Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 23, recto

previousnext
msA 22vmsA 23v

Iliad text (25 lines)


Iliad 1.552: αἰνότατε Κρονίδη : ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες:

Commented on by msAil 1.1409


Iliad 1.553: καὶ λίην σε πάρος γ’ οὐτ’ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ.

Commented on by msA 1.1389, msAil 1.1410


Iliad 1.554: ἀλλὰ μάλ’ εὔκηλος, τὰ φράζεαι ἅσσ’ ἐθέλῃσθα:

Commented on by msA 1.1390, msA 1.1391, msAil 1.1411, msAil 1.1412


Iliad 1.555: νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατα φρένα. μή σε παρείπῃ

Commented on by msAil 1.1413


Iliad 1.556: ἀργυρόπεζα Θέτις , θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος:

Commented on by msAint 1.1405, msA 1.1392


Iliad 1.557: ἠερίη γὰρ, σοί γε παρ’ έζετο καὶ λάβε γούνων:


Iliad 1.558: τῇ σ’ ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον, ὡς Ἀχιλῆα

Commented on by msA 1.1393, msAil 1.1414


Iliad 1.559: τιμήσῃς. ὀλέσῃς δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν :


Iliad 1.560: τὴν δ`’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς :

Commented on by msAint 1.1406


Iliad 1.561: δαιμονίη. αἰεὶ μὲν, ὀΐεαι: οὐδέ σε λήθω:

Commented on by msAil 1.1415, msAil 1.1416


Iliad 1.562: πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι: ἀλλ’ ἀπὸ θυμοῦ


Iliad 1.563: μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι: τό δε τοι καὶ ῥίγιον ἔσται:


Iliad 1.564: εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστὶν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι:

Commented on by msA 1.1394, msAim 1.1402


Iliad 1.565: ἀλλ’ ἀκέουσα κάθησο. ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ.

Commented on by msA 1.1395


Iliad 1.566: μήν οί τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰς’ ἐν Ὀλύμπῳ

Commented on by msA 1.1397


Iliad 1.567: ἄσσον ἰ̈όνθ’, ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω:

Commented on by msAint 1.1407, msA 1.1396, msAim 1.1403


Iliad 1.568: Ὣς ἔφατ’. ἔδδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη ,


Iliad 1.569: καί ῥ’ ἀκέουσα καθῆστο. ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ:

Commented on by msA 1.1398, msAil 1.1417


Iliad 1.570: ὄχθησαν δ`’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες:

Commented on by msAint 1.1408, msAil 1.1418


Iliad 1.571: τοῖσιν δ’ Ἥφαιστος κλυτοτέχνης ἦρχ’ ἀγορεύειν


Iliad 1.572: μητρὶ φίλῃ ἐπίηιρα φέρων λευκωλένῳ Ἥρῃ :

Commented on by msA 1.1399


Iliad 1.573: ῆ δὴ λοίγια ἔργα τάδ’ ἔσσεται οὐδ’ ἔτ’ ἀνεκτά,

Commented on by msAil 1.1419, msAil 1.1420, msAim 1.1404


Iliad 1.574: εἰ δὴ, σφῶ, ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε.

Commented on by msAil 1.1421


Iliad 1.575: ἐν δὲ θεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον: οὐδέ τι δαιτὸς

Commented on by msA 1.1400


Iliad 1.576: ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος. ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.

Commented on by msA 1.1401, msAil 1.1422


Other texts (29 passages)


Scholia group: msA

msA 1.1389: καὶ λίην σε πάρος γ’ oὕτως αἱ Ἀριστάρχου καὶ ἡ Ριανοῦ καὶ ἡ Ἀριστοφα καὶ ἐστιν ἐμφατικὸν δι ὃ λεγόμενον τὸ οὕτε οἱ γράφοντες οὐδε μεταλλῶ κακῶς γράφουσιν⁑

Comments on 1.553


msA 1.1391: ἅσσ’ ἐθέληισθα ὁ μὲν Πτολεμαῖος δασύνει: τρία λέγων σημαίνειν τὸ ἄσσα : τό τε ἅτινα καὶ ὅσα καὶ τινά : καὶ ὅτε μὲν ἰσοδυναμεῖ τῷ ἄτινα δασύνεται, ἀλλὰ καὶ ὅτε τῷ όσα ὡς ἐπι τοῦ ἄσσ ἂν ἐμοί περ αὕτη : ψιλοὶ δὲ ὅτε επι τοῦ τινὰ παραλαμβάνεται⁑

Comments on 1.554


msA 1.1392: ἀργυρόπεζα κόσμον περὶ τὰς ὤας ἔχουσα, ἠ δια τοὺς αἰγιαλούς⁑

Comments on 1.556


msA 1.1393: τῇ σ ὁΐω κατανοῦσαι διἀσταλτεον ἐπι τὸ ετήτυμον ἵν ᾖ ἀληθὲς κατανενευκέναι⁑

Comments on 1.558


msA 1.1394: εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἔστι εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχον ἐστὶν ἔοικε καμοὶ προσφιλὲς εῖναι λέγει δὲ προὑποσχεσθαι τὴν Ἀχιλ τιμήν:

Comments on 1.564


msA 1.1395: κάθησο προπαροξυτόνως τὰ γὰρ σύνθετα προστακτικὰ βραχυκαταληκτα ὡς επι τὸ πλεῖστον ἀναπέμπει τὸν ἑαυτῶν τόνον τὰ δε μακροκατάληκτα τὸν αυτὸν τοῖς αὐτοῖς φυλάσσει τόνον βραχυκατάληκτα μὲν λέγε κατάλεγε σπεῖρε κατάσπειρε οὕτως οὖν καὶ ἧσο καθησο : μακροκατάληκτα δὲ νοοῦ διανοοῦ ποίει περιποίει⁑

Comments on 1.565


msA 1.1396: ἀάπτους χείρας οὕτως λῶς προενεκτεον οὕτως δὲ καὶ Ἀρίσταρχος ἤκουε δὲ τὰς δεινὰς καὶ απτοήτους: ὁ δὲ Ζηνόδοτος : καὶ αὐτὸς ὁμοίως τῷ πνι εἰς τὰς ἰσχυρὰς δὲ μετελάμβανεν ἐν δὲ ταῖς Ἀριστοφάνους Γλώσσαις δια τοῦ ε ἐγέγραπτο ἀέπτους . εἰσὶ δὲ οἳ ἀπροσπελάστους ἀποδιδόασιν ἀπο τοῦ άψασθαι ὃν οὐδεὶς ἂν άψαιτὸ δι’ ἰ¨σχὺν: ἐμοὶ δὲ δοκεῖ παρα τὸ ϊάπτω γεγενῆσθαι ὃ σημαίνει τὸ διαφθείρω καὶ βλάπτω: ἔνθεν τὸ πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν καὶ μέσον αὐτοῦ κατ έλλειψιν τοῦ α μέγα δ’ ἴψαο λαὸν Ἀχαιῶν : ἔνθεν καὶ ὁ ἲ¨ψ ἔστι δὲ θηρίον διατρῶγον τὰ ξύλα, ἀπο δὴ τούτου τοῦ ἰάπτω τῶ αϊάπτους ἦν καὶ κατ έλλειψιν τοῦ ϊ ἀάπτους ἤτοι τὰς μὴ δυναμένας διαφθαρῆναι καὶ βλαβῆναι ὴ κατ επίτασιν τὰς άγαν δυναμένας βλάψαι καὶ διαφθεῖραι⁑

Comments on 1.567


msA 1.1397: θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπω : ἀπο τοῦ εἰμί τοῦ σημαίνοντος τὸ ὑπάρχω πρῶτον πρόσωπον ἑμὲν ὡς τίθημι τίθεμεν ετέ καὶ τὸ τρίτον εσί καὶ κατα πλεονασμὸν τοῦ ϊ εἰσὶ μαρτυρεῖ τὸ έασι τῇ διφθόγγῳ γραφῇ ὥσπερ γὰρ εκ τοῦ τιθέασι τιθεῖσι : οὕτως καὶ ἐκ τοῦ ἔασιν εἰσίν ⁑

Comments on 1.566


msA 1.1398: καθῆστο τοῦ έζω ἐστὶν ἡ κλῆσις, ῆσμαι ἥσμην ῆσσο ἧστο καὶ ἐν συνθέσει καθῆστο : εἰ γὰρ ἢν ἐκ τοῦ ῆμαι ὡς ἀπο τῶν εἰς μι ἀνεδίδου τὸν τόνον οἱ δὲ τοιοῦτοι παρακείμενοι καὶ ὑπερσυντέλικοι δισύλλαβοι ἔχοντες δύο σύμφωνα ἐν τῇ συνθεσει φυλάσσουσι τὸν τόνον. εῖργμαι καθεῖργμαι ἦγμαι κατῆγμαι οὕτως οὖν καὶ τὸ καθῆστο ⁑

Comments on 1.569


msA 1.1400: κολῳὸν ἀπο τοῦ κολοιὸς εγένετο τὸ κλῳὸς τοῦ ο τραπεντος εἰς τὸ ῳ δι’ ὃ καὶ τὸ ϊ γράγεται ὡς κλοιός κλῳός , ὁ δε Φιλόξενος παρα τὸ κολῶ ὅ ἐστι τὸ κλάζω ἀπο τοῦ κλῶ κατα παραγωγὴν καὶ οὐ προσγράφει τὸ ϊ ⁑

Comments on 1.575


msA 1.1401: ἦδος ψιλωτέον ὡς τροχαϊκὸν τῶν εἰς ος ληγόντων κατα σχηματισμόν ἔστι τὸ ῆδος τὸ ἡδονὴ δασυνόμενον γὰρ μετασχηματίζεται εἰς τὸ ἦδος ψιλούμενον ὡς τὸ ἡμέρα μετασχηματίζεται εἰς τὸ ῆμαρ ψιλούμενον καὶ τὸ ἅμα ἐν τῷ ἄμυδις : οὕτως Ἡρῳδιανὸς ἐν τῆ Ἰ¨λιακῇ προσωδίᾳ ⁑

Comments on 1.576


Scholia group: msAim

msAim 1.1402: ὅτι τὸ μελλει οὐκ ἔστι χρονικόν αλλ αντι τοῦ έοικε ⁑

Comments on 1.564


msAim 1.1403: αντὶ ἰόντος δοτικη δὲ κέχρηται ἀντι γενικῆς⁑

Comments on 1.567


msAim 1.1404: διασταλτέον ἐπι τὸ ανεκτα έχεται γράφει τῶν ἑξῆς⁑

Comments on 1.573


Scholia group: msAint

msAint 1.1405: κόσμον περι τὰς ώας ἔχουσα, ἡ δια τοὺς αιγιαλους⁑

Comments on 1.556


msAint 1.1406: γράφεται τὴν δὲ μέγ’ ὀχθησας

Comments on 1.560


msAint 1.1407: ‡ὅτι Ζηνοδ γράφει άσσον ϊοντε οὐκ ἔστι δέ ἀλλ’ ἀντι ϊόντος συγχεῖ δὲ καὶ τὸ δκ ⁑

Comments on 1.567


msAint 1.1408: βραχὺ διασταλτεον ἐπι τὸ Διός ὁ γὰρ οικος Διός :

Comments on 1.570


Scholia group: msAil

msAil 1.1409: δεινότατε ἐπίφοβε

Comments on 1.552


msAil 1.1410: καὶ πάνυ σε ἐν τῷ ἐμπροσθεν χρόνῳ

Comments on 1.553


msAil 1.1411: ἥσυχος

Comments on 1.554


msAil 1.1412: διενοοὺ ἐβουλεύου

Comments on 1.554


msAil 1.1413: δεινῶς

Comments on 1.555


msAil 1.1414: ἀληθές

Comments on 1.558


msAil 1.1415: νῦν κακη φαύλη

Comments on 1.561


msAil 1.1416: δια παντος μὲν ὑπονοεῖς

Comments on 1.561


msAil 1.1417: πραΰνασα

Comments on 1.569


msAil 1.1418: ἐστέναξαν δια τὴν Ἡραν

Comments on 1.570


msAil 1.1419: ὄντως δή

Comments on 1.573


previousnext
msA 22vmsA 23v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1