Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 223, verso

previousnext
msA 223rmsA 224r

Iliad text (25 lines)


Iliad 17.1: οὐδ’ ἔλαθ’ Ἀτρέος υἱὸν ἀρηΐφιλον Μενέλαον

Commented on by msA 17.1


Iliad 17.2: Πάτροκλος . Τρώεσσι δαμεὶς ἐν δηϊοτῆτι:

Commented on by msAint 17.1, msA 17.2, msA 17.3


Iliad 17.3: βῆ δὲ δια προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ:


Iliad 17.4: ἀμφι δ’ ὰρ αὐτῷ βαῖν’, ὥς τις περὶ πόρτακι μήτηρ

Commented on by msA 17.4


Iliad 17.5: πρωτοτόκος κινυρὴ ,οὐ πρὶν εἰδυῖα τόκοιο:

Commented on by msA 17.5


Iliad 17.6: ὡς περι Πατρόκλῳ βαῖνε ξανθὸς Μενέλαος :


Iliad 17.7: πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ’ έσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσε, ΐσην:

Commented on by msAim 17.1


Iliad 17.8: τὸν κτάμεναι μεμαὼς, ὅς τις τοῦ γ’ ἀντίος ἔλθοι:

Commented on by msAint 17.2


Iliad 17.9: οὐδ’ ἄρα Πάνθου υἱὸς ἐϋμμελίης ἀμέλησε

Commented on by msA 17.7


Iliad 17.10: Πατρόκλοιο πεσόντος ἀμύμονος, ἄγχι δ’ ὰρ αὐτοῦ


Iliad 17.11: έστη. καὶ προσέειπεν ἀρηΐφιλον Μενέλαον :


Iliad 17.12: Ἀτρείδη Μενέλαε , διοτρεφὲς. ὄρχαμε λαῶν.


Iliad 17.13: χάζεο: λεῖπε δὲ νεκρόν: ἔᾱ δ’ ἔναρα βροτόεντα:


Iliad 17.14: οὐ γάρ τις πρότερος Τρώων κλειτῶν τ’ ἐπικούρων

Commented on by msAim 17.2


Iliad 17.15: Πάτροκλον βάλε δουρὶ κατα κρατερὴν ὑσμίνην:

Commented on by msA 17.8


Iliad 17.16: τῶ με, ἔα κλέος ἐσθλὸν ἐνι Τρώεσσιν ἀρέσθαι:


Iliad 17.17: μή σε βάλω: ἀπὸ δὲ μελιηδέα θυμὸν ἕλωμαι:


Iliad 17.18: τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη: ξανθὸς Μενέλαος :


Iliad 17.19: Ζεῦ πάτερ,οὐ μὲν καλὸν. ὑπέρβιον εὐχετάασθαι.

Commented on by msAint 17.3


Iliad 17.20: οὔτ’ οὖν πορδάλιος τόσσον μένος. οὔτε λέοντος.

Commented on by msAim 17.3


Iliad 17.21: οὔτε συὸς κάπρου ὀλοόφρονος. οὗ τε μέγιστος

Commented on by msA 17.9, msA 17.10


Iliad 17.22: θυμὸς ἐνι στήθεσσι περι σθένεϊ βλεμεαίνει:


Iliad 17.23: ὅσσον Πάνθου υἷες ἐϋμμελίαι φορέουσιν:

Commented on by msA 17.6


Iliad 17.24: οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίη Ὑπερήνορος ἱ̈πποδάμοιο


Iliad 17.25: ἧς ἥβης ἀπόνηθ’, ὅτε μ’ ὤνατο καί μ’ ὑπέμεινε


Other texts (25 passages)


Scholia group: msAint

msAint 17.1: αντ τοῦ υπ Τρώων δαμασθείς ⁑

Comments on 17.2


msAint 17.2: τοῦ Μενε ἡ τοῦ Πατρόκλου ὃ καὶ πιθανώτερον. ⁑

Comments on 17.8


msAint 17.3: ὑπερβίως αὐχεῖν ο εστ υπ τὴν δύναμιν:

Comments on 17.19


Scholia group: msAil

msAil 17.1: καθ υπερβατ ουκ ελ δὲ

Comments on 17.1@οὐδ’


msAil 17.2: δαμάλει

Comments on 17.4@πόρτακι


msAil 17.3: οἰκτρά ὀδυρτικη

Comments on 17.5@κινυρὴ


msAil 17.4: ὁ Εὐφορβος :

Comments on 17.9@ἐϋμμελίης


msAil 17.5: προσηνῆ

Comments on 17.17@μελιηδέα


msAil 17.6: ἐπιρρώνυνται δεινὸν βλεπ πέποιθεν

Comments on 17.22@βλεμεαίνει


msAil 17.7: πολεμικαὶ

Comments on 17.23@ἐϋμμελίαι


msAil 17.8: ἀδελφὸς Εὐφόρβου

Comments on 17.24@Ὑπερήνορος


msAil 17.9: ότε με ὕβρισεν:

Comments on 17.25@ὅτε-ὤνατο


Scholia group: msAim

msAim 17.1: οτ αντ ου ὅ εστ αὐτοῦ Ζηνοδ πρόσθε δε ου κακῶς:

Comments on 17.7


msAim 17.2: έδει πρωτ ειπεῖν οὐ γάρ έστι προς ένα ἡ σύγκρισις προσ ὑπακουστέον δὲ τὸ εμοῦ ⁑

Comments on 17.14


msAim 17.3: δια τοῦ α αἱ Ἀριστ παρδ

Comments on 17.20


Scholia group: msA

msA 17.1: οὐδ’ ἔλαθ’ Ἀτρέος υἱὸν: Πατρόκλου πεσόντος πρὼτος αἰσθεται Μενέλαος φησὶ γὰρ ὃς κεῖται ἐμῆς ἔνεκ’ ἐνθάδε τιμῆς . καὶ ὅτι ὁμότροποι ἄμφω γὰρ ἥπιοι οἱδε Μενέλαος , οὐ μόνον προς τοὺς ἀπχόμενους ήπιος ἦν, ἀλλ’ ήδη καὶ προς τὸυς πολεμίους ὥστε Ἄδραστον ζωγρήσας σὼζειν ἐβούλετο ἢ ὅτι καὶ περ περι παντ παντα σπουδαῖος ὁρᾶται. δεόντος τον Μενέλαον εντῳ νῦν παρεισήγαγε καιρῷ, βοηθοῦντα καὶ ἀγωνιζόμενον. μάλιστα μεν δ α τὸ τετρῶσθαι τοὺς αριστεῖς. ἔπει ταδὲ καὶ δί καιον ἡγεῖτο τὸυς δι αυτων τελευτήσαντας μὴ κατ κατα λιπεῖν, ἀλλα βοηθεῖν παντὶ σθένει ⁑

Comments on 17.1


msA 17.2: Τρώεσσι δαμεῖς. ἀμφίβολον πότερον Τρώεσσι συνήθως κατ’ ἐναλλαγὴν πτώσεως παρείληπται. ἀντι τοῦ Τρώων ὡς Αἴαντι δὲ μάλιστα ἀντι τοῦ Αἴαντος : καὶ ἔστιν δαμεῖς ἐν Τρώων δηϊοτῆ́τι ἐν τῇ τῶν Τρώων μάχῃ ὡς το ἢν μὴ καὶ σὺ θάνῃς Ἀχιλῆϊ δαμασθεὶς , οὕτως Τρώεσσι δαμασθεὶς ἀντι τοῦ ὑπὸ Τρώων . δαμείς δὲ δαμασθείς : η αυτὸ δὲ τοῦτο διχῶς ἤτοι ἐπιπεσόντων πάντων τῶν Τρώων δαμεὶς ἢ ὑφ’ Εκτορος ὥστε τὸ ἑνικὸν πληθυντικῶς ἐξενηνέχθαι καὶ Τρῶας κατα τὸ πληθυντικὸν ἔφη τό τε Ἔκτορα καὶ τὸν Εὔφορβον ὑφ οῦ μὲν γὰρ ἐβλήθη. ὑφ οῦ δὲ οὐτάσθη ⁑

Comments on 17.2


msA 17.3: ἀμφι δ’ ὰρ’ αὐτῶ βαῖν’, τὸ σημεῖον προς τὸ ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας . πόρταξ δὲ καὶ πόρτις τὰ νέα τῶν βοῶν ἔκγονα δια τὸ σκιρτιτικὰ εἶναι: τὸ δὲ αὐτὸ πόρτις καὶ πόρις ὅρα δὲ καὶ τὰς ἔξω αὐξήσεις: οὐ γὰρ ἔφη ὅστις περὶ πόρτακι βοῦς : ἕστηκεν, ἀλλὰ μηρ τὸφιλοστοργόταον ὄνομα ⁑

Comments on 17.2


msA 17.4: πρωτοτόκος κινυρὴ: ἡ οἰστρόφωνος κινύρασθαι γὰρ. τὸ θρηνεῖν: ὑφ ἓν δὴ προενεκτέον πρωτοτόκος κινυρὴ ἡ περ , τὸν τόκον κινυρά: τὸ δε πρωτοτόκος προ τέλους ἡ ὀξεῖα ἐστι γὰρ δραστικὸν καὶ μὴ ὑποπῖπτον τοῖς τρόποις τοῖς προπαροξύνουσιν: τὸ δε προπαροξυνόμενον δηλοῖ τὴν πρῶτος τεχθεῖσαν ⁑

Comments on 17.4


msA 17.5: οὐδ’ ἄρα Πάνθου υἱὸς ὡς γὰρ ἐν κυνὴγεσίοις πρωτόλια τῷ πρώτῳ βαλόντι δίδοται οὕτω καὶ οὗτος τῶν ὅπλων ἀντιποιεῖται, εἰ γὰρ καὶ γεγύμνηται εἰκὸς αὐτῷ παρακεῖσθαι τὰ ὁπλα ⁑

Comments on 17.5


msA 17.6: ἐϋμμελία: καὶ ἐπι τούτου προ τέλους ἡ ὀξεια ὁμοτονεῖ γὰρ τοῖς ἑνικοῖς τὰ εἰς αι λήγοντα πληθυντικὰ ἐπι τῶν εἰς ας καὶ εἰς ης ἰσοσυλλάβως κλινομείνων καὶ βραχεῖα παραληγομένων ⁑

Comments on 17.23


msA 17.7: Πάτροκλον βάλε δουρὶ ὅτι βέβληται ὁ Πάτροκλος ὑπο τοῦ Εὐφόρβου καὶ οὐκ ούτασται, καθάπερ Ζηνόδοτος γράφει: σχεδὸν οὔτασε Δάρδανος ἀνήρ ⁑

Comments on 17.9


msA 17.8: μη σε βάλω

Comments on 17.15


msA 17.9: οὔτε συος κάπρου κατ επίτασιν ἀλκι τερος γὰρ ὁ κάπρος: δι ὃ ἐπὶ πᾶσι τέτακται οὐ κ’ἄλλα διὰ τὸ θυμικώτερον εἶναι τὸν κάπρον τῶν ἄλλων ζώων ἐπενήνοχε προς αὔξησιν καὶ ἔστιν σῦς μὲν τὸ γενικὸν, κάπρος δὲ τὸ εἰδικον, ἀπο τοῦ κάπτειν ⁑

Comments on 17.21


msA 17.10: οὐδε μὲν οὐδε βίη τὸ σημεῖον Διονύσιος δια τὸν Ὑπερήνορα φησὶ. προ εἴρηται γὰρ Ἀτρείδης δ ἂρ’ ἔπειθ’ Ὑπερήνορα ποιμείνα λαῶν ούτασε καὶ ἴ̈σως κατα τὸ σιωπώμενον ἐκεῖ αὐτὸν ὠνείδισυεν ⁑

Comments on 17.21


previousnext
msA 223rmsA 224r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1