Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 206, recto

previousnext
msA 205vmsA 206v

Iliad text (25 lines)


Iliad 16.1: ὡς οἱ μὲν περὶ νηὸς ἐϋσσέλμοιο μάχοντο:

Commented on by msA 16.A1


Iliad 16.2: Πάτροκλος δ’ Ἀχιλῆϊ παρίστατο ποιμένι λαῶν


Iliad 16.3: δάκρυα θερμὰ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος.

Commented on by msA 16.A2


Iliad 16.4: ἥ τε κατ’ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ.

Commented on by msA 16.A3


Iliad 16.5: τὸν δὲ ἰ+δὼν ὠίκτιρε ποδάρκης δῖος ἀχιλλεύς .


Iliad 16.6: καί μιν φωνήσας. ἔπεα πτερόεντα προσηύδα.


Iliad 16.7: τίπτε δεδάκρυσαι πατρόκλεις , ἠΰτε κούρη


Iliad 16.8: νηπίη. ἥ θ’ ἅμα μητρὶ θέουσ’ ἀνελέσθαι ἀνώγει


Iliad 16.9: ἑιανοῦ ἁπτομένη, καί τ’ ἐσσυμένην κατερύκει

Commented on by msAint 16.A1


Iliad 16.10: δακρυόεσσα δέ μιν ποτιδέρκεται ὄφρ’ ἀνέληται:

Commented on by msAim 16.A1


Iliad 16.11: τῆι ΐκελος Πάτροκλε τέρεν κατα δάκρυον εἴβεις.


Iliad 16.12: ἠέ τι μυρμιδόνεσσι πιφαύσκεαι ἢ ἐμοὶ αὐτῶι


Iliad 16.13: ῆέ τιν’ ἀγγελίην Φθίης ἒξέέλευς οἶος.

Commented on by msA 16.A4


Iliad 16.14: ζώειν μὰν ἔτι φασὶ Μενοίτιον . ἄκτορος υἱόν.

Commented on by msA 16.A5


Iliad 16.15: ζώει δ’ αἰακίδης πηλεὺς μετὰ μυρμιδόνεσσι:


Iliad 16.16: τῶν κε μάλ’ ἀμφοτέρων ἀκαχοίμεθα τεθνηώτων.

Commented on by msAint 16.A3


Iliad 16.17: ἦε σύ γ’ ἀργείων ὀλοφύρεαι ὡς ὀλέκονται

Commented on by msAext 16.A1, msAim 16.A2


Iliad 16.18: νηυσὶν ἐπι γλαφυρῆισιν. ὑπερβασίης ἕνεκα σφῆς.


Iliad 16.19: ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόωι. να εἴδομεν ἄμφω:


Iliad 16.20: τὸν δὲ βαρὺ. στενάχων προσέφης πατρόκλεες ἱππεῦ.

Commented on by msAint 16.A4


Iliad 16.21: ὦ ἀχιλεῦ , πηλῆος υἱὲ μέγα φέρτατ’ ἀχαιῶν


Iliad 16.22: μὴ νεμέσα. τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν ἀχαιούς :


Iliad 16.23: οἱ μὲν γὰρ δὴ πάντες ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι.


Iliad 16.24: ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.

Commented on by msAint 16.A5, msA 16.A6


Iliad 16.25: βέβληται, μὲν ὁ τυδείδης κρατερὸς Διομήδης .

Commented on by msAint 16.A6, msA 16.A7


Other texts (17 passages)


Scholia group: msA

msA 16.A1: ὥς οι μὲν περι νηὸς ἐϋσσέλμοιο σέλμα ἐστι τὸ μεταξὺ τῶν σανιδωμάτων ὃ σελὶς καλεῖται καὶ καθέδρα τοῦ ἐρεστού ἐστι: σέλμα εὔσελμος ὡσσῶμα εὔσωμος γέγονεν δὲ παρα τὸ σέλλω ὅ σημαίνει τὸ ἁρμῶ. καὶ σελμὸς ὁ μεθ ορμῆς ῥιπτούμενος λίθος ⁑

Comments on 16.1


msA 16.A2: μελάνυδρος βαθεῖα σκοτεινή. τοῦ γὰρ μελαίμεσθαι αἴτιον τὸ βάθος. τὰ δὲ ἐχ επιπολλῆς ὕδατα λευκα καθ ὅτι πλέον ταῖς τοῦ ηλίου ἀκτῗσι καταυγάζεται ⁑

Comments on 16.3


msA 16.A3: ἀιγίλιπος ὑψηλῆς. ἧς καὶ αῖγες ἀπολιμπάνονται δια τὸ ὔψος ἐλοφρὰ δὲ ἔχουσι καὶ νευρόδη τὰ σκέλη αἶγες. ὁι δὲ τῆς μηδὲν φυοίσης κατ ἀργείους . ὃ γὰρ ἀποτρώγει αἲξ: ἀσπορον ἀυτὸ ποιεῖ οὶ δὲ καθύγρου καὶ λιπαινούσης τὰς αἶγάς ⁑

Comments on 16.4


msA 16.A4: ῆέ τινα’ γγελίην τὴν πρόθεσιν χωριστέον ἀπο τοῦ ἔκλυες . βραχὺ μέντοι παντελῶς τὸ διάστημα ὡσ κακεῖ ὑπερώ, ϊον εἰσ ἀναβᾶσα μαχης εξ απονέεσθαι⁑

Comments on 16.13


msA 16.A5: ζώειν μὰν ἔτι φασὶ Αἰακος διὸς καὶ Ἀγήνης γείμας Ἐνδηΐδα τὴν Χείρονος θυγατέρα ἔσχε δύο παίδας Πηλέα καὶ Τελαμῶνα : μιγεὶς δὲ καὶ Ψαμάθῃ τῇ Νηρηΐδι. γεννᾶ Φῷκον . τοῦτον Πηλεὺς ἀποκτεινας ἔφυγεν εἰς Μαγνησίαν τῆς Θεσσαλίας προς Χείρονα : Τελαμὼν καὶ ἐν τῷ λόχῳ τοῦ Καλυδωνίου συὸς ἀνελὼν ἀκουσίως, καὶ ἀυτὸς ἔνα τῶν κυνηγούντων ἔφυγεν εἰς Σαλαμῖνα καὶ γήμας Ἡερίβοιαν τὴν Ἀλκάθου , ἐγέννησεν Αἴαντα : Μενοίτιος δὲ ἀποικήσας εἰς Ὀποῦντα Πάτροκλον , ἐτέκνωσεν ὁ δε ἀποκτείνας καὶ αὐτὸς αὐκουσίως Ἀμφιδάμαντος παῖδα Κλεισώνυμον ἔπεμπε προς Πηλέα τὸν Χείρονος θεῖον ὃς αὐτὸν μετα Ἀχιλλέως ἐθρεψεν, ἡ ἱστορία παρα Φιλοστεφάνῳ ⁑

Comments on 16.14


msA 16.A6: ἐν νηυσὶ κέαται προς τὴν σύλληψιν, οἱ μὲν γὰρ βεβλημένοι ῆσαν, οἱ δὲ οὐτασμένοι ⁑

Comments on 16.24


msA 16.A7: βέβληται μὲν ὁ Τυδείδης, ἀντι τοῦ ἐκ βολῆς τέτρωται: ἐζήτηται δὲ πῶς Πάτροκλος περι Μαχάονος μηδὲν εἰπὼν. καταλόγον ποιεῖται τῶν τετρωμένων: καὶ ῥητέον: ὡς βεβαιοὶ τὴν Ἀχιλλέως πρόληψιν ἵνα ἐλεῶν κινήσει παραλιπεῖν ὡς ἐλάττονα: λεγει δὲ περι ῶν μᾶλλον, ἠγωνία ⁑

Comments on 16.25


Scholia group: msAim

msAim 16.A1: Ζηνοδ δακρυόσσα δέ μιν προσδέρκεται .

Comments on 16.10


msAim 16.A2: οτ ἐλλειπ ἡ περί περὶ Ἀργείων ⁑

Comments on 16.17


Scholia group: msAil

msAil 16.A1: αντ σημαίνεις

Comments on 16.12@πιφαύσκεαι


Scholia group: msAint

msAint 16.A1: οτ ἑανὸς καὶ πέπλος τὸ ἔνδυμα ⁑

Comments on 16.9


msAint 16.A2: πάντες περιεσπάσθησαν οἱ συν κατ λόγον τῶν ερωτηματικῶν ⁑

Comments on 16.12-16.13


msAint 16.A3: δια τοῦ η τεθνῃώτων αἱ Ἀρισταρχ

Comments on 16.16


msAint 16.A4: πρὸς τὴν τοῦ λόγου αποστροφήν ⁑

Comments on 16.20


msAint 16.A5: ὡς ἱ+στάμε προ προείρητ δὲ:

Comments on 16.24


msAint 16.A6: Ἀριστοφ έξω τοῦ άρθρου βέβλητ μὲν Τυδείδης ⁑

Comments on 16.25


Scholia group: msAext

msAext 16.A1: ἠὲ αυ’

Comments on 16.17


previousnext
msA 205vmsA 206v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1