Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 22, verso

previousnext
msA 22rmsA 23r

Iliad text (25 lines)


Iliad 1.527: οὐδ’ ἀτελεύτητον: ὅ τι κεν κεφαλῇ κατανεύσω.

Commented on by msA 1.1331, msAil 1.1350


Iliad 1.528: ᾖ καὶ κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι, νεῦσε Κρονίων:

Commented on by msA 1.1332, msA 1.1333, msAil 1.1351, msAil 1.1352


Iliad 1.529: ἀμβρόσιαι δ’ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος

Commented on by msAil 1.1353, msAil 1.1354


Iliad 1.530: κρατὸς ἀπ’ αθανάτοιο: μέγαν δ’ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον :

Commented on by msA 1.1334, msAil 1.1355


Iliad 1.531: Τώ γ’ ὡς βουλεύσαντε διέτμαγεν: ἡ μὲν ἔπειτα

Commented on by msAil 1.1356


Iliad 1.532: εἰς ἅλα ἆλτο βαθεῖαν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου .

Commented on by msA 1.1336


Iliad 1.533: Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα: θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἀνέσταν

Commented on by msAil 1.1357


Iliad 1.534: ἐξ ἑδέων σφοῦ πατρὸς ἐναντίον: οὐδέ τις ἔτλη

Commented on by msAil 1.1358


Iliad 1.535: μεῖναι ἐπερχόμενον: ἀλλ’ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες:

Commented on by msA 1.1338


Iliad 1.536: ὡς ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου: οὐδέ μιν Ἥρη


Iliad 1.537: ἠγνοίησεν ἰδοῦς’ ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς

Commented on by msAil 1.1359


Iliad 1.538: ἀργυρόπεζα Θέτις . θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος:

Commented on by msA 1.1339, msAil 1.1360


Iliad 1.539: αὐτίκα κερτομίοισι, Δία , Κρονίωνα προσηῦδα:

Commented on by msA 1.1340, msAil 1.1361


Iliad 1.540: τίς δ’ αὖ τοι δολομῆτα, θεῶν, συμφράσσατο βουλάς:

Commented on by msA 1.1341


Iliad 1.541: αἰεί τοι φίλον ἐστὶν ἐμεῦ ἀπο, νόσφιν, ἐόντα

Commented on by msA 1.1342


Iliad 1.542: κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν: οὐδέ τι πώ μοι

Commented on by msAint 1.1349, msA 1.1343, msAil 1.1362, msAil 1.1363, msAim 1.1348


Iliad 1.543: πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς:

Commented on by msAil 1.1364


Iliad 1.544: τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε:

Commented on by msA 1.1344


Iliad 1.545: Ἥρη : μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους


Iliad 1.546: εἰδήσειν: χαλεποί τοι ἔσοντ’ ἀλόχῳ περ ἐούσῃ:

Commented on by msAil 1.1365


Iliad 1.547: ἀλλ’ ὃν, μέν κ’ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν, οὔ τις ἔπειτα

Commented on by msA 1.1345, msA 1.1346, msAil 1.1366


Iliad 1.548: οὔτε θεῶν πρότερος τόν γ’ εἴσεται οὐτ’ ἀνθρώπων:

Commented on by msAil 1.1367


Iliad 1.549: ὃν δέ κ’ ἐγὼν, ἀπάνευθε θεῶν, ἐθέλοιμι νοῆσαι.


Iliad 1.550: μή τι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο μὴ δὲ μετάλλά.

Commented on by msAil 1.1368


Iliad 1.551: τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη :


Other texts (34 passages)


Scholia group: msA

msA 1.1331: ‡κεφαλῆ κατανεύσω τὸ λογιστικὸν περι κεφαλην, τὸ θυμικὸν περὶ καρδίαν κραδίη δε οἱ ἔνδον ὑλακτεῖ : καὶ οἱδάνεται κραδίῃ χόλῳ : τὸ ἐπιθυμητικὸν περι ἧπαρ: ἣπαρ έκειρον ⁑

Comments on 1.527


msA 1.1332: ἔφει εῖπεν δηλοὶ δὲ πλείονα: καὶ τὸ ἥτις ὡς ἐπι τοῦ ἣ μυρι Ἀχαιοῖς : καὶ τὸν και σύνδεσμον ὡς ἐπι τοῦ βούλομ’ εγὼ λαὸν σῶον ἔμμεναι ἢ ἀπολεσθαι : δηλοῖ καὶ τὸ ἀληθῶς ὡς ἐπι τοῦ ή δη λοίγια ἔργα : τὸ γὰρ ὄντος ἐπι τοῦ ἀληθοῦς λαμβάνεται⁑

Comments on 1.528


msA 1.1334: κρατὸς ἀπ αθανάτοιο ὅτι Ζηνόδοτος γράφει κρητὸς οὐκ έστι δὲ Ϊακὸν ὰψ Ὁδυσεὺς κατα κράτα καλυψάμενος ⁑

Comments on 1.530


msA 1.1335: ἐλέλιξεν τῷ τάχει τῶν συλλαβῶν τὸ ταχὺ τῆς κινήσεως δηλοὶ: διέτμαγεν αἱ πᾶσαι δια τοῦ ε : ἡ μεταφορὰ δὲ ἀπο τῶν τεμνομένων σωμάτων⁑

Comments on 1.530-1.531


msA 1.1336: ἆλτο ψιλωτέον καὶ τάχα μὲν ἀπελαβε τὸ προοφειλόμενον πνα,πνεῦμα: ἠλόγητο γὰρ τὸ ἄλλομαι δασυνόμενον εἴ γε τὸ α προ δύο λλ ἐψιλοῦτο: ἄλλος ἀλλότριος τάχα δὲ ὅπερ καὶ μᾶλλον ἐπεὶ τὸ α καταλῆγον εἰς λ επιφερομένου στοιχείου ἑνὸς τῶν τῆς τρίτης συζυγίας ψιλοῦται Ἄλτεω ὃς Λελέγεσσι . ληΐου ἀλδήσκοντος ἄλθετο χείρ ἔνθεν τινὲς καὶ τὸ ὃς τοῦτον τὸν ἄναλτον ψιλῶς προφέρονται⁑

Comments on 1.532


msA 1.1337: ἐξ ἑδέων δασύνεται παρα τὸ έζω οἱ δὲ μετὰ τοῦ ρ : ἀπο τούτων τῶν δύο στίχων λέγουσι μέρος τιμῆσαι τὸν Λυκοῦργον τὸν τῶν Λακεδαιμονιων γράψαντα νόμον ἐπανίστασθαι τοὺς νέους τοῦς πρεσβυτέροις⁑

Comments on 1.534-1.535


msA 1.1338: ἔσταν ἅπαντες ψιλωτέον τὸ ἔσταν ἐπεὶ γίνεται σταν δὲ μεταστοιχεῖ : τὸ γὰρ αιρόμενον ἐκ τοῦ ῥήματος ε εν ψιλῶ πνι οὐ δασύνεται ἐπεὶ οὐκ αποβάλλει τὸ ε ὁ δὲ ἔστησα ψιλοῦται ἐπεὶ γίνεται στήσα δ’ ἐν Ἀμνησῷ ποταμῷ ⁑

Comments on 1.535


msA 1.1339: ἁλίοιο γέροντος ἄδηλον Πρωτέως ἠ Φόρκυνος εἰ μη δια τὸ κλυται κασίγνηται Νιρηΐδες ⁑

Comments on 1.538


msA 1.1340: κερτομίοισι τοῖς τὸ κέαρ τέμνουσιν ὀ ἔστι τὴν ψυχὴν καὶ λυποῦσιν οἱονει κεαροτομίοις⁑

Comments on 1.539


msA 1.1341: τίς δ’ αὐ τοι δολομητα προπερισπαστέον τὸ δολομῆτα ὁμοίως τῷ σχέτλιε ποικιλομητα καὶ καθόλου τὰ εἰς της λήγοντα βαρύτονα ὅτε ἐπι κλητικῆς εἰς α λήγει προπερισπᾶται ἀλῆτα πλανῖτα: νικῆτα: παιδῖτα: σαμνῖτα: ἔνθεν οῦν σημειωτεον τὸ ἀκάκητα ⁑

Comments on 1.540


msA 1.1342: ἀπο νόσφιν εόντα τὸ εξῆς ἀπόντα διὃ οὐκ αναστρεπτέον τὴν ἀπό: ἡ δὲ φράσις συνηθ ἀπο δοτικῆς εἰς αιτιατικὴν ἔρχεσθαι, ὡς σφῶϊν μέν τ’ ἐπέοικε μετα πρότοισιν εόντας ⁑

Comments on 1.541


msA 1.1344: πατηρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε⁑ δια τί τὸν Δία μόνον τῶν θεῶν οὕτω καλεῖ ὅτι τὸ συναμφότερον ἔχει οὗτος μόνος θεῶν μὲν ἐστι πατηρ καθ Ὅμηρον , Ἀπόλλωνος , Ἡφαίστου : Ἄρεος Ἑρμοῦ Διονύσου : Χαρίτων Μουσῶν Ἀφροδίτης : καὶ πολλῶν θνητῶν: Σαρπηδόνος . Αἰακοῦ Ζήθου Ἀμφίονος Μίνωος Ῥαδαμάνθυος . Ἡρακλέους Περσέως καὶ ἑτέρων πολλῶν. οἱ δὲ ἄλλοι πολλοὶ καθ Ὅμηρον πρες εἰσὶ μόνως ἠ θνητῶν ἠ ἀθανάτων: οἷον Κρόνος μὲν Διός Ἥρας Ἅδου Ποσειδῶνος ‡ θνητοῦ δὲ οὐδενός καὶ Ποσειδῶν πάλιν θυ μὲν οὐδενὸς, θνητοῦ δὲ, Κύκλωπος Ἐφιάλτου . Ὤτου Νηλέως ⁑

Comments on 1.544


msA 1.1345: ἀλλ’ ὃν μέν κ’ ἐπιεικες ἄλλ’ ὅντινα μὲν λόγον προσήκει σε παρ εμοῦ ακουσαι, τοῦτον οὐδεὶς, πρὸ σοῦ μάθῃ οὔτε θεῶν οὔτε ανων ⁑

Comments on 1.547


msA 1.1346: ἐπιεικὲς ὡς τιμὴν αὐτῇ προσάπτει. ἔστι δὲ καὶ βιωτικῶν μιμητικὰ πρῶτον ἠπίως ἀρξάμενον επάγειν τὰς ἀπειλὰς ὕστερον⁑

Comments on 1.547


Scholia group: msAim

msAim 1.1347: τὸ σφοῦ ἀπο συγκοπῆς τοῦ σφετέρου ⁑

Comments on 1.534-1.535


Scholia group: msAint

msAint 1.1349: το δε πῶ ὀξύνεται δια τὴν μοι ἀντωνυμιαν ἥτις νῦν ἐγκλητική ἔστιν⁑

Comments on 1.542


Scholia group: msAil

msAil 1.1351: ειπεν

Comments on 1.528


msAil 1.1352: μελαίναις

Comments on 1.528


msAil 1.1353: τρίχες

Comments on 1.529


msAil 1.1354: επεσείσθησαν

Comments on 1.529


msAil 1.1355: ἐκίνησεν ἔσεισεν

Comments on 1.530


msAil 1.1356: διεχωρίσθησαν

Comments on 1.531


msAil 1.1357: προς το ΐδιον:

Comments on 1.533


msAil 1.1358: τοῦ ἰδίου

Comments on 1.534


msAil 1.1359: ὅτι αὐτῷ

Comments on 1.537


msAil 1.1360: λαμπρόπους πέζα γὰρ ὁ ποῦς

Comments on 1.538


msAil 1.1361: νῦν λυπηροῖς

Comments on 1.539


msAil 1.1362: ὡς διχθάδια

Comments on 1.542


msAil 1.1363: διανοούμενον

Comments on 1.542


msAil 1.1364: ουδέν μοι ἑκὼν λε ἐὰν μὴ ὑπ εμοῦ ἀναγκασθης

Comments on 1.543


msAil 1.1366: πρέπον:

Comments on 1.547


msAil 1.1367: γνώσεται μάθοι

Comments on 1.548


msAil 1.1368: ἀνερώτα

Comments on 1.550


msAil 1.1369: πολυπραγμονει:

Comments on 1.1369


previousnext
msA 22rmsA 23r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1