Venetus A (Marciana 454 = 822), folio 259, recto

previousnext
msA 258vmsA 259v

Iliad text (25 lines)


Iliad 19.377: σταθμῷ ἐν οἰοπόλῳ. τοὺς δ’ οὐκ εθέλοντας ἄελλαι


Iliad 19.378: πόντον ἐπ’ ϊχθυόεντα. φίλων ἀπάνευθε φέρουσιν.


Iliad 19.379: ὡς ἀπ’ Ἀχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ’ ΐκανεν


Iliad 19.380: καλοῦ. δαιδαλέου: περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρᾱς

Commented on by msA 19.hc_9


Iliad 19.381: κρατὶ θέτο βριαρήν: ἡ δ’ ἀστὴρ ὡς ἀπέλαμπεν


Iliad 19.382: ἵππουρις τρυφάλεια: περισσείοντο δ’ έθειραι


Iliad 19.383: χρύσεαι. ἃς Ἥφαιστος ΐει λόφον ἀμφὶ θαμειάς:


Iliad 19.384: πειρήθη δ’, ἕο αὐτοῦ ἐν έντεσι δῖος Ἀχιλλεὺς :

Commented on by msA 19.hc_10, msAim 19.hc_5


Iliad 19.385: εἴ οἱ ἐφαρμόσσειε. καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυῖα:

Commented on by msA 19.hc_11


Iliad 19.386: τῷ δ’ ηῦτε πτερὰ γίγνετ’. ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν:

Commented on by msAint 19.hc_1, msA 19.hc_12, msA 19.hc_13, msAext 19.hc_1


Iliad 19.387: ἐκ δ’ ἄρα σύριγγος πατρώϊον ἐσπάσατ’ ἔγχος

Commented on by msA 19.hc_14


Iliad 19.388: βριθὺ, μέγα. στιβαρόν: τὸ μὲν οὐ δύνατ’ ἄλλος Ἀχαιῶν

Commented on by msAint 19.hc_2


Iliad 19.389: πάλλειν: ἀλλά μιν οἶος ἐπίστατο πῆλαι Ἀχιλλεὺς


Iliad 19.390: Πηλιάδα μελίην. τὴν πατρὶ φίλῳ τάμε Χείρων

Commented on by msAint 19.hc_3


Iliad 19.391: Πηλίου ἐκ κορυφῆς . φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν:

Commented on by msAint 19.hc_4


Iliad 19.392: ἵ̈ππους δ’ Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ἀμφιέποντες

Commented on by msAim 19.hc_6


Iliad 19.393: ζεύγνυον: ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν’ ἕσαν. ἐν δὲ χαλινου̏ς

Commented on by msAint 19.hc_5


Iliad 19.394: γαμφηλῇς ἔβαλον: κατὰ δ’ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω


Iliad 19.395: κολλητὸν ποτὶ δίφρον: ὁ δὲ μάστιγα φαεινὴν


Iliad 19.396: χειρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν, ἐφ’ ἵπποιϊν ἀνόρουσεν:


Iliad 19.397: Αὐτομέδων : ὄπιθεν δὲ κορυσσάμενος βῆ Ἀχιλλεὺς .


Iliad 19.398: τεύχεσι παμφαίνων, ὥς τ’ ἠλέκτωρ Ὑπερίων :

Commented on by msA 19.hc_15


Iliad 19.399: σμερδαλέον δ’ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο:


Iliad 19.400: Ξάνθέ τε καὶ Βαλίε . τηλεκλυτὰ τέκνα Ποδάργης .

Commented on by msA 19.hc_16


Iliad 19.401: ἄλλως δὴ φράζεσθε σαωσέμεν ἡνιοχῆα

Commented on by msAext 19.hc_2


Other texts (18 passages)


Scholia group: msAext

msAext 19.hc_1: εῦτε

Comments on 19.386


msAext 19.hc_2: ἡνιοχῆας

Comments on 19.401


Scholia group: msAint

msAint 19.hc_1: Αρισταρχ εῦτε

Comments on 19.386


msAint 19.hc_2: οὐδὲ ἐν ταῖς ἄλλαις ησαν οἱ αθετούμενοι ⁑

Comments on 19.388


msAint 19.hc_3: καὶ πόρε Xείρων ⁑

Comments on 19.390


msAint 19.hc_4: ουτ πληθυντικῶς αι Αρισταρχ ⁑

Comments on 19.391


msAint 19.hc_5: ουτ δια τοῦ ο ζεύγνυον ⁑

Comments on 19.393


Scholia group: msAil

msAil 19.hc_4: περιέβαλον⁚

Comments on 19.393@ἕσαν


Scholia group: msAim

msAim 19.hc_5: ουτ εο αὐτοῦ αἱ Ἀρισταρχ Ζηνοδ εου αυτοῦ ⁑

Comments on 19.384


msAim 19.hc_6: οτ τὸν Ἀλκιμέδοντ νῦν Αλκιμον λέγει ⁑

Comments on 19.392


Scholia group: msA

msA 19.hc_9: καλοῦ δαιδαλέου⁚ ὅτι ἀναλαβὼν τὴν ἀσπίδα μετα ταυτ ἐπι πᾶσι τὴν περικεφαλαίαν τίθησιν ⁑

Comments on 19.380


msA 19.hc_10: πειρήθη δ’ ἕο αὐτοῦ: ὅτι Ζηνοδοτος γράφει ἑοῦ αυτοῦ συγχεῖ δὲ τὸ σύναρθρον ἀντι ἀπολελυμένου λαμβάνων ⁑

Comments on 19.384


msA 19.hc_11: τὴν οι ἀντωνυμίαν περισπᾷ ὁ Ἀσκαλωνίτης καὶ φησὶ κεῖσθαι δοτικὴν ἀντι γενικῆς. οἱ δὲ βαρυτονοῦσιν: ἔστι μὲν οὖν καὶ ἐγκλϊτικὴν εὑρέσθαι τὴν οἱ ἀντι γενικῆς κειμένην ὥσπερ ἐπι τοῦ οἱ δέ οἱ ἐβλάφθησαν ἔστι δὲ καὶ ὀρθοτονουμε ἀντὶ αιτιατ ὥσπερ ἐπι τοῦ νευσ ἐπι οἱ καλέσας. καὶ προτί οἱ δὲ λαβῶν ἔντερα : οὐ μέντοι ποτὲ ἐν τῆ καλουμένῃ ἐπιταγματικῇ συντάξει ἄλογον γὰρ τὸ τοιοῦτον ὥστε ἐπιφέρεσθαι τὴν αὐτοῦ γενικὴν καὶ τὴν οι προκεῖσθαι δοτικὴν ὑπάρχουσαν ὅπερ οὐχ ὑγιές: ἀεὶ γὰρ ταῖς πρωτοτύποις ὁμοιοπτῶτος συντάσσεται ἡ αὐτοῦ ἀντωνυμία: πιστέον οὖν Ἀριστάρχῳ γράφοντι πειρήθη δ’ ἕο αυτοῦ ⁑

Comments on 19.385


msA 19.hc_12: τῷ δ’ εῦτε, πτερὰ οὕτως γραπτέον τῷ δ’ εῦτε ἵνα ᾗ ὡσεὶ πτερὰ δια τὴν κουφότητα ἔξωθεν δὲ τὸ ως . πρότερον δὲ γράφων ὁ Ἀρίσταρχ τῷ δ’ εὗτε καὶ κατα συστολὴν δεχόμενος ἀντι τοῦ ηῦτε ὡς επι τοῦ εὐτ ορεος κορυφῇσι μετέγραψεν ὕστερον τῷ δ’ αὖτε , ἐμφατικώτερον νομίσας εἶναι ὑπακουομένου τοῦ ως ὡς κἀκεῖ καί ρ’ ἀπολείβεται ⁑

Comments on 19.386


msA 19.hc_13: τῷ δ’ εὖτε, οὕτως εὗτε Ἀρίσταρχ συνέσταλται δὲ τὸ ηῦτε καὶ δια τοῦ ε εἴρηται: παρα δε Ἀριστοφά τῷ δ’ ὥστε , ἐν δὲ ταῖς ἀπο τῶν πόλεων τῶν δ’ αὖτε ⁑

Comments on 19.386


msA 19.hc_14: ἐκ δ’ ἄρα σύριγγος: ἀθετοῦνται στίχοι τέσσαρες. ὅτι ἐκ τοῦ Πατρόκλου ὁπλισμοῦ μετάκεινται: ἡ δὲ περιεστιγμένη διπλῆ ὅτι ἐνταῦθα μὲν αὐτοὺς Ζηνόδοτος καταλέλοιπεν ἐπι δε Πατρόκλου ἠθέτηκεν: ἐκεῖ δὲ ἀναγκαίως λέγονται ἵνα γνῶμεν δια τί οὐκ έλαβε τὴν μελίαν ⁑

Comments on 19.387


msA 19.hc_15: ἠλέκτωρ⁚ ὁ εἰς λέκτρον μη ερχόμενος ἢ παρα τὸ μὴ κοιμᾶσθαι εἰλούμενον διὸ ἵππους αὐτῷ οὐχ ὑποζεύγνυσι: τὸν δὲ ουνον ὄχημα αὐτοῦ φησιν. ἢ μάλλον ὁ μὴ κοιμίζων: τὰ γὰρ εἰς τωρ κατ ενέργειαν τάσσει ὡς τὸ σημάντωρ κοσμήτωρ : λέγω δὲ τὸ κοιμίζω λέξον δή με τάχιστα ⁑

Comments on 19.398


msA 19.hc_16: Ξάνθε τε καὶ Βαλίε . σημειοῦνται τινὲς ὅτι ἐντεῦθεν ἡ διασκευὴ τοῦ τεθρίππου πεποίηται: Ξανθέ τε καὶ σὺ Πόδαργε ⁑

Comments on 19.400


previousnext
msA 258vmsA 259v

Website © 2019-2020, the Homer Multitext project. For licensing on image collections, see the Image Archive page.

Powered by Hydejack v8.1.1