Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 23, verso

previousnext
msA 23rmsA 24r

Iliad text (25 lines)


Iliad 1.577: μητρὶ δ’ ἐγὼ παράφημι καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ

Commented on by msA 1.1437, msAil 1.1457, msAil 1.1458


Iliad 1.578: πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα φέρειν Διῒ , ὄφρα μὴ αὖτε

Commented on by msAil 1.1459, msAim 1.1450


Iliad 1.579: νεικείῃσι πατὴρ, σὺν δ’ ἥμῑν δαῖτα ταράξῃ.

Commented on by msA 1.1438


Iliad 1.580: εἴ περ γάρ κ’ ἐθέλησιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς.


Iliad 1.581: ἐξ ἐδέων στυφελίξαι. ὃ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν:

Commented on by msAint 1.1455, msAil 1.1460, msAim 1.1451


Iliad 1.582: ἀλλὰ σὺ τόν γ’ ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν.

Commented on by msAil 1.1461


Iliad 1.583: αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἵ̈λαος Ὀλύμπιος ἔσσεται ἥμιν:


Iliad 1.584: ὡς ἀρ ἔφη: καὶ ἀναΐξας. δέπας ἀμφικύπελλον

Commented on by msA 1.1440, msAil 1.1462, msAim 1.1452


Iliad 1.585: μητρὶ φίλῃ ἐν χερσὶ τίθει: καί μιν προσέειπε:

Commented on by msA 1.1441


Iliad 1.586: τέτλαθι μῆτερ ἐμὴ. καὶ ἀνάσχεο κηδομένη περ:

Commented on by msAim 1.1453


Iliad 1.587: μή σε φίλην περ, ἐοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴ̈δωμαι


Iliad 1.588: θεινομένην: τότε δ’ οὔ τι δυνήσομαι ἀχνύμενός περ

Commented on by msAil 1.1463


Iliad 1.589: χραισμεῖν: ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσθαι:

Commented on by msAil 1.1464


Iliad 1.590: ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ’ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα

Commented on by msA 1.1442, msAil 1.1465


Iliad 1.591: ῥίψε ποδὸς τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιο:

Commented on by msA 1.1443, msA 1.1444, msA 1.1445, msAil 1.1466, msAil 1.1467


Iliad 1.592: παν δ’ ῆμαρ φερόμην: ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι


Iliad 1.593: κάππεσον ἐν Λήμνῳ : ὀλίγος δ’ ἐτί θυμὸς ἐνῆεν:

Commented on by msA 1.1446, msAil 1.1468


Iliad 1.594: ἔνθά με Σίντιες ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πεσόντα.

Commented on by msA 1.1447, msAil 1.1469


Iliad 1.595: ὡς φάτο: μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη .

Commented on by msAil 1.1470


Iliad 1.596: μειδήσασα δὲ, παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον:

Commented on by msAint 1.1456, msAil 1.1471, msAim 1.1454


Iliad 1.597: αὐτὰρ ὃ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν

Commented on by msAil 1.1472


Iliad 1.598: ᾠνοχόει γλυκὺ νέκταρ ἀπο κρητῆρος ἀφύσσων:

Commented on by msA 1.1448, msAil 1.1473


Iliad 1.599: ἄσβεστος δ’ ὰρ, ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν

Commented on by msAil 1.1474, msAil 1.1475


Iliad 1.600: ὡς ἴ̈δον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα.

Commented on by msA 1.1449, msAil 1.1476


Iliad 1.601: ὡς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα.


Other texts (38 passages)


Scholia group: msA

msA 1.1437: ‡παράφημι ὡς σύνθετον ἀνεβίβασε τὸν τόνον τὰ γὰρ ὀξυνόμενα τῶν εἰς μι τοιαῦτα⁑

Comments on 1.577


msA 1.1438: σὺν δ’ ᾕμιν δαῖτα πιθανώτερον ὀξύνειν τὴν πρώτην τοῦ ἡμιν καὶ ἐκτείνειν τὴν τελευταίαν⁑

Comments on 1.579


msA 1.1439: ἀστεροπητης ἀστραπὰς ποιῶν αἱ διορθώσεις τῶν στίχων τούτων διάφοροι: οἱ μὲν εἰς τὸ ἀστεροπητὴς ὑποστίζουσιν καὶ τὸ στυφελίξαι . ὑποτελείαν στίζουσι στιγμήν ἐκδεχόμενοι αὐτὸ εὐκτικὸν εἶναι ῥῆμα: ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἐστιν καὶ τὸ μαλακοῖσιν : τελείαν οἱ δὲ τὸ στυφελίξαι ὑποστίξαντες. καὶ τὸ ἐστι καὶ τὸ μαλακοῖσιν ἐκδεχόμενοι συνεκδοχικῶς ὑπακούεσθαι τῷ στίχω τὸ ἐθέλεις τοῦ ἀλλά παραλαμβανομένου ἀντι τοῦ δε ἵν ᾖ ἡ ἔννοια τοιαύτη: σὺ δὲ τοῦτον ἐθέλεις θεραπεῦσαι καὶ εἰς τὸ ἔσσεται ἡμῖν τελείαν στίζουσιν. ἄλλοι δὲ ὑποστίζοντες εἰς τὸ στυφελίξαι καὶ τὸ ἔστιν εἰς τὸ μαλακοῖσι τϊμ τὴν τελείαν ἵν ᾖ ἐλλεῖπον τῷ λόγῳ τὸ ὀφείλεις⁑

Comments on 1.580-1.583


msA 1.1440: δέπας οἰονεὶ δέχας καὶ πλησαμενος οἱνοῖο δέπας καὶ δεικανόωντο δεπάεσσι : γελοῖος δε ἐστιν Ἥφαιστος ἀναπηδῶν καὶ μιμούμενος Ἥβην καὶ Γανυμήδεα καὶ μεμνημένος τῆς ρίψεως⁑

Comments on 1.584


msA 1.1441: ἐν χερσὶ τίθει οὕτως αἱ Αρισταρχου ἐν χειρί οὐ πληθυντικῶς ἐν χερσίν : ὁμοίως δὲ καὶ ἡ Μασσαλιωτικὴ καὶ ἡ Σωσιγένους . καὶ ἡ Ἀριστοφάνους . συνᾴδει δὲ καὶ τὸ ἐπιφερόμενον: μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον ⁑

Comments on 1.585


msA 1.1442: ἤδῃ γάρ με καὶ ἄλλοτ’ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα⁑ Ἡρακλῆς ἀνακομιζόμενος εξ Ιλίου μετὰ τὴν γενομένην ὑπ αυτοῦ πόρθησιν τῆς Ἰ¨λίου ἐπι τῆ Λαομέδοντος ἀπάτη, παρ ὅσον αὐτῷ ἀντι τῶν ἀθανάτων ἵππων οὓς ὑπέσχετο ἀντέδωκεν θνητοὺς ἀπατήσας κατ εκεῖνο καιροῦ προσέσχεν τῇ Κῷ τῆς Μεροπίδος : χειμῶν κατεχόμενος κατα χόλον Ἥρας , μισόυσης τὸν ἥρωα καὶ δια τοῦτο πρότερον κατακοιμισάσα τὸν Δία οἱ δὲ ἀπο τῆς Κω θεασαμενοι αυτὸν καὶ ὡς ἄγριον Φοβηθέντες ἐξήλασαν ἀπο τῆς πο ἐφ ᾧ ἀγανακτησας Ἡρακλῆς εξεπόρθησε τὴν Κω : ἐπι δὲ τῇ τῆς Ἥρας κατακοιμήσει ὁ Ζεὺς ὁργισθεὶς ἐν δεσμοῖς κατέσχεν τὴν Ἥραν ἣν ἐπειρᾶτο τηνικαυτα ὁ Ἥφαιστος λύειν καὶ φωραθεὶς ἀπο τοῦ Ὀλύμπου ἐξερρίφη καὶ εἰς Λῆμνον πρὸς τὴν τῆς Θρακης νῆσον καταπεσὼν χωλὸς ἐγένετο ὥς φησιν ὁ ποιητὴς δι ὃ καὶ ιερὰ τοῦ θυ ἡ Λῆμνος ⁑

Comments on 1.590


msA 1.1443: ῥίψε ποδὸς ὅτι ἀπο δυεῖν τόπων συμπεπλήρωκε τὸν μῦθον: νῦν μὲν γάρ ὅτι ἐρρίφη κατα δὲ τὴν ὑπόμνησιν τῶν τῆς Ήρας δεσμῶν καὶ τὸν καιρὸν καὶ τὴν αἰτίαν δι ἢν ἐρρίφη⁑

Comments on 1.591


msA 1.1444: δύο ῥίψεις Ἡφαίστου : προτέρα μὲν ἡ ὑπο τὴν γένεσιν τῆς Ἥρας : δευτέρα δὲ ἡ ὑπο Διὸς δια τοὺς τῆς Ήρας δεσμούς:

Comments on 1.591


msA 1.1445: απο βηλοῦ: ἀπo τοῦ βεβηκέναι τοὺς θεοὺς ἐπ αυτὸ καὶ τοὺς ἀστέρας κεῖθι βαίνειν. οὔτως είρηται: τῷ δὲ τόνῳ καθάπερ οἱ Ἀριστάρχειοι βηλόν ὡς χωλὸν προφερόμενοι ἀποδιδόντες τὸν τῶν θεῶν βαθμόν: ἕταιοι δὲ βηλὸν εἶπον τὸν ἀνωτάτω πάγον καὶ περιέχοντα τὸν πάντα ἀέρα: ἄλλοι δὲ τὴν περίοδον τοῦ αἰθέρος καὶ τῶν ἄστρων: κοινῶς δὲ σημαίνει ὁ βηλὸς τὸν οὐδὸν τῆς θύρας ὃ καλεῖται φλιαὶ: ὁ γὰρ ποιητὴς ὑποτίθεται τὸν οὐρανὸν πύλας ἔχειν: εἴρηται δὲ βηλὸς ἀπο τοῦ βαίνεσθαι ὡς καὶ ὀδὸς ἀπο τοῦ διοδευεσθαι: τινὲς δὲ κατα Χαλδαίους τὴν ἀνωτάτω τοῦ οὐρανοῦ περιφέρεια: οἱ δὲ κατα Δρύοπας τὸν Ὄλυμπον : ἄμεινον δὲ τὸν βατῆρα λεγειν⁑

Comments on 1.591


msA 1.1446: κάππεσον ἐν Λήμνῳ προς τὰ περι Ὀλύμπου παράκειται γὰρ ἡ Λῆμνος τῇ Θράκῃ : τινὲς δὲ μεταποιοῦσιν ἐς Λῆμνον . ἀλλ’ ὁ ποιητὴς χρῆται τῷ τοιούτῳ σχήματι, ἐν δ’ έπεσ ᾨκεανῷ κάππεσεν ἐν κονίῃσι , θοῇ ἐν νηῒ πέσῃσιν , οὕτως Ἀρίσταρχος ⁑

Comments on 1.593


msA 1.1447: Σίντιες ἀπο τοῦ σίνεσθαι καὶ βλάπτειν ὄντας πειραστάς: ἠ ὅτι δοκοῦσιν αὐτοὶ πρώτοι ἐπινενοηκέναι τὰ προς τὸν πόλεμον όπλα: ταῦτα γὰρ ὁμολογουμένως βλάπτει⁑

Comments on 1.594


msA 1.1449: Ἥφαιστος . δασυνεται δια τὴν ἐτυμολογίαν παρα γὰρ τὸ ἅπτω ἐγένετο⁑

Comments on 1.600


Scholia group: msAim

msAim 1.1451: λείπει τὸ δύναται

Comments on 1.581


msAim 1.1452: βραχὺ διασταλτέον μετα τὴν μετοχήν:

Comments on 1.584


msAim 1.1453: ην

Comments on 1.586


msAim 1.1454: βραχὺ μετὰ τὸν συν διασταλτέον⁑

Comments on 1.596


Scholia group: msAint

msAint 1.1455: ἀντὶ στυφελίξειε ⁑

Comments on 1.581


msAint 1.1456: ὅτι ελλείπει ἡ παρὰ προθ ἵν ῇ παρὰ παιδός⁑

Comments on 1.596


Scholia group: msAil

msAil 1.1457: παραινῶ σύμβουλεύω

Comments on 1.577


msAil 1.1458: φρονούση

Comments on 1.577


msAil 1.1459: νῦν χάριν

Comments on 1.578


msAil 1.1460: ἀποκινῆσαι ἀνατρέψαι

Comments on 1.581


msAil 1.1461: καταπραύνειν ἐπέχειν

Comments on 1.582


msAil 1.1462: ἀναστάς

Comments on 1.584


msAil 1.1463: πληττομενην⁑

Comments on 1.588


msAil 1.1464: χαλεπός

Comments on 1.589


msAil 1.1465: βοηθεῖν

Comments on 1.590


msAil 1.1466: ἐκτείνας

Comments on 1.591


msAil 1.1467: ἀπο βηλοῦ θείου θαυμαστοῦ

Comments on 1.591


msAil 1.1468: ἀντι τοῦ ἐλειποψύχουν

Comments on 1.593


msAil 1.1469: τοτε με

Comments on 1.594


msAil 1.1470: ἐγέλασε

Comments on 1.595


msAil 1.1471: ποτήριον:

Comments on 1.596


msAil 1.1472: ἀπο των δεξιῶν μερῶν αρξάμενος:

Comments on 1.597


msAil 1.1473: ἐκίρνα

Comments on 1.598


msAil 1.1474: πολύς

Comments on 1.599


msAil 1.1475: διεγείρετο:

Comments on 1.599


msAil 1.1476: ἐνεργοῦντα διακονοῦντα

Comments on 1.600


previousnext
msA 23rmsA 24r

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1