Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 242, recto

previousnext
msA 241vmsA 242v

Iliad text (25 lines)


Iliad 18.151: οὐδέ κε Πάτροκλόν περ ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ

Commented on by msAint 18.13


Iliad 18.152: ἐκ βελέων ἐρύσαντο νέκυν. θεράποντ’ Ἀχιλῆος :


Iliad 18.153: αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τε καὶ ἵπποι:


Iliad 18.154: Ἕκτωρ τὲ Πριάμοιο πάϊς φλογὶ εἴκελος ἀλκήν.


Iliad 18.155: τρὶς μέν μιν μετ’ όπισθε ποδῶν λάβε φαίδιμος Ἕκτωρ


Iliad 18.156: ἑλκέμεναι μεμαὼς. μέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμόκλα:


Iliad 18.157: τρὶς δὲ δύ’ Αἴαντες , θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκὴν.


Iliad 18.158: νεκροῦ ἀπεστυφέλιξαν: ὃ δ’ ἔμπεδον, ἀλκὶ πεποιθὼς.


Iliad 18.159: ἄλλοτ’ ἐπαΐξασκε κατὰ μόθον. ἄλλοτε δ’ αὖτε

Commented on by msAim 18.20


Iliad 18.160: στάσκε μέγα ἰ̈άχων, ὀπίσω δ’ οὐ χάζετο πάμπαν:

Commented on by msA 18.61


Iliad 18.161: ὡς δ’ ἀπο σώματος οὔ τι λέοντ’ αἴθωνα δύνανται


Iliad 18.162: ποιμένες ἄγραυλοι μέγα πεινάοντα δίεσθαι.

Commented on by msA 18.62


Iliad 18.163: ὥς ῥα τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστὰ


Iliad 18.164: Ἕκτορα Πριαμίδην ἀπο νεκροῦ δειδίξασθαι:


Iliad 18.165: καὶ νύ̆ κεν εἴρυσσέν τε, καὶ ἄσπετον ᾔρατο κῦδος.


Iliad 18.166: εἰ μὴ Πηλείωνι ποδήνεμος ὠκέα Ι̂̈ρις :


Iliad 18.167: ἄγγελος ἦλθε θέουσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου . θωρήσσεσθαι.


Iliad 18.168: κρύβδα Διὸς , ἄλλων τε θεῶν. πρὸ γὰρ ἧκέ μιν Ἥρη :

Commented on by msAint 18.14


Iliad 18.169: ἀγχοῦ δ’ ἱσταμένη. ἔπεα πτερόεντα προσηύδᾱ:


Iliad 18.170: ὄρσεο Πηλείδη , πάντων ἐκπαγλότατ’ ἀνδρῶν:


Iliad 18.171: Πατρόκλῳ ἐπάμυνον. οὗ εἵνεκα φύλοπις αἰνὴ.

Commented on by msAint 18.15, msA 18.63


Iliad 18.172: ἕστηκε πρὸ νεῶν. οἳ δ’ ἀλλήλους ὀλέκουσῑν.


Iliad 18.173: οἳ μὲν ἀμυνόμενοι νέκυος περι τεθνειῶτος :


Iliad 18.174: οἳ δὲ ἐρύσσεσθαι ποτὶ Ί̈λιον ἠνεμόεσσαν


Iliad 18.175: Τρῶες ἐπιθύουσι: μάλιστα δὲ φαίδιμος Ἕκτωρ

Commented on by msAint 18.16


Other texts (10 passages)


Scholia group: msAint

msAint 18.13: ἐν αλλ οὐδ’ ἀρα

Comments on 18.151


msAint 18.14: τῶν τοις Τρωσὶ συμμαχούντων ⁑

Comments on 18.168


msAint 18.15: Ἀρισταρχ κατ γενικ Πατροκλου : ⁑

Comments on 18.171


msAint 18.16: προς παροξυσμὸν τοῦ Ἀχιλλέως οὐ γὰρ ἄλλον τὸν σπουδάζοντ ἢ τὸν ἀνελοντ . ⁑

Comments on 18.175


Scholia group: msAim

msAim 18.20: κατα τὴν μάχην ἀπο τοῦ ομοῦ θεῖν ⁑

Comments on 18.159


Scholia group: msA

msA 18.60: τρὶς μέν μιν μετόπισθε ὅτι Ζηνόδοτος γράφει οὕτως: Ἕκτωρ τὲ Πριάμοιο σὺῒ ΐκελος ἀλκὴν , ὅς μιν τρὶς μετόπισθε ποδῶν λάβε καὶ μέγ’ ἀϋτει ἐλκέμεναι μεμαώς κεφαλὴν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγει πῆξαι ἀνα σκόλοπας οἳ τάμονθ’ ἁπαλῆς ἀπο δειρῆς κακῶς οὐ γὰρ ὑπο τοῦ τὸν καιρὸν ὁ Ἕκτωρ ελκύσαι τὸν Πάτροκλον ἐβούλετο ἵνα αἰκίσηται ἀλλ’ έμπροσθεν: ὅτε δὲ Γλαῦκος ὠνείδισεν τῷ προλελοιπότι τὸ σῶμα τοῦ Σαρπηδόνος τοῖς Ἀχαιοῖς , τότε ἑλκῦσαι φιλοτιμεῖται τὸν Πάτροκλον εἰς ἀντικατάλλαξιν τοῦ Σαρπηδόνος οὐκ εις αἰκείαν: ὅταν με̏ν οὖν ὕστερον, ῆ Ἶ̈ρις εἴπῃ τῷ Ἀχιλλεῖ ὅτι βούλεται ὁ Ἕκτωρ τὸν Πάτροκλον αἰκίσασθαι. νοητέον μή τ’ ἀληθὲς ὑποφαίνειν ἀλλα παρορμῆσαι αὐτὸν εἰς τὴν κατὰ τῶν βαρβάρων ὀργήν ⁑

Comments on 18.154-18.158


msA 18.61: στάσκε μέγα’ ἰ̈άχων: ὅτι Ζηνόδοτος γράφει μέγα ἀχεων . πρός τι δὲ λυπούμενος εστήκει ἀλλ οὐκ ἰ̈άχων καὶ ἐπεγκελευόμενος τοῖς Τρωσὶν ἀφαιρεῖσθαι τὸν νεκρόν ⁑

Comments on 18.160


msA 18.62: πεινάοντα δίεσθαι⁚ ὡς τίθεσθαι : τρίτην ἀπο τέλους ἡ ὀξεῖα ἔστι γάρ τι δίημι ῥῆμα παρ’ οῦ καὶ τὸ δίεσαν πληθυντικὸν ὡς ἐτίθεσαν : αὔτως ἐνδίεσαν ταχέας κύνας ὀτρύνοντες , παραιτητέον γὰρ τοὺς οἰομένους πλεονασμὸν εἰναι τοῦ δ καὶ δασύνοντας. διδάσκει γὰρ ἡμᾶς ὁ ποιητὴς καὶ δι άλλης κλήσεως τὸ ἀκόλουθον κίνημα ὡς γὰρ τίθενται οὕτως δίενται ἵπποι ἀερσίποδες: πόλεως πεδίοιο δίενται ὥσπερ οὖν παρα τὸ τίθενται ἐστιν ἀπαρέμφατ τίθεσθαι : οὕτως καὶ παρα τὸ δίενται τὸ δίεσθαι ⁚ ἐπίσταται δὲ καὶ ὑποτακτικὸν αὐτοῦ τὸν ῥα κύνες τὲ καὶ ἄνδρες ἀπὸ σταθμοῖο δίωνται ⁑

Comments on 18.162


msA 18.63: Πατρόκλω ἐπάμυνον. ἡ Ἀρισταρχ κατα γενικὴν Πατρόκλου ἐπάμυνον . ἐλλείπει δὲ ἡ περι περὶ Πατροκλου : ὅμοιον δέ ἐστι τὸ ὁ δ’ οὐδ’ οὑ παιδὸς ἀμύνει . κακεῖ γὰρ κατὰ γενικὴν γράφει ⁑

Comments on 18.171


msA 18.64: οἱ δὲ ἐρύσσασθαι⁚ ὅτι Ζηνόδοτος γράφει Ἴ̈λιον αἰπὺ θέλοντες: καὶ τοὺς ἑξῆς ἀπο τοῦ ελκέμεναι μέμονεν ἕως τοῦ πῆξαι ἀνα σκολότεσσιν . ἄνω μετατέθεικεν: ὁ μὲν οὖν Ἕκτωρ οὐκέτι ταύτην ἔχει τὴν ὁρμὴν ὡς προείρητ ἡ δε Ἶρις ὡς προς τὸ διεγεῖραι τὸν Ἀχιλλέα ταῦτα κελεύει καὶ οὐδεποτε κατὰ τὸ οὐδέτερον λέγει Ί̈λιον ⁑

Comments on 18.174-18.177


previousnext
msA 241vmsA 242v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1