Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 227, recto

previousnext
msA 226vmsA 227v

Iliad text (25 lines)


Iliad 17.176: ἂλλ’ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος. αἰγιόχοιο

Commented on by msAim 17.23


Iliad 17.177: ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ. καὶ ἀφείλετο νίκην


Iliad 17.178: ῥηϊδίως: ὁτὲ δ’ αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασθαι:

Commented on by msAint 17.21, msA 17.74


Iliad 17.179: ἂλλ’ άγε δεῦρο πέπον παρ’ ὲμ’ ΐστασο. καὶ ἴ̈δε ἔργον.


Iliad 17.180: ἠὲ πανημέριος κακὸς ἔσσομαι ὡς ἀγορεύεις:


Iliad 17.181: ἤ τινα καὶ Δαναῶν . ἀλκῆς. μάλα περ μεμαῶτα


Iliad 17.182: σχήσω ἀμυνέμεναι περὶ Πατρόκλοιο θανόντος:


Iliad 17.183: ὡς εἰπὼν, Τρώεσσιν ἐκέκλετο. μακρὸν ἀύ̈σας:


Iliad 17.184: Τρῶες καὶ Λύκιοι . καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί:


Iliad 17.185: ἀνέρες ἔστε φίλοι. μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.


Iliad 17.186: ὄφρ’ ὰν, ἐγὼν Ἀχιλῆος ἀμύμονος ἔντεα δύω

Commented on by msA 17.75, msA 17.76


Iliad 17.187: καλὰ. τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξα κατακτάς:


Iliad 17.188: ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαιόλος Ἕκτωρ


Iliad 17.189: δηί̈ου ἐκ πολέμοιο. θέων δ’ ἐκίχανεν ἑταίρους


Iliad 17.190: ὦκα μάλ’. οὔ πω τῆλε. ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπών:

Commented on by msAint 17.22, msA 17.78, msA 17.79


Iliad 17.191: οἳ προτὶ ἄστυ φέρον κλυτὰ τεύχεα Πηλείδᾱο .

Commented on by msA 17.80, msAim 17.24


Iliad 17.192: στὰς δ’ ἀπάνευθε μάχης πολυδακρύου. ἔντε’ ἄμειβεν:


Iliad 17.193: ἤτοι ὁ μὲν τὰ ἃ, δῶκε φέρειν προτὶ Ί̈λιον ἱ̈ρὴν

Commented on by msAint 17.23


Iliad 17.194: Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν. ὁ δ’ ἄμβροτα τεύχεα δῦνε


Iliad 17.195: Πηλείδεω Ἀχιλῆος . ἅ, οἱ, θεοὶ Οὐρανίωνες


Iliad 17.196: πατρὶ φίλῳ ἔπορον. ὃ δ’ ἄρα ᾧ παιδὶ όπασσε


Iliad 17.197: γηράς. ἂλλ’ οὐχ υἱὸς ἐν ε̋ντεσι πατρὸς ἐγήρα:

Commented on by msA 17.81


Iliad 17.198: τὸν δ’ ὡς οὖν ἀπάνευθεν ΐδεν νεφεληγερέτα Ζεὺς


Iliad 17.199: τεύχεσι Πηλείδαο κορυσσόμενον θείοιο.


Iliad 17.200: κινήσᾱς ῥα κάρη. προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν:


Other texts (14 passages)


Scholia group: msAext

msAext 17.4: αφείλετο

Comments on 17.105


Scholia group: msAint

msAint 17.21: παρα Ἀριστοφ τότε δ’ αὔτὸς :

Comments on 17.178


msAint 17.22: βραχὺ διαστ ἐπι τὸ μάλα τῆλε

Comments on 17.190


msAint 17.23: οτ θηλυκ ειπ τὴν Ἴλιον

Comments on 17.193


Scholia group: msAim

msAim 17.23: γρ ἠέ περ ἀνδρός

Comments on 17.176


msAim 17.24: ἐν άλλῳ Πηλείωνος

Comments on 17.191


Scholia group: msA

msA 17.74: ‡ ῥηϊδίως ὁτε δ’ αὐτὸς, ὅτι ἀκαταλλήλως καὶ ἰ̈δίως ἐπενήνοχε τὸ ὁτὲ δ’ αὐτὸς , ἔδει γὰρ, ἢ οὗτως εἰπεῖν τότε δ’ αὐτὸς ἐποτρύνει ἡ προσληπτέον ἔξωθεν τὸ ἐστι , ὥστε γίνεσθαι τὸ πλῆρες ἔστι δὲ ὅτε καὶ αὐτὸς ἐποτρύνει μάχεσθαι ⁑

Comments on 17.178


msA 17.75: καλὰ τὰ Πατρόκλοιο βίην: προσεδόκησεν ἄν τις δυσωπηθέντα τοὺς λόγους καὶ κινηθέντα ἐπι τῷ πραγματ οἷς αὐτὸς ἐπηγγείλατο μένειν. ὁ δὲ ἐπιλέλησται μὲν ὦν εἶπεν. ἠμέληκε δὲ τῶν ὀνειδων: περὶ δὲ κοσμεῖσθαι γίνεται ⁑

Comments on 17.186


msA 17.76: καλὰ τὰ Πατρόκλοιο : οὗτος ἀλαξονεύεται μηδὲν ἀξιόλογον δεδρακῶς διὸ ἐπιμελῶς χαρακτηρίζει τοὺς βαρβάρους τοιοῦτους παραδιδους: ἐνταῦθ μὲν οὖν ορθῶς ἔχει τὰ λεγόμενα ἀνωτέρω δὲ, οὐκέτι αὐτὸς γὰρ ἦν Ὅμηρος ἱστορῶν Ἕκτωρ μὲν Πατρόκλον ἐπεὶ κλυτα τευχε’ ἀπηύρα, ἕλχ’ ἵν’ ἀπ ὤμοιϊν ⁑

Comments on 17.186


msA 17.77: δηΐου ἐκ πολέμοιο θέων δ’ εκίχανεν ἑταίρους: τὸ ἑξῆς ἐστι θέων ἐκίχανεν ⁑ εταίρους ῶκα μάλα κραιπνοῖσι ποσὶ μετασπῶν : τουτέστι μετελθὼν αὐτοὺς ἀπο τοῦ σπέσθαι καὶ ἔπεσθαι μετ αυτοὺς ακολουθησας ⁑

Comments on 17.189-17.190


msA 17.78: οὔπω τῆλε: αὕτη αἰτία ἀποδέδοται τοῦ ῶκα αὐτοὺς κατειλῆφθαι οὔπω γὰρ ῆσαν τῆλε αὐτοῦ καὶ μακρὰν κεχωρισμενοι ⁑

Comments on 17.190


msA 17.79: ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπῶν ὡς καταλαβών : ἔστι γὰρ δεύτερος ἀόριστος. οὐδεμία δὲ μετοχὴ ἐν τῆ συνθέσει ἀναβιβάζει τὸν τόνον ὅτι μὴ μόνη ἡ ἀέκων περι ῆς ζητοῦμεν ⁑

Comments on 17.190


msA 17.80: οἳ προτὶ ἄστυ φέρον κλυτὰ τεύχεα: θάλωκεν οὗτος τῷ ἐξαιρέτῳ τῶν ὅπλων κάλλει καὶ νυνὶ μετα πάσης σπουδῆς ἐπείγεται καταλαβεῖν τοὺς φερονας μη φθάσωσιν. εἰς τὴν πόλιν πορευθέντες: μετενόησε δὲ κρατούμενος ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας ⁑

Comments on 17.191


msA 17.81: γηράς ἀλλ’ οὔχ ὑιὸς: ὅτι οὕτως εἰώθασι σχηματίζειν ἀντι τοῦ γηράσας, περιπαθὲς δὲ τὸ ευτυχέστερον εὑρίσκεσθαι τοῦ πατρὸς τὸν υίον ⁑

Comments on 17.197


previousnext
msA 226vmsA 227v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1