῆος:

Commented on by msA 15.41


Iliad 15.139: ἤδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων

Commented on by msAim 15.20


Iliad 15.140: ἢ πέφατ’, ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται. ἀργαλέον δὲ.


Iliad 15.141: πάντων ἀνων ῥῦσθαι γενεήν τε τόκον τε:

Commented on by msA 15.42


Iliad 15.142: ὣς εἰποῦσ’: ΐδρυσε θρόνῳ ἔνι θοῦρον Ἄρηα :

Commented on by msA 15.43


Iliad 15.143: Ἥρη δ’ Ἀπόλλωνα καλέσσατο δώματος ἐκτὸς


Iliad 15.144: Ϊ͂ρίν θ’, ἥ τε θεοῖσι μετ’ άγγελος ἀθανάτοισι:


Iliad 15.145: καί σφεας φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα:


Iliad 15.146: Ζεὺς , σφὼ, εἰς Ί̈δην κέλετ’ ἐλθέμεν ὅττι τάχιστα:

Commented on by msA 15.44


Iliad 15.147: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε: Διός τ’ εἰς ῶπα ἴ̈δησθε.


Iliad 15.148: ἔρδειν ὅττί κε κεῖνος ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ:


Iliad 15.149: ἡ μὲν ἂρ ὣς εἰποῦσα, πάλιν κίε πότνια Ἥρη .


Iliad 15.150: ἕζετο δ’ εἰνὶ θρόνῳ, τὼ δ’ ἀΐξαντε πετέσθην.


Other texts (12 passages)


Scholia group: msAint

msAint 15.15: καὶ Ἀριστοφάνης προηθέτει ⁑

Comments on 15.147-15.148


Scholia group: msAil

msAil 15.15: εκ

Comments on 15.126@ἀπο


Scholia group: msAim

msAim 15.19: ἐν ἄλλῳ πημ φυτεῦσαι ⁚

Comments on 15.134


msAim 15.20: καὶ Ἀριστοφ τοῦ δε

Comments on 15.139


Scholia group: msA

msA 15.38: ‡ χάλκεον ἡ δ’ ἐπέεσσι ὅτι ἐξ αναλήψεως τὰ ἄρθρα λαμβάνει: ὅμοιον δέ ἐστι τοῦτο, τῷ αὐτὰρ Ἀθηναίη κούρι Διὸς , εἶτα ἡ δὲ χιτων ἐνδῦσα Διός . δασυντέον δὲ τὸ η ἄρθρον, δύναται μέντοι καὶ σύνδεσμος ἐξακούεσθαι, ἵνα γένηται καὶ ἐπέεσσι καθάπτετο , καὶ ἔστιν ὅμοιον τοῖς τοιούτοις βεβλήκει γλουτὸν κατα δεξιὸν ἡ δὲ διαπρό : ἡ δὲ χιτῶν ἐνδῦσα καὶ γὰρ ἐπι τούτων διχῶς ἀνέγνωσαν ὥσπερ καὶ ἐπι τοῦ ἐν τῇ αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο, ἡ δε γαλήνη , ἄμεινον δὲ ἐπι πάντων αρθ ἐκδέχεσθαι ὥσπερ καὶ Ἀριστάρχῳ ἐδόκει ⁑

Comments on 15.127


msA 15.39: μαινόμεναι φρένας ἠλὲ μετὰ τὴν πρώτην λέξιν στικτέον: μετα δε τὸ ἠλὲ, ἀμφίβολος ἡ στιγμὴ . ήτοι γὰρ καὶ αὐτὸ προσαγορευτικὸν ἐστιν ὧ φρένας ἠλέ . εῖτα καθ εαυτὸ διέφθορας: ἢ συναπτέον ὅλον , ἵν’ ᾖ τὸ ἑξῆς φρένας διέφθορας. ἠ συναπτέον ὄλον ἵν’ ᾖ τὸ ἑξῆς φρένας διέφθορας: τὸ δὲ ἠλέ ὡς καλὲ ἐπιθετικῶς, εἴτε δὲ ἀπεκόπη, εἴτε συνεκόπη ἐκ τοῦ ἠλέε , ἔρρωται τὰ τοῦ τόνου ⁑

Comments on 15.128


msA 15.40: αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι κακὸν μέγα πᾶσι, ἡ Ἀριστοφάνειος , κακὸν μέγα πᾶσι , Ζηνόδοτος δὲ, αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι θετῖς μέγα πῆμα φυτεῦσαι

Comments on 15.134


msA 15.41: τῶ σ’ αὐ νῦν κέλομαι: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει. υἷος ἐοῖο , τοῦτο δὲ ἐν τω πε τινος λόγῳ τίθεται: νῦν δὲ προς πρόσωπον ἐστι καὶ δεῖ γράφειν ἑῆος , ἠγνόηκε δὲ τὴν λέξιν: ἐστι γὰρ εῆος ἀγαθοῦ καὶ δωτῆρες ἑάων . προπερισπαστέον δὲ τὴν υἷος γενικήν προείρηται δὲ πῶς γέγονεν ⁑

Comments on 15.138


msA 15.42: γενεήν τε τόκον τε: τοὺς γονεῖς καὶ τὸ γένος δισσολογεῖ δι αμφοτέρων τὴν γένεσιν. ὁ δε νοῦς ἀδύνατον ἐστι θεῷ ῥύσασθαι τὴν ἐξ ἑαυτοῦ ἀνίνην γένεσιν: τὸ γὰρ ἀργαλέον νῦν ἀντὶ τοῦ ἀδύνατον κεῖται καὶ τοῦ θανάτου ῥύεσθαι ⁑

Comments on 15.141


msA 15.43: θρόνῳ ἕνι . ἀναστρεπτέον τὴν πρόθεσιν τὸ γὰρ ἑξῆς ἐστι ἐν θρόνῳ ὁμοίως τῷ υἱὸς γάρ οἱ ὀλώλῃ μάχῃ ἕνι ⁑

Comments on 15.142


msA 15.44: Ζεὺς σφὼ καὶ τὸ Ζεὺς καὶ τὸ σφὼ ἐγκλιτέον τοῦτέστι βαρυτονητέον ἐπεὶ δευτέρου προσώπου ἐστι καὶ μεταλαμβάνεται εἰς τὸ ὑμᾶς ⁑

Comments on 15.146


msA 15.45: αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε ἀθετοῦνται ἀμφοτεροὶ ὅτι ἀνηθοποίητοί εισὶ. καὶ γὰρ εἰ μὴ ἐνετείλατο ἡ Ἥρα , ὤφειλον ὑπακούειν τῷ Διῒ καὶ λόγον ἂν εἶχεν ἡ ἐντολὴ εἰ κεχαρισμένον τί αὐτῇ ἐπετέλλουν καὶ μὴ ἐναντίον: ὥστε ἔδει μᾶλλον παρακαλεῖν εἰς τὸ παριδεῖν τί τῶν ὑπο Διὸς προστασσομένων ⁑

Comments on 15.147-15.148


previousnext
msA 193rmsA 194r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1