Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 226, verso

previousnext
msA 226rmsA 227r

Iliad text (25 lines)


Iliad 17.151: κάλλιπες Ἀργείοισιν ἕλωρ καὶ κῦρμα γενέσθαι,

Commented on by msA 17.63


Iliad 17.152: ὅς τοι πολλ`’ ὄφελος γένετο πτόλεί̈ τε καὶ αὐτῷ

Commented on by msAim 17.18


Iliad 17.153: ζωὸς ἐών: νῦν δ’ οὔ, οἱ, ἀλαλκέμεναι κύνας ἔτλης:

Commented on by msAint 17.18, msA 17.64


Iliad 17.154: τῶ νῦν. εἴ τις ἐμοὶ Λυκίων ἐπιπείσεται ἀνδρῶν


Iliad 17.155: οἴκαδ’ ΐμεν, Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς όλεθρος:

Commented on by msA 17.66


Iliad 17.156: εἰ γὰρ νῦν Τρώεσσι μένος πολυθαρσὲς ἐνείη.


Iliad 17.157: ἄτρομον. οἷόν τ’ ἄνδρας ἐσἔρχεται. οἳ περι πάτρης


Iliad 17.158: ἀνδράσι δυσμενέεσσι πόνον καὶ δῆριν ἔθεντο.


Iliad 17.159: αῖψά κε Πάτροκλον ἐρυσαίμεθα. ΄ Ϊλιον εἴσω:


Iliad 17.160: εἰ δ’ οὗτος προτὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος


Iliad 17.161: ἔλθοι τεθνηὼς. καί μιν ἐρυσαίμεθα χάρμης.

Commented on by msAint 17.19, msAim 17.19


Iliad 17.162: αῖψά κεν Ἀργεῖοι , Σαρπηδόνος ἔντεα καλὰ


Iliad 17.163: λύσειαν: καί κ’ αὐτὸν ἀγοίμεθα Ἴ̈λιον εἴσω:

Commented on by msA 17.67, msAim 17.20


Iliad 17.164: τοίου γὰρ θεράπων πέφατ’ ἀνέρος, ὃς μέγ’ ἄριστος


Iliad 17.165: Ἀργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες:


Iliad 17.166: ἀλλὰ σύ γ’ Αἴαντος μεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας

Commented on by msA 17.69


Iliad 17.167: στήμεναι ἄντα. κατ’ ὄσσε ἰ̈̈δὼν δηί̈ων ἐν ἀϋτῇ.


Iliad 17.168: οὐδ’ἰ̈θὺς μαχέσασθαι. ἐπεὶ σέο φέρτερός ἐστι:


Iliad 17.169: τὸν δ’ ὰρ’ ὑπόδρα ἰ̈δὼν προσέφη κορυθαιόλος Ἕκτωρ :


Iliad 17.170: Γλαῦκε . τίη δε σὺ τοῖος ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπες.

Commented on by msAint 17.20, msA 17.70


Iliad 17.171: ὢ πόποι ῆ τ’ ἐφάμην σε περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων

Commented on by msAim 17.21


Iliad 17.172: τῶν: ὅσσοι Λυκίην ἐριβώλακα ναιετάουσι.

Commented on by msA 17.71


Iliad 17.173: νῦν δέ σευ, ὠνοσάμην πάγχυ φρένας. οἷον ἔειπες.

Commented on by msA 17.72


Iliad 17.174: ὅς τέ με, φῂς Αἴαντα πελώριον οὐχ ὑπομεῖναι:

Commented on by msA 17.73, msAim 17.22


Iliad 17.175: οὔ τοι ἐγὼν, ἔρρῑγα μάχην. οὐδὲ κτύπον ἵππων


Other texts (22 passages)


Scholia group: msAint

msAint 17.18: oτ Ζηνόδ γρ κύεν ἔτλης ἄλογον δέ ⁑

Comments on 17.153


msAint 17.19: καὶ δια μαχης αὐτὸν ἐξελκύσομεν ⁑

Comments on 17.161


msAint 17.20: τίη Αττικῶς δια τί ,

Comments on 17.170


Scholia group: msAil

msAil 17.16: παραστρόφοις τοῖς ὀφθαλμοῖς ⁑

Comments on 17.141@ὑπόδραϊδὼν


msAil 17.17: φανερος γενήσεται:

Comments on 17.155@πεφήσεται


msAil 17.18: αντ τοῦ κομισθείη

Comments on 17.161@ἔλθοι-τεθνῃὼς


Scholia group: msAim

msAim 17.18: πολλαχῶς ὠφέλημα

Comments on 17.152


msAim 17.19: ουτ δια τοῦ η τεθνῃὼς :

Comments on 17.161


msAim 17.20: οτ ἐπι αψύχων τὸ αγοίμεθ ⁑

Comments on 17.163


msAim 17.21: παρα Ζηνοδ ὦ πέπον , ου κακῶς:

Comments on 17.171


msAim 17.22: ουτ ἐπι ενεστῶτ ἂν λέγεις καὶ τὸ ϊ ⁑

Comments on 17.174


Scholia group: msA

msA 17.63: ‡ κάλλιπες, ἡ διπλῆ ὅτι τὰ ἐλώρια οὐκ εστι βρώματα ὡς οἱ γλωσσογράφοι ἀλλ’ ἐλκύσματα ⁑

Comments on 17.151


msA 17.64: ζῳὸς ἐὼν ὅτι ὑπόνοια τοῖς Τρωσὶν ἐγένετο ὡς κυνοβρώτου τοῦ σώματος ἐσομένου εἰ μη τὸν Πάτροκλον ἀνθελκύσαιεν καὶ ὑφ αυτοὺς ἔχοιεν εἰς αντ ἀπόδοσιν τὴν περι Σαρπηδόνος ἄριστος γὰρ οὗτος ὥστε μὴ ἀμεληθῆναι: τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ ἐξ οῦ συνέβαινεν ἀνταποδιδοσθαι τὸν Σαρπηδόνα διὸ ἐπιφέρει τοίου γὰρ θεράπων πέφατ’ ἀνδρὸς ὃς μέγ’ ἄριστος Ἀργείων παραυ νηυσὶ ⁑

Comments on 17.153


msA 17.65: τῶ νῦν εἴ τις ἐμοὶ Λυκίων : ἤτοι ὑποστικτέον ἀνδρῶν ἵνα στίζωμεν ΐμεν . ὁ δὲ λόγος εἴη διόπερ εἴ τίς μοι πεισθείη τῶν Λυκίων οἵκαδὲ πορευσόμεθα: ἢ ὑποστικτέον ἐπι τὸ ΐμεν ἵν’ ᾖ ἀπαρέμφατον: ὁ δὲ δὲ σύνδεσμος περισσεύει: Τροιη δὲ τοῦ λόγου τοιούτου γινομένου δι ὅπερ νῦν εἴ τις μοι πεισθείη τῶν Λυκίων οἴκαδὲ ὑποστρέφειν: ἀπόλοιτο ἂν ἡ Τροία

Comments on 17.154-17.155


msA 17.66: οἴκαδ’ ἴ̈μεν, Τροίῃ δὲ πεφήσεται τὸ πεφήσεται οὐκ έστιν ὅμοιον τὸ πέφαται δ’ ώριστος Ἀχαιῶν : ἀλλα πεφήσεται ὄλεθρος φανήσεται ⁑

Comments on 17.155


msA 17.67: ‡ λύσειαν καί κ’ αὐτὸν: ὅτι οὐκ ἴσασιν οἱ περι τὸν Γλαῦκον εἰ ἀποκεκόμισται ὁ Σαρπηδὼν εἰς Λυκίαν ὑπο τοῦ Ὕπνου καὶ τοῦ Θανάτου διο φησιν ἀντιρυσιᾶσαι τὸν Πάτροκλον ἔως ἂν κομίσαι τὸν Πάτροκλον ⁑

Comments on 17.163


msA 17.68: καί κ’ αὐτὸν ἀγοίμεθα. οὐ τὸν Πάτροκλον ταχέως ἂν ἀπολυτρωθείη τὸ σῶμα τοῦ Σαρπηδόνος , πῶς. διδάξει δια τῶν ἐπιφερομένων: τοίου γὰρ θεράπων πέφατ’ ἀνέρος οὐκ ὰν έναδιαφοροῖεν ἐν τῇ αἰκείά, τοῦ Πατρόκλου . δια τὸ εἶναι αὐτὸν ὑπερέχοντος ἀνδρὸς θεράποντα, ἀλλα ταχέως ἂν ἀπολυτρώσαιεν τὸν Σαρπηδόνα ἵνα καὶ αὐτοὶ κομίσωνται τὸν Πάτροκλον ⁑

Comments on 17.163-17.164


msA 17.69: οὐκ εταλασσας, οὐχ ὑπέμεινας ἀπο τούτου καὶ τλήμων ὁ ὑπομενητικός ⁑

Comments on 17.166


msA 17.70: γλαῦκε τίη δὲ συ: προς τὰ ῥηθέντα οὐδὲν ἀποκρίνεται ὡς ὑβρισμένος δὲ ἀγανακτεῖ ⁑

Comments on 17.170


msA 17.71: τῶν ὅσσοι Λυκίην : μεμείωκε τὴν ἔμφασιν καὶ τὰ τοιαῦτα εἴωθεν ἀθετεῖν ὁ Ἀρίσταρχος . ⁑

Comments on 17.172


msA 17.72: νῦν δε σεῦ ὡνοσάμην: παρα Ζηνοδότῳ , νῦν δέ σε ἔξω τοῦ υ , ὅτι νῦν μὲν ορθῶς ἔχει: ἐν δε τῇ Ξ κακῶς ἐντευθεν μετενήνεκται ⁑

Comments on 17.173


msA 17.73: ὅς τε με φῂς: ἀξιοῖ ὁ Ἀσκαλωνίτης ἀναγινώσκειν δισυλλάβως ἐπι αορίστου χρόνου. ὁ μέντοι Ἀλεξίων μονοσυλλάβως, ἐπι ενεστῶτος χρόνου δι’ ὸ καὶ σὺν τῷ γράφεσθαι: τοῦτο δὲ ἀπαιτεῖ, καὶ ἡ διάνοια καγὼ δὲ συγκατατίθεμαι, διὸ ἐν τῇ συντάξει ἐγκλιτέον: ὀξύνεται γὰρ ἐπι ἐνεστῶτος χρόνου ⁑

Comments on 17.174


previousnext
msA 226rmsA 227r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1